37.9k
Home  »  Bugetul orășenesc Hîncești   »   Cu privire la stabilirea cotelor de impozitare a terenurilor şi bunurilor imobiliare pe anul 2011 (Decizie nr. 02/14 din 14.12.2010)

Cu privire la stabilirea cotelor de impozitare a terenurilor şi bunurilor imobiliare pe anul 2011 (Decizie nr. 02/14 din 14.12.2010)

14.12.2010650 views

Cu privire la stabilirea cotelor de impozitare a terenurilor şi bunurilor imobiliare pe anul 2011

 

Decizie nr. 02/14 din 14.12.2010

 

În conformitate cu "Titlul VI" al Codului Fiscal , art. 14 lit „a" Legea privind administraţia publică locala nr. 436 din 28.12.2006, art. 5 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, precum şi în scopul asigurării părţii de venituri în buget, Consiliul orăşenesc Hînceşti

DECIDE

1. Cotele de impozitate pentru anul 2011 se aproba după cum urmează:

1.1. Bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimative:

1.1.1 pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) - 0,052 %.

1.1.2 pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele - 0,052 %

1.2 Bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritorilale conform valoni estimative:

1.2.1 Impozitele pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează:

a) pentru persoanele juridice şi fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător -01 % din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;

b) pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la punctul 1.2.1.lit. a din prezenta decizie - 0,1 % din costul bunurilor imobiliare.

1.2.2 Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale), care aparţin persoanelor fizice, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 0,2 % din costul bunurilor imobiliare.

1.2.3 In cazurile în care suprafaţa totală locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (neevaluate de către organele cadastrale teritorilale conform valorii estimate), înregistrate cu drept de proprietate , depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează:

a) de la 100 m2 la 150 m2 - 7,5 ori;

b) de la 150 m2 la 200 m2-2 ori;

c) de la 200 m2 la 300 m2-de 10ori;

d) peste 300 m2 - de 15 ori.

1.3 Cotele de impozitare a terenurilor:

1.3.1 Terenurile cu destinaţie agricolă:

a) terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali - 0,75 lei pentru 1 grad-hectar;

- care nu au indici cadastrali - 55 lei pentru 1 hectar;

b) alte terenuri decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali -1,5 lei pentru un grad- hectar;

- care mi au indici cadastrali -110 lei pentru un hectar.

c) terenurile ocupate de obiectele acvatice (iazuri, lacuri, etc.) - 115 lei pentru un hectar de suprafaţă acvatică.

1.3.2 terenurile din intravelan:

- terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimate -10 lei pentru 100 m2.

1.3.3 terenurile din extravelan:

a) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravelan din cauza insuficienţei de terenuri în intravelan , neevaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimate - 4 lei pentru 100 m2

b) terenuri pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimate - 350 lei pentru 1 hectar.

c) terenuri altele decît cele specificate la lit „a" şi „b", neevaluate de către organele cadastrale teritoriale. Conform valorii estimate - 70 lei pentru 1 hectar.

2. Scutirea de impozite se acordă conform art. 283 al Codului Fiscal al Republici Moldova

3. Consiliul examinează fiecare caz de solicitare a scutirilor ce cad sub incidenţa art. 284 din Codul Fiscal al RM (calamităţi naturale, boală îndelungată sau deces al propietarului bunurilor imobiliare) şi ia decizii corespunzătoare legii.

4. Serviciul de colectare a impozitelor va înmîna avizele de plată cel tîrziu cu 60 zile pînă la expirarea primului termen de plată a impozitelor, şi sa asigure colectarea impozitelor calculate în proporţie de 100 %.

 

Preşedintele şedinţe                                        Victor Loghin

Secretarul consiliului                                       Anadela Tofilat

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...