37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Despre sistarea eliberării/prelungirea patentei de întreprinzător pentru anumite genuri de activitate

Despre sistarea eliberării/prelungirea patentei de întreprinzător pentru anumite genuri de activitate

19.01.20161.450 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit art. 3 din Codul educației nr. 152 din 17.07.2014, sistemul de educaţie al Republicii Moldova este ansamblul instituțiilor şi organizațiilor, precum şi al comunităților care, în mod direct sau indirect, explicit sau implicit, realizează funcţii educaţionale, asigurînd procesul de formare şi dezvoltare a personalităţii în cadrul educaţiei formale, nonformale şi informale.

Conform prevederilor art. 14 din Codului educației, procesul de învăţămînt se desfăşoară în baza standardelor educaţionale de stat, aprobate de Ministerul Educaţiei, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare a instituţiei de învăţămînt. Tipurile instituțiilor de învățămînt se clasifică în conformitate cu structura învățămîntului și în funcție de tipul de proprietate - art.15 din Codul educației.

Potrivit art. 3 și art. 37 din Codul educației, educația non formală se realizează prin intermediul învăţămîntului extraşcolar care este benevol şi se organizează, în funcţie de interesele şi opţiunile copiilor şi tinerilor, în instituţiile de învăţămînt general şi în instituţiile de învăţămînt extraşcolar publice şi private, sub formă de activităţi educative specifice, desfăşurate în grup şi/sau individual, sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregătire specială, în colaborare cu familia, unităţi socioculturale, mass-media, organizaţii de copii şi tineret. Modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt extraşcolar este prevăzut în regulamentul-tip aprobat de Ministerul Educaţiei.

Concomitent, art. 38 din Codul educației reglementează că Ministerul Educaţiei stabilește alternativele educaţionale publice şi private, cît și modul de organizare, funcţionare, evaluare şi acreditare a alternativelor educaţionale.

Totodată, reieșind din prevederile art. 123 din Codul educației, învăţarea pe tot parcursul vieţii include activităţile de învăţare realizate de o persoană pe parcursul vieţii, în scopul formării sau dezvoltării competenţelor din perspectivă personală, civică, socială şi profesională. Învăţarea pe tot parcursul vieţii cuprinde învăţămîntul general, profesional-tehnic şi superior, precum şi formarea profesională continuă a adulţilor.

Programele de formare profesională continuă în cadrul învăţării pe tot parcursul vieţii se supun evaluării în vederea acreditării sau autorizării de funcţionare provizorie, în condiţiile legii. Decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, la acreditare, neacreditare sau la retragerea dreptului de organizare a unui program de formare profesională continuă se adoptă de Ministerul Educaţiei, în baza rezultatelor evaluării efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional. Învăţarea pe tot parcursul vieţii se realizează în contexte de educaţie formală, nonformală şi informală.

Certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobîndite în contexte de educaţie nonformală şi informală poate fi făcută de structuri abilitate în acest sens, în baza unui regulament aprobat de Ministerul Educaţiei.

Conform prevederilor art. 124 din Codul educației, învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei formale se poate realiza în următoarele instituţii sau organizaţii:
a) instituţii de învăţămînt general, profesional tehnic şi superior;
b) instituţii sau organizaţii publice şi private care oferă servicii de educaţie şi programe de formare profesională, autorizate provizoriu sau acreditate;
c) întreprinderi sau organizaţii care oferă propriilor angajaţi programe de formare profesională, autorizate provizoriu sau acreditate.

Învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei nonformale se poate realiza în următoarele instituţii sau organizaţii:
a) instituţiile şi organizaţiile menţionate la alin.(1) din art. menționat;
b) instituţii extraşcolare;
c) centre de îngrijire şi protecţie a copilului;
d) întreprinderi;
e) instituţii culturale;
f) asociaţii profesionale, culturale, sindicale;
g) organizaţii nonguvernamentale;
h) alte organizaţii.

Învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei informale se realizează prin activităţi organizate în familie, la locul de muncă, în comunitate, în reţele sociale, prin activităţi de voluntariat, sportive, culturale etc. şi poate conduce la formarea de competenţe şi calificări.

Luînd în considerație prevederile Codului educațional expuse mai sus, se denotă discrepanță cu prevederile Legii, care contravin dispozițiilor ce reglementează că învăţarea pe tot parcursul vieţii în contextul educaţiei formale, nonformale și informale se poate realiza în instituţii sau organizaţii, nu și de persoane fizice - titulari de patentă.

Ținînd cont de faptul că Codul educației nr.152 din 17.07.2014, publicat în Monitorul Oficial nr.319-324/634 din 24.10.2014, a intrat în vigoare ulterior datei publicării Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, prevederile Codului educației care stabilesc cadrul juridic al raporturilor privind proiectarea, organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului de educaţie din Republica Moldova sunt obligatorii și prevalează asupra prevederilor Legii.

Pentru elucidarea cazului, la data de 16.10.2015 a fost convocată ședința comună a SFS, cu participarea specialiștilor de la Ministerul Educației, Ministerul Economiei și cel al Finanțelor, la care, cu asentimentul tuturor participanților, s-a luat Decizia ca SFS să sisteze eliberarea/prelungirea patentelor de întreprinzător pentru anumite genurile de activitate, în scopul executării prevederilor legislative stipulate în Codul educației.

Comentarii

  1. Contabil spune:

    Bla Bla Bla Si nimic nu am inteles.

  2. Contabil spune:

    Eu mai zic inca una, cum Inspectoratul poate sa decidă retroactiv neacordarea Patentelor ca Profesor. Asa ceva e neconstitutional? Liber orice persoane poate da pu pagube morale, IFS. Totul se anuleaza la nivel de Guvern, cum ei pot asa ceva sa nu dea patenta pina la publicarea noului monitor.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...