37.9k
Home  »  Chişinău   »   Cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun pe teritoriul municipiului Chişinău (Decizia CMC Nr. 7/6 din 02.07.2009)

Cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun pe teritoriul municipiului Chişinău (Decizia CMC Nr. 7/6 din 02.07.2009)

02.07.20092.207 views

Cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun pe teritoriul municipiului Chişinău (Decizia CMC Nr. 7/6 din 02.07.2009)

 

În conformitate cu prevederile art.15(1) şi (2) din Legea nr.278-XVI din 14.12.2007 “Cu privire la tutun şi articolele din tutun”, art.14 (2) lit. m) şi art. 19 (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

1. Se aprobă Regulile de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun pe teritoriul municipiului Chişinău, conform anexei.

2. Se pune în sarcina Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău (dl Vladimir Nirca) şi primăriilor oraşelor, satelor (comunelor):

2.1. Asigurarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare ce reglementează comercializarea cu amănuntul a articolelor din tutun.

2.2. Exercitarea controlului asupra respectării de către agenţii economici a Regulilor de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun.

2.3. Ţinerea în evidenţă a agenţilor economici care comercializează cu amănuntul articole din tutun.

3. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 42/5 din 16.03.2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de licenţiere a comercializării cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi/sau berii şi articolelor din tutun pe teritoriul municipiului Chişinău”.

4. Direcţia relaţii cu publicul va reflecta în Monitorul de Chişinău prevederile prezentei decizii.

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarului dl Mihai Furtună.

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                Alexandru Corduneanu

          CONTRASEMNAT:

         SECRETAR AL CONSILIULUI             Valeriu Didencu

 

Regulile

de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun

pe teritoriul municipiului Chişinău

I. Dispoziţii generale

1.1. Prezentele reguli sunt elaborate în baza Legii Republicii Moldova nr. 278-XVI din 14.12.2007 “Cu privire la tutun şi articolele din tutun”, Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat pentru microîntreprinderile de producere şi prestare a serviciilor populaţiei, aprobate prin Hotărârea Ministerului Sănătăţii nr. 06.10.3.55 din 27.09.2004, actelor legislative şi normative care reglementează activitatea comercială.

1.2. Prezentele reguli stabilesc bazele juridice, economice şi sociale de comercializare a produselor din tutun, reglementează raporturile ce apar în cadrul acestei activităţi şi prevede măsuri de prevenire şi combatere a consumului articolelor din tutun.

1.3. Obiectivele prezentelor reguli sunt:

a) apărarea intereselor economice ale statului şi ale societăţii în domeniul comercializării articolelor din tutun;

b) stabilirea măsurilor de limitare a consumului articolelor din tutun în scopul protejării sănătăţii oamenilor;

c) stabilirea măsurilor de prevenire a efectelor dăunătoare ale fumatului asupra sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare, inclusiv a minorilor;

d) reglementarea fumatului în localuri şi locuri publice.

1.4. Subiecţi ai raporturilor reglementate de prezentele reguli sunt persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care desfăşoară activitate de întreprinzător în conformitate cu Legea nr. 278-XVI din 14.12.2007, denumite în continuare agenţi economici.

II. Publicitatea articolelor din tutun pe teritoriul municipiului Chişinău

2.1. Se interzice publicitatea directă sau indirectă a articolelor din tutun prin intermediul televiziunii, radioului, în presa scrisă şi cea electronică (prin intermediul internetului), în sălile de cinema, prin utilizarea denumirii mărcilor acestora, precum şi publicitatea exterioară a articolelor din tutun, cu excepţia celei prevăzute la pct.2.2.

2.2. Publicitatea se permite numai sub formă de imagine a mărcii comerciale şi a logotipului, plasată în următoarele locuri:

a) în interiorul sediului principal al agentului economic care produce, importă sau comercializează angro articole din tutun;

b) în interiorul locurilor specializate de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun consumatorilor finali;

c) pe accesoriile de fumat (brichete, chibrituri, scrumiere).

2.3. Publicitatea specificată la pct.2.2 trebuie să conţină unul din avertismentele generale privind dauna fumatului. Avertismentul trebuie să ocupe o suprafaţă egală cu cea a publicităţii şi va fi scris cu caractere aldine negre pe fond alb.

2.4. Se interzice stimularea vânzărilor, promovarea produselor din tutun prin sponsorizare, orice activitate care induce în eroare sau creează o închipuire eronată despre caracteristicile produsului şi despre impactul acestuia asupra sănătăţii.

III. Protecţia drepturilor consumatorului

3.1. Se interzice comercializarea pe teritoriul municipiului Chişinău a oricărui articol din tutun care nu se fumează (tutun de mestecat, tutun de prizat, tutun de supt).

3.2. Se interzice comercializarea pe teritoriul municipiului Chişinău a ţigaretelor care conţin substanţe nocive peste nivelul maxim admisibil şi peste nivelul admisibil de substanţe toxice.

3.3. Se interzice comercializarea pe teritoriul municipiului Chişinău a oricărui articol de fumat pe al cărui ambalaj de consum nu sunt imprimate avertismentele despre dauna fumatului şi/sau informaţia privind conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon.

 

IV. Restricţii privind fumatul în locurile publice

4.1. Se interzice fumatul:

a) în orice localuri care prezintă pericol de incendiu;

b) în instituţii de învăţământ preşcolar, primar, mediu de specialitate, superior, în instituţii medicale, în localuri sportive, pe terenuri de sport, pe stadioane şi pe teritoriul adiacent acestora, în instituţii de alimentaţie publică şi de comerţ;

c) în magazine, pieţe agricole şi industriale, pe terenuri de joacă şi în cafenele pentru copii, în transportul în comun auto, feroviar şi aerian, în treceri subterane, în ascensoare;

d) în localuri pentru persoane nefumătoare;

e) în spaţii publice închise, în instituţii de stat, în cinematografe, teatre, circuri, săli de concerte şi de expoziţii, în muzee, biblioteci, în alte instituţii publice, în săli de aşteptare, în autogări, aerogări, gări feroviare, în staţii de aşteptare a transportului public, în zone de agrement şi de odihnă, cu excepţia spaţiilor destinate exclusiv fumatului;

f) în cadrul tuturor evenimentelor publice distractive organizate în spaţii închise sau în aer liber.

4.2. Spaţiile destinate exclusiv fumatului trebuie să întrunească concomitent următoarele condiţii obligatorii:

a) să fie special amenajate pentru fumat şi să nu permită pătrunderea aerului poluat în spaţiile publice închise;

b) să fie ventilate corespunzător, astfel încât nivelul noxelor să nu atingă nivelul maxim admisibil;

c) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare, să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale ce vizează prevenirea şi stingerea incendiilor;

d) să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare: “Spaţiu pentru fumători”, “Loc pentru fumat”, “Cameră de fumat”, “Încăpere în care este permis fumatul”, astfel încât orice persoană să fie avizată că numai în acel spaţiu se poate fuma;

e) suprafaţa lor să nu depăşească 50% din suprafaţa totală a localului public.

4.3. De la prevederile pct. 4.1 fac excepţie barurile, cafenelele, restaurantele, discotecile şi alte localuri publice cu destinaţie similară, care au spaţii delimitate sau separate pentru fumători şi nefumători, marcate, în mod obligatoriu, cu indicatoarele “Zonă pentru fumători” şi, respectiv, “Zonă pentru nefumători”. Delimitarea acestor spaţii va fi efectuată astfel încât aerul poluat să nu pătrundă în spaţiul pentru nefumători.

4.4. Prevederile pct. 4.2 nu se aplică spaţiilor publice al căror proprietar sau manager stabileşte prohibiţia fumatului şi afişează avertismentul: “În acest local fumatul este interzis”.

 

4.5. Proprietarii sau managerii spaţiilor publice în care fumatul este interzis au obligaţia de a afişa la loc vizibil simboluri ce interzic fumatul şi sunt responsabili pentru respectarea ordinii stabilite.

 

V. Comercializarea cu amănuntul a articolelor din tutun

5.1. Articolele din tutun se comercializează cu amănuntul pe teritoriul municipiului Chişinău în baza autorizaţiei de funcţionare a unităţii comerciale, eliberate de Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău (în continuare – Direcţie) şi primăriile oraşelor, satelor (comunelor).

5.2. Comercializarea cu amănuntul a articolelor din tutun se efectuează în baza:

- copiei de pe declaraţia sau certificatul de conformitate;

- documentelor de provenienţă;

- copiei de pe certificatul igienic;

- timbrului de acciză lipit pe fiecare unitate de ambalaj de consum.

5.3. Se interzice comercializarea articolelor din tutun:

a) persoanelor sub vârsta de 18 ani;

b) de către persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani;

c) prin reţeaua de comerţ ambulant (din automobile, remorci, cărucioare etc.) şi prin alt fel de comerţ ambulant, la tarabe şi tejghele improvizate ( în stradă, în curţi, în încăperi etc.), prin automate de comerţ;

d) în unităţile de comerţ cu o suprafaţă mai mică decât cea prevăzută de standardele naţionale privind organizarea, protecţia şi igiena muncii stabilite prin pct.17 din Hotărârea Ministerului Sănătăţii nr.06.10.3.55 din 27.09.2004 (M.O. nr.161-163/553 din 02.12.2005);

e) fără documente, eliberate de producători sau importatori, care să confirme provenienţa şi calitatea mărfii;

f) fără aplicarea timbrelor de acciz, cu excepţia zonelor de comerţ liber şi a magazinelor duty-free;

g) care nu au imprimată pe ambalaj informaţia privind conţinutul de nicotină, gudron şi monoxid de carbon;

h) pe al căror ambalaj avertismentul general şi cel adiţional privind dauna fumatului sunt imprimate cu încălcarea prevederilor art.11 al Legii nr. 278-XVI din 14.12.2007;

i) cu un conţinut de nicotină, gudron, monoxid de carbon şi reziduuri de pesticide mai înalt decât cel maxim admisibil;

j) în alt ambalaj decât cel original al producătorului sau cu ambalaj deteriorat;

k) în pachete ce conţin mai puţin de 20 de bucăţi, din pachete deschise şi la bucată, cu excepţia ţigărilor de foi;

l) falsificate sau fabricate cu încălcarea documentelor normativ-tehnice;

m) cu termenul de valabilitate expirat;

n) în gheretele amplasate la o distanţă de până la 100 m de la intrarea în instituţiile de învăţământ preuniversitare, preşcolare şi medico-sanitare publice, în sediile autorităţilor publice. În cazul îngrădirii teritoriului instituţiilor respective - 50 m de la gard.

5.4. În unităţile comerciale unde se comercializează articole din tutun este obligatorie afişarea la un loc vizibil a unui anunţ privind interzicerea comercializării acestora persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

 

VI. Obţinerea dreptului de a comercializa cu amănuntul articole din tutun

6.1. Pentru obţinerea dreptului de a comercializa cu amănuntul articole din tutun, agentul economic depune o cerere de modelul stabilit la Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii sau primăriile oraşelor, satelor (comunelor).

Cererea va conţine următoarele date:

a) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, codul fiscal al întreprinderii sau al organizaţiei;

b) locul amplasării unităţii de comercializarea cu amănuntul a articolelor din tutun.

6.2. La cerere se anexează:

a) copia certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii;

b) autorizaţia de funcţionare a unităţii comerciale;

c) autorizaţia sanitară de funcţionare.

6.3. După preluarea actelor prezentate de solicitant, se verifică la faţa locului gradul de încadrare a solicitantului în condiţiile de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun.

6.4. Condiţiile de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun:

6.4.1. comercializarea articolelor din tutun în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ în vigoare;

6.4.2. dispunerea de încăperi cu o suprafaţă de cel puţin 4,5 mp, înălţimea de cel puţin 3 m, spaţiul - de cel puţin 13,5 m3;

6.4.3. deţinerea autorizaţiei de amplasare şi funcţionare a unităţii comerciale cu indicarea dreptului de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun;

6.4.4. dotarea unităţii comerciale cu aparat de casă şi control cu memorie fiscală;

6.4.5. amplasarea gheretei la o distanţă de până la 100 m de la întrarea în instituţiile de învăţământ preuniversitare, preşcolare şi medico-sanitare publice. În cazul îngrădirii teritoriului instituţiilor respective - 50 m de la gard;

6.4.6. la intrare să fie afişat un anunţ vizibil conţinând informaţia despre restricţiile privind fumatul în întreprinderea de comerţ şi alimentaţie publică;

6.4.7. dispunerea de spaţii destinate exclusiv fumatului, amenajate conform prevederilor pct. 4.2 (pentru întreprinderile de alimentaţie publică). În cazul în care întreprinderile au spaţii delimitate sau separate pentru fumători şi nefumători, acestea trebuie să fie marcate, în mod obligatoriu, cu indicatoarele “Zonă pentru fumători” şi, respectiv, “Zonă pentru nefumători”;

6.5. Nu se admite comercializarea articolelor din tutun dacă se încalcă restricţiile indicate în pct.5.3.

6.6. Examinarea pe teren a întrunirii de către solicitant a condiţiilor de comercializare a articolelor din tutun se efectuează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

6.7. Gradul de încadrare sau neîncadrare a solicitantului în condiţiile de comercializare a articolelor din tutun se expune în procesul-verbal de examinare a acestora pe teren, semnat de agentul economic şi reprezentantul Direcţiei. Evidenţa proceselor-verbale se ţine în registrul respectiv.

6.8. Drept temei de respingere a cererii de obţinere a dreptului de comercializare a articolelor din tutun poate fi neîncadrarea solicitantului în condiţiile de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun.

Respingerea cererii de obţinere a dreptului de comercializare a articolelor din tutun poate fi contestată în instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare.

 

6.9. După înlăturarea cauzelor care au servit ca temei pentru respingerea cererii iniţiale, solicitantul poate depune o nouă cerere.

6.10. După examinarea cererii, verificarea actelor prezentate de solicitant şi a gradului de întrunire a condiţiilor de comercializare a articolelor din tutun, în autorizaţia de funcţionare a unităţii comerciale, la compartimentul „produse permise pentru comercializare” se face înscrisul „ARTICOLE DIN TUTUN”.

6.11. Durata autorizaţiei de funcţionare se stabileşte în condiţiile pct.3.11 al Regulamentului privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale, de alimentaţie publică şi de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul municipiului Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.13/4 din 27.12.2007.

 

VII. Controlul în domeniul comercializării articolelor din tutun

7.1. Controlul respectării de către agenţii economici a condiţiilor de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun se exercită de către organele abilitate cu dreptul de control de stat, prin efectuarea de controale planificate şi controale inopinate.

7.2. Controalele inopinate se efectuează, de către colaboratorii Direcţiei, numai:

- în temeiul unui demers al organelor de control privind încălcarea de către agentul economic a condiţiilor de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun;

- în scopul verificării respectării condiţiilor de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun;

- ca urmare a unei petiţii parvenite de la persoane fizice sau juridice privind poluarea mediului ambiant la terasa de vară sau în casa de locuit;

- în scopul verificării îndeplinirii prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor vizând condiţiile de comercializare a articolelor din tutun.

7.3. Agenţii economici care desfăşoară activităţi de comercializare a articolelor din tutun sunt obligaţi să pună la dispoziţia organelor abilitate cu funcţii de control informaţiile şi documentele ce atestă legalitatea acestei activităţi.

7.4. În baza rezultatelor controlului se întocmeşte un act de control în două exemplare, unul dintre care se înmânează agentului economic, altul se păstrează la Direcţie.

7.5. În cazul în care se depistează încălcări ale condiţiilor de comercializare a articolelor din tutun, Direcţia examinează, în termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control, actele respective la şedinţa Consiliului Direcţiei, în prezenţa agentului economic, cu emiterea deciziei privind termenul de înlăturare a încălcărilor, precum şi cu avertizarea sub semnătură a acestuia despre posibila interzicere a comercializării articolelor din tutun, dacă încălcările depistate nu vor fi înlăturate în termenul stabilit.

7.6. În cazul în care agentul economic nu s-a prezentat nemotivat la şedinţa Consiliului Direcţiei, Consiliul este în drept de a adopta decizia respectivă în lipsa acestuia.

7.7. Agentul economic este obligat, în termenul stabilit, să prezinte Direcţiei informaţia privind înlăturarea încălcărilor. Colaboratorii Direcţiei verifică la faţa locului îndeplinirea prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor depistate anterior, întocmind, repetat, un act de control.

 

VIII. Suspendarea dreptului de a comercializa articole din tutun

8.1. Drept temei pentru suspendarea dreptului de a comercializa articole din tutun poate fi nerespectarea de către agentul economic a deciziei privind înlăturarea încălcării condiţiilor de comercializare a articolelor din tutun.

În cazul încălcării prevederilor pct.5.3 lit.a) şi b) dreptul de a comercializa articole din tutun se suspendă pe o perioadă de 30 zile.

8.2. Decizia privind suspendarea dreptului de comercializare a articolelor din tutun se adoptă de către Consiliul Direcţiei. În baza deciziei adoptate, Direcţia prezintă viceprimarului de ramură al municipiului Chişinău o notă informativă privind rezultatul controlului, cu propunerea de suspendare a dreptului comercializării articolelor din tutun. În baza acceptării propunerii respective de către viceprimarul învestit cu asemenea drepturi, Direcţia elaborează dispoziţia de suspendare a dreptului, care se aduce la cunoştinţa agentului economic în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării, cu ridicarea de către Direcţie a originalului autorizaţiei de funcţionare a unităţii comerciale respective, pentru excluderea (temporară) a articolelor din tutun din sortimentul produselor comercializate. Dispoziţia respectivă se aduce la cunoştinţa Inspectoratului fiscal de stat pe municipiul Chişinău, preturii respective de sector, Comisariatului general de poliţie al municipiului Chişinău.

8.3. Dispoziţia privind suspendarea dreptului de comercializare a articolelor din tutun în unităţile comerciale din teritoriile oraşelor, satelor (comunelor) din cadrul municipiului Chişinău se adoptă de către consiliul local.

8.4. Agentul economic este obligat să înştiinţeze în scris Primăria municipiului Chişinău, în termenul indicat în dispoziţie, despre înlăturarea circumstanţelor care au dus la suspendarea dreptului de a comercializa articole din tutun.

8.5. Direcţia verifică îndeplinirea prescripţiilor privind înlăturarea circumstanţelor care au dus la suspendarea dreptului de a comercializa articole din tutun şi prezintă viceprimarului de ramură nota informativă respectivă.

8.6. Dispoziţia viceprimarului privind redobândirea dreptului de comercializare a articolelor din tutun se aduce la cunoştinţa agentului economic în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării dispoziţiei respective.

 

IX. Privarea de dreptul de a comercializa articole din tutun

9.1. Drept temei pentru privarea de dreptul de a comercializa articole din tutun pot fi:

a) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor ce ţin de Regulile de comercializare;

b) suspendarea repetată, în decursul a 6 luni, a dreptului de a comercializa articole din tutun pentru una şi aceleaşi încălcare şi în decursul unui an pentru alte încălcări;

c) neîndeplinirea hotărârii privind suspendarea dreptului de a comercializa articole din tutun;

d) neînlăturarea în termenul stabilit a încălcărilor pentru care a fost dispusă suspendarea dreptului de a comercializa articole din tutun;

e) constatarea de către organele de control abilitate a cazurilor de comercializare a articolelor din tutun contrafăcute (falsificate);

f) suspendarea repetată, în decursul a 6 luni, a dreptului de a comercializa articole din tutun pentru încălcare prevederilor pct.5.3 lit.a) şi b) al prezentului Regulament.

9.2. Decizia privind privarea de dreptul de a comercializa articole din tutun se adoptă de Consiliului Direcţiei în termen de 15 zile lucrătoare de la data stabilirii

 

temeiurilor pentru aceasta. Întocmirea documentelor necesare pentru privarea de dreptul de a comercializa articole din tutun se efectuează conform pct. 8.2.

9.3. Dispoziţia viceprimarului privind privarea de dreptul de a comercializa articole din tutun se aduce la cunoştinţa agentului economic, cu indicarea temeiurilor privării de drept, cel târziu peste 5 zile lucrătoare de la data adoptării dispoziţiei, cu ridicarea de către Direcţie a originalului autorizaţiei de funcţionare a unităţii comerciale respective, pentru excluderea articolelor din tutun din sortimentul produselor comercializate. Dispoziţia respectivă se aduce la cunoştinţa Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, preturii respective de sector, Comisariatului general de poliţie al municipiului Chişinău.

9.4. Decizia privind privarea de dreptul de a comercializa articole din tutun în unităţile comerciale din teritoriile oraşelor, satelor (comunelor) se adoptă de către consiliul local.

9.5. Agentul economic privat de dreptul de a comercializa articole din tutun poate să depună o nouă cererea pentru redobândirea dreptului de comercializare a articolelor din tutun doar după expirarea a 6 luni de la data privării de acest drept.

9.6. La depistarea încălcărilor expuse în pct. 9.1 lit. e) privarea dreptului comercializării articolelor din tutun este obligatorie, fără drept de reobţinere a dreptului respectiv, pe o perioadă de 3 ani.

9.7. Suspendarea sau privarea de drept de a comercializa articole din tutun poate fi contestată în instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare.

 

 

X. Lucrări de secretariat

10.1. Direcţia formează şi ţine evidenţa electronică a unităţilor comerciale în care se comercializează cu amănuntul articole din tutun (date despre denumirea agentului economic, forma juridică de organizare, adresa juridică, sediul, data şi numărul înregistrării de stat, codul fiscal, tipul întreprinderii şi adresa acesteia).

10.2. Şefii secţiilor respective ale Direcţiei păstrează dosarele privind:

- deciziile Consiliului Direcţiei privind examinarea actelor de control;

- dispoziţiile viceprimarului de ramură al municipiului Chişinău privind suspendarea dreptului de a comercializa articole din tutun şi privind privarea de dreptul de a comercializa articole din tutun.

10.3. Direcţia elaborează şi asigură editarea următoarelor formulare:

a) formularul cererii-model de obţinere a dreptului de a comercializa cu amănuntul articole din tutun;

b) formularul actului de control;

c) formularul procesului-verbal de examinare a condiţiilor de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun.

 

                       SECRETAR AL CONSILIULUI                         Valeriu Didencu

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...