37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  SNC 2015   »   GHID METODOLOGIC DE ÎNTOCMIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE

GHID METODOLOGIC DE ÎNTOCMIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE

versiunea în limba rusă

Anexă
la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.28 din 06.03.2015

 Dispoziţii generale

Ghidul metodologic de întocmire a situaţiilor financiare (în continuare - prezentul ghid) este elaborat în baza Legii contabilităţii, Standardelor Naţionale de Contabilitate (în continuare - SNC) şi altor reglementări contabile.

Obiectivul prezentului ghid constă în prezentarea modului de întocmire a situaţiilor financiare în baza unui studiu de caz convenţional.

Formularele documentelor primare, registrelor contabile şi notelor la situaţiile financiare prevăzute în prezentul ghid au un caracter de recomandare şi pot fi modificate în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile informaţionale proprii ale entităţii.

 

Politicile contabile pe anul 201X

Aprobate prin Ordinul
directorului „Alfa" S.R.L.
nr.58 din 30 decembrie 201X-1

1. Dispoziţii generale 

1.1. Contabilitatea se ţine de serviciul de contabilitate (art.13 alin.(3) lit.b) din Legea contabilităţii).

1.2. Politicile contabile şi modificările acestora se aplică prospectiv (pct.6 şi 15 din SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare").

1.3. Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare revine directorului entităţii (art.13 alin.(1) din Legea contabilităţii).

1.4. Contabilitatea se ţine în baza sistemului contabil în partidă dublă cu prezentarea situaţiilor financiare complete (art.15 alin.(3) din Legea contabilităţii) şi utilizarea programului 1C-8.

1.5. Elementele contabile se înregistrează în baza contabilităţii de angajamente (art.17 alin.(2) din Legea contabilităţii).

1.6. Se aplică formulare tipizate de documente primare, precum şi formulare elaborate de sine stătător (art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii) care sînt prezentate în anexa 1.

1.7. Documentele primare se întocmesc pe suport de hîrtie (art.19 alin.(4) din Legea contabilităţii).

1.8.Responsabilitatea pentru întocmirea şi semnarea documentelor primare o poartă persoanele prevăzute în anexa 2 (art.19 alin.(11) din Legea contabilităţii).

1.9. Documentele de casă, bancare şi de decontare se semnează de către directorul şi contabilul-şef al entităţii (art.19 alin.(12) din Legea contabilităţii).

1.10. Pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor se aplică documentele prevăzute în contract (art.20 alin.(4) din Legea contabilităţii) 

1.11. Faptele economice se contabilizează în baza Planului general de conturi contabile (art. 22 alin. (3) din Legea contabilităţii).

1.12. Se utilizează formularele registrelor contabile, elaborate de sine stătător (art.23 alin.(2) din Legea contabilităţii), care sînt prezentate în anexa 3.

1.13. Registrele contabile se întocmesc în formă electronică şi se imprimă pe suport de hîrtie la sfîrşitul perioadei de gestiune (art.23 alin.(5) din Legea contabilităţii).

1.14. Registrul contabil obligatoriu este balanţa de verificare (art.23 alin.(6) din Legea contabilităţii).

1.15. Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic (art.32 alin.(1) din Legea contabilităţii).

1.16. Situaţiile financiare se semnează de către directorul entităţii (art.36 alin.(1) lit.c) din Legea contabilităţii).

1.17. Situaţiile financiare se prezintă pe suport de hîrtie (art.38 alin.(8) din Legea contabilităţii).

1.18. Pragul de semnificaţie este stabilit pentru grupe separate de elemente contabile (pct.30 din SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare") şi constituie:

-     20 000 lei - pentru costurile de ieşire a unui obiect de mijloace fixe;

-     2 500 lei - pentru rechizitele de birou, cartuşele şi alte bunuri similare procurate şi utilizate lunar;

-     2% din suma totală a costurilor de producţie pentru perioada de calculaţie - pentru produsele secundare;

-     15% din suprafaţa proprietăţii imobiliare - pentru delimitarea investiţii imobiliare de proprietatea imobiliară utilizată de posesor pentru necesităţi proprii;

-     6 000 lei - pentru alte elemente contabile.

1.19. Erorile contabile se corectează prin înregistrări contabile de stornare, inverse şi suplimentare (pct.33 din SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare").

1.20. Documentele contabile se păstrează pe suport de hîrtie (art.43 alin.(1) din Legea contabilităţii).

 

2. Procedee contabile pentru care actele normative prevăd diferite variante

Active imobilizate 

2.1. Mijloacele fixe cuprind imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora depăşeşte plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală (pct.4 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").

2.2. Imobilizările necorporale şi corporale se recunosc iniţial pe obiecte de evidenţă al căror nomenclator se stabileşte de către directorul entităţii (pct.5 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").

2.3. Evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale şi corporale se efectuează la valoarea contabilă (pct.17 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").

2.4. Duratele de utilizare a imobilizărilor necorporale se stabilesc în funcţie de modelul utilizării acestora şi sînt prezentate în procesele-verbale de primire-predare (transmitere în exploatare) (pct.20 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").

2.5. Duratele de utilizare a mijloacelor fixe constituie:

-     clădiri şi încăperi - 45-50 ani;

-     echipamente şi instalaţii de producţie - 8-20 ani;

-     instrumente, sisteme şi alte utilaje - 3-5 ani;

-     calculatoare - 3-5 ani.

2.6. Valoarea reziduală a mijloacelor fixe este nesemnificativă şi se consideră nulă (pct.20 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").

2.7. Amortizarea imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe se calculează prin metoda liniară (pct.22 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").

2.8. Amortizarea imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe se calculează începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii acestora în utilizare (pct.28 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").

2.9. Costurile de ieşire a mijloacelor fixe se înregistrează ca cheltuieli curente, iar în cazul în care mărimea acestor costuri depăşeşte pragul de semnificaţie - ca cheltuieli anticipate cu decontarea la cheltuieli curente în perioada în care se recunoaşte venitul din înstrăinarea obiectului (pct.65 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").

2.10. Costurile ulterioare de întreţinere a investiţiilor imobiliare se înregistrează ca cheltuieli curente (pct.18 din SNC „Investiţii imobiliare").

2.11. Evaluarea ulterioară a investiţiilor imobiliare se efectuează conform metodei bazate pe cost (pct. 20 din SNC „Investiţii imobiliare").

2.12. Amortizarea investiţiilor imobiliare se calculează prin metoda liniară începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii acestora în utilizare (pct.30 din SNC „Investiţii imobiliare").

2.13. Costurile de ieşire a investiţiilor imobiliare se înregistrează ca cheltuieli curente (pct.43 din SNC „Investiţii imobiliare").

2.14. Amortizarea activelor primite în leasing financiar se calculează prin metodele aplicate pentru activele similare proprii (pct.21 din SNC „Contracte de leasing").

2.15. Costurile aferente returnării activelor transmise în leasing operaţional se înregistrează ca cheltuieli curente (pct.50 din SNC „Contracte de leasing").

2.16. Plăţile de leasing operaţional primite sau de primit se înregistrează ca venituri curente în mod uniform pe durata termenului de leasing (pct.45 din SNC „Contracte de leasing").

2.17. Amortizarea activelor transmise în leasing operaţional se calculează prin metoda liniară (pct.46 din SNC „Contracte de leasing").

2.18. Decizia privind deprecierea activelor imobilizate se aprobă de directorul entităţii (pct.11 din SNC „Deprecierea activelor").

2.19. Pierderile din deprecierea activelor imobilizate se contabilizează în conturi separate prevăzute în Planul general de conturi contabile (pct.24 din SNC „Deprecierea activelor").

 

Active circulante

2.20. Contabilitatea stocurilor se ţine în expresie cantitativă şi valorică (art.17 alin.(5) din Legea contabilităţii, pct.10 din SNC „Stocuri").

2.21. Rechizitele de birou, cartuşele şi alte bunuri similare a căror valoare nu depăşeşte pragul de semnificaţie se decontează direct la costuri şi/sau cheltuieli curente în momentul achiziţionării lor (pct.9 din SNC „Stocuri").

2.22. Produsele secundare cu valoarea nesemnificativă se evaluează la valoarea realizabilă netă care se deduce din suma totală a costurilor de producţie (pct.18 din SNC „Stocuri").

2.23. Materialele consumate la prestarea serviciilor se includ în costul serviciilor (pct.19 din SNC „Stocuri").

2.24. Producţia în curs de execuţie se determină prin inventariere la finele perioadei (pct.20 din SNC „Stocuri").

2.25. Stocurile importate se evaluează în lei moldoveneşti prin recalcularea valutei străine la cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de BNM la data întocmirii declaraţiei vamale (pct.26 din SNC „Stocuri").

2.26. Capacitatea normală de producţie se stabileşte pe fiecare produs/serviciu şi se aprobă de către directorul entităţii  (pct.30 din SNC „Stocuri").

2.27. Costurile indirecte de producţie se repartizează pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate proporţional costurilor materiale directe (pct.31 din SNC „Stocuri").

2.28. Stocurile ieşite se evaluează prin metoda costului mediu ponderat după fiecare ieşire (pct.37 din SNC „Stocuri").

2.29. Valoarea realizabilă netă a stocurilor se determină prin metoda categoriilor (elementelor) de stocuri (pct.46 din SNC „Stocuri").

2.30. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată cuprind bunurile valoarea unitară a cărora nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţia fiscală (pct.6 subpct.3) din SNC „Stocuri").

2.31. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţia fiscală, se decontează la costuri/cheltuieli curente în momentul transmiterii în exploatare (pct.51 din SNC „Stocuri").

2.32. Suma prejudiciului material de primit se înregistrează ca venituri curente (pct.32 din SNC „Creanţe şi investiţii financiare").

2.33. Creanţele compromise se decontează la cheltuieli curente prin metoda provizioanelor a căror mărime se determină pe fiecare creanţă compromisă în suma absolută a acesteia (pct.37 şi 41 din SNC „Creanţe şi investiţii financiare").

2.34. Cheltuielile anticipate cuprind valoarea anvelopelor, acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport, formularele cu regim special, valoarea activelor transmise în leasing financiar, costurile de asigurare,  costurile semnificative aferente ieşirii activelor imobilizate şi alte costuri suportate în perioada curentă, dar care se referă la perioadele viitoare. Cheltuielile anticipate aferente anvelopelor se decontează la costuri/cheltuieli curente în funcţie de parcursul efectiv, iar celelalte cheltuieli - prin metoda liniară (pct.8 din SNC „Cheltuieli").

 

Datorii

2.35. Veniturile anticipate se decontează la venituri curente în mod uniform (pct.64 din SNC „Capital propriu şi datorii").

2.36. Se constituie provizioane pentru acoperirea cheltuielilor (pierderilor) eventuale privind reparaţia şi deservirea în cursul perioadei de garanţie a bunurilor vîndute. Suma provizioanelor se determină în mărime de 1,8-3,4%, din suma anumitor categorii de venituri din vînzări, cu excepţia veniturilor din locaţiune (pct.81 din SNC „Capital propriu şi datorii").

 

Costuri de producţie

2.37. Costurile de producţie cuprind costurile materiale directe şi repartizabile, costurile cu personalul directe şi repartizabile, costurile indirecte de producţie (pct.13 şi 14 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.38. Contabilitatea costurilor de producţie se ţine separat pe activităţile de bază şi auxiliare (pct.10 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.39. Perioada de calculaţie o constituie luna (pct.5 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.40. Contabilitatea costurilor de producţie se ţine cu aplicarea conturilor de gestiune (pct.16 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.41. Costurile materiale repartizabile se atribuie produselor cuplate proporţional normelor de consum al materialelor (pct.24 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.42. Valoarea justă a deşeurilor recuperabile se repartizează între produse cuplate proporţional normelor deşeurilor (pct.26 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.43. Costurile cu personalul repartizabile se includ în costul produselor/serviciilor proporţional salariilor tarifare (normative) (pct.32 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.44. Serviciile prestate şi produsele transmise reciproc între subdiviziunile (secţiile) auxiliare ale entităţii se evaluează la costul normativ (planificat) (pct.40 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.45. Se aplică normele pierderilor de producţie aprobate prin ordinul directorului entităţii.

2.46. Se calculează costul total şi costul unitar al produselor fabricate/serviciilor prestate (pct.51 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.47. Costul produselor fabricate se calculează prin metoda pe faze cu aplicarea variantei fără semifabricate, iar costul serviciilor prestate - prin metoda pe comenzi (pct.61, 63 şi 64 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

 

Venituri şi cheltuieli

2.48. Veniturile din vînzări cuprind veniturile din comercializarea produselor/mărfurilor, prestarea serviciilor, contractele de leasing (pct.5 din SNC „Venituri").

2.49. Veniturile se recunosc separat pentru fiecare tranzacţie (pct.9 din SNC „Venituri").

2.50. Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc după metoda prestării integrale (pct.21 din SNC „Venituri").

2.51. Veniturile sub formă de dobînzi se recunosc în baza condiţiilor contractuale pe măsura survenirii termenelor de plată a dobînzilor stabilite în contractul încheiat între entitate şi utilizatorul activului (pct.29 din SNC „Venituri").

2.52. Ajustarea veniturilor în cursul perioadei de gestiune se efectuează prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare (explicaţii la clasa 6 „Venituri" din Planul general de conturi contabile).

2.53. Costul vînzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al produselor/mărfurilor vîndute şi serviciilor prestate şi cheltuielile aferente contractelor de leasing (pct.20 subpct. 1) din SNC „Cheltuieli").

2.54. Cheltuielile de distribuire cuprind cheltuielile prevăzute în anexa 4 (pct.24 din SNC „Cheltuieli").

2.55. Cheltuielile administrative cuprind cheltuielile prevăzute în anexa 5 (pct.26 din SNC „Cheltuieli").

2.56. Alte cheltuieli operaţionale cuprind cheltuielile prevăzute în anexa 6 (pct.28 din SNC „Cheltuieli").

2.57. Ajustarea cheltuielilor în cursul perioadei de gestiune se efectuează prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare (explicaţii la clasa 7 „Cheltuieli" din Planul general de conturi contabile).

2.58. Operaţiunile de export/import de active/servicii şi alte tranzacţii de comerţ internaţional se contabilizează iniţial în monedă naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declaraţiei vamale (pct.7 subpct. 2) din SNC „Diferenţe de curs valutar şi de sumă").

2.59. Creanţele, numerarul şi datoriile în valută străină se recalculează în moneda naţională la data raportării (pct.13 din SNC „Diferenţe de curs valutar şi de sumă").

2.60. Operaţiunile cu rezidenţii în baza contractelor încheiate în valută străină sau unităţi convenţionale se contabilizează în monedă naţională prin aplicarea cursului de schimb stabilite de părţile contractante (pct.18 din SNC „Diferenţe de curs valutar şi de sumă").

2.61. Se aplică regimul general de impozitare cu plata impozitului din venitul impozabil (art.15 din Codul fiscal).

2.62. Cheltuielile privind impozitul pe venit se contabilizează în baza metodei impozitului pe venit curent (pct.34 din SNC „Cheltuieli").

 

Anexe la politicile contabile

            Anexa 1 „Formularele documentelor primare elaborate de entitate" - cuprinde formularele documentelor primare elaborate de către entitate de sine stătător care trebuie să conţină elementele obligatorii prevăzute în art. 19 din Legea contabilităţii.

Anexa 2 „Lista funcţiilor persoanelor responsabile de întocmirea şi semnarea documentelor primare":

Denumirea funcţiei

Documente primare

Directorul entităţii

Documentele de casă, bancare şi de decontare (facturi, facturi fiscale, acte de achiziţie a mărfurilor etc.), procesele-verbale de primire-predare a activelor imobilizate, procese-verbale de casare a stocurilor consumate

Contabilul-şef

Documentele de casă, bancare şi de decontare (facturi, facturi fiscale, acte de achiziţie a mărfurilor etc.), tabelele de pontaj a personalului administrativ şi de deservire a entităţii

Şeful secţiei de producţie

Bonurile de lucru, tabelele de pontaj a personalului secţiei, rapoartele de producţie, bonurile de predare-primire a produselor

Anexa 3 „Formularele registrelor contabile elaborate de entitate" - cuprinde formularele registrelor contabile, elaborate de către entitate de sine stătător, prevăzute de programul de contabilitate, care trebuie să conţină elementele obligatorii prevăzute în art.23 din Legea contabilităţii.

Anexa 4 „Componenţa cheltuielilor de distribuire":

-     cheltuieli cu personalul implicat în procesul de ambalare, marcare, etichetare, certificare, păstrare şi comercializare a produselor/mărfurilor şi prestare a serviciilor;

-     costul materialelor utilizate în procesul de comercializare a produselor/mărfurilor (ambalare, etichetare, păstrare, deservire etc.);

-     cheltuieli de depozitare şi pregătire a produselor/mărfurilor pentru comercializare;

-     cheltuieli de transportare şi expediere a produselor/mărfurilor de la depozitul entităţii pînă la locul de predare cumpărătorului sau pînă la staţia de expediere (aeroport, debarcader) suportate de către vînzător;

-     cheltuieli legate de exportul produselor/mărfurilor (drepturile de export, serviciile brokerului vamal, serviciile terminalului vamal etc.);

-     cheltuieli aferente serviciilor de marketing primite;

-     cheltuieli de publicitate, participare la expoziţii şi tîrguri: valoarea mostrelor transmise cumpărătorilor/mandatarilor şi care nu vor fi returnate, valoarea produselor/mărfurilor alimentare utilizate pentru degustare, cheltuieli ale altor activităţi similare;

-     cheltuieli aferente serviciilor de reparaţie şi deservire prevăzute în perioada de garanţie pentru produsele/mărfurile comercializate;

-     provizioane constituite pentru compensarea costului serviciilor de reparaţie şi deservire prevăzute în perioada de garanţie pentru produsele/mărfurile vîndute, precum şi pentru compensarea pierderilor din returnarea produselor/mărfurilor vîndute;

-     plăţi pentru leasingul operaţional, locaţiunea şi arenda operaţională a imobilizărilor corporale utilizate în scopuri comerciale;

-     cheltuieli aferente returnării produselor/mărfurilor vîndute, precum şi reducerile de preţ acordate;

-     amortizarea, întreţinerea şi reparaţia imobilizărilor necorporale şi corporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate în procesul de comercializare a produselor/mărfurilor;

-     cheltuieli privind creanţele comerciale compromise inclusiv provizioane constituite;

-     alte cheltuieli de distribuire.

Anexa 5 „Componenţa cheltuielilor administrative":

-     cheltuieli cu personalul administrativ;

-     plata indemnizaţiilor de concediu personalului administrativ, inclusiv compensările pentru concediile anuale nefolosite;

-     plăţi suplimentare, ajutoare materiale, indemnizaţii, sporuri şi compensaţii acordate salariaţilor entităţii (cu excepţia celor legate de procesele de producţie şi prestare a serviciilor);

-     amortizarea, întreţinerea şi reparaţia (cu excepţia costurilor capitalizate aferente reparaţiei) imobilizărilor necorporale şi corporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu destinaţie administrativă;

-     plăţi pentru leasingul operaţional al imobilizărilor corporale utilizate în scopuri administrative;

-     cheltuieli privind rechizitele de birou, formularele documentelor primare şi rapoartelor;

-     cheltuieli pentru paza obiectelor administrative şi asigurarea securităţii anti-incendiare a acestora;

-     cheltuieli privind delegarea personalului administrativ;

-     cheltuieli de protocol (reprezentanţă);

-     compensaţii personalului administrativ al entităţii pentru utilizarea în scopuri de serviciu a autoturismelor personale;

-     cheltuieli suportate în scopuri filantropice şi de sponsorizare;

-     cheltuieli ce ţin de asigurarea personalului administrativ şi a bunurilor cu destinaţie administrativă;

-     costul serviciilor bancare şi de consultanţă;

-     cheltuieli ce ţin de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului administrativ;

-     cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare care nu se capitalizează;

-     impozite şi taxe cu destinaţie generală, precum şi taxa pe valoarea adăugată şi accizele nerecuperabile, calculate conform legislaţiei în vigoare, cu excepţia impozitului pe venit;

-     cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative şi instructive, precum şi abonarea la ediţii speciale (ziare, reviste etc.), cu excepţia celor recunoscute ca imobilizări corporale;

-     cheltuieli privind protecţia muncii personalului administrativ;

-     cheltuieli de judecată şi taxele de stat aferente;

-     alte cheltuieli administrative.

Anexa 6 „Componenţa altor cheltuieli ale activităţii operaţionale":

-      valoarea contabilă a materialelor vîndute;

-      cheltuielile privind dobînzile;

-      valoarea contabilă a lipsurilor şi pierderile din deteriorarea activelor imobilizate şi circulante constatate la inventariere;

-      costul produselor rebutate şi cheltuielile legate de remedierea produselor rebutate parţial;

-      pierderi cauzate de întreruperile în activităţile de bază;

-      costuri indirecte de producţie neincluse în costul produselor fabricate sau serviciilor prestate în conformitate cu SNC „Stocuri";

-      amenzi, penalităţi, despăgubiri pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei şi clauzelor contractuale;

-      creanţe compromise decontate cu excepţia creanţelor comerciale compromise; 

-      alte cheltuieli ale activității operaţionale. 

Operaţiunile economice ale  „Alfa" S.R.L.
pe luna decembrie 201X

Nr. d/o

Conţinutul operaţiunilor

Suma, lei

Corespondenţa conturilor

Debit

Credit

1.      

Calcularea amortizării imobilizărilor necorporale (mărcii comerciale) utilizate în procesul comercializării mărfurilor

833,33

712

113

2.      

Calcularea amortizării imobilizărilor necorporale (programe informatice) utilizate în scopuri administrative

1 555,56

713

113

3.      

Reflectarea valorii de cumpărare (fără TVA) a obiectului de mijloace fixe (aparatul de şlefuit) care nu necesită pregătire pentru utilizare după destinaţie

63 079,17

123

521

4.      

Trecerea în cont a TVA de la valoarea de cumpărare a obiectului de mijloace fixe (aparatul de şlefuit)

12 615,83

534

521

5.      

Achitarea valorii de cumpărare (inclusiv TVA) a obiectului de mijloace fixe (aparatul de şlefuit)

75 695,00

521

242

6.      

Calcularea amortizării mijloacelor fixe utilizate în procesul de fabricare a produselor

1 231,54

821

124

7.      

Calcularea amortizării mijloacelor fixe utilizate în procesul de prestare a serviciilor

963, 60

821

124

8.      

Calcularea amortizării mijloacelor fixe utilizate în scopuri administrative

17 842,48

713

124

9.      

Reflectarea pierderii din deprecierea obiectului de mijloace fixe (construcţiei speciale) în legătură cu deteriorarea fizică semnificativă

149 258,07

721

129

10.  

Reluarea pierderii din deprecierea obiectului de mijloace fixe (clădirii depozitului)

785 390,00

129

621

11.  

Decontarea amortizării obiectului de mijloace fixe (utilajului tehnologic) scos din funcţiune

142 694,55

124

123

12.  

Primirea terenului (cu destinaţia încă nedeterminată) în contul majorării capitalului social

890 000,00

151

314

13.  

Transferul obiectului de mijloace fixe (clădirii) în categoria investiţiilor imobiliare în legătură cu transmiterea în locaţiune pe 12 luni a părţii acestuia ce constituie 89 % din suprafaţa totală a obiectului respectiv

1 020 448,63

151

123

14.  

Decontarea amortizării clădirii transferate în categoria investiţiilor imobiliare

108 648,44

124

123

15.  

Reflectarea costurilor (fără TVA) aferente transmiterii părţii clădirii în locaţiune (comisionul agenţiei imobiliare pentru căutarea locatarului)

58 500,00

711

521

16.  

Trecerea în cont a TVA de la suma comisionului agenţiei imobiliare

11 700,00

534

521

17.  

Achitarea costurilor (inclusiv TVA) aferente transmiterii părţii clădirii în locaţiune

70 200,00

521

242

18.  

Calcularea plăţii lunare (fără TVA) pentru partea clădirii transmise în locaţiune

8 000,00

231

611

19.  

Calcularea TVA de la plata lunară pentru partea clădirii transmise în locaţiune

1 600,00

231

534

20.  

Încasarea plăţii lunare (inclusiv TVA) pentru partea clădirii transmise în locaţiune

9 600,00

242

231

21.  

Depunerea aportului în numerar pentru constituirea entităţii asociate

5 000,00

142

242

22.  

Reflectarea costurilor (fără TVA) de demontare şi ambalare a obiectului de mijloace fixe (strungului) care urmează a fi livrat cumpărătorului în ianuarie 201X+1

2 300,00

721

521

23.  

Trecerea în cont a TVA de la costurile de demontare şi ambalare a obiectului de mijloace fixe

460,00

534

521

24.  

Calcularea ratei lunare de leasing aferente valorii rambursabile a autoturismului primit în leasing financiar

5 138,89

541

521

25.  

Calcularea dobînzii de leasing spre plată pentru autoturismul primit în leasing financiar

536,78

714

521

26.  

Achitarea ratelor de leasing datorate locatorului

5 675,67

521

242

27.  

Înregistrarea cotei curente a datoriilor de leasing care urmează a fi achitate în anul 201X+1

61 667,98

413

541

28.  

Vînzarea părţii sociale proprii care a fost dobîndită anterior de către societate

15 000,00

241

315

29.  

Decontarea sumei cu care valoarea de vînzare depăşeşte valoarea efectivă  (de dobîndire) a părţii sociale revîndute

4 500,00

315

312

30.  

Decontarea soldului rezervei statutare pentru dezvoltarea producţiei care conform deciziei asociaţilor nu se va mai constitui

41 295,15

322

332

31.  

Reflectarea valorii de cumpărare  (fără TVA) a materialelor procurate

292 309,94

211

521

32.  

Trecerea în cont a TVA aferentă valorii de cumpărare a materialelor procurate

58 461,99

534

521

33.  

Reflectarea valorii de cumpărare a materialelor procurate de la neplătitori de TVA

2 833,60

211

521

34.  

Reflectarea valorii de cumpărare (fără TVA) a OMVSD procurate

5 289,88

213

521

35.  

Trecerea în cont a TVA aferentă valorii de cumpărare OMVSD procurate

1 057,98

534

521

36.  

Transmiterea în exploatare a OMVSD cu valoarea contabilă ce depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie

5 489,00

213

213

37.  

Calcularea uzurii OMVSD cu valoarea contabilă ce depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie utilizate în scopuri administrative

3 265,00

713

214

38.  

Transmiterea în exploatare a OMVSD cu valoarea contabilă ce nu depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie utilizate în scopuri administrative

34 703,21

713

213

39.  

Reflectarea valorii contabile a materialelor consumate pentru fabricarea produselor

426 540,41

811

211

40.  

Reflectarea valorii contabile a mărfurilor consumate pentru fabricarea produselor

760,83

811

217

41.  

Reflectarea valorii energiei electrice (fără TVA) consumate pentru fabricarea produselor

13 789,00

811

521

42.  

Trecerea în cont a TVA aferentă energiei electrice consumate pentru fabricarea produselor

2 757,80

534

521

43.  

Calcularea salariilor muncitorilor încadrați în activitatea de bază

18 198,09

811

531

44.  

Reflectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorului aferente salariilor muncitorilor încadrați în activitatea de bază

4 185,56

811

533

45.  

Reflectarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente salariilor muncitorilor încadrați în activitatea de bază

727,92

811

541

46.  

Decontarea datoriilor preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente salariilor muncitorilor încadrați în activitatea de bază

727,92

541

533

47.  

Reţinerea primelor individuale de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferentă salariilor muncitorilor încadrați în activitatea de bază

727,92

531

533

48.  

Calcularea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii aferente salariilor muncitorilor încadrați în activitatea de bază

1 091,88

226

533

49.  

Înregistrarea reţinerii contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii aferente salariilor muncitorilor încadrați în activitatea de bază

1 091,88

531

226

50.  

Înregistrarea reţinerii impozitului pe venit aferente salariilor muncitorilor încadrați în activitatea de bază

379,75

531

534

51.  

Reflectarea valorii contabile a materialelor consumate în procesul gestiunii şi deservirii subdiviziunilor de producţie

9 452,76

821

211

52.  

Calcularea salariilor personalului administrativ şi de deservire a  subdiviziunilor de producţie

3 540,00

821

531

53.  

Reflectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorului aferente salariilor personalului administrativ şi de deservire a  subdiviziunilor de producţie

814,20

821

533

54.  

Reflectarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente salariilor personalului administrativ şi de deservire a  subdiviziunilor de producţie

141,60

821

541

55.  

Decontarea datoriilor preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente salariilor personalului administrativ şi de deservire a  subdiviziunilor de producţie

141,60

541

533

56.  

Reţinerea primelor individuale de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferentă salariilor personalului administrativ şi de deservire a  subdiviziunilor de producţie

141,60

531

533

57.  

Calcularea contribuţiilor individuale de asigurară sociale de stat obligatorii aferente salariilor personalului administrativ şi de deservire a  subdiviziunilor de producţie

212,40

226

533

58.  

Înregistrarea reţinerii contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii aferente salariilor personalului administrativ şi de deservire a  subdiviziunilor de producţie

212,40

531

226

59.  

Înregistrarea reţinerii impozitului pe venit aferente salariilor personalului administrativ şi de deservire a  subdiviziunilor de producţie

78,54

531

534

60.  

Decontarea consumurilor indirecte de producţie aferente produselor fabricate şi serviciilor prestate ale activităţii de bază a entităţii

16 143,70

 

811

821

61.  

Reflectarea valorii contabile a produselor comercializate

473 743,87

711

216

62.  

Reflectarea valorii de vînzare (fără TVA) a produselor comercializate

351 481, 66

221

611

63.  

Calcularea TVA aferentă valorii de vînzare a produselor comercializate

70 296,33

221

534

64.  

Încasarea numerarului din comercializate materialelor, produselor, mărfurilor

375 189,00

241

832

65.  

Reflectarea valorii de vînzare (fără TVA) a produselor comercializate cu achitare în numerar

307 707,52

832

611

66.  

Calcularea TVA aferentă valorii de vînzare a produselor comercializate cu achitare în numerar

61 541,49

832

534

67.  

Reflectarea valorii contabile a materialelor comercializate cu achitatere în numerar

2 568,00

714

211

68.  

Reflectarea valorii de vînzare (fără TVA) a materialelor comercializate persoanelor fizice cu achitare în numerar

4 950,00

832

612

69.  

Reflectarea TVA aferentă valorii de vînzare a materialelor comercializate cu achitare în numerar

989,99

832

534

70.  

Decontarea valorii contabile a materialelor comercializate

153 809,03

714

211

71.  

Reflectarea valorii de vînzare (fără TVA) a materialelor comercializate

254 944,17

221

612

72.  

Calcularea TVA aferentă valorii contabile a materialelor comercializate

50 988,84

221

534

73.  

Reflectarea valorii contabile a serviciilor prestate

10 000,00

711

811

74.  

Reflectarea valorii de vînzare (fără TVA) a serviciilor prestate

12 916,67

221

611

75.  

Calcularea TVA aferentă valorii de vînzare a serviciilor prestate

2 583,33

221

534

76.  

Decontarea valorii contabile a mărfurilor comercializate

341 616,11

711

217

77.  

Reflectarea valorii de vînzare (fără TVA) a mărfurilor comercializate

612 083,33

221

611

78.  

Calcularea TVA aferentă valorii de vînzare a mărfurilor comercializate

122 416,67

221

534

79.  

Stornarea valorii contabile (fără TVA) a produselor returnate

(9 532,00)

711

216

80.  

Stornarea valorii de vînzare (fără TVA) a produselor returnate

(13 150,00)

221

611

81.  

Stornarea TVA aferentă valorii de vînzare a produselor returnate

(2 630,00)

221

534

82.  

Încasarea numerarului de la cumpărători şi clienţi pentru produsele comercializate

10 215,00

241

221

83.  

Primirea în casierie a avansurilor curente în contul livrărilor viitoare de bunuri şi servicii

54 435,00

241

523

84.  

Calcularea TVA aferentă avansurilor primite în contul efectuării livrărilor impozabile cu TVA

9 072,5

225

534

85.  

Depunerea numerarului în casieriile băncii (transferuri în expediţie) pentru înregistrarea acestora în conturile curente

195 922,00

245

241

86.  

Restituirea din casierie a împrumuturilor pe termen scurt

58 570,00

513

241

87.  

Restituirea din casierie a cheltuielilor suportate de titularii de avans

156 533,03

532

241

88.  

Achitarea salariilor angajaţilor prin casierie

19 195,27

531

241

89.  

Achitarea salariilor angajaţilor prin conturile curente în monedă naţională

49 692,26

531

242

90.  

Înregistrarea numerarului în conturile curente de la cumpărători pentru produsele comercializate şi serviciilor prestate

222 901,55

242

221

91.  

Reflectarea la achitare a diferenţei de sumă favorabile aferentă valorii de vînzare a produselor comercializate exprimate în valută străină

1 501,21

221

622

92.  

Înregistrarea în conturile curente a numerarului reflectat anterior ca transferuri în expediţie

195 922,00

242

245

93.  

Reflectarea în conturile curente a avansurilor curente primite de la clienţi

62 240,00

242

523

94.  

Calcularea TVA aferentă avansurilor primite în contul efectuării livrărilor impozabile cu TVA

10 373,33

225

534

95.  

Decontarea TVA aferentă avansurilor primite în contul efectuării livrărilor impozabile cu TVA

4 153,33

534

225

96.  

Înregistrarea creditului bancar primit pe o perioadă de 3 ani

500 000,00

242

411

97.  

Înregistrarea cotei curente a creditului bancar pe termen lung

166 667,00

411

511

98.  

Înregistrarea creditului bancar (în valută străină) primit pe o perioada de 12 luni

100 000,00

243

511

99.  

Transferul numerarului de la contul curent în valută străină în contul curent în monedă naţională

100 000,00

242

243

100.           

Reflectarea la finele perioadei de gestiune a  diferenţei de curs valutar nefavorabile aferentă creditului bancar (rezident)

456,84

722

511

101.           

Acordarea avansurilor curente altor entităţi

4 640,61

224

242

102.           

Achitarea datoriilor faţă de furnizorii din ţară

517 091,35

521

242

103.           

Achitarea datoriilor faţă de organele de asigurări sociale

21 500,00

533

242

104.           

Achitarea datoriilor faţă de buget privind TVA

170 000,00

534

242

105.           

Achitarea impozitului pe venit din salariile angajaţilor

1 000,00

534

242

106.           

Transferul numerarului de la contul curent în monedă naţională la contul curent în valută străină

123 079,97

243

242

107.           

Achitarea datoriilor faţă de furnizorii din străinătate

742 913,97

521

243

108.           

Decontarea creanţelor comerciale din contul avansurilor curente  primite

24 920,00

523

221

109.           

Achitarea datoriilor faţă de alte entităţi şi persoane prin intermediul titularilor de avans

60 842,57

521

532

110.           

Reflectarea costului serviciilor în curs de execuţie la sfîrşitul perioadei de gestiune

6 017,40

215

811

111.           

Reflectarea costului produselor  în secţiile activităţii de bază a entităţii

464 328,11

216

811

112.           

Reflectarea sumei provizionului constituit pentru reparaţii şi deservirea produselor comercializate în perioada de garanţie

25 585,44

712

538

113.           

Trecerea la cheltuieli de distribuire a cotei cheltuielilor anticipate curente aferent asigurării CASCO a mijlocului de transport utilizat pentru transportarea produselor

1 000,00

712

261

114.           

Reflectarea cheltuielilor de transport (fără TVA) aferent transportării produselor cumpărătorilor

4 796,00

712

521

115.           

Decontarea creanţelor  de distribuire compromise pe seama provizioanelor

24 752,00

222

221

116.           

Reflectarea cotei curente a cheltuielilor anticipate aferente amenajării teritoriului entităţii

944,90

261

171

117.           

Trecerea la cheltuieli de distribuire a cotei cheltuielilor anticipate curente aferente campaniei publicitare

78,76

712

261

118.           

Reflectarea valorii contabile a combustibilului utilizat în scopuri administrative

3 564,93

713

211

119.           

Reflectarea cheltuielilor aferente comisioanelor bancare

2 636,67

713

242

120.           

Reflectarea valorii (fără TVA) apei şi energiei electrice consumate în scopuri administrative

12 598,10

713

521

121.           

Trecerea în cont a TVA aferentă valorii apei şi energiei electrice consumate în scopuri administrative

2 519,62

534

521

122.           

Reflectarea valorii (fără TVA) serviciilor de transport  utilizate în scop administrativ

20 050,22

713

521

123.           

Trecerea în cont a TVA aferentă valorii  serviciilor de transport utilizate în scopuri administrative

4 010,04

534

521

124.           

Reflectarea valorii serviciilor de transport prestate de neplătitori de TVA și utilizate în scopuri administrative

2 000,00

713

521

125.           

Calcularea salariilor personalului administrativ

29 200,00

713

531

126.           

Reflectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorului aferente personalului administrativ

6 716,00

713

533

127.           

Decontarea datoriilor preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferentă personalului administrativ

1 168,00

541

533

128.           

Reflectarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferentă personalului administrativ

1 168,00

713

541

129.           

Înregistrarea reţinerii primelor individuale de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente personalului administrativ

1 168,00

531

533

130.           

Calcularea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii ale personalului administrativ

1 752,00

226

533

131.           

Înregistrarea reţinerii contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii ale personalului administrativ

1 752,00

531

226

132.           

Înregistrarea reţinerii impozitului pe venit al personalului administrativ

1 814,82

531

534

133.           

Calcularea taxelor locale

3 467,88

713

534

134.           

Trecerea în cont a taxelor locale plătite în plus la buget

2 727,38

534

225

135.           

Calcularea impozitului privind bunurile imobile cu destinaţie administrativă

712,00

713

534

136.           

Reflectarea valorii contabile a materialelor constatate lipsă la inventariere

5 435,00

714

211

137.           

Restabilirea TVA aferentă lipsurilor materialelor constatate la inventariere

1 087,00

713

534

138.           

Constituirea provizioanelor privind creanţele comerciale compromise

32 085,00

712

222

139.           

Reflectarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar privind datoriile comerciale curente (nerezident)

31 189,82

722

521

140.           

Decontarea la finele perioadei de gestiune curente la rezultatul financiar a veniturilor din vînzări

3 868 994,73

611

351

141.           

Decontarea la finele perioadei de gestiune curente la rezultatul financiar a altor venituri operaţionale

943 548,39

612

351

142.           

Decontarea la finele perioadei de gestiune curente la rezultatul financiar a veniturilor din activitatea de investiţii

785 390,00

621

351

143.           

Decontarea la finele perioadei de gestiune curente la rezultatul financiar a veniturilor din activitatea financiară

3 086,22

622

351

144.           

Decontarea la finele perioadei de gestiune curente la rezultatul financiar a costului vînzărilor

2 432 231,92

351

711

145.           

Decontarea la finele perioadei de gestiune curente la rezultatul financiar a cheltuielilor de distribuire

241 820,21

351

712

146.           

Decontarea la finele perioadei de gestiune curente la rezultatul financiar a cheltuielilor administrative

870 089,49

351

713

147.           

Decontarea la finele perioadei de gestiune curente la rezultatul financiar a altor cheltuieli ale activităţilor operaţionale

716 570,91

351

714

148.           

Decontarea la finele perioadei de gestiune curente la rezultatul financiar a cheltuielilor cu active imobilizate

151 558,07

351

721

149.           

Decontarea la finele perioadei de gestiune curente la rezultatul financiar a cheltuielilor financiare

31 646,66

351

722

150.           

Reflectarea datoriilor curente privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune

138 562,00

731

534

151.           

Reflectarea corecţiilor ale rezultatelor anilor precedenţi aferent impozitului pe venit

1 040,00

331

534

152.           

Trecerea în cont a sumelor impozitului pe venit achitate în avans

96 554,87

534

225

153.           

Decontarea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor acumulate privind impozitul pe venit la rezultatul financiar total

138 562,00

351

731

154.           

Reflectarea profitului net al perioadei de gestiune curente

1 018 540,08

351

333

 

Note şi registre contabile 

Note contabile

„Alfa" S.R.L.

Nota contabilă nr. 15

din 12 decembrie 201X

 

Suma impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător pe perioada fiscală 201X-1 a fost diminuată eronat cu 1 040 lei. 

Eroarea s-a corectat în Registrul de evidenţă la contul 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi" pe luna decembrie 201X prin formula contabilă:

debit contul 331    - 1 040,00 lei,

credit contul 534   - 1 040,00 lei.

 

Contabil-şef   _____________________ Ana Creţu

(semnătura)

 

 

„Alfa" S.R.L.

Nota contabilă nr. 38

din 31 decembrie 201X

 

Conform situaţiei din 31.12.201X în contabilitate sînt înregistrate următoarele informaţii aferente obiectului de mijloace fixe cu numărul de inventar 14538 - construcţie specială:

-  cost de intrare                                  992 387,00 lei,

-  suma amortizării                                56 128,93 lei,

-  valoarea contabilă                            936 258,07 lei.

Potrivit actului de evaluare nr. 145-1X  din 15.12.201X valoarea justă a acestui obiect constituie 795 500 lei.

Costurile de vînzare a construcţiei speciale se preconizează în mărime de 8 500 lei.

În baza datelor indicate mai sus valoarea justă minus costurile de vînzare a acestui obiect constituie 787 000 lei.

Conform ordinului directorului nr. 586-1X din 31.12.201X în Registrul de evidenţă la contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate" şi Registrul de evidenţă la contul 129 „Deprecierea mijloacelor fixe" se contabilizează pierderea din deprecierea obiectului de mijloace fixe cu numărul de inventar 14538 prin formula contabilă:

debit contul 721    - 149 258,07 lei,

credit contul 129   - 149 258,07 lei.

 

Contabil-şef  _____________________ Ana Creţu

(semnătura)

 

„Alfa" S.R.L.

Nota contabilă nr. 40

din 31 decembrie 201X

 

În urma analizei solvabilităţii fiecărui debitor şi posibilităţii îndeplinirii integrale sau parţiale a obligaţiunilor financiare la situaţia din 31.12.201X au fost depistate creanţe compromise şi s-au constituit provizioane în mărimi absolute a acestora,  prin formula contabilă:

debit contul 712    -   32 085,00 lei,

credit contul 222   -   32 085,00 lei.

În baza inventarierii din decembrie 201X au fost depistate creanţe compromise cu termen de prescripţie expirat (mai mare de 3 ani) care au fost decontate pe seama provizioanelor prin formula contabilă:

debit contul 222    -  24 752,00 lei,

credit contul 221   -  24 752,00 lei.

 

Contabil-şef  _____________________ Ana Creţu

(semnătura)

 

„Alfa" S.R.L.

Nota contabilă nr. 45

din 31 decembrie 201X

 

Suma provizioanelor pentru reparaţia şi deservirea produselor şi mărfurilor comercializate şi serviciilor prestate în perioada de garanţie pentru decembrie 201X, s-a determinat pe tipuri de venituri separat, cu excepţia veniturilor din locaţiune.

 

Tipuri de venituri

Suma veniturilor, lei

Cota,

%

Suma provizionului, lei

Venituri din vînzarea produselor persoanelor fizice

227 999,33

2,7%

6155,98

Venituri din vînzarea produselor persoanelor juridice

418 039,85

1,9%

7942,76

Venituri din vînzarea mărfurilor persoanelor fizice

6007,5

2,3%

138,17

Venituri din vînzarea mărfurilor persoanelor juridice

606 075,83

1,8%

10 909,36

Venituri din prestarea serviciilor

12 916,67

3,4%

439,17

Total

x

x

25 585,44

 

Suma provizioanelor pentru decembrie 201X se contabilizează prin formula contabilă:

debit contul 712    -   25 585,44 lei,

credit contul 538   -   25 585,44 lei.

Contabil-şef  _____________________ Ana Creţu

(semnătura)

 

„Alfa" S.R.L.

Balanţa de verificare pe anul 201X

 (lei)

Codul contului

Denumirea contului

Soldul la începutul perioadei

Rulaje

 

Soldul la sfirsitul

perioadei

debit

credit

debit

credit

debit

credit

111

Imobilizări necorporale in curs de execuţie

71 000,00

 

 

71 000,00

 

 

112

Imobilizări necorporale

 

 

71 000,00

 

71 000,00

 

113

Amortizarea imobilizărilor necorporale

 

 

 

26 277,79

 

26 277,79

122

Terenuri

85 600,00

 

 

 

85 600,00

 

123

Mijloace fixe

4 900 925,95

 

70 329,17

1 271 791,62

3 699 463,50

 

124

Amortizarea mijloacelor fixe

 

459 587,93

251 342,99

211 037,47

 

419 282,41

129

Deprecierea mijloacelor fixe

 

997 789,00

785 390,00

149 258,07

 

361 657,07

141

Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

350 000,00

 

 

 

350 000,00

 

142

Investiții financiare pe termen lung în părţi afiliate

5 000,00

 

5 000,00

 

10 000,00

 

151

Investiţii imobiliare

 

 

1 910 448,63

 

1 910 448,63

 

171

Cheltuieli anticipate pe termen lung

 

 

2 519,99

944,99

1 575,00

 

211

Materiale

929 465,62

 

2 097 742,01

2 357 024,93

670 182,70

 

213

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

42 749,15

 

114 865,82

133 214,80

24 400,17

 

214

Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

 

20 560,00

29 493,33

20 395,83

 

11 462,50

215

Producţia în curs de execuţie

 

 

6 017,40

 

6 017,40

 

216

Produse

221 518,51

 

1 955 614,09

1 896 344,60

280 788,00

 

217

Mărfuri

69 302,74

 

273 074,20

342 376,94

 

 

221

Creanţe comerciale

1 164 378,27

 

3 895 775,81

2 562 605,33

2 497 548,75

 

222

Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise

 

 

24 752,00

76 798,00

 

52 046,00

224

Avansuri acordate curente

 

 

74 119,61

 

74 119,61

 

225

Creanţe ale bugetului

8 390,01

 

148 447,78

140 285,29

16 552,50

 

226

Creanţe ale personalului

16,32

 

26 480,97

26 480,96

16,33

 

231

Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii

 

 

9 600,00

9 600,00

 

 

233

Creanţe curente privind asigurările

7779,15

 

 

7 779,15

 

 

241

Casa

4 201,63

 

1 847 392,00

1 792 648,85

58 944,78

 

242

Conturi curente în monedă naţională

3 167,46

 

3 646 083,33

3 569 806,52

79 444,27

 

243

Conturi curente în valută străină

 

 

1 234 155,29

1 234 155,29

 

 

245

Transferuri de numerar în expediţie

 

 

755 712,00

755 712,00

 

 

261

Cheltuieli anticipate curente

11 348,40

 

1 259,98

11 663,39

944,99

 

311

Capital social

 

214 100,00

 

 

 

214 100,00

312

Capital suplimentar

 

 

 

4 500,00

 

4 500,00

314

Capital neînregistrat

 

 

 

890 000,00

 

890 000,00

315

Capital retras

10500

 

4 500,00

15 000,00

 

 

321

Capital de rezerva

 

21 410,00

0,00

 

 

21 410,00

322

Rezerve statutare

 

41 295,15

41 295,15

 

 

 

331

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

 

 

1 040,00

 

1 040,00

 

332

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

 

2 523 354,75

 

41 295,15

 

2564649,9

351

Rezultat financiar total

 

 

4 582 479,26

5 601 019,34

 

1018540,08

411

Credite bancare pe termen lung

 

 

166 666,67

500 000,00

 

333 333,33

413

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

 

92 498,08

61 667,98

 

 

30 830,10

511

Credite bancare pe termen scurt

 

 

 

267 123,51

 

267 123,51

512

Împrumuturi pe termen scurt

 

687 057,36

138 217,30

 

 

548 840,06

521

Datorii comerciale curente

 

1 841 409,00

3 432 308,11

3 530 095,82

 

1 939 196,71

523

Avansuri primite curente

 

 

24 920,00

124 235,00

 

99 315,00

531

Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii

 

326,09

386 228,60

386 228,60

 

326,09

532

Datorii fata de personal privind alte operaţii

 

906 537,67

610 671,85

491 033,90

 

786 899,72

533

Datorii privind asigurările sociale si medicale

 

2 197,41

128 214,31

134 418,58

 

8 401,68

534

Datorii faţă de buget

 

648,91

986 554,70

1 062 973,71

 

77 067,92

538

Provizioane curente

 

14 895,00

22 750,00

79 884,55

 

72 029,55

541

Datorii preliminate

 

61 676,86

76 199,70

76 199,70

 

61 676,86

544

Alte datorii curente

 

 

287 020,86

316 141,21

 

29 120,35

611

Venituri din vînzări

 

 

3 868 994,73

3 868 994,73

 

 

612

Alte venituri din activitatea operaţională

 

 

943 548,39

943 548,39

 

 

621

Venituri din operaţiuni cu active imobilizate

 

 

785 390,00

785 390,00

 

 

622

Venituri financiare

 

 

3 086,22

3 086,22

 

 

711

Costul vînzărilor

 

 

2 432 231,92

2 432 231,92

 

 

712

Cheltuieli de distribuire

 

 

241 820,21

241 820,21

 

 

713

Cheltuieli administrative

 

 

870 089,49

870 089,49

 

 

714

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

 

 

716 570,91

716 570,91

 

 

721

Cheltuieli cu active imobilizate

 

 

151 558,07

151 558,07

 

 

722

Cheltuieli financiare

 

 

31 646,66

31 646,66

 

 

731

Cheltuieli privind impozitul pe venit

 

 

138 562,00

138 562,00

 

 

811

Activităţi de bază

 

 

2 097 402,70

2 097 402,70

 

 

832

Încasări din vînzarea bunurilor în numerar

 

 

1 676 326,00

1 676 326,00

 

 

833

Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vindute

 

 

111 891,64

111 891,64

 

 

Total

7 885 343,21

7 885 343,21

44 256 469,83

44 256 469,83

9 838 086,63

9 838 086,63

 

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 201X

Entitatea Societatea cu Răspundere Limitată „Alfa"                  ________________                             _________________ 

                                                                              denumirea completă                                Cod CUIIO 

_____________________________________________________________________                            _________________________________

                                                                                                                                        Cod IDNO

Sediul: MD  ________Dondușeni______________________________________          _________

  Cod poștal                                                                            raionul (municipiul, UTA); localitatea                          Cod CUATM

__________________________________________________________________

strada, nr, bl.

Activitatea principală _____producere_____________________________________  ___________________

Cod CAEM, rev.2

___________________________________________________________________________    ________________

                          Cod CAEM, ediţia 2005

Forma de proprietate _____privată______________________________________                ______

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică ___S.R.L.______________________________________    _______

Cod CFOJ

Date de contact:  Tel.  ____________________________ e-mail ________________________________________

WEB ____________________________________________

Unitatea de măsură: leu

Numele şi coordonatele contabilului-șef:              Dl (dna)  ___Crețu Ana_____________________________

Tel.  ____________________________________________

 

 

Anexa 1
la SNC „Prezentarea situațiilor financiare"

BILANŢUL
la  31 decembrie 201X

Nr.d/o

Activ

Cod.

rd.

Sold la

începutul perioadei de gestiune

sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

1.

Active imobilizate

 

 

 

Imobilizări necorporale

010

71 000

44 722

Imobilizări corporale în curs de execuţie

020

 

 

Terenuri

030

85 600

85 600

Mijloace fixe

040

3 443 549

2 918 524

Resurse minerale

050

 

 

Active biologice imobilizate

060

 

 

Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

070

350 000

350 000

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

080

5 000

10 000

Investiţii imobiliare

090

 

1 910 449

Creanţe pe termen lung

100

 

 

Avansuri acordate pe termen lung

110

 

 

Alte active imobilizate 

120 

 

1 575

Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110 +rd.120) 

130

3 955 149

5 320 870

2.

Active circulante

 

 

 

Materiale

140

929 466

670 183

Active biologice circulante

150

 

 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

160

22 189

12 938

Producţia în curs de execuţie şi produse

170

221 519

286 805

Mărfuri

180

69 303

 

Creanţe comerciale

190

1 164 378

2 445 502

Creanţe ale părţilor afiliate

200

 

 

Avansuri acordate curente

210

 

74 120

Creanţe ale bugetului

220

8 390

16 553

Creanţe ale personalului

230

16

16

Alte creanţe curente

240

7 779

 

Numerar în casierie şi la conturi curente

250

7 369

138 389

Alte elemente de numerar

260

 

 

Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

270

 

 

Investiţii financiare curente în părţi afiliate

280

 

 

Alte active circulante

290

11 348

945

Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270 + rd.280+rd.290)

300

2 441 757

3 645 451

Total active

(rd.130+rd.300) 

310

6 396 906

8 966 321

 

 

Pasiv

 

 

 

3.

Capital propriu

 

 

 

 

Capital social şi suplimentar

320

203 600

1 108 600

Rezerve

330

62 705

21 410

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

340

x

(1 040)

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

350

2 523 355

2 564 650

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

360

x

1 018 540

Profit utilizat al perioadei de gestiune

370

x

 

Alte elemente de capital propriu

380

 

 

Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380) 

390

2 789 660

4 712 160

4.

 

Datorii pe termen lung

 

 

 

Credite bancare pe termen lung 

400

 

333 333

Împrumuturi pe termen lung

410

 

 

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

420

92 498

30 830

Alte datorii pe termen lung

430

 

 

Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) 

440

92 498

364 163

5.

Datorii curente

 

 

 

 

Credite bancare pe termen scurt

450

 

267 124

Împrumuturi pe termen scurt

460

687 057

548 840

Datorii comerciale

470

1 841 409

1 939 197

Datorii faţă de părţile afiliate

480

 

 

Avansuri primite curente

490

 

99 315

Datorii faţă de personal

500

906 864

787 226

Datorii privind asigurările sociale şi medicale

510

2 197

8 402

Datorii faţă de buget

520

649

77 068

Venituri anticipate curente

530

 

 

Datorii faţă de proprietari

540

 

 

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente

550

 

 

Provizioane curente

560

14 895

72 029

Alte datorii curente

570

61 677

90 797

Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570) 

580

3 514 748

3 889 998

Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580) 

590

6 396 906

8 966 321

Anexa 2
la SNC „Prezentarea situaţiilor financiare"

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01.01.201X  pînă la 31.12.201X 

Indicatori

Cod

rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Venituri din vînzări

010

3 545 687

3 868 995

Costul vînzărilor

020

2 078 915

2 432 232

Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)

030

1 466 772

1 436 763

Alte venituri din activitatea operaţională

040

925 787

943 548

Cheltuieli de distribuire

050

215 784

241 820

Cheltuieli administrative

060

764 398

870 089

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

070

647 921

716 571

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)

080

764 456

551 831

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)

090

154 145

605 271

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)

100

918 601

1 157 102

Cheltuieli privind impozitul pe venit

110

88 232

138 562

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)

120

830 369

1 018 540


Anexa 3
la SNC „Prezentarea situaţiilor financiare"

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la  01.01.201X  pînă la 31.12.201X

Nr. d/o

Indicatori

Cod rd.

Sold la începutul perioadei de gestiune

Majorări

Diminuări

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

6

7

1

Capital social şi suplimentar 

 

 

 

 

 

Capital social

010

214 100

 

 

214 100

Capital suplimentar

020

 

4 500

 

4 500

Capital nevărsat

030

 

 

 

 

Capital neînregistrat

040

 

890 000

 

890 000

Capital retras

050

(10 500)

(4 500)

(15 000)

 

Total capital social şi suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)

060

203 600

890 000

(15 000)

1 108 600

2

Rezerve 

 

 

 

 

 

Capital de rezervă

070

21 410

 

 

21 410

Rezerve statutare

080

41 295

 

41 295

 

Alte rezerve

090

 

 

 

 

Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)

100

62 705

 

41 295

21 410

3

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

 

 

 

 

 

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

110

 

(1 040)

 

(1 040)

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

120

2 523 355

41 295

 

2 564 650

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

130

x

1 018 540

 

1 018 540

Profit utilizat al perioadei de gestiune

140

x

 

 

 

Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile

150

 

 

 

 

Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)

160

2 523 355

1 058 795

 

3 582 150

4

Alte elemente de capital propriu, din care

170

 

 

 

 

Diferenţe din reevaluare

171

 

 

 

 

Subvenţii entităţilor cu proprietate publică

172

 

 

 

 

Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)

180

2 789 660

1 948 795

26 295

4 712 160


Anexa 4
la SNC „Prezentarea situaţiilor financiare"

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.201X  pînă la 31.12.201X 

Indicatori

Cod.
rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

 

 

 

Încasări din vînzări 

010

3 900 789

4 113 163

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate

020

3 547 986

3 668 634

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală

030

406 880

435 239

Dobînzi plătite

040

8 579

6 441

Plata impozitului pe venit

050

125 786

90 000

Alte încasări

060

85 789

9 600

Alte plăţi

070

199 565

263 211

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070 )

080

(302 217)

(340 762)

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

 

 

 

Încasări din vînzarea activelor imobilizate

090

45 782

 

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate

100

 

 

Dobînzi încasate

110

 

 

Dividende încasate 

120

 

 

Alte încasări (plăţi)

130

39 000

(5 000)

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)

140

84 782

(5 000)

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

 

 

 

Încasări sub formă de credite şi împrumuturi

150

645 782

600 000

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor

160

578 924

138 217

Dividende plătite

170

 

 

Încasări din operaţiuni de capital

180

 

15 000

Alte încasări (plăţi)

190

 

 

Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)

200

66 858

476 783

Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )

210

(150 577)

131 021

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

 

 

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

157 946

7 369

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)

240

7 369

138 389


NOTELE LA SITUAŢIILE FINANCIARE

Anexa 6
la SNC „Prezentarea situaţiilor financiare"

Date generale

1.  Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare ___XXXXXXXXXXXXX___ Data înregistrării 20.02.2008 Seria MD Număr ___XXXXXXX___

2.  Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data „__09__" februarie 2008,  suma 214 100 lei, inclusiv:

1) cota statului ______-______lei,

2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% _______-_______ lei.

Modificări ulterioare:

a) „____" _______________, suma _______lei, inclusiv cota statului ____________lei,

b) „____" _______________, suma _______lei, inclusiv cota statului ____________lei.

3.  Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:

Licenţa în vigoare:

1) Număr _________, data eliberării _____________________

Termen de valabilitate ________________________________

Tipul de activitate ___________________________________

Organul care a eliberat licenţa__________________________

2) Număr _________, data eliberării _____________________

Termen de valabilitate ________________________________

Tipul de activitate ____________________________________

Organul care a eliberat licenţa __________________________

3) Număr _________, data eliberării _____________________

Termen de valabilitate ________________________________

Tipul de activitate ___________________________________

Organul care a eliberat licenţa __________________________

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune __10___ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ ____3______ persoane,

2) muncitori ______7_____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 201X      _____9_______ persoane.

6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune ___363 293___ lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii _____84 725__________ lei.

8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 ____________lei, inclusiv rambursate ______ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj_________ lei.

1) valoarea de gaj _____________lei,

2) valoarea contabilă ___________lei.

10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune ________________ unităţi.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:

1) profit ____________ lei_______ bani,

2) pierdere __________ lei_______ bani.

12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite ___________________ lei _______ bani,

2) planificate pentru plată ______lei _______ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova - total ______lei, inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):

1) _____________________________

2) _____________________________

3) _____________________________

14. Numerar legat - total _____________lei.

Anexa 7
la SNC „Prezentarea situaţiilor financiare"

Informaţii cerute de Standardele Naţionale de Contabilitate

Active imobilizate 

Indicatori

Existenţa la  începutul perioadei (la costul de intrare)

Amortizarea acumulată la  începutul perioadei

Deprecierea acumulată la  începutul perioadei

Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)

Ieşirea în cursul perioadei (la costul de intrare)

Existenţa la  sfîrşitul perioadei (la costul de intrare)

Amortizarea acumulată la  sfîrşitul perioadei

Deprecierea acumulată la  sfîrşitul

perioadei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale în curs de execuţie

71 000

 

 

 

71 000 

 

 

 

2. Imobilizări necorporale în utilizare, total

 

 

 

71 000

 

71 000

26 278

 

inclusiv:
2.1.brevete şi mărci

 

 

 

15 000

 

15 000

9 167

 

2.2. programe informatice

 

 

 

56 000

 

56 000

17 111

 

Nota informativă:
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile

 

x

x

x

x

71 000

x

x

b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile

71 000 

x

x

x

x

 

x

x

2. Terenuri

85 600

 

 

 

 

85 600

 

 

3. Mijloace fixe, total

4 900 926

459 588

997 789

70 329

1 271 792

3 699 464

419 282

361 657

inclusiv
3.1. clădiri

1 435 500

260 101

997 789

 

1 129 097

3 699 463

173 481

212 399

3.2. construcţii  speciale

1 985 586

87 359

 

 

 

1 985 586

172 021

149 258

3.3. maşini, utilaje, instalaţii de transmisie

1 294 839

105 961

 

70 329

142 695

1 222 475

55 280

 

3.4. mijloace de transport

185 000

6 167

 

 

 

185 000

18 450

 

4. Investiţii imobiliare evaluate conform  metodei bazate  pe cost

 

 

 

1 910 449

 

1 910 449

 

 

 

Investiţii imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost

1.    Majorarea valorii contabile a investiţiilor imobiliare în 201X rezultată din primirea terenului (cu destinaţia încă nedeterminată) în contul majorării capitalului social - 890 000 lei.

2.    Majorarea valorii contabile a investiţiilor imobiliare în 201X rezultată din transferul obiectului de mijloace fixe (clădirii) în categoria investiţiilor imobiliare în legătură cu transmiterea în locaţiune - 1 020 449 lei.

 

Leasing financiar la locatar

1.    Valoarea contabilă a activului primit în leasing financiar la 31.12.201X - 166 550 lei.

2.    Mărimea datoriilor de leasing curente la 31.12.201X - 61 668lei.

3.    Mărimea datoriilor de leasing pe termen lung la 31.12.201X - 30 830 lei.

4.    Suma dobînzilor de leasing, constatate ca cheltuieli curente în 201X  - 6 441 lei.

5.    Suma amortizării calculate activelor primite în leasing recunoscute în 201X - 12 283 lei.

 

Leasing operaţional la locator

1.    Suma plăţilor de leasing constatate ca venituri curente în 201X - 8 000 lei.

 

Deprecierea activelor

1.    Soldul pierderilor din depreciere la 01.01.201X - 997 789 lei.

2.    Soldul pierderilor din depreciere la 31.12.201X - 361 657 lei.

3.    Suma pierderilor din depreciere recunoscute în 201X  - 149 258 lei.

4.    Suma pierderilor din depreciere reluate în 201X  - 785 390 lei.

 

Creanţe

1. Valoarea contabilă a creanţelor (în lei):

                                                                                              la 01.01.201X             la 31.12.201X

-  creanţe comerciale                                                    1 164 378                   2 497 549

-  creanţe ale bugetului                                                8 390                          16 553

-  creanţe ale personalului                                            16                               16

-  creanţe curente privind asigurările                           7 779                          -                     

2.    Mărimea creanţelor compromise decontate în 201X - 24 752 lei.

3. Mărimea provizioanelor  privind creanţele compromise la 01.01.201X -  0 lei.

4. Mărimea provizioanelor privind creanţele compromise la 31.12.201X - 52 046 lei.

 

Investiţii financiare

1.    Valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen lung (în lei):

                                                                                   la 01.01.201X            la 31.12.201X

-      cote de participaţie în părţi neafiliate          350 000                      350 000

-      cote de participaţie în părţi afiliate             5 000                           10 000

 

Stocuri 

1.  Valoarea contabilă a stocurilor la 01.01.201X - 1 242 477 lei.

2.    Valoarea contabilă a stocurilor la 31.12.201X - 969 926 lei.

3.    Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 201X - 4 426 917 lei.

4.    Valoarea contabilă a stocurilor ieşite în 201X - 4 699 468 lei.

 

Capital propriu

1.  Mărimea şi cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în 201X:

-      majorarea capitalului neînregistrat cu 890 000 lei în urma primirii aportului  în contul majorării capitalului social;

-      diminuarea capitalului retras cu 15 000 lei în urma vînzării părţii sociale proprii care a fost dobîndită anterior de către societate;

-      diminuarea rezervelor statutare şi majorarea profitului nerepartizat al anilor precedenţi cu 41 295 lei în urma decontării soldului rezervei pentru dezvoltarea producţiei;

-      obţinerea profitului net al perioadei de gestiune în mărime de 1 018 540 lei.

 

Datorii financiare, comerciale şi calculate 

1.    Valoarea contabilă a datoriilor (lei):

                                                                                                              la 01.01.201X             la 31.12.201X

-      credite bancare pe termen lung                               -                                  333 333

-      datorii pe termen lung privind leasingul financiar 92 498                         30 830

-      credite bancare pe termen scurt                              -                                  267 123          

-       împrumuturi pe termen scurt                                 687 057                       548 840

-      datorii comerciale curente                                      1 841 409                    1 939 196

-      avansuri primite curente                                          -                                  99 315

-      datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 326                              326

-      datorii faţă de personal privind alte operaţii           906 538                      786 899

-      datorii privind asigurările sociale şi medicale         2 197                          8 402

-      datorii faţă de buget                                                           649                             77 068

-      provizioane curente                                                 14 895                        72 030

-      datorii preliminate                                                   61 677                        61 677

-      alte datorii curente                                                  -                                  29 120

2.        Suma datoriilor (în lei) faţă de:

                                                                                                              la 1.01.201X               la 31.12.201X

-       părţile afiliate                                                         -                                  318 214

-       părţile neafiliate                                                     3 607 246                   3 936 246

 

Provizioane

1.    Valoarea contabilă a provizioanelor la 01.01.201X - 14 895 lei.

2.    Valoarea contabilă a provizioanelor la 31.12.201X -  72 030 lei.

3.    Suma majorării provizioanelor în 201X -  79 885 lei.

4.    Suma provizioanelor utilizate în 201X -  22 750 lei.

 

Venituri

Suma veniturilor recunoscute în 201X (lei):

1. Venituri din vînzări:

3 868 995

-    venituri din vînzarea produselor

2 967 024

-     venituri din vînzarea mărfurilor

612 083

-     venituri din prestarea serviciilor

281 888

-     venituri din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)

8 000

2. Alte venituri din activitatea operaţională

 

-    venituri din ieşirea altor active circulante

943 548

3. Venituri din operaţiuni cu active imobilizate
˗  reluarea pierderii din deprecierea obiectului de mijloace fixe

785 390

4.Venituri financiare

3 086

 

Cheltuieli

Suma cheltuielilor recunoscute în 201X (lei):

4 443 917

1.    Costul vînzărilor, total

2 432 232

-     valoarea contabilă a produselor vîndute

1 896 345

-     valoarea contabilă a mărfurilor vîndute

341 616

-     costul serviciilor prestate

135 771

-     costuri aferente contractelor de locaţiune

58 500

2.      Cheltuieli de distribuire

241 820

3.      Cheltuieli administrative

870 089

4.      Alte cheltuieli din activitatea operaţională

716 571

5.      Cheltuieli cu active imobilizate

151 558

6.      Cheltuieli financiare

31 647

Suma cheltuielilor (pierderilor) suportate în perioada de gestiune, pe seama provizioanelor (lei):

79 885

 

Costurile îndatorării

1.    Suma costurilor îndatorării recunoscute drept cheltuieli curente în 201X -  6 441 lei.

 

Diferenţe de curs valutar şi de sumă

1.    Suma veniturilor din diferenţe de curs valutar în 201X                     1 585 lei.

2.    Suma veniturilor din diferenţe de sumă în 201X                                1 501 lei.

3.    Suma cheltuielilor din diferenţe de curs valutar în 201X                   31 647 lei.

4.    Valoarea elementelor contabile exprimate în valuta străină (echivalentul în lei):

                                                                                                              la 01.01.201X             la 31.12.201X

-      credite bancare în valută străină                             -                                  100 457

 

Părţi afiliate

1.    Soldul elementelor contabile aferente părţilor afiliate (în lei):

                                                                                                              la 01.01.201X             la 31.12.201X

-      investiţiile în părţile afiliate                                    5 000                          10 000

-      datoriile faţă de părţile afiliate                               -                                  318 214

2.    Cheltuielile recunoscute în 201X privind compensaţiile pentru personalul-cheie din conducere:

-      salariul de bază şi suplimentar - 56 387 lei.

-      alte plăţi de stimulare şi compensare - 28 338 lei.

Anexa 8
la SNC „Prezentarea situaţiilor financiare"

Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură 

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Venituri din vînzări

010

3 545 687

3 868 995

Alte venituri din activitatea operaţională

020

925 787

943 548

Venituri din alte activităţi

030

198 756

788 476

Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)

040

4 670 231

5 601 019

Variaţia stocurilor*

050

87 785

(65 286)

Costul vînzărilor**

060

564 892

341 616

Cheltuieli privind stocurile***

070

1 257 942

1 712 744

Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii

080

354 297

363 293

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

090

95 660

98 089

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate

100

157 891

386 573

Alte cheltuieli

110

1 188 551

1 572 941

Cheltuieli din alte activităţi

120

44 611

33 947

Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120) 

130

3 751 630

4 443 917

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040-rd.130)

140

918 601

1 157 102

Cheltuieli privind impozitul pe venit

150

88 232

138 562

Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)

160

830 369

1 018 540

* În rd. 050 se reflectă variaţia stocurilor de producţie  in curs de execuţie si de produse, și se determină în următorul mod: rd.170 col.4 - rd.170 col. 5 din bilanț (221 519 lei - 286 805 lei);

** În rd. 060 se reflectă costul vînzărilor de mărfuri (rulajul debitor și/sau creditor al contului 711 subcontul 7112);

***În rd. 070 se reflectă costul materialelor, activelor biologice circulante, obiectelor de mică valoare și scurtă durată, mărfurilor și altor stocuri utilizate.  

Anexa 9
la SNC „Prezentarea situaţiilor financiare"

Notă informativă
privind relaţiile cu nerezidenţii (extras)

Tabelul 4

Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor 

Indicatori

Cod rd.

Sold la începutul perioadei de gestiune

Modificări în perioada de gestiune

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an

Termenul expirat mai mult de un an

Intrări/majorări

Ieşiri/

diminuări

Diferenţe de curs valutar

La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an

Termenul expirat mai mult de un an

Total

Transferări din active şi datorii pe termen lung în active circulante şi datorii curente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorii curente - total

 

 

 

1 135 740

 

1 135 740

31 190

 

 

Datorii comerciale, inclusiv pe ţări:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-România

 

 

 

1 135 740

 

1 135 740

31 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă explicativă 

Informaţii privind  corespunderea  situaţiilor financiare

Standardelor Naţionale de Contabilitate

Situaţiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază şi caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naţionale de Contabilitate nu au fost comise. 

 

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situaţiilor financiare au fost determinaţi în baza metodelor şi procedeelor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entităţii nr. 58 din 30 decembrie 201X-1. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.  

 

Analiza activităţii economico-financiare a „Alfa" S.R.L. în 201X 

Analiza veniturilor din vînzări 

„Alfa" S.R.L. a înregistrat în 201X veniturile din vînzări în mărime de 3 869 mii lei, ceea ce constituie cu 9,1% mai mult faţă de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operaţională a entităţii include patru tipuri de activităţi: producerea, comercializarea mărfurilor, prestarea serviciilor şi transmiterea activelor în locaţiune. Genul principal de activitate reprezintă producerea cu cota predominantă de 76,7% în totalul vînzărilor. Ponderea comerţului şi serviciilor prestate constituie 15,8% şi respectiv 7,3%. Operaţiunilor de locaţiune revine cota nesemnificativă de 0,2%. În comparaţie cu perioada de gestiune precedentă se constată creşterea diversificării activităţii operaţionale, întrucît se reduce cota producerii şi se majorează cotele altor tipuri de activităţi.

 

Analiza rezultatelor financiare şi rentabilităţii

În 201X „Alfa" S.R.L. a obţinut profit net în mărime de 1 018,5 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu  188,2 mii lei sau cu 22,7% faţă de perioada de gestiune precedentă. Această majorare a fost condiţionată de creşterea profitului pînă la impozitare de la 918,6 mii lei în perioada de gestiune precedentă pînă la  1 157,1 mii lei în perioada de gestiune curentă. La rîndul său, această evoluţie pozitivă a fost determinată de majorarea cu 451,1 mii lei a profitului obţinut din alte activităţi.Totodată, asupra profitului pînă la impozitare a influenţat negativ reducerea profitului din activitatea operaţională cu 212,7 mii lei. Cauza principală a diminuării profitului din activitatea operaţională o constituie creşterea cheltuielilor administrative cu 105,7 mii lei .

Diminuarea profitului brut cu 2,0% faţă de perioada de gestiune precedentă este cauzată, în mare măsură, de majorarea costurilor unitare a produselor vîndute în legătură cu scumpirea materialelor şi creșterea tarifelor pentru serviciile primite de entitate.

Nivelul rentabilităţii veniturilor din vînzări (raportul procentual dintre profitul brut şi volumul vînzărilor) în 201X constituie 37,1%, înregistrînd o micşorare cu 4,3% faţă de perioada de gestiune precedentă. Comparînd cele patru tipuri de activităţi operaţionale, ca cea mai profitabilă se consideră prestarea serviciilor cu rentabilitatea vînzărilor de 51,8%.

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare şi valoarea medie a activelor totale) la „Alfa" S.R.L. s-a diminuat cu 0,7%, de la 15,8% în perioada de gestiune precedentă pînă la 15,1% în 201X. Nivelul rentabilităţii activelor este mai ridicat decît rata dobînzii pentru credite şi împrumuturi primite, ceea ce denotă raţionalitatea atragerii surselor împrumutate.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net şi valoarea medie a capitalului propriu) în 201X a constituit 27,1%, ceea ce reprezintă un nivel de eficienţă mult mai ridicat decît dobînda pentru depozite bancare.

 

Analiza activelor disponibile şi rotaţiei acestora

În structura activelor entităţii prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie 32,5% din activele disponibile la finele anului 201X. Cauza principală a reducerii valorii acestei grupe de active reprezintă transferul clădirii transmise în locaţiune în componenţa investiţiilor imobiliare. Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la sfîrşitul anului 201X constituie 11,3%, majorîndu-se cu 1,9%  comparativ cu datele de la  începutul anului.

O cotă semnificativă de 21,3% din activele totale a entităţii revine investiţiilor imobiliare. Pe lîngă clădirea transmisă în locaţiune, această categorie de active include şi terenul cu destinaţie încă nedeterminată.

În cursul anului 201X s-a majorat mărimea absolută şi relativă a resurselor economice aferente decontărilor cu debitorii. Cota creanţelor a crescut cu 9,8% (de la 18,5% la începutul anului 201X pînă la 28,3% la sfîrşit).

Alte categorii de active, cum sînt stocurile şi numerarul, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 10,8% şi 1,5 % din totalul activelor disponibile la sfîrşitul 201X.

În perioada de gestiune curentă s-a încetinit rotaţia activelor. Valoarea activelor  circulante a crescut cu 49,3% în cursul 201X, depăşind majorarea veniturilor din vînzări (9,1%). O problemă majoră în această privinţă reprezintă colectarea creanţelor comerciale (care au crescut de 2 ori pe parcursul perioadei de gestiune) în condiţiile scăderii capacităţii de plată a clienţilor şi înăspririi concurenţei pe piaţă de desfacere.

Analiza surselor de finanţare

Datele bilanţului atestă o modificare esențială în cursul anului 201X privind dependenţa financiară a „Alfa" S.R.L. de sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit numai 43,6% din totalul pasivelor, atunci la sfîrşit - 52,6%, ceea ce deja depăşeşte nivelul de siguranţă (50%). 

Creşterea capitalului propriu în 201X se datorează obţinerii profitului net al anului de gestiune şi primirii aporturilor de la asociaţi pentru majorarea capitalului social. Atît la începutul, cît şi la sfîrşitul anului 201X, activele nete la valoarea de bilanţ sunt mai mari decît capitalul social.

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (45,6%) o constituie datoriile comerciale. Printre modificările esenţiale privind datoriile se evidenţiază atragerea creditelor bancare pe termen lung şi scurt, a căror cotă constituie 14,1%  la sfîrşitul anului 201X.

Cota capitalului propriu în capitalul permanent (suma capitalului propriu şi datoriilor pe termen lung) a constituit 92,8% la sfîrşitul perioadei de gestiune curente, ceea ce depăşeşte cu mult nivelul minim recomandat (60%). Astfel, se constată gradul foarte înalt de independenţă a entităţii de sursele împrumutate pe termen lung.

 

Analiza nivelului de lichiditate şi fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendinţe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 201X a alcătuit 0,69, spre finele anului a crescut pînă la 0,93. Totodată, această rată, ca şi cea anterioară nu se încadrează în intervalul optim (2-2,5).

Aceeaşi evoluţie a avut şi lichiditatea intermediară [(numerar + investiţii financiare curente + creanţe curente)/datorii curente]. Dacă la începutul anului 201X această rată a constituit 0,34 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a majorat pînă la 0,68, deşi nu a atins nivelul optim (0,7-0,8).

La cel mai scăzut nivel, în comparaţie cu intervalul cerut (0,2-0,25), se clasează lichiditatea absolută (numerar /datorii curente). Această rată nu corespunde cerinţelor atît la începutul (0,002), cît şi la sfîrşitul anului 201X (0,036) înregistrînd  o evoluţie favorabilă de creştere.

La „Alfa" SRL în ultimii doi ani s-a modificat esenţial situaţia cu fluxul net de numerar total. Dacă în perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat o mărime negativă de 150,6 mii lei, atunci în anul 201X s-a format fluxul total pozitiv de 131 mii lei.

Totodată pe parcursul a două perioade de raportare are loc înregistrarea fluxurilor nete negative din activitatea operaţională. Din această cauză asociaţii nu distribuie profitul net proporţional părţilor sociale şi nu efectuează investiţii în active imobilizate pe seama profitului.

La „Alfa" S.R.L. în 201X se observă un decalaj dintre profitul net (1 018,5 mii lei) şi fluxul net de numerar total (131 mii lei). Apariţia acestui decalaj se explică, în mare parte, prin majorarea creanţelor comerciale.

Alte informaţii 

Evaluarea investiţiilor imobiliare la 31.12.201X

Valoarea contabilă a investiţiei  imobiliare, teren cu destinaţia încă nedeterminată constituie 890 000 lei. Valoarea justă a terenului nu se poate determina în mod credibil. Imposibilitatea determinării valorii juste  se explică prin faptul că terenul este situat într-o zonă în care se efectuează lucrări de reconstrucţie.

Valoarea contabilă a investiţiei imobiliare (clădirii) care este transmisă în locaţiune constituie 1 020 449 lei. Ca urmare a creşterii preţurilor pe piaţa imobiliară clădirea este estimată la valoarea justă de 1 150 000 lei.


În modelul politicilor contabile sînt incluse doar procedeele (variantele) contabile aplicate de către „Alfa" S.R.L. La elaborarea politicilor contabile proprii entitatea poate să includă şi alte procedee care sînt prevăzute în reglementările contabile şi care rezultă din particularităţile activităţii şi necesităţile informaţionale ale utilizatorilor de informaţii financiare. Totodată, în politicile contabile poate fi prezentată caracteristica (conţinutul) elementelor contabile.

Anexele la politicile contabile au un caracter de recomandare şi pot fi aprobate prin ordine (decizii) separate.

Notă la operaţiunile 3-5. În cazul decontărilor cu părţile afiliate se foloseşte contul 522.

Notă la operaţiunea 10. Clădirea depozitului a fost depreciată în anul 201X-2 din cauza incendiului. Reluarea deprecierii se efectuează în legătură cu majorarea preţurilor de piaţă pentru active similare.

Notă la operaţiunea 11. În cazul ieşirii obiectului de mijloace fixe depreciat anterior se decontează de asemenea şi suma pierderilor din depreciere prin formula contabilă: debit contul 129 și credit contul 123.

Notă la operaţiunea 12. Decizia cu privire la majorarea capitalului social prin vărsarea aportului în natură a fost aprobată de adunarea generală a asociaţilor în octombrie 201X.

Notă la operaţiunea 13. Conform politicilor contabile ale entităţii în componenţa investiţiilor imobiliare se includ obiectele de proprietate imobiliară a căror suprafaţă  este folosită de entitate în mărime mai mică decît 15%.

Notă la operaţiunea 22. Conform politicilor contabile ale entităţii costurile de ieşire a imobilizărilor corporale se contabilizează ca cheltuieli curente. În cazul în care aceste costuri depăşesc pragul de semnificaţie stabilit în mărime de 20 000 lei, ele se raportează la cheltuieli anticipate cu decontarea la cheltuieli curente în perioada în care se recunoaşte venitul din înstrăinarea obiectului.

Notă la operaţiunea 28. Partea socială cu valoarea nominală de 1 350 lei a fost dobîndită de către S.R.L. de la asociatul său contra 10 500 lei.

Notă la operațiunea 36. Înregistrarea în contul 213 se efectuează în debitul subcontului 2132 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare" şi creditul subcontului  2131 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc".

Notă la operațiunea 60. Costurile indirecte de producţie în luna decembrie 201X constituie 16 143,70 lei (9 452,76 + 3 540,00 + 814,20 + 141,60  + 2 195,14).

Notă la operațiunea 90. Inclusiv de la entităţi a căror valoare de vînzare a produselor este exprimată în valută străină

Notă la operațiunea 97. Creditul este primit la 11.12.201X pe un termen de 3 ani cu rata anuală a dobînzii de 12 %. Rambursarea creditului şi calcularea dobînzii se efectuează lunar la data de 10.

Notă la operațiunea 98. Creditul este primit la 18.12.201X pe un termen de 1 an cu rata anuală a dobînzii de 12,5 %. Rambursarea creditului şi calcularea dobînzii se efectuează lunar la data de 1.

Notă la operațiunea 106. Operaţiunea de transferare poate fi înregistrată într-un cont de tranzit, de exemplu 245.

Notă la operațiunea 112. Se calculează pe tipuri de venituri din vînzări  în mărime de 1,8% - 3,4%  cu excepția veniturilor din locațiune.

Notă la operațiunea 138. Suma provizioanelor se determină pe fiecare creanţă reieşind din mărimea absolută a creanţelor compromise.

În rîndurile, în care se înscriu  sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă:

a) la numărător - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabilă.

Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvăluire a informaţiilor şi au un caracter de recomandare. Structura, volumul şi forma de prezentare a informaţiilor se stabilesc de entitate de sine stătător.   

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...