37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Dividende nedorite?

Dividende nedorite?

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Veaceslav Ciobanu,

preşedintele Consiliului Director al ACAP

Dividende nedorite?

 

Abstract

La 14 iulie 2008 a fost emisă scrisoarea I.F.P.S. nr.17-2/1-14-465-2481 în care se spune „La repartizarea profitului net al întreprinderii aferent perioadei fiscale 2008 (achitarea dividendelor, inclusiv prin majorarea capitalului social), agentul economic, conform art.90¹ alin.(3¹) lit.a) din Codul fiscal, reţine şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din dividende, cu excepţia celor achitate agenţilor economici rezidenţi”.  

Art.90¹ alin.(3¹) lit.a) are următorul conţinut:

„Persoanele specificate la art.90 alin.(1) reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din:

a) dividende, cu excepţia celor achitate agenţilor economici rezidenţi”.

 

În opinia I.F.P.S., impozitarea operaţiunilor legate de majorarea capitalului social din contul profitului net al întreprinderii se efectuează analogic repartizării dividendelor. Cu alte cuvinte, la majorarea capitalului social al întreprinderii din contul profitului net (rezervelor) proporţional cu cotele asociaţilor în capitalul social, se reţine impozitul pe venit la sursa de plată în conformitate cu art. 90¹, art. 91 etc. din Codul fiscal.

 

Au urmat mai multe publicaţii în presa de specialitate în care autorii şi-au exprimat dezacordul faţă de această interpretare a legislaţiei fiscale de către organul fiscal.

 

Din păcate practica fiscală nu ţine cont de părerea specialiştilor în domeniu. În urma controalelor fiscale unii contribuabili au fost sancţionaţi în conformitate cu conţinutul scrisorii I.F.P.S. nr.17-2/1-14-465-2481.

 

Nu suntem de acord cu această părere, care nu se bazează pe norme concrete din Codul fiscal, şi vom încerca să argumentăm aceasta.

 

În art.12 din Codul fiscal se defineşte noţiunea de dividend care reprezintă „venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform prevederilor art.57 alin.(2)”.

 

Din această definiţie reiese că dividend este o parte de profit al întreprinderii repartizat acţionarilor (asociaţilor) săi proporţional cotei de participare a fiecăruia. Cuvîntul cheie aici este - repartizat. Ce poate să însemne venit achitat asociaţilor (acţionarilor) săi.  

 

Legislatorul dă definiţia noţiunii de dividend ca o parte de venit net al întreprinderii, care este repartizat (achitat) între acţionari (asociaţi). Repartizarea venitului presupune că fiecare dintre beneficiarii repartizării pot liber beneficia de acest venit. Constatarea venitului conform normelor juridice trebuie să corespundă unor principii:

- libera folosire;

- avantaje, beneficii etc.

În cazul majorării capitalului social proporţional cu cotele de participaţie, din contul profitului net aceste principii nu se respectă. Toate avantajele, resursele rămîn în posesia întreprinderii. Acţionarii (asociaţii) nu vor primi pe acest motiv mai multe dividende, avantaje etc. Se modifică doar valoarea nominală a cotei acestora în capitalul societăţii. Atît profitul net, cît şi capitalul social aparţin întreprinderii şi sînt părţi componente ale capitalului său propriu.

Capitalul social al întreprinderii este un fond special, creat în conformitate cu legislaţia (statutul), care este o parte componentă a capitalului propriu al întreprinderii, ca şi alte părţi componente: rezervele, profitul nerepartizat etc. Capitalul social este o sursă de capital cu un grad de stabilitate mai mare. Profitul net al întreprinderii poate fi repartizat de acţionari (asociaţi) spre consum (sau în alt fel) în orice moment (dacă primesc o decizie în acest sens), iar procedura de micşorare a capitalului social conform cerinţelor legale este mai complicată şi de lungă durată. Această este cea mai importantă deosebire dintre aceste două părţi componente ale capitalului unei întreprinderi. Un capital social mare asigură întreprinderii o sursă proprie de resurse financiare stabilă şi de lungă durată. O întreprindere cu un capital social mare este mai credibilă, decît o întreprindere cu un capital social mic, chiar şi în situaţia că capitalul propriu al acestor întreprinderi are aceiaşi mărime.

Majorarea capitalului social din contul profitului net al întreprinderii, în sensul economic al acestei operaţiuni, nu este altceva decît redistribuirea surselor în cadrul capitalului propriu dintr-un cont (profit nerepartizat) în alt cont (capital social). Atît profitul net, cît şi capitalul social sînt părţi componente ale capitalului întreprinderii şi aparţin acesteia, şi nu asociaţilor (acţionarilor) săi.

 

În opinia noastră, pentru acţionarii (asociaţii) întreprinderii se va constata venit şi, respectiv, va apărea obiectul impozitării numai în momentul stabilirii creşterii de capital la înstrăinarea de către deţinător a cotei-părţi în capitalul social ca diferenţă dintre valoarea de înstrăinare şi baza ei valorică. Baza valorică va fi egală cu aportul iniţial (preţul de cumpărare al cotei-părţi etc.) al asociatului în capitalul social şi care nu se modifică o dată cu creşterea valorii ei nominale în legătură cu majorarea capitalului social din contul profitului net al întreprinderii proporţional cu cotele de participaţie.

 

Am consultat subiectul discutat şi cu colegii noştri de la Camera Auditorilor Financiari din România. Fără a cunoaşte unele aspecte concrete ale legislaţiei fiscale din ţara noastră ei ne-au răspuns în baza unor principii general acceptate pe plan internaţional. Cele mai importante momente din răspunsurile primite sunt următoarele:

1. Majorarea capitalului social al entităţii din contul profitului nerepartizat este o simplă operaţiune de capital. Această operaţiune nu poate fi privită ca o repartizare de dividende acţionarilor.

2. Practica internaţională nu prevede ca operaţiunile de capital să fie supuse impozitării.

3. Pentru ca operaţiunea de majorare a capitalului social din contul profitului net să fie obiectul unei impozitări urmează ca legislaţia fiscală expres să prevadă acest lucru.

4. Experienţa în acest sens a României, de asemenea, a cunoscut încercări din partea organelor fiscale de a recunoaşte operaţiunile de creştere a capitalului social din contul profitului nerepartizat ca repartizare de dividende. Dar acestea au fost numai încercări, de mai mult de 10 ani aceste întrebări sunt lămurite şi înţelese corect de toţi actorii.

 

Menţionăm că în conformitate cu art.33 pct. 2 din legea nr.135-XVI din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată, capitalul social se va majora prin:

 

a) mărirea proporţională a părţilor sociale din contul beneficiului net al societăţii sau din mijloacele capitalului de rezervă;

b) vărsarea aporturilor suplimentare de către asociaţi şi/sau de către terţii care au devenit asociaţi. 

 Articolul 43 alin (1) al legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni prevede temeiuri  identice de majorare a capitalului social.

Astfel, legislaţia prevede că una din sursele principale de majorare a capitalului social este profitul net al întreprinderii sau alte surse ale capitalului propriu şi nu dividendele achitate acţionarilor (asociaţilor).

Mai mult ca atît. Codul fiscal nu conţine nici o normă precum că majorarea capitalului social din contul profitului net poate fi calificată ca plată a dividendelor.

 

   Conform modificărilor aduse Codului fiscal la 1 ianuarie 2010, persoanele specificate la art. 90¹, alin.(3¹) lit. b), reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din:

- suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social începînd cu perioada fiscală 2010. 

 

Norma stabilită la art. 90¹ alin (3¹) lit. b), care a intrat în vigoare la 01.01.2010, este una aşteptată (de organele fiscale pentru a acoperi o „gaură” în legislaţia fiscală) şi confirmă indirect faptul, că majorarea capitalului social din profitul net al întreprinderii - nu trebuie calificată ca repartizare de dividende căci astfel s-ar impozita aceiaşi operaţiune economică de 2 ori: o dată la majorarea capitalului şi a doua oară la retragere.

 

I.F.P.S. a emis scrisoarea Particularităţile aplicării impozitului pe venit în anul 2010 în contextul modificărilor şi completărilor operate la Codul fiscal din 12 februarie 2010 Nr.26-2/1-13-133-740/5. Referitor la alin.(3¹) lit. b) organul fiscal spune:

Conform redacţiei expuse precum şi luînd în considerare prevederile noţiunii de dividend expusă în punctul 3) art. 12 din Cod, în cazul în care se majorează capitalul social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu aferent perioadei 2010 nu se constată că a avut loc repartizarea dividendelor şi nu se va reţine impozit pe venit la sursa de plată, conform prevederilor art. 901 alineatul (31), litera a) din Cod. În cazul în care are loc retragerea din capitalul social a sumelor aferente majorării în modul expus mai sus începînd cu 01.01.2010, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social se va reţine şi achita la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă”.

 

Cu alte cuvinte, se constată că majorarea capitalului social din contul profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu nu a avut loc prin repartizarea dividendelor. Numai cu o singură remarcă – în cazul în care se majorează capitalul social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu aferent perioadei 2010. Dar urmează să constatăm, că această remarcă nu reiese din norma legală şi este o interpretare a organului fiscal, care nu este bazată pe lege.

 

Modificările operate la alin.(3¹) lit. b) se referă la „suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie” şi impozitarea acestor operaţiuni, dar noi analizăm operaţiunile de majorare a capitalului social din contul profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu. Nu este nici o legătură dintre modificările la alin.(3¹) lit. b) din Codul fiscal şi o eventuală modificare a regimului fiscal de impozitare a operaţiunilor de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat al entităţii.

Alte modificări în legislaţia fiscală, care ar putea genera modificarea impozitării operaţiunilor analizate, începînd cu 01 ianuarie 2010, nu sunt. Deci, concluzia organului fiscal precum că „în cazul în care se majorează capitalul social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu … nu se constată că a avut loc repartizarea dividendelor şi nu se va reţine impozit pe venit la sursa de plată, conform prevederilor art. 901 alineatul (31), litera a) din Cod” poate să fie atribuită nu numai la profitul perioadei anului 2010, dar şi la profitul perioadelor precedente.

 

Şi ultimul argument. Prin Legea nr.111-XVI din 27.04.2007 au fost adoptate modificări revoluţionare în legislaţia fiscală, lege care în popor a primit denumirea de Legea privind legalizarea economiei tenebre. Unul din principiile de bază anunţate prin această lege a fost – stabilirea cotei zero la impozitul pentru venitul reinvestit în activitatea întreprinderii. Conţinutul economic al operaţiunii economice legate de majorarea capitalului social din contul profitului net al întreprinderii corespunde în totalitate acestui principiu.

Ne adresăm organului fiscal superior să-şi revadă interpretarea legislaţiei fiscale ce ţine de impozitarea operaţiunilor de majorare a capitalului social din contul profitului net nerepartizat şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu ce se referă la perioadele precedente (anii 2008-2009).

Comentarii

 1. ghenadie negara spune:

  ar fi bine sa scrie cineva care chiar a fost sanctionat in baza acelei „scrisori” (eu nu cunosc asha cazuri, poate chiar sunt doar vorbe), ca sa o chemam in instanta pe d-ra janna ciubotaru (magistru in drept) sa citeasca dinsa ce reprezinta in sine dividendu, cum acesta se repartizeaza, si in ce moment acesta poate fi inclus in componenta venitului impozabil de catre persoana fizica asociat/ actionar.

 2. Artur Morarenco spune:

  „Ghenadie Negara – ar fi bine sa scrie cineva care chiar a fost sanctionat in baza acelei „scrisori” (eu nu cunosc asha cazuri, poate chiar sunt doar vorbe)”

  Eu cunosc, nu sunt doar vorbe.

 3. Svetlana Rabei spune:

  dar cum ramane cu stimularea AE pentru dezvoltarea businessului, adica se aplica impozitul in marime de 15% pt profitul repartizat, pt profitul nerepartizat si reinvestit in afacere – cota e zero. Dar oare majorarea capitalului social nu este in sine o reinvestire a profitului?, avand in vedere ca mijloacele raman in business, si mai mult decat atat – nu pot fi repartizate pana la lichidarea intreprinderii. Evident ca daca au existat cazuri de sanctionare a AE, acestia din urma urmeaza sa-si apere pct.de vedere in instanta de judecata.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...