37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cum negociem un contract colectiv de muncă (nivel unitate)

Cum negociem un contract colectiv de muncă (nivel unitate)

18.10.20172.396 views BizLaw.md
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În ultimul timp tot mai des auzim despre beneficiile contractului colectiv de muncă. Dar oare cunoaștem cum se negociază un așa tip de contract?

Inițial, trebuie să specificăm că, contractul colectiv de muncă este un acord scris, care este negociat în prealabil şi încheiat între parteneri sociali, la diferite niveluri. Acesta urmăreşte crearea condiţiilor de muncă mai favorabile şi acordarea de înlesniri şi avantaje pentru salariaţi. De asemenea, este foarte important să cunoaştem că, clauzele contractului colectiv de muncă au o valoare normativă, deoarece ele alcătuiesc un "drept al muncii" propriu al celor care îl încheie.

Astfel, în conformitate cu art. 30 alin. (2) şi art. 35 din Codul Muncii încheierea contractului colectiv de muncă nu este obligatorie, adică reprezintă o decizie facultativă pentru partenerii sociali. În acelaşi timp, este necesar să nu se confunde contractul colectiv de muncă, pe de o parte, şi contractul individual de muncă, care este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu, aşa cum este definit în Codul muncii.

Legislația muncii, garantează salariaților o serie de drepturi, printre care se regăsește și dreptul salariatului de a purta negocieri colective şi de a încheia contractul colectiv de muncă. Negocierea este un drept care aparţine salariaţilor, iar aceştia și-l pot exercita prin intermediul sindicatelor. La nivel internațional acest drept este promovat prin mai multe instrumente internaționale, ratificate de Republica Moldova.

Până a purcede propriu-zis la procedura de negocieri colective trebuie întâi de toate să înțelegem ce înseamnă "negocieri colective". Așadar, negocierile colective reprezintă una dintre formele parteneriatului social, și, prin urmare, reprezintă niște tratative duse cu scopul încheierii contractului colectiv de muncă între reprezentanții angajatorului și salariaților. Rolul negocierilor colective este de a îmbunătăţi condiţiile de muncă ale salariaţilor din unitate şi acordarea acestora a unor garanţii şi compensaţii suplimentare, decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare. Deci, la negocierea contractului colectiv de muncă nivel unitate participă doi subiecți de bază: angajatorul și salariaţii.

Oricare parte are dreptul de a iniția procesul de negociere colectivă. Obiectul negocierilor colective presupune mai multe acțiuni, printre care: elaborarea, încheierea, modificare sau completarea contractului colectiv de muncă.

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.9 din 18.05.2007 a Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective, pentru a purcede la negocierile colective este necesar de a crea Comisia pentru dialog social "angajator-salariaţi". Comisia se formează dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi reprezentanți ai salariaților. Cu iniţiativa de a constitui Comisia poate veni atât Comitetul sindical, cât şi angajatorul. Fiecare parte este obligată să-şi numească reprezentanţii în Comisie în timp de șapte zile calendaristice din data când a parvenit propunerea, în formă scrisă, de formare a Comisiei. Anagajatorul emite un ordin prin care stabileşte reprezentanţii săi.

Se recomandă ca echipa din partea conducerii, să aibă un consultant jurist, specialist resurse umane şi o persoană cu pregătire în domeniul financiar. Comitetul sindical perfectează procesul-verbal al şedinţei, prin care nominalizează persoanele care vor reprezenta interesele salariaţilor. Comisia se consideră legal constituită din data când toţi membrii ei sunt numiţi de către părţi. Şi reprezentanţii salariaţilor, şi reprezentanţii angajatorului îşi aleg un coordonator, care va dirija cu activitatea desfăşurată în cadrul comisiei şi va îndruma partea pe care o reprezintă. La prima şedinţă se alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul. La fel, se aprobă Regulamentul Comisiei.

Comisia are următoarele drepturi:

- să adopte decizii cu caracter de recomandare în chestiunile ce ţin de competenţa sa, decizii pe care angajatorul urmează să le examineze în mod obligatoriu şi să informeze Comisia, în scris, despre rezultatele examinării;

- să solicite şi să primească din partea angajatorului informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor sale.

Comisia îşi desfăşoară activitatea în formă de şedinţe. Şedinţele Comisiei se desfăşoară ori de câte ori este nevoie.

Atunci când o parte a primit propunerea de negociere, ambele părți trebuie să purceadă la negocieri în termen de șapte zile calendaristice de la data avizării. Această procedură, este valabilă atât în cazul în care la unitate se elaborează, pentru prima dată, contractul colectiv de muncă, cât şi în cazul în care părţile recurg la renegocierea contractului colectiv de muncă.

În baza art.27 alin. (6) din Codul Muncii, părțile sunt obligate să-și furnizeze reciproc informațiile necesare pentru desfășurarea negocierilor colective cel târziu peste două săptămâni din momentul solicitării.

Totodată, participanții la negocierile colective, și alte persoane implicate în acest proces, sunt obligate să nu divulge informațiile primite dacă acestea constituie secret de stat sau comercial. În caz contrar, pot fi atrase la răspundere disciplinară, materială, administrativă, civilă sau penală.

Durata negocierilor colective nu trebuie să depăşească trei luni. Iar dacă în decurs de trei luni din ziua derulării negocierilor nu s-a ajuns la o înţelegere asupra unor prevederi ale proiectului contractului colectiv de muncă, părţile sunt obligate să semneze contractul doar pentru clauzele coordonate, întocmind concomitent, un proces-verbal asupra divergenţelor existente.

Comitetul sindical ar trebui să vină la negocieri cu un draft al viitorului contract colectiv de muncă şi, ulterior, fiecare clauză trebuie examinată şi negociată.

Succesul negocierilor este influenţat de următorii factori: conducerea şedinţelor de o persoană competentă, echilibrată şi flexibilă, stabilirea listei problemelor care necesită a fi negociate și evitarea revendicărilor care nu au suport economic şi social. Şi nu în ultimul rând, asistarea procesului de către un jurist dacă este posibil. Orice specialist invitat să sprijine negocierile colective poate fi remunerat de partea care l-a invitat.

În Republica Moldova salariații care participă la negocieri colective beneficiază în timpul negocierilor de următoarele garanții și compensații:

- sunt  eliberaţi de la munca de bază, cu menținerea salariului mediu pe termenul stabilit prin acordul părților, de cel mult trei luni;

- li se compensează cheltuielile legate de participarea la negocierile colective;

- nu pot fi supuși în perioada negocierilor sancțiunilor disciplinare, nu pot fi transferați la altă muncă sau concediați fără acordul prealabil al organului care i-a împuternicit, cu unele excepții.

Este important de reţinut că prevederile contractului colectiv de muncă trebuie să fie mai favorabile decât prevederile Codului muncii şi clauzele Convenţiei colective nivel ramură sau egale, dar nicidecum mai inferioare.

Codul muncii al Republicii Moldova nu conţine prevederi privind durata contractului colectiv de muncă. Aceste competenţe aparţin părţilor contractante. Dar, practica arată că termenul contractului colectiv de muncă este, de obicei, de trei ani. Acesta poate fi valabil până în momentul încheierii unui nou contract sau în caz că este prelungit.

Contractul colectiv de muncă negociat şi perfectat în formă scrisă este semnat de reprezentanţii anagajatorului şi reprezentanții salariaţilor. Apoi, în termen de șapte zile de la data semnării, este prezentat Inspectoratului teritorial al muncii pentru înregistrare. După ce a fost înregistrat, contractul colectiv de muncă se aduce la cunostinţă tuturor salariaţilor din unitate, contra semnătură.

Dacă în perioada de valabilitate a contractului colectiv de muncă este necesar de efectuat modificări sau completări, din nou se purcede la negocieri. Orice modificare a contractului se efectuează numai prin acordul ambelor părţi, perfectându-se un Acord adiţional la acesta, care, la fel, se înregistrează la Inspectoratul teritorial al muncii. Şi, obligatoriu, Acordul adiţional se aduce la cunoştinţa salariaţilor, contra semnătură.

Ulterior, contractul colectiv de muncă urmează a se executa, el având putere de lege între părţile participante la negocierea şi încheierea acestora.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...