37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie socială  »  Scrisori, explicaţii   »   Despre reflectarea în declaraţia persoanei asigurate a categoriei 157 pentru persoanele care solicită stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea/îngrijirea copilului

Despre reflectarea în declaraţia persoanei asigurate a categoriei 157 pentru persoanele care solicită stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea/îngrijirea copilului

08.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Către finele anului 2016, Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare CNAS) va lansa sistemul informaţional automatizat e-Cerere. Serviciul dat reprezintă un obiectiv nou în procesul de acordare a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, care va permite solicitarea  indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani - în cazul persoanelor asigurate şi a vîrstei de 1,5 ani - în cazul persoanelor neasigurate (în continuare - indemnizaţii lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului). Excepţie fiind  indemnizaţia de maternitate unde, beneficiarul este necesar să prezinte la structura teritorială a CNAS certificatul de concediu medical pentru sarcină şi lăuzie, din care considerente indemnizaţia nu poate fi solicitată on-line.

Urmare a digitizării proceselor, mămicile nu vor fi obligate să se deplaseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale pentru depunerea cererii de acordare a  indemnizaţiei unice la naştere şi  indemnizaţii lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului. Indemnizaţiile vor putea fi acordate şi la depunerea de către solicitant a cererii on-line utilizînd site-ul CNAS, www.cnas.md .

Începînd cu 1 ianuarie 2015, clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate a fost completat cu cîteva noi categorii care urmau a fi utilizate la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate  Forma REV 5 (în continuare declaraţia REV 5). Una din aceste categorii este categoria 157 "persoană care se află în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la 3 ani" (în continuare categoria 157).  Dat fiind faptul că, "Extrasul din ordinul cu privire la acordarea concediului pentru îngrijirea copilului" este unul din principalele documente care se prezintă actualmente pentru solicitarea indemnizaţiei, categoria 157 va înlocui prezentarea acestui document de către mămică la structura teritorială a CTAS pentru a putea solicita on-line indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului.

Urmare a analizei efectuate pe baza de date a CNAS pe perioada 01.01.2015-30.06.2016 s-au constatat următoarele situaţii de reflectare incorectă a cetgoriei 157.
1. În declaraţia REV5 nu este indicată categoria 157, în cazul în care persoanei i-a fost acordat concediul pentru îngrijirea copilului.
2. Perioada aflării în concediu de îngrijire a copilului este reflectată din data naşterii copilului şi nu din data cînd se acordă concediul de îngrijire a copilului (după expirarea concediului medical pentru sarcină şi lăuzie).
3. Se prezintă declaraţia cu categoria 157 lunar pentru aceiaşi persoană.
4. Se indică categoria 157 pentru persoanele, care nu au tangenţe cu prevederile categoriei respective.

Reieşind din cele menţionate, stabilim următoarele necesităţi de completare corectă a declaraţiilor REV 5 cu reflectarea corespunzătoare a categoriei 157.
1. Este obligatorie reflectarea în declaraţia REV 5 a categoriei persoanei asigurate 157 în cazul în care persoana asigurată (angajatul entităţii economice) a depus cerere pentru acordarea concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, chiar dacă există certitudinea că persoana nu va solicita acordarea indemnizaţie on-line, dar va fi solicitată la Casa teritorială de asigurări sociale unde va prezenta extrasul din ordin pe hîrtie. În cazul în care categoria menţionată  nu a fost reflectată pe parcursul anului 2016, contabilii vor putea face aceste modificări prin prezentarea declaraţiei REV 5 de tipul „primar". Potrivit articolului 5 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale, nr. 489-XIV din 08.07.1999, declaraţiile de corectare pentru perioadele anului de gestiune se prezintă pînă la data de 25 martie a anului următor celui de gestiune. Prin urmare, la etapa actuală portalul de raportare electronică permite prezentarea declaraţiilor REV 5 pentru lunile ianuarie-iulie a anului 2016.
2. În declaraţiile REV 5, coloniţele 3 şi 4, periada de muncă, „de la" „pînă la" trebuie să corespundă perioadei indicate în ordinul de acordare a cocediului pentru îngrijire a copilului şi va corespunde cu următoarea zi după expirarea concediului de maternitate. Nu este corect de a indica în rubrica 3 data naşterii copilului. În rubrica 4 se indică data cînd copilul împlineşte 3 ani s-au data pînă cînd mămica (tăticul sau tutorele) solicită acordarea concediului pentru îngrijirea copilului.
3. Declaraţia REV 5 cu categoria 157 substituie extrasul din ordinul de acordarea a concediului pentru îngrijirea copilului atît la locul de muncă de bază cît şi prin cumul şi se prezintă o singură dată la momentul perfectării ordinului la entitatea economică. Nu se va repeta categoria 157 pe toată perioada aflării persoanei în concediu de îngrijire a copilului. În cazul în care s-au prezentat declaraţii lunare cu categoria 157, urmează a se perfecta o declaraţie de corectare pentru luna în care a fost emis ordinul la întreprindere, alte înscrieri deja prezentate vor rămîne neschimbate.
4. La completarea declaraţiilor REV 5 este necesar de a indica categoriile în corespundere cu clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate care poate fi găsit pe pagina web a CNAS în rubrica „Pentru agenţii economici/Clasificatoare" şi care vor corespunde statutului real al persoanei la întreprindere.

Atenţionăm, că pentru toate categoriile care se conţin în clasificator, perioada de muncă va fi indicată strict în limitele perioadei anului de gestiune, excepţie vor face categoriile 157 şi 158, unde perioada va depăşi limitele anului şi va fi identică cu cea stipulată în ordinul privind acordarea concediului de creşterea/îngrijirea a copilului. Se constată situaţii cînd mămica solicită concediu de îngrijirea a copilului mai mică de 3 ani (0,5 ani, 1an, 2 ani) în asemenea situaţii va fi utilizată la fel categoria 157, dar perioada va fi cea reală, adică cea prevăzută de ordin.

În cazul în care, mămica a solicitat concediu pînă la 3 ani, dar revine la serviciu cu program parţial de muncă pînă la expirarea termenului de aflare în concediu de îngrijire a copilului, va fi utilizată categoria 156. La revenirea cu program complet de muncă va fi utilizată cetegoria 101. Categoria 143 se utilizează atunci cînd mămica a beneficiat de careva plăţi cu caracter unic pe perioada concediului de maternitate sau a concediului de îngrijire a copilului.

Important:

În cazul în care, persoana asigurată (mămica) va solicita on-line, depunînd  pe site-ul CNAS, cererea de acordare a indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului iar angajatorul nu a declarat informaţia despre perfectarea ordinului cu privire la acordarea concediului de îngrijire a copilului la entitatea economică, persoanei i se va refuza stabilirea. Aceasta va trebui să se deplaseze la angajator pentru solicitarea extrasului din ordin care ulterior va fi depus împreună cu tot pachetul de documente la structura teritorială a CNAS.

În continuare propunem un exemplu de completare corectă a declaraţiei REV 5 cu reflectarea categoriei 157.

Exemplu:
O angajată  a activat la întreprinderea X, unde a fost salariată pînă la plecarea în concediu de maternitate. Certificatul de concediu medical pentru 126 de zile a fost acordat începînd cu data de 17.04.2016 pînă pe 20.08.2016. După expirarea concediului de maternitate, ultima s-a prezentat la angajator în scopul depunerii cererii de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, adică pînă la data de 24 iulie 2019. Declaraţia persoanei respective  necesită a fi completate după cum urmează.

Nr. crt.

Luna
Месяц

Perioada de muncă
Период работы

Zile lucrătoare în săptămînă
Рабочие дни в неделе

Categoria persoanei asigurate
Категория застрахованного лица

Codul funcţiei
Код должности

Fondul de retribuire a muncii şi concediul medical
Фонд оплаты труда и больничные листы

Inclusiv concediul medical
В том числе больничные листы

Contribuţii individuale de asigurare
calculate
Начисленные индивидуальные страховые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate
Взносы начисленныe, подлежащие оплате работодателем

De la data
Срабочей даты

Pînă la data
По рабочуюдату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

august

21.08.2016

24.07.2019

5

157

1047

0

 

0

0

Total

 

 

 

 

 

0

 

0

0

Un alt aspect important, este faptul că, declaraţia REV 5 cu categoria 157 poate fi transmisă de către contabil prin intermediul sistemului de raportare electronică e-reporting la momentul perfectării ordinului. Dat fiind faptul, că cererea expediată on-line de către asigurat pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii necesită a fi examinată în termen de 30 de zile de la data depunerii, există riscul de tergiversare a termenului  examinării acesteia deoarece termenul de depunere a declaraţiei REV 5 este pînă la data de 25 a lunii următoare celei de raportare. Spre exemplu, dacă ordinul este perfectat la data de 2 august şi la aceiaşi dată mămica a expediat cererea on-line pentru solicitarea indemnizaţiei, declaraţia pentru luna aprilie poate fi prezentată la data de 25 septembrie, iar cererea necesită a fi examinată la data de 2 mai. Prin urmare cererea nu va putea fi examinată în termen şi indemnizaţia nu va putea fi stabilită, deoarece va lipsi informaţia din ordinul perfectat la întreprindere cu privire la acordarea concediului de îngrijire a copilului.

Pentru a nu tergiversa termenul de acordare a indemnizaţiei, entitatea economică va perfecta o declaraţie REV 5 cu categoria 157 pentru persoana dată şi o va transmite prin sistemul informaţional e-reporting cu un fişier separat la data perfectării ordinului. Ulterior se vor transmite în termenii stabiliţi declaraţiile REV 5 pentru ceilalţi angajaţi ai întreprinderii dar numerotarea pachetelor în fişiere se va modifica. În cazul dacă la data de 2 august se va transmite fişierul cu denumirea REV5_9111111_00001_2016L04 atunci, următorul fişier va avea denumirea REV5_9111111_00002_2016L04, adică un alt număr al pachetului.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...