37.9k
Home  »  Chişinău   »   Cu privire la aprobarea cotelor concrete pentru calcularea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2010 pentru contribuabilii din municipiul Chişinău (Decizia Nr. 4/2 din 15.04.2010)

Cu privire la aprobarea cotelor concrete pentru calcularea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2010 pentru contribuabilii din municipiul Chişinău (Decizia Nr. 4/2 din 15.04.2010)

15.04.20102.079 views

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Decizie Nr. 4/2 din 15.04.2010

 

Cu privire la aprobarea cotelor concrete pentru calcularea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2010 pentru contribuabilii din municipiul Chişinău

 

Inclusiv schimbările conform

Deciziilor CMC nr.7/8 din 28.06.2010

şi nr.11/5 din 23.09.2010

 

în temeiul Legii Republicii Moldova nr. 108-XIII din 17.12.2009 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative" , în conformitate cu prevederile art. 280 din Codul fiscal şi art. 4 (4) din Legea nr. 1056-XIV din 16.06.2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal", în temeiul art. 14 (2) lit. a) din Legea nr. 436 - XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău

DECIDE:

1. Se aprobă şi se pune în aplicare, începând cu 01.01.2010, cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2010, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta decizie.

2. Se abrogă, începând cu 01.01.2010, cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare aprobate pentru anul 2010 prin anexele nr. 23 şi 24 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 14/8 din 22.12.2009 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2010 în lectura a doua".

3. Inspectoratul fiscal de stat din municipiul Chişinău (dna Ludmila Botnari) va asigura calcularea şi încasarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare în funcţie de cotele concrete de impozitare, aprobate prin prezenta decizie.

4. Direcţia relaţii cu publicul va asigura mediatizarea prevederilor prezentei

5. Viceprimarul dl Mihai Furtună va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

 

Preşedinte de şedinţă                            Ghenadie Dumanschi

Secretar al consiliului                            Valeriu Didenco

 

 

 

Anexa nr.1 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/2 din 15.04.2010

 

Cotele impozitului funciar în municipiul Chişinău pentru anul 2010

 

1. Terenurile cu destinaţie agricolă:

a) toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali                                 

- care nu au indici cadastrali

 

 

 

1,5 lei pentru 1 grad-hectar

110 lei pentru 1 hectar

b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali                                 

- care nu au indici cadastrali

 

0,75 lei pentru 1 grad-hectar

55 lei pentru 1 hectar

c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.)

115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă

2. Terenurile din intravilan:

a) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

 

30 lei pentru 100 m.p

b) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

 

10 lei pentru 100 m. p.

3. Terenurile din extravilan pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

 

350 lei pentru 1 hectar

4. Terenurile din extravilan, altele decât cele specificate la pct.3, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

 

70 lei pentru 1 hectar

 

 

SECRETAR  AL CONSILIULUI

Valeriu Didencu

 

 

Anexa nr.2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/2 din 15.04.2010

 

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în municipiul Chişinău pentru anul 2010

 

 

1. Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, impozitul pe bunurile imobiliare

pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător - în mărime de 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

2. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă inclusiv, exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele

 

0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

3. Pentru bunurile imobiliare:

- cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri):

 

- cu suprafaţa de pînă la 100 m.p.

cota se stabileşte în mărime de 0,03 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

- cu suprafaţa de la 100 m. p. până la 200 m. p.

cota se stabileşte în mărime de 0,09 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

- cu suprafaţa ce depăşeşte 200 m.p.

cota se stabileşte în mărime de 0,15 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

- pentru terenurile aferente apartamentelor şi caselor de locuit individuale

cota se stabileşte în mărime de 0,03 % din valoarea estimată a terenurilor

- pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate.

 

cota se stabileşte în mărime de 0,03 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

- loturile întovărăşirilor pomicole cu sau tară construcţii amplasate pe ele.

 

cota se stabileşte în mărime de 0,03 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

4. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale), care aparţin persoanelor fizice, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

cota se stabileşte în mărime de 0,3 % din costul bunurilor imobiliare

 

 

Secretar  al consiliului                           Valeriu Didencu

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...