37.9k
Home  »  Bugetul orășenesc Ialoveni   »   Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar or. Ialoveni pentru anul 2011 (Decizie Nr. 06-09 din 19.10.2010)

Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar or. Ialoveni pentru anul 2011 (Decizie Nr. 06-09 din 19.10.2010)

19.10.20101.234 views

Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar or. Ialoveni pentru anul 2011

 

Decizie Nr. 06-09 din 19.10.2010

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) al Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal privind stabilirea cotelor concrete ale impozitului funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare, în temeiul art. 14 alin. (2) litera a) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, şi avînd în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate pentru planificare, finanţe şi buget, în problemele de drept şi administraţie publice, Consiliul orăşenesc Ialoveni

DECIDE:

I. Se stabilesc cotele impozitului funciar pentru anul 2011:

1.1 Terenurile cu destinaţie agricolă:

- care au indici cadastrali – 1,5 lei pentru un grad-hectar;

- care nu au indici cadastrali - 110 lei pentru un hectar;

1.2 Nu se calculează impozitul pe păşuni şi fîneţe din lipsa obiectului şi subiectului impozitării. Terenuri atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale, ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate-4 lei pentru 100 m.p.

Terenurile destinate întreprinderilor agricole din intravilanul oraşului şi alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimate-10 lei pentru 100 m.p.;

Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Terenurile din extravilan, destinate industriei transporturilor, telecomunicaţiilor şi cele cu o altă destinaţie specială, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate- 70 lei pentru 1 hectar.

Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierile şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate-350 lei pentru 1 ha.

1.3 Terenurile ocupate de obiecte acvatice – 115 lei/ ha de suprafaţa acvatică.

II. 2.1 Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice (cu excepţia cooperativelor de construcţie a locuinţelor şi a cooperativelor de construcţie a garajelor) se stabileşte în proporţie de pînă la 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a clădirilor şi construcţiilor. Întreprinderile producătoare de materie primă agricolă se scutesc de impozitul pe bunurile imobiliare, folosite la obţinerea producţiei agricole.

2.2 Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale), în proporţie de 0,02 din costul bunurilor imobiliare.

Impozitul pe bunurile imobiliare pentru anul 2011 se menţine la nivelul anului 2010, dat fiind faptul că au fost comise de OCT Ialoveni erori la calcularea sumelor impozitelor, asupra cărora se lucrează şi se va lucra pînă la înlăturarea definitivă a lor.

III. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Nina Vîrlan, specialist în problemele perceperii fiscale.

 

Preşedinte de şedinţă                                      Radu Grecu

Secretar al Consiliului                                     Vasile Covaş

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...