37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Dinamica pozitivă a încasărilor la buget – rezultatul eforturilor de promovare a reformelor de modernizare europeană a fiscului

Dinamica pozitivă a încasărilor la buget – rezultatul eforturilor de promovare a reformelor de modernizare europeană a fiscului

26.10.2016342 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat gestionează eficient procesul de acumulare a veniturilor la bugetul public național, înregistrând în primele 9 luni ale anului 2016 venituri în sumă de 20050,2 mil.lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 1885,2 mil lei sau cu 10,4% față de aceeași perioada a anului 2015.

Succes remarcabil poate fi considerat majorarea esențială a cotei veniturilor la bugetul de stat administrate de către Serviciul Fiscal de Stat în totalul veniturilor. Dacă în 2010, SFS asigura 31% din veniturile totale, atunci în perioada 9 luni 2016, atinge nivelul de circa 42% (total încasat la BS în anul 2016 a constituit 20141,2 mil. lei, din care venituri administrate de SFS - 8 451,0 mil lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului 2015 cu 884,9 mil lei sau cu 11,7%).

Eficiența politicilor de modernizare a Serviciului Fiscal de Stat, exprimată prin îmbunătățirea indicilor de activitate, este demonstrată și de creșterea ponderii impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări pentru contribuabilii monitorizați prin prisma Programului de conformare voluntară. Astfel, ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări de către contribuabilii monitorizați, la situația din 31.08.2016 comparativ cu 31.12.2015, înregistrând creștere de 0,087 bani la un leu vânzări sau cu 96%.

Aceste realizări au avut loc prin prisma faptului că în anul curent pentru o perioadă îndelungată a fost instituit moratoriu asupra controalelor fiscale. În dinamică, controalele fiscale au fost reduse drastic, de la 74 029, în 2013, la 60 400, în 2014, și, respectiv, la 56936 controale în 2015. Pe parcursul perioadei de raportare a anului 2016, au fost efectuate doar 11280 controale fiscale (cu excepția controalelor la cererea contribuabililor), ceea ce constituie cu circa 46% mai puțin comparativ cu perioada similară a anului 2015.

În anul 2016 pe dimensiunea stingerii creanțelor față de bugetul public național, SFS a reușit prin modalitățile de executare silită să încaseze 714,8 mil. lei, cu 119,0 mil. lei mai mult față de aceiași perioadă anului 2015 sau cu 17%.

Este în continuă dezvoltare și modernizare reforma ce ține de sistemele informaționale ale SFS. Referindu-ne la serviciile fiscale electronice, observăm că în perioada  01.01.2016 - 01.10.2016 au fost conectați 6684 contribuabili la serviciile fiscale electronice, ceea ce constituie mai mult cu 2128 contribuabili sau cu 32% față de perioada similară 2015. Totodată, menționăm că, în perioada  01.01.2016 - 01.10.2016 contribuabilii au prezentat prin intermediul SIA „Declarație electronică"  846679 declarații fiscale, mai mult cu 79051 declarații sau cu 9% față de perioada similară a anului  2015. Acest fapt denotă un trend pozitiv în ce privește creșterea utilizării serviciilor fiscale electronice în rândul contribuabililor.

Satisfacerea nevoilor contribuabililor este unul din obiectivele de bază ale Serviciului Fiscal de Stat. În acest context, automatizarea proceselor și elaborarea serviciilor electronice reprezintă o un pilon de bază care va contribui la realizarea obiectivului. În anul 2016, au fost lansate un șir de servicii electronice printre care: SIA „Dosarul electronic al contribuabilului", SIA „Declarație electronică pentru inspectori fiscali", funcționalul în cadrul portalului fisc.md: „Verificarea documentului fiscal cash-in", subsistemul „Gestionarea online a plătitorilor de TVA" și subsistemul „Gestionarea online a subdiviziunilor", modulul „ Restituirea impozitului pe venit reținut în plus persoanelor fizice",  comanda online a timbrelor de accize etc. În aceiași ordine de idei enumerăm unele servicii care sunt în curs de realizare: subsistemul „Impozit pe avere" SIA "Digitizarea arhivei SFS", „Centrul unic de apel al SFS", modulul „Control fiscal - persoane juridice etapa I" din cadrul SIA „SMC", re-ingineria aplicațiilor „CODFISC" și „INSPECTOR" elaborate pe platforma „FoxPro" și multe alte proiecte care vin în ajutorul atât a agenților economici cît și a colaboratorilor fiscali prin asigurarea modernizării administrării fiscale.

În conformitate cu prevederile Legii privind administrația publică centrală de specialitate, SFS se află în raporturi de colaborare în domenii de interes comun cu alte instituții de stat  în scopul  exercitării funcțiilor şi atribuțiilor sale. Astfel recent au fost stabilite noi rapoarte juridice de colaborare cu Ministerul Justiției și Î.S ,,Camera Înregistrării de Stat', fiind încheiate Acorduri de conectare la SIA ,,Contul curent al contribuabilului", în urma cărora cetățenii nu mai sunt obligați să prezinte certificatul de lipsă sau existența datoriilor, acesta fiind generat automat de către autoritățile susnumite. În aceeași ordine de idei a fost soluționată problema accesului executorilor judecătorești la informația deținută de SFS în scopul exercitării atribuțiilor de executare, fiind semnate 95 Acorduri privind accesul la Sistemul Informațional al SFS. S-au intensificat conlucrările cu instituția publică Centrul de Guvernare electronica şi a fost încheiat Acordul privind prestarea serviciilor din platforma tehnologică guvernamentală comună (M-cloud), lărgindu-se spectrul de disponibilitate a resurselor TI pentru SFS şi contribuabili drept consumatori finali ai serviciilor electronice.

Totodată, în anul 2016, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins pași concreți şi fermi în vederea inițierii și desfășurării reformei sistemului de administrare fiscală cu suportul şi asistența organismelor internaționale. În acest scop a fost elaborată Legea privind statutul Serviciului Fiscal de Stat precum și un șir de modificări la acte legislative prin care SFS urmează a fi înzestrat cu statut de agent constatator în cazuri penale, proiectele menționate fiind votate în primă lectură în ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova din 21 iulie 2016.

În acest context, ținând cont de complexitatea și importanța acestei reforme, în cadrul IFPS a fost creată o unitate de proiect formată din funcționari fiscali de rang înalt cu o vastă experiență profesională - echipă responsabilă de managementul schimbării, care nemijlocit se ocupă de realizarea acțiunilor de reformare a SFS.

Unul din evenimentele importante ale anului a fost inițierea procesului de pregătire a proiectului de dezvoltare, în colaborare cu Banca Mondială - Proiectul de modernizare a administrării fiscale (TAMP), care va acoperi practic toate domeniile de administrare fiscală.Proiectul propus reprezintă o reformă comprehensivă a administrării fiscale pentru o perioadă de 5 ani, obiectivul reformei fiind de a îmbunătăți colectarea veniturilor, conformarea fiscală și serviciile prestate contribuabililor.

Impactul implementării Proiectului se va resimți în perioadele direct următoare, fiind asigurată: majorarea veniturilor la buget, sporirea eficienței activității administrației fiscale, diminuarea costurilor de administrare fiscală, sporirea calității serviciilor prestate, sporirea nivelului de încredere a contribuabililor, sporirea nivelului de conformare voluntară a contribuabililor și reducerea decalajului fiscal.

Ca etapă premergătoare, în cadrul IFPS a fost realizat Proiectul Pregătitor pentru implementarea  Proiectului TAMP, fiind elaborate un set de documente și livrabile necesare pentru declanșarea proiectului de bază. Drept urmare, au fost negociate și semnate Acordul de finanțare și Acordul de împrumut la 28-29 aprilie 2016 de către delegația oficială a Republicii Moldova și reprezentanții Băncii Mondiale, iar la 23 septembrie 2016 acestea au fost ratificate de Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, în perioada imediat următoare va fi declanșat Proiectul TAMP.

În perioada 7- 20 septembrie 2016, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a găzduit misiunea de asistență tehnică a experților Departamentului Afaceri Fiscale al Fondului Monetar Internațional care a efectuat o expertiză a activității Serviciului Fiscal de Stat. Unul dintre subiectele abordate l-au constituit modificările legislative necesare pentru reformarea și unificarea organului fiscal care urmează a fi realizat odată cu aprobarea acestora. Experții au confirmat că adoptarea modificărilor legislative menționate va marca un punct de cotitură pentru administrația fiscală din Republica Moldova, cu o trecere de la structura fragmentată actuală - la crearea unui Serviciu Fiscal de Stat unificat, înzestrat cu atribuții suplimentare de agent constatator în cauze penale, fapt ce va contribui semnificativ la eliminarea impedimentelor esențiale ce stopau progresele autorității fiscale naționale.

În concluzie, raportul  misiunii de asistență tehnică a remarcat nivelul avansat de angajament și dedicație a conducerii IFPS pentru realizarea reformelor care urmează, dar și a faptului că deja sunt înregistrate rezultate vizibile în partea ce ține de implementarea sistemului de management al conformării, care are o influență pozitivă asupra administrării fiscale în general.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...