37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Evidența contribuabililor. Vezi ce prevede instrucțiunea nouă

Evidența contribuabililor. Vezi ce prevede instrucțiunea nouă

11.12.20174.641 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ediția Monitorului Oficial din 8 decembrie 2017, a fost publicată Instrucțiunea cu privire la evidenţa contribuabililor, aprobată conform Ordinului SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017. Documentul conține prevederi, ce va reglementa:

- Obligaţia înregistrării fiscale;
- Procedura de luare în evidența fiscală;
- Procedura de înregistrare a modificărilor şi completărilor;
- Registrul fiscal de stat;
- Obligaţiile în cazul deschiderii, modificării sau închiderii conturilor bancare;
- Procedura scoaterii din evidența fiscală a contribuabililor;
- Procedura anulării codului fiscal;
- Procedura radierii din oficiu a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi;
- Ținerea dosarelor contribuabililor;
- Înregistrarea subdiviziunilor/ obiectelor impozabile.

Înregistrarea fiscală, presupune acțiunile SFS, privind luarea în evidență fiscală a contribuabililor cu statut de persoană juridică, cu statut de persoană fizică, persoane fizice cetățeni, inclusiv nerezidenți, prin atribuirea codului fiscal ținerea și actualizarea Registrului fiscal de stat.

Registrul fiscal de stat, reprezintă un registru constituit şi administrat de către SFS, în care se înscriu datele despre contribuabilii supuși înregistrării de stat, precum și contribuabilii a căror coduri fiscale sunt atribuite de SFS.

În Registrul fiscal de stat, sunt consemnate datele prevăzute de art.164 alin.(4) din Codul fiscal (codul fiscal atribuit, denumirea completă şi prescurtată a contribuabilului, numărul şi data înregistrării de stat a persoanei juridice, etc.), precum şi datele privind genurile principale de activitate, mărimea capitalului social şi a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaţiilor), contabilul șef (numele, prenumele, data naşterii, adresa, informaţia de contact, datele actului de identitate).

Contribuabilul, este obligat să fie trecut în evidență fiscală la SFS, în a cărui rază își are sediul stabilit în documentele de constituire și să-și primească certificatul de atribuire a codului fiscal. Aceste prevederi nu se aplică contribuabililor supuși înregistrării de stat și anume:

- întreprinderile cu statut de persoană juridică și întreprinzătorii individuali - entitatea abilitată cu drept de înregistrare fiind Agenția Servicii Publice;
- organizațiile necomerciale, precum și activitatea profesională în sectorul justiției - entitatea abilitată cu drept de înregistrare fiind Ministerul Justiției;
- gospodăriile țărănești (de fermier) - organele administrației publice locale (primăriile);
- persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova - Agenția Servicii Publice.

Codul fiscal se atribuie o singură dată, indiferent de dispoziţiile legislaţiei fiscale privind stabilirea şi stingerea obligaţiilor fiscale.

În funcție de categoria contribuabilului, se consideră cod fiscal:

a) pentru persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică, supuse înregistrării de stat - numărul de identificare de stat atribuit de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat şi indicat în certificatul de înregistrare;
b) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) - codul fiscal atribuit de SFS;
c) pentru persoanele fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei - codul personal (IDNP) indicat în documentul ce permite practicarea activităţii profesionale sau codul fiscal diferit de codul personal (IDNP) atribuit de SFS;
d) pentru persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale - codul fiscal atribuit de SFS, care constituie codul de identificare din țara de reședință;
e) pentru persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova - codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate;
f) pentru persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care nu dispun de buletin de identitate - codul fiscal reprezintă seria şi numărul certificatului de naştere sau un alt act de identitate;
g) pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale, în cazul deţinerii permisului de şedere - codul personal (IDNP) indicat pe versoul permisului de şedere, iar în cazul lipsei permisului de şedere - codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii libere) pașaportului persoanei respective din ţara de origine;
h) pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova - codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate;
i) pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă - codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate;
j) pentru persoanele juridice constituite în baza actelor normative - codul fiscal atribuit de SFS;
k) pentru organizaţii sindicale primare - codul fiscal atribuit de SFS;
l) pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova - codul fiscal atribuit de SFS;
m) pentru birourile asociate de avocaţi, birourile asociate ale executorilor judecătoreşti, birourile asociate ale notarilor - codul fiscal atribuit de SFS.

Procedura de luare la evidență a contribuabililor se face în baza:

a) informației prezentate în format electronic de către entitățile abilitate cu dreptul de înregistrare de stat - pentru persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale;
b) cererii persoanelor indicate la pct.10 lit.c), d), g), h), i), j), k) și l);
c) fișei de înregistrare a gospodăriei țărănești (de fermier).

Suplimentar în funcție de categoria lor, contribuabilii vor anexa și alte documente, la cele sus menționate.

Persoanele juridice constituite în baza actelor normative, vor anexa suplimentar:

 • copia actului normativ care constată faptul constituirii;
 • copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
 • copia extrasului din Registrul unităţilor de drept prin care se confirmă că persoana juridică este luată în evidenţa de stat;
 • copia documentului prin care se confirmă numirea în funcţie a persoanei care prezintă documentele.

Cetăţenii străini nerezidenţi şi apatrizii nerezidenţi vor anexa la cererea de atribuire a codului fiscal următoarele documente:

 • copia pașaportului persoanei nerezidente;
 • copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil.

Persoanele fizice care practică activitate independentă vor depune cerere la SFS în a cărui rază teritorială îşi are adresa de domiciliu/reşedinţa, prin care se va înregistra/ înceta activitatea independentă, precum şi înregistra/radia din evidenţă maşinile de casă şi control (MCC), sau prin SIA „e-Cerere" modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor" la care se vor anexa următoarele documente:

 • copia buletinului de identitate;
 • copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piaţa internă;
 • contractul privind asistenţa tehnică pentru MCC;
 • Cartea tehnică;
 • Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
 • Registrul MCC;
 • instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, între- ţinere a MCC;
 • copia documentului eliberat de instituţia financiară ce confirmă deschiderea conturilor bancare.

Copiile documentelor enunțate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.

Gospodăriile țărănești (de fermier) se înregistrează de către fondatorul ei, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în ale cărei hotare el deţine terenul.

Scoaterea din evidența fiscală a contribuabililor

Dacă contribuabilul, îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia, este obligată să prezinte SFS, în termen de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii, copia de pe avizul privind iniţierea procedurii de încetare a activităţii, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Suplimentar, contribuabilul va prezinta SFS, darea de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală de la începutul anului calendaristic până la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare, în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare.
De asemenea, acesta este obligat să prezinte SFS toate dările de seamă fiscale.

Dacă în procesul de lichidare, pe parcursul anului fiscal, apare necesitatea de prezentare a unei dări de seamă fiscale corectate, aceasta va substitui darea de seamă anterioară pentru perioada fiscală respectivă. Termenul de plată a obligaţiilor fiscale, calculate în baza dării de seamă cu privire la impozitul pe venit, prezentată în termen de cel mult 5 luni de la data înregistrării dizolvării sau în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare, se consideră data prezentării dării de seamă respective.

Serviciul Fiscal de Stat, va efectua controlul fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic, în baza criteriilor de risc de neconformare fiscală, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării în prealabil a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit. În cazul în care, în urma controlului fiscal se constată lipsa datoriilor faţă de creditori şi bugetul public naţional, precum şi lipsa activelor pasibile repartizării, darea de seamă privind impozitul pe venit prezentată în prealabil se consideră a fi finală şi se prezintă bilanţul de lichidare.

Anularea codului fiscal

Codul fiscal poate fi anulat în diverse cazuri:

a) atribuirea lui cu încălcarea legislaţiei fiscale;
b) lichidarea, reorganizărea sau încetărea activităţii persoanei juridice, întreprinderii cu statut de persoană fizică, persoanelor fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiției;
c) decesul persoanei fizice, declarării morţii ei, declarării, în modul stabilit, dispărute fără veste sau emigrării ei;
d) dispariţia obiectului impozabil şi obligaţiei fiscale pentru persoanele fizice (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente;
e) radierea din oficiu a persoanelor juridice inactive şi a întreprinzătorilor individuali inactivi care întrunesc condiţiile stabilite la art. 26 din Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
f) lichidarea persoanelor juridice ale căror coduri fiscale se atribuie de SFS.

Reorganizarea persoanelor juridice supuse înregistrării de stat se poate efectua:

a) prin contopire, codurile fiscale ale persoanelor ce se contopesc se anulează, iar persoanei astfel constituite i se atribuie un alt cod fiscal;
b) prin absorbţie, codul fiscal al persoanei absorbite se anulează;
c) prin divizare, codul fiscal al persoanei divizate se anulează, iar persoanelor astfel constituite li se atribuie alte coduri fiscale;
d) prin separare, codul fiscal al persoanei reorganizate rămîne acelaşi, iar persoanelor astfel constituite li se atribuie alte coduri fiscale;
e) prin transformare în persoană cu o altă formă juridică de organizare, codul fiscal al persoanei reorganizate trece la persoana astfel constituită.

Anularea codului fiscal al contribuabilului se efectuează în baza:

- cererii depuse de contribuabili (cu excepția contribuabililor supuși înregistrării de stat);
- hotărârii instanţei judecătoreşti - în cazul lichidării persoanei juridice şi a întreprinderii cu statut de persoană fizică sau în cazul declarării morţii sau declarării persoanei fizice dispărute fără veste;
- deciziei conducerii SFS - în cazul atribuirii de cod fiscal cu încălcarea legislaţiei fiscale;
- informaţiei organelor de stare civilă - în cazul decesului persoanei fizice;
- informaţiei autorităţii publice abilitate să permită ieşirea din Republica Moldova pentru domiciliere în altă ţară - în cazul ieşirii persoanei fizice;
- documentelor care atestă că persoanele fizice (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente nu au obiecte impozabile şi nici obligaţii fiscale.

Radierea din oficiu a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi

Persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv se consideră că şi-au încetat activitatea şi sunt radiaţi din oficiu.

Dacă persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv, nu au datorii la bugetul public naţional, nu deţin maşini de casă şi de control cu memorie fiscală, nu sunt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au filiale şi reprezentanţe, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv, adoptând decizia de iniţiere a procedurii de radiere.

Informaţia privind lipsa/existenţa datoriei la bugetul public naţional, se obţine de către organul înregistrării de stat, din sistemul informaţional automatizat al SFS „Contul curent al contribuabilului", prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.

Înregistrarea subdiviziunilor/ obiectelor impozabile

Evidenţa subdiviziunilor fără statut de persoană juridică, amplasate în altă parte decât sediul contribuabilului din care face parte, este ţinută de către subdiviziunea SFS la care persoana este luată în evidență fiscală, prin atribuirea fiecărei subdiviziuni a codului acesteia.

Subdiviziunea va utiliza codul fiscal al contribuabilului care a înfiinţat-o.

Atunci când, contribuabilul adoptă decizia de a constutui o subdiviziune, acesta are obligația de a informa SFS, în termen de 60 de zile, de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune, chirie, arendă, folosinţă ş.a), precum și despre modificările ulterioare cu privire la sediul subdiviziunii sale, şi despre sistarea activităţii subdiviziunii.

Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor/obiectelor impozabile este expus în anexa nr.14 la prezenta Instrucţiune.

Obligația înregistrării subdiviziunilor/obiectelor impozabile, apare pentru contribuabilii care au în componenţa lor cel puţin una/ unul, subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile.

Subdiviziunile amplasate în aceeași localitate, vor fi înregistrate sub un singur cod al subdiviziunii, iar dacă contribuabilul deține subdiviziune peste hotarele Republicii Moldova, acesta va declara subdiviziunea la SFS de la locul de deservire a acestuia, indicând codul localității de la adresa juridică.

Obiectelor impozabile nu sunt aplicabile prevederile art.255 din Codul fiscal cu privire la metodele şi sursele indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale.

În ediția Monitorului Oficial din 8 decembrie 2017, a fost publicată Instrucțiunea cu privire la evidenţa contribuabililor, aprobată conform Ordinului SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017. Documentul conține prevederi, ce va reglementa:

- Obligaţia înregistrării fiscale;
- Procedura de luare în evidența fiscală;
- Procedura de înregistrare a modificărilor şi completărilor;
- Registrul fiscal de stat;
- Obligaţiile în cazul deschiderii, modificării sau închiderii conturilor bancare;
- Procedura scoaterii din evidența fiscală a contribuabililor;
- Procedura anulării codului fiscal;
- Procedura radierii din oficiu a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi;
- Ținerea dosarelor contribuabililor;
- Înregistrarea subdiviziunilor/ obiectelor impozabile.

Înregistrarea fiscală, presupune acțiunile SFS, privind luarea în evidență fiscală a contribuabililor cu statut de persoană juridică, cu statut de persoană fizică, persoane fizice cetățeni, inclusiv nerezidenți, prin atribuirea codului fiscal ținerea și actualizarea Registrului fiscal de stat.

Registrul fiscal de stat, reprezintă un registru constituit şi administrat de către SFS, în care se înscriu datele despre contribuabilii supuși înregistrării de stat, precum și contribuabilii a căror coduri fiscale sunt atribuite de SFS.

În Registrul fiscal de stat, sunt consemnate datele prevăzute de art.164 alin.(4) din Codul fiscal (codul fiscal atribuit, denumirea completă şi prescurtată a contribuabilului, numărul şi data înregistrării de stat a persoanei juridice, etc.), precum şi datele privind genurile principale de activitate, mărimea capitalului social şi a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaţiilor), contabilul șef (numele, prenumele, data naşterii, adresa, informaţia de contact, datele actului de identitate).

Contribuabilul, este obligat să fie trecut în evidență fiscală la SFS, în a cărui rază își are sediul stabilit în documentele de constituire și să-și primească certificatul de atribuire a codului fiscal. Aceste prevederi nu se aplică contribuabililor supuși înregistrării de stat și anume:

- întreprinderile cu statut de persoană juridică și întreprinzătorii individuali - entitatea abilitată cu drept de înregistrare fiind Agenția Servicii Publice;
- organizațiile necomerciale, precum și activitatea profesională în sectorul justiției - entitatea abilitată cu drept de înregistrare fiind Ministerul Justiției;
- gospodăriile țărănești (de fermier) - organele administrației publice locale (primăriile);
- persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova - Agenția Servicii Publice.

Codul fiscal se atribuie o singură dată, indiferent de dispoziţiile legislaţiei fiscale privind stabilirea şi stingerea obligaţiilor fiscale.

În funcție de categoria contribuabilului, se consideră cod fiscal:

a) pentru persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică, supuse înregistrării de stat - numărul de identificare de stat atribuit de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat şi indicat în certificatul de înregistrare;
b) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) - codul fiscal atribuit de SFS;
c) pentru persoanele fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei - codul personal (IDNP) indicat în documentul ce permite practicarea activităţii profesionale sau codul fiscal diferit de codul personal (IDNP) atribuit de SFS;
d) pentru persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale - codul fiscal atribuit de SFS, care constituie codul de identificare din țara de reședință;
e) pentru persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova - codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate;
f) pentru persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care nu dispun de buletin de identitate - codul fiscal reprezintă seria şi numărul certificatului de naştere sau un alt act de identitate;
g) pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale, în cazul deţinerii permisului de şedere - codul personal (IDNP) indicat pe versoul permisului de şedere, iar în cazul lipsei permisului de şedere - codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii libere) pașaportului persoanei respective din ţara de origine;
h) pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova - codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate;
i) pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă - codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate;
j) pentru persoanele juridice constituite în baza actelor normative - codul fiscal atribuit de SFS;
k) pentru organizaţii sindicale primare - codul fiscal atribuit de SFS;
l) pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova - codul fiscal atribuit de SFS;
m) pentru birourile asociate de avocaţi, birourile asociate ale executorilor judecătoreşti, birourile asociate ale notarilor - codul fiscal atribuit de SFS.

Procedura de luare la evidență a contribuabililor se face în baza:

a) informației prezentate în format electronic de către entitățile abilitate cu dreptul de înregistrare de stat - pentru persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale;
b) cererii persoanelor indicate la pct.10 lit.c), d), g), h), i), j), k) și l);
c) fișei de înregistrare a gospodăriei țărănești (de fermier).

Suplimentar în funcție de categoria lor, contribuabilii vor anexa și alte documente, la cele sus menționate.

Persoanele juridice constituite în baza actelor normative, vor anexa suplimentar:

 • copia actului normativ care constată faptul constituirii;
 • copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
 • copia extrasului din Registrul unităţilor de drept prin care se confirmă că persoana juridică este luată în evidenţa de stat;
 • copia documentului prin care se confirmă numirea în funcţie a persoanei care prezintă documentele.

Cetăţenii străini nerezidenţi şi apatrizii nerezidenţi vor anexa la cererea de atribuire a codului fiscal următoarele documente:

 • copia pașaportului persoanei nerezidente;
 • copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil.

Persoanele fizice care practică activitate independentă vor depune cerere la SFS în a cărui rază teritorială îşi are adresa de domiciliu/reşedinţa, prin care se va înregistra/ înceta activitatea independentă, precum şi înregistra/radia din evidenţă maşinile de casă şi control (MCC), sau prin SIA „e-Cerere" modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor" la care se vor anexa următoarele documente:

 • copia buletinului de identitate;
 • copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piaţa internă;
 • contractul privind asistenţa tehnică pentru MCC;
 • Cartea tehnică;
 • Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
 • Registrul MCC;
 • instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, între- ţinere a MCC;
 • copia documentului eliberat de instituţia financiară ce confirmă deschiderea conturilor bancare.

Copiile documentelor enunțate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.

Gospodăriile țărănești (de fermier) se înregistrează de către fondatorul ei, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în ale cărei hotare el deţine terenul.

Scoaterea din evidența fiscală a contribuabililor

Dacă contribuabilul, îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia, este obligată să prezinte SFS, în termen de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii, copia de pe avizul privind iniţierea procedurii de încetare a activităţii, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Suplimentar, contribuabilul va prezinta SFS, darea de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală de la începutul anului calendaristic până la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare, în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare.
De asemenea, acesta este obligat să prezinte SFS toate dările de seamă fiscale.

Dacă în procesul de lichidare, pe parcursul anului fiscal, apare necesitatea de prezentare a unei dări de seamă fiscale corectate, aceasta va substitui darea de seamă anterioară pentru perioada fiscală respectivă. Termenul de plată a obligaţiilor fiscale, calculate în baza dării de seamă cu privire la impozitul pe venit, prezentată în termen de cel mult 5 luni de la data înregistrării dizolvării sau în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare, se consideră data prezentării dării de seamă respective.

Serviciul Fiscal de Stat, va efectua controlul fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic, în baza criteriilor de risc de neconformare fiscală, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării în prealabil a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit. În cazul în care, în urma controlului fiscal se constată lipsa datoriilor faţă de creditori şi bugetul public naţional, precum şi lipsa activelor pasibile repartizării, darea de seamă privind impozitul pe venit prezentată în prealabil se consideră a fi finală şi se prezintă bilanţul de lichidare.

Anularea codului fiscal

Codul fiscal poate fi anulat în diverse cazuri:

a) atribuirea lui cu încălcarea legislaţiei fiscale;
b) lichidarea, reorganizărea sau încetărea activităţii persoanei juridice, întreprinderii cu statut de persoană fizică, persoanelor fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiției;
c) decesul persoanei fizice, declarării morţii ei, declarării, în modul stabilit, dispărute fără veste sau emigrării ei;
d) dispariţia obiectului impozabil şi obligaţiei fiscale pentru persoanele fizice (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente;
e) radierea din oficiu a persoanelor juridice inactive şi a întreprinzătorilor individuali inactivi care întrunesc condiţiile stabilite la art. 26 din Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
f) lichidarea persoanelor juridice ale căror coduri fiscale se atribuie de SFS.

Reorganizarea persoanelor juridice supuse înregistrării de stat se poate efectua:

a) prin contopire, codurile fiscale ale persoanelor ce se contopesc se anulează, iar persoanei astfel constituite i se atribuie un alt cod fiscal;
b) prin absorbţie, codul fiscal al persoanei absorbite se anulează;
c) prin divizare, codul fiscal al persoanei divizate se anulează, iar persoanelor astfel constituite li se atribuie alte coduri fiscale;
d) prin separare, codul fiscal al persoanei reorganizate rămîne acelaşi, iar persoanelor astfel constituite li se atribuie alte coduri fiscale;
e) prin transformare în persoană cu o altă formă juridică de organizare, codul fiscal al persoanei reorganizate trece la persoana astfel constituită.

Anularea codului fiscal al contribuabilului se efectuează în baza:

- cererii depuse de contribuabili (cu excepția contribuabililor supuși înregistrării de stat);
- hotărârii instanţei judecătoreşti - în cazul lichidării persoanei juridice şi a întreprinderii cu statut de persoană fizică sau în cazul declarării morţii sau declarării persoanei fizice dispărute fără veste;
- deciziei conducerii SFS - în cazul atribuirii de cod fiscal cu încălcarea legislaţiei fiscale;
- informaţiei organelor de stare civilă - în cazul decesului persoanei fizice;
- informaţiei autorităţii publice abilitate să permită ieşirea din Republica Moldova pentru domiciliere în altă ţară - în cazul ieşirii persoanei fizice;
- documentelor care atestă că persoanele fizice (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente nu au obiecte impozabile şi nici obligaţii fiscale.

Radierea din oficiu a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi

Persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv se consideră că şi-au încetat activitatea şi sunt radiaţi din oficiu.

Dacă persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv, nu au datorii la bugetul public naţional, nu deţin maşini de casă şi de control cu memorie fiscală, nu sunt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au filiale şi reprezentanţe, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv, adoptând decizia de iniţiere a procedurii de radiere.

Informaţia privind lipsa/existenţa datoriei la bugetul public naţional, se obţine de către organul înregistrării de stat, din sistemul informaţional automatizat al SFS „Contul curent al contribuabilului", prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.

Înregistrarea subdiviziunilor/ obiectelor impozabile

Evidenţa subdiviziunilor fără statut de persoană juridică, amplasate în altă parte decât sediul contribuabilului din care face parte, este ţinută de către subdiviziunea SFS la care persoana este luată în evidență fiscală, prin atribuirea fiecărei subdiviziuni a codului acesteia.

Subdiviziunea va utiliza codul fiscal al contribuabilului care a înfiinţat-o.

Atunci când, contribuabilul adoptă decizia de a constutui o subdiviziune, acesta are obligația de a informa SFS, în termen de 60 de zile, de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune, chirie, arendă, folosinţă ş.a), precum și despre modificările ulterioare cu privire la sediul subdiviziunii sale, şi despre sistarea activităţii subdiviziunii.

Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor/obiectelor impozabile este expus în anexa nr.14 la prezenta Instrucţiune.

Obligația înregistrării subdiviziunilor/obiectelor impozabile, apare pentru contribuabilii care au în componenţa lor cel puţin una/ unul, subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile.

Subdiviziunile amplasate în aceeași localitate, vor fi înregistrate sub un singur cod al subdiviziunii, iar dacă contribuabilul deține subdiviziune peste hotarele Republicii Moldova, acesta va declara subdiviziunea la SFS de la locul de deservire a acestuia, indicând codul localității de la adresa juridică.

Obiectelor impozabile nu sunt aplicabile prevederile art.255 din Codul fiscal cu privire la metodele şi sursele indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...