37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie socială  »  Scrisori, explicaţii   »   Cu privire la punerea în aplicare a noilor categorii din clasificatorul persoanelor asigurate începând cu 1 ianuarie 2017

Cu privire la punerea în aplicare a noilor categorii din clasificatorul persoanelor asigurate începând cu 1 ianuarie 2017

08.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare Clasificator) este un act normativ şi se utilizează de către entităţile economice la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate. Clasificatorul este parte componentă a formularului REV 5 declaraţia persoanei asigurate şi este destinat asigurării unei corelări între tariful contribuţiei de asigurări sociale datorat şi statutul persoanelor angajate.  În conformitate cu prevederile articolului 5 al Legii 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, instrucţiunile privind modul de întocmire şi de prezentare a declaraţiilor se emit de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Prin urmare, declaraţia persoanei asigurate Forma REV 5 şi instrucţiunea de  completare a acesteia au fost aprobate prin ordinul preşedintelui CNAS nr. 621 A din 19.12.2007 şi înregistrate la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 265 din 26.03.2008. În Monitorul Oficial au fost publicate pe data de 18.04.2008. Clasificatorul conţine 62 de înscrieri şi este publicat pe pagina electronică www.cnas.md în rubrica „pentru plătitorii de contribuţii", subrubrica „clasificatoare /clasificatorul categoriilor PA".

Începând cu 1 ianuarie 2017, Clasificatorul va fi completat cu câteva noi categorii:
160 - „persoană care se află în concediu ordinar plătit";
161 - „persoană angajată în sectorul agrar în baza contractului individual de muncă antrenată în activităţile prevăzute în grupele 01.1-01.5 din clasificatorul activităţilor din economia Moldovei"
162 -„persoană angajată în baza contractului individual de muncă, rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei";
163 - „persoană, membru al consiliului de administraţie"
165 - „persoană care se află în concediu paternal".

În continuare propunem o descriere a modului de utilizare a categoriilor.

160 - „persoană care se află în concediu ordinar plătit";

Conform instrucţiunii de completare a declaraţiei persoanei asigurate, (în continuare declaraţia REV 5), formularul prevede posibilitatea  repartizării uneia şi aceiaşi perioade (luni) pe parcursul anului pentru persoanele care au activat în cadrul întreprinderii sub mai multe categorii a persoanelor asigurate  sau au beneficiat de sume care se referă perioadelor anului următor sau precedent (concediale, indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă). Sumele date necesită a fi divizate în lunile pentru care s-au calculat deoarece, potrivit articolului 5 al Legii 156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, în sistemul public stagiul de cotizare însumează toate perioadele contributive. Aceasta presupune că stagiul de cotizare se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii în mărimile stabilite, la bugetul asigurărilor sociale de stat atât de asigurat, cât şi de angajator.În cazul în care în o lună oarecare lipseşte venitul asigurat luna respectivă nu se include în stagiul de cotizare.

Admitem că persoanei i s-a acordat concediu de odihnă anual plătit pe o perioadă de 42 de zile cu începere de la 25 iulie 2016, care se extinde pentru luna august şi parţial pentru luna septembrie. Pentru situaţia descrisă, declaraţia REV 5 actualmente se completează în felul următor:

Date despre salariul (venitul) asiguratului pe perioada de gestiune / Сведения о заработке (доходе) за отчетный период

Nr. crt.
№ п/п

Luna
Месяц

Perioada de muncă
Период работы

Zile lucrătoare în săptămînă
Рабочие дни в неделе

Categoria persoanei asigurate
Категория застрахованного лица

Codul funcţiei
Код долж­ности

Fondul de retribure a muncii şi concediul medical
Фонд оплаты труда и больничные листы

Inclusiv concediul medical
В том числе больничные листы

Contribuţii individuale de asigurare calculate
Начисленные индивидуальные страховые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate
Взносы начисленныe, подлежащие оплате работодателем

De la data
С рабочей даты

Pînă la data
По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

iulie

01.07.16

31.07.16

5

101

1047

9 300

 

558

2139

7

iulie

01.08.16

31.08.16

5

101

1047

4000

 

240

920

7

iulie

01.09.16

04.09.16

5

101

1047

820

 

49,2

188,6

Total

 

 

 

 

 

14120

 

847,2

3247,6

Suma de 9300 de lei reflectată cu categoria 101"persoană angajată pe bază de contract individual de muncă" include salariul calculat pentru luna iulie, ajutorul material acordat la concediu care depăşeşte cuantumul unui salariu mediu prognozat pe economie şi suma indemnizaţiei de concediu pentru 6 zile.

Reieşind din cele expuse, la indemnizaţia de concediu se calculează contribuţii de asigurări sociale şi aceste sume se includ în venitul asigurat al persoanei şi serveşte drept temei pentru stabilirea pensiilor şi indemnizaţiilor. În aceste condiţii nu este necesar divizarea indemnizaţiei de concediu ordinar cu o categorie a persoanei asigurate separată. Dar, dat fiind faptul că, la etapa actuală în cadrul CNAS se desfăşoară activităţi de preluare a procesului de stabilire a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, a devenit inevitabil divizarea indemnizaţiei pentru concediul de odihnă anual cu o categorie separată.

Exemplul indicat mai sus presupune că în luna iulie a fost prezentată declaraţia REV 5 cu indicarea sumelor acordate pentru indemnizaţia de concediu anual cu categoria persoanei asigurate 101 „persoană angajată pe bază de contract individual de muncă" cu divizarea sumelor pentru lunile august şi parţial pentru luna septembrie, aceasta presupune că persoana a activat şi a primit salariu. Totodată pe parcursul concediului ordinar persoana asigurată poate solicita acordarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. Pornind de la prevederile punctului 35 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu perioada de desfăşurare a activităţii de muncă se plăteşte salariul şi nu indemnizaţia.

În aceste condiţii, în cazul în care indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte şi se achită prin intermediul angajatorului nu apar dificultăţi. Din momentul în care acordarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă va fi preluată de către CNAS, în sistemul informaţional va apare o situaţie de suprapune a perioadelor, pentru că dacă reieşim din exemplul examinat mai sus, luna iulie deja conţine venit asigurat. Astfel, ca perioada aflării persoanei asigurate în concediu de odihnă anual să nu fie percepută de către sistemul informaţional ca perioadă de activitate, a apărut necesitatea divizării indemnizaţiei pentru concediu de odihnă anual cu o categorie separată.

 Pentru a evita apariţia situaţiilor descrise şi pentru a nu leza în drepturi persoanele asigurate în cazul în care stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, va avea loc la structura teritorială a CNAS, Clasificatorul a fost completat cu o categorie noua 160 „persoană care se află în concediu ordinar plătit" (în continuare categoria 160). 

Categoria respectivă va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 şi va fi necesar de utilizat la completarea declaraţiilor REV 5. Pentru situaţia descrisă anterior, pe parcursul anului 2017, declaraţia REV 5se va completa în felul următor:

Nr. crt.
№ п/п

Luna
Месяц

Perioada de muncă
Период работы

Zile lucrătoare în săptămînă
Рабочие дни в неделе

Categoria persoanei asigurate
Категория застрахованного лица

Codul funcţiei
Код должности

Fondul de retribure a muncii şi concediul medical
Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

Inclusiv concediul medical
В том числе больничные листы

Contribuţii individuale de asigurare calculate
Начисленные индивидуальные страховые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate
Взносы начисленныe, подлежащие оплате работодателем

De la data
С рабочей даты

Pînă la data
По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

iulie

01.07.17

24.07.17

5

101

1047

7500

 

450

1725

 

7

iulie

25.07.17

31.07.17

5

160

1047

1800

 

108

414

 

7

iulie

01.08.17

31.08.17

5

160

1047

4000

 

240

920

 

7

iulie

01.09.17

04.09.17

5

160

1047

820

 

49,2

188,6

 

Total

 

 

 

 

 

14120

 

847,2

3247,6

 

Suma de 7500 lei, reflectată cu categoria 101"persoană angajată pe bază de contract individual de muncă" include salariul calculat pentru luna iulie şi ajutorul material acordat la concediu, iar suma indemnizaţiei de concediu pentru 6 zile (1800 lei) este reflectată cu un rând separat cu categoria 160. Sumele indicate cu categoria 160 indică indemnizaţia de concediu anual. În cazul în care persoana va prezenta ulterior la structura teritorială a CNAS în luna august un certificat de concediu medical (foaie de boală), indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă va putea fi stabilită şi reflectată în extrasul din contul personal de asigurări sociale a angajatului.

În temeiul art. 119 al Codului muncii, în caz de suspendare şi sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite. În asemenea situaţie, indemnizaţia de concediu anual nefolosit se va reflecta în declaraţia REV 5 cu categoria 101 „persoană angajată pe bază de contract individual de muncă", în luna în care aceasta a fost calculată, deoarece persoana efectiv nu s-a aflat în concediu ordinar dar a beneficiat de o compensaţie în limitele cadrului legal.

161- „persoană angajată în sectorul agrar în baza contractului individual de muncă antrenată în activităţile prevăzute în grupele 01.1-01.5 din clasificatorul activităţilor din economia moldovei"

Dat fiind faptul că începând cu 1 ianuarie 1999, în temeiul Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 în stagiul de cotizare se includ perioadele în care au fost calculate şi achitate contribuţiile de asigurări sociale, dar în sectorul agrar pot fi depistate situaţii unde persoanele angajate pe bază de contract individual de muncă desfăşoară activităţi sezoniere, prin urmare în unele luni nu sunt calculate salarii şi respectiv nu sunt calculate contribuţii de asigurări sociale.

Conform articolului 6 al alineatul (3) al Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV  din 14 octombrie 1998, pentru persoanele angajate în sectorul agrar în baza contractului individual de muncă, perioada în care au fost executate lucrările sezoniere se includ în stagiul de cotizare, considerându-se un an de cotizare, cu condiţia că suma anuală a contribuţiilor să nu fie mai mică decât suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie. În cazul în care suma anuală a contribuţiilor achitate este mai mică decât suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie, stagiul de cotizare se calculează proporţional sumei achitate.

Pentru a putea aplica în practică prevederile articolului menţionat, în procesul de completare a declaraţiilor persoanelor asigurate Forma REV 5 (în continuare declaraţia REV 5), a apărut necesitatea de declarat pentru fiecare persoană angajată în sectorul agrar în baza contractului individual de muncă luna în care persoana nu a realizat venit asigurat reieşind din specificul activităţilor sezoniere.

Categoria 161 se referă la persoanele care desfăşoară activitate în cadrul întreprinderilor agricole şi care achită contribuţii de asigurări sociale în mărime de 6% - contribuţia individuală şi 23% - contribuţia datorată de angajator. 

În cazul în care categoriile menţionate de angajaţi nu au desfăşurat activitate pe parcursul unor luni din motivul activităţilor sezoniere, declaraţia REV 5 se va completa pentru fiecare lună de lipsă a venitului asigurat cu indicarea fondului de retribuire a muncii cu „0". Astfel, la stabilirea  stagiului de cotizare pentru persoanele angajate în sectorul agrar în baza contractului individual de muncă, vor fi incluse şi lunile cu categoria 147 şi 161 dar, unde venitul asigurat lipseşte, cu condiţia că suma anuală a contribuţiilor să nu fie mai mică decât suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie.

162 -„persoană angajată în baza contractului individual de muncă, rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei";

Reieşind din faptul că legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 prevede o categorie nouă de plătitori la BASS denumiţi rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei. Această categorie de plătitori în clasificator a fost definită în clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate cu categoria 162 -„persoană angajată în baza contractului individual de muncă, rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei".

La completarea declaraţiilor REV 5 categoria respectivă va fi utilizată doar de către entităţile economice asupra cărora se răsfrâng prevederile Legii cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei nr. 77 din 21.04.2016.

163 - „persoană, membru al consiliului de administraţie"

Un aspect important este faptul că, la solicitarea contabililor de la mai multe întreprinderi, Clasificatorul a fost completat cu o nouă categorie 163 „persoană, membru al consiliului de administraţie". Dat fiind faptul că membrii consiliilor de administraţie a diferitor entităţi economice sunt salarizaţi dar nu pot fi atribuiţi la o altă categorie existentă la moment, începând cu 1 ianuarie 2017 a devenit necesar includerea unei noi categorii care corespunde recompensei acordate beneficiarului.

165 - „persoană care se află în concediu paternal". 

Urmare a completărilor operate în Codul muncii prin includerea articolul 1241 „Concediul paternal," tatăl copilului (copiilor) nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice. Concediul paternal se acordă în primele 56 de zile de la naşterea copilului.

Conform aliniatului (4) al articolului menţionat, pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizaţie paternală.

Potrivit aliniatului (3) al articolului 1241  al Codului muncii, concediul paternal se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la data naşterii copilului. La cerere se anexează o copie a certificatului de naştere a copilului. Astfel, angajatorul va acorda solicitantului concediul paternal în baza cererii depuse de solicitant, după care persoana asigurată se va adresa la Casa Teritorială de Asigurări Sociale pentru solicitarea indemnizaţiei paternale.

Ulterior după solicitarea concediului paternal de la întreprindere în declaraţia REV 5, se va diviza perioada  unde persoana nu a activat şi nu a primit salariu dar s-a aflat în concediu paternal. Deoarece, reieşind din prevederile punctului 32 al Regulamentului сu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plată a indemnizaţiei paternale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1245 din 15 noiembrie 2016, pentru perioada concediului paternal care se suprapune cu perioada în care tatăl a desfăşurat activitate de muncă la locul de muncă de bază, se plăteşte salariu, dar nu indemnizaţie. În asemenea situaţie indemnizaţia plătită se restituie în modul prevăzut de prezentul Regulament.

În acest context, Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate a fost completat cu o categorie nouă 165 „persoană care se află în concediu paternal" care se va utiliza începând cu 1 ianuarie 2017. Categoria 165 se va reflecta în declaraţia persoanei asigurate cu venitul asigurat şi respectiv contribuţiile de asigurări sociale cu „0". Declaraţia REV 5 va putea fi completată cu reflectarea a trei rânduri cu divizarea perioadelor, sau va putea fi reflectată cu două rânduri, indicînd separat perioada concediului paternal.

Exemplu: Persoanei X i s-a acordat  concediu paternal începând cu data de 10 ianuarie 2017 pe perioada de 14 zile. Pe data de 24 ianuarie persoana a revenit la serviciu şi a activat până la finele lunii. Propunem două modalităţi de reflectare a exemplului dat.

Varianta I

Nr. crt.
№ п/п

Luna
Месяц

Perioada de muncă
Период работы

Zile lucrătoare în săptămînă
Рабочие дни в неделе

Categoria persoanei asigurate
Категория застрахованного лица

Codul funcţiei
Код должности

Fondul de retribure a muncii şi concediul medical
Фонд оплаты труда и больничные листы

Inclusiv concediul medical
В том числе больничные листы

Contribuţii individuale de asigurare calculate
Начисленные индивидуальные страховые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate
Взносы начисленныe, подлежащие оплате работодателем

De la data
С рабочей даты

Pînă la data
По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ianuarie

01.01.17

09.01.17

5

101

1047

3200

 

192

736

 

2

ianuarie

10.01.17

23.01.17

5

165

1047

0

 

0

0

 

3

ianuarie

24.01.17

31.01.17

5

101

1047

2800

 

168

644

 

Total

 

 

 

 

 

6000

 

360

1380

 

Varianta II

Nr. crt.
№ п/п

Luna
Месяц

Perioada de muncă
Период работы

Zile lucrătoare în săptămînă
Рабочие дни в неделе

Categoria persoanei asigurate
Категория застрахованного лица

Codul funcţiei
Код должности

Fondul de retribuire a muncii şi concediul medical
Фонд оплаты труда и больничные листы

Inclusiv concediul medical
В том числе больничные листы

Contribuţii individuale de asigurare calculate
Начисленные индивидуальные страховые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate
Взносы начисленныe, подлежащие оплате работодателем

De la data
С рабочей даты

Pînă la data
По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ianuarie

01.01.17

31.01.17

5

101

1047

6000

 

360

1380

 

2

ianuarie

10.01.17

23.01.17

5

165

1047

0

 

0

0

 

Total

 

 

 

 

 

6000

 

360

1380

 

Conform declaraţiei prezentate, perioada cu categoria 165 reprezintă informaţia din extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, eliberat la locul de muncă de bază.

Totodată comunicăm, că la calcularea indemnizaţiei paternale ce va lua în consideraţie numai venitul persoanei asigurate din care s-au calculat şi achitat contribuţii de asigurări sociale de la locul de muncă de bază.

Este important de menţionat că angajatorul de la locul de muncă prin cumul, de asemenea va reflecta categoria 165, în cazul în care persoana a solicitat acordarea concediului paternal. Pentru situaţiile în care persoana care se află în concediu paternal la locul de muncă de bază dar continuă să lucreze la locul de muncă prin cumul, atunci angajatorul va declara perioada integrală a lunii cu categoria 123 „persoană angajată prin cumul".

Un alt aspect important este, că conform aliniatului (2) al art.1241 al Codului muncii, tatăl copilului nou născut are dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice, prin urmare, persoana asigurată va putea să solicite o singură dată concediul pentru o perioadă de 14 zile. Astfel, concediu paternal nu poate fi acordat pe o perioadă mai mică decât 14 zile şi nu poate fi divizat în perioade mai mici. În contextul dat şi punctul 20 al Regulamentului, prevede că indemnizaţia paternală se plăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă a concediului paternal, adică ea va putea fi solicitată la Casa teritorială o singură dată pentru 14 zile calendaristice. Totodată, potrivit punctului 13 al Regulamentului în cazul copiilor gemeni (tripleţi, cvadrupleţi etc) se acordă o singură indemnizaţie paternală. 

Atenţionăm asupra momentului că, declaraţia REV 5 cu categoria 165 poate fi transmisă de către contabil prin intermediul sistemului de raportare electronică e-reporting la momentul perfectării ordinului. Dat fiind faptul, că cererea pentru indemnizaţia paternală se preconizează că va putea fi expediată on-line prin intermediul aplicaţiei e-Cerere disponibilă pe pagina web a CNAS va fi necesar de a o examina în termen de 30 de zile de la data depunerii. Astfel, există riscul de tergiversare a termenului  examinării acesteia deoarece termenul de depunere a declaraţiei REV 5 este până la data de 25 a lunii următoare celei de raportare. Spre exemplu, dacă ordinul este perfectat la data de 2 august şi la aceiaşi dată a fost expediată cererea on-line pentru solicitarea indemnizaţiei, declaraţiile pentru luna august pot fi prezentate la data de 25 septembrie, iar cererea necesită a fi examinată la data de 2 septembrie. Prin urmare cererea nu va putea fi examinată în termen şi indemnizaţia paternală nu va putea fi stabilită, deoarece va lipsi informaţia din ordinul perfectat la întreprindere cu privire la acordarea concediului de îngrijire a copilului.

Pentru a nu tergiversa termenul de acordare a indemnizaţiei, entitatea economică  va perfecta o declaraţie REV 5 cu categoria 165 pentru persoana dată la începutul lunii august şi o va transmite prin sistemul informaţional e-reporting cu un fişier separat la data perfectării ordinului. Ulterior se vor transmite în termenii stabiliţi declaraţiile REV 5 pentru ceilalţi angajaţi ai întreprinderii dar numerotarea pachetelor în fişiere se va modifica. În cazul dacă la data de 2 august se va transmite fişierul cu denumirea REV5_9111111_00001_2017L08 atunci, următorul fişier va avea denumirea REV5_9111111_00002_2017L08, adică un alt număr al pachetului.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...