37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Contabilitate  »  Comentarii la SNC vechi   »   CSNC 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”

CSNC 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”

14.11.2008

COMENTARII CU PRIVIRE LA APLICAREA S.N.C.7

"RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI"

 

Dispoziţii generale

1. Prezentele comentarii sînt elaborate în baza standardului naţional de contabilitate (S.N.C.) 7 "Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.174 din 25 decembrie 1997 şi intrat în vigoare la 1 ianuarie 1998.

2. Obiectivul comentariilor de faţă îl constituie explicarea modului de întocmire şi de prezentare a Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti pentru obţinerea informaţiei vizînd fluxurile de mijloace băneşti în cursul perioadei de gestiune. Astfel de informaţii sînt necesare unui cerc larg de utilizatori ai rapoartelor financiare pentru luarea deciziilor de gestiune şi economice.

3. Mijloacele băneşti sînt disponibilităţi băneşti (inclusiv mijloace băneşti legate) în casierie, conturi de decontare, valutare şi alte conturi în bănci (cu excepţia depozitelor), precum şi transferuri băneşti (S. N. C. 7 "Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti", paragraful 7).

4. Fluxurile de mijloace băneşti nu cuprind circulaţia mijloacelor băneşti între posturile bilanţului contabil, deoarece o asemenea circulaţie este o parte componentă a controlului şi reglementării operaţiunilor monetare ale întreprinderii şi nu a activităţii operaţionale, de investiţii şi financiare (S.N.C.7 "Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti", paragraful 12).

 

Modul de întocmire a Raportului privind fluxul

mijloacelor băneşti

5. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti se întocmeşte de toate întreprinderile (cu excepţia instituţiilor financiare) conform unui model unic prevăzut de S.N.C.7 "Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti" şi aprobat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti se prezintă în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Fluxul mijloacelor băneşti se determină în baza metodei de casă conform datelor din conturile de contabilizare a mijloacelor băneşti în cursul perioadei de gestiune, reflectate în registrele de evidenţa în conformitate cu prevederile standardelor naţionale de contabilitate.

Încasările mijloacelor băneşti se reflectă la sumele încasate efectiv în casierie şi înregistrate în conturile de decontare, valutar şi alte conturi ale întreprinderii în bănci. Plata mijloacelor băneşti se reflectă la sumele achitate efectiv contra numerar din casierie sau prin mijloacele virate din contul de decontare şi alte conturi bancare.

În conformitate cu paragraful 18 al S.N.C.7 Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti se întocmeşte prin metoda directă care prevede reflectarea fluxurilor de încasări şi plăţi ale mijloacelor băneşti.

Datele privind încasarea şi plata mijloacelor băneşti sînt reflectate în raport cu total cumulativ de la începutul anului de gestiune pe feluri de activităţi: operaţională, financiară şi de investiţii. În afara de aceasta, sînt dezvăluite încasările şi plăţile mijloacelor băneşti rezultate din evenimentele excepţionale, precum şi diferenţele de curs favorabile şi nefavorabile.

 

Activitatea operaţională

6. În rîndul 010 "Încasări băneşti din vînzări" se reflectă încasările din vînzarea produselor, mărfurilor şi serviciilor, inclusiv TVA şi accizele, efectiv încasate în casierie şi înregistrate în conturile de decontare, valutar şi alte conturi ale întreprinderii în bănci în perioada de gestiune, precum şi avansurile primite de la cumpărători şi clienţi în contul produselor, mărfurilor şi serviciilor destinate vînzării.

7. În rîndul 020 "Plăţi băneşti furnizorilor şi antreprenorilor" se reflectă suma mijloacelor băneşti, inclusiv TVA şi accizele, achitată efectiv şi virată pentru materiile prime, materialele, mărfurile procurate, serviciile prestate, precum şi suma avansurilor plătite pentru mărfuri şi servicii.

8. În rîndul 030 "Plăţi băneşti salariaţilor şi contribuţii pentru asigurările sociale" se generalizează mijloacele băneşti plătite efectiv personalului întreprinderii în contul retribuirii muncii, conform documentelor executorii şi eliberate titularilor de avans, alte plăţi, cu excepţia creditelor şi dividendelor, precum şi sumele virate organelor de asigurări sociale şi medicale, în fondul de pensii şi organelor sindicale.

9. În rîndul 040 "Plata dobînzilor" se reflectă toată suma dobînzilor plătite efectiv în cursul perioadei de gestiune pentru credite şi împrumuturi, indiferent de sursele de primire, destinaţie şi termenele de achitare a acestora, precum şi indiferent de faptul dacă aceasta a fost constatată ca cheltuială sau capitalizată.

10. În rîndul 050 "Plata impozitului pe venit" se reflectă suma vărsată la buget a impozitului pe venit aferentă activităţii de întreprinzător a întreprinderii, inclusiv plăţile în avans.

11. În rîndul 060 "Alte încasări ale mijloacelor băneşti" se reflectă suma altor încasări de mijloace băneşti rezultate din activitatea operaţională, inclusiv:

- din vînzarea altor active curente;

- din arenda curentă;

- sub formă de amenzi, penalităţi, despăgubiri primite;

- recuperarea prejudiciului material;

- restituirea sumelor de la titularii de avans şi personal;

- restituirea sumelor din buget;

- sub formă de overdraft bancar;

- alte încasări băneşti din activitatea operaţională.

12. În rîndul 070 "Alte plăţi ale mijloacelor băneşti" se reflectă suma altor plăţi de mijloace băneşti din activitatea operaţională, inclusiv:

- plata cheltuielilor aferente vînzării altor active curente;

- plata arendei curente;

- achitarea amenzilor, penalităţilor, despăgubirilor;

- achitarea impozitelor, cu excepţia impozitului pe venit aferent activităţii de întreprinzător al întreprinderii;

- vărsarea primelor de asigurare a averii şi a angajaţilor;

- investiţiile pe termen scurt;

- achitarea serviciilor şi cheltuielilor comerciale, generale şi administrative;

- plăţile extrabugetare;

- alte plăţi.

13. În rîndul 080 "Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea operaţională" se reflectă diferenţa dintre mijloacele băneşti încasate şi plătite, rezultate din activitatea operaţională a întreprinderii în cursul perioadei de gestiune. Ea se determină astfel:

rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070.

 

Activitatea de investiţii

14. În rîndul 090 "Încasări băneşti din ieşirea activelor pe termen lung" se reflectă toată suma mijloacelor băneşti încasată efectiv în casierie şi înregistrată în conturile de decontare, valutar şi alte conturi bancare ale întreprinderii în cursul perioadei de gestiune, pentru activele nemateriale şi materiale pe termen lung, activele financiare pe termen lung (părţi sociale, cote de participaţie în capitalul statutar al altor întreprinderi) ieşite, precum şi suma avansurilor încasate pentru activele pe termen lung destinate vînzării.

15. În rîndul 100 "Plăţi băneşti pentru procurarea activelor pe termen lung" se reflectă toată suma plătită şi virată efectiv pentru activele nemateriale şi materiale pe termen lung, activele financiare pe termen lung (părţi sociale, cote de participaţie în capitalul statutar al altor întreprinderi) procurate, precum şi avansurile acordate pentru procurarea activelor pe termen lung şi plăţile aferente creării activelor pe termen lung cu forţele proprii ale întreprinderii (prin metoda în regie proprie).

16. În rîndul 110 "Dobînzi încasate" se reflectă suma dobînzilor efectiv primite aferente investiţiilor financiare realizate în cursul perioadei de gestiune sub formă de mijloace băneşti.

17. În rîndul 120 "Dividende încasate" se reflectă suma dividendelor şi cotei profitului din participaţia în alte întreprinderi primite efectiv în cursul perioadei de gestiune sub formă de mijloace băneşti.

18. În rîndul 130 "Alte încasări (plăţi) ale mijloacelor băneşti" se reflectă diferenţa dintre alte încasări şi plăţi de mijloace băneşti rezultate din activitatea de investiţii:

a) încasări băneşti:

- rambursarea creditelor şi împrumuturilor pe termen lung de către terţi;

- achitarea de către terţi a titlurilor de valoare (obligaţiunilor, cambiilor);

- alte încasări;

b) plăţi băneşti:

- pentru procurarea obligaţiunilor pe termen lung, cambiilor, altor titluri de valoare pe termen lung;

- acordarea creditelor şi împrumuturilor pe termen lung terţilor;

- plata altor cheltuieli ale activităţii de investiţii.

19. În rîndul 140 "Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea de investiţii" se reflectă mărimea fluxului net al mijloacelor băneşti din activitatea de investiţii, care se determină în felul următor:

rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130.

 

Activitatea financiară

20. În rîndul 150 "Încasări băneşti sub formă de credite şi împrumuturi" se reflectă încasările mijloacelor băneşti sub formă de credite şi împrumuturi, inclusiv credite pentru lucrători, rezultate din plasarea obligaţiunilor proprii, cambiilor şi altor titluri de creanţe, precum şi sub formă de finanţări şi încasări cu destinaţie specială.

21. În rîndul 160 "Plăţi băneşti privind creditele şi împrumuturile" se reflectă suma plăţilor efectuate realmente în contul achitării creditelor şi împrumuturilor, inclusiv titlurile de creanţe proprii (cu excepţia dobînzilor plătite pentru acestea), precum şi suma restituită a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială neutilizate.

22. În rîndul 170 "Plata dividendelor" se reflectă mărimea dividendelor şi cotei profitului plătite efectiv acţionarilor săi în cursul perioadei de gestiune sub formă de mijloace băneşti.

23. În rîndul 180 "Încasări băneşti din emisiunea de acţiuni proprii" se reflectă suma mijloacelor băneşti primite efectiv în cursul perioadei de gestiune din emisiunea acţiunilor proprii şi vărsămintele fondatorilor în capitalul statutar.

24. În rîndul 190 "Plăţi băneşti la răscumpărarea acţiunilor proprii" se reflectă mijloacele băneşti plătite pentru răscumpărarea acţiunilor proprii şi participaţiilor în capitalul statutar.

25. În rîndul 200 "Alte încasări (plăţi) ale mijloacelor băneşti" se reflectă diferenţa dintre alte încasări şi plăţi băneşti din activitatea financiară:

a) încasări băneşti:

- sub formă de redevenţe;

- din arenda finanţată;

- sub formă de subvenţii, prime, premii şi sume sponsorizate;

- din contractele privind neantrenarea în concurenţă;

- sub formă de capital vărsat suplimentar;

- sub formă de subvenţii acordate întreprinderilor de stat;

- alte încasări;

b) plăţi băneşti:

- din redevenţe;

- aferente arendei finanţate pe termen lung;

- alte plăţi.

26. În rîndul 210 "Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea financiară" se reflectă diferenţa dintre încasările şi plăţile mijloacelor băneşti rezultate în cursul perioadei de gestiune din activitatea financiară care se determină în modul următor:

rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 - rd.190 ± rd.200.

 

Calculul fluxului total al mijloacelor băneşti şi

coordonarea cu bilanţul contabil

27. În rîndul 220 "Fluxul net din activitatea economico-financiară pînă la articolele excepţionale" se înregistrează fluxul net al mijloacelor băneşti (încasări şi plăţi) rezultate din activităţile operaţională, financiară şi de investiţii desfăşurate în cursul perioadei de gestiune:

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.210).

28. În rîndul 230 "Încasări (plăţi) excepţionale ale mijloacelor băneşti" se reflectă diferenţa dintre încasările şi plăţile de mijloace băneşti rezultate din evenimentele excepţionale. În conformitate cu paragraful 25 al S.N.C.7 "Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti", fluxul mijloacelor băneşti, ce ţine de evenimentele şi situaţiile excepţionale, se prezintă în raport separat de fluxul mijloacelor băneşti, ce ţine de activitatea ordinară a întreprinderii, pentru ca utilizatorii de rapoarte financiare să poată analiza şi aprecia influenţa evenimentelor excepţionale, asupra fluxului curent şi viitor al mijloacelor băneşti ale întreprinderii.

29. În rîndul 240 "Fluxul net total" se reflectă fluxul mijloacelor băneşti pe toate felurile de activităţi, inclusiv evenimentele excepţionale:

(± rd.220 ± rd.230).

30. În rîndul 250 "Diferenţe de curs favorabile (nefavorabile)" se reflectă mărimea diferenţelor favorabile (nefavorabile) aferente schimbului de curs valutar conform S.N.C.21 "Efectele variaţiilor cursurilor valutare". În conformitate cu paragraful 23 al S.N.C.7 "Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti", această mărime nu se tratează ca flux al mijloacelor băneşti, însă ea influenţează asupra soldului mijloacelor băneşti şi din această cauză în Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti i se rezervă un rînd distinct pentru a fi conformă cu soldurile mijloacelor băneşti reflectate în bilanţul contabil.

31. În rîndul 260 "Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului" se reflectă soldul mijloacelor băneşti în conturile ce ţin evidenţa mijloacelor băneşti la începutul perioadei de gestiune. Acesta trebuie să corespundă cu soldurile mijloacelor băneşti reflectate în bilanţul contabil la suma totală în rîndul 440, coloana 5.

32. În rîndul 270 "Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune" se reflectă soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune, calculat ca sumă a mijloacelor băneşti la începutul anului plus încasările nete (minus plăţile nete) ale mijloacelor băneşti în cursul perioadei de gestiune. Mărimea obţinută, ţinînd cont de diferenţele favorabile (nefavorabile) de curs valutar, trebuie să corespundă mărimii mijloacelor băneşti aflate în conturile de evidenţă a mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune şi reflectate în bilanţul contabil la suma totală în rîndul 440, coloana 4.

 

Metoda indirectă de calculare a fluxului net al mijloacelor

băneşti din activitatea operaţională

33. Conform paragrafului 19 al S.N.C.7 pentru verificarea corectitudinii calculului fluxului net al mijloacelor băneşti din activitatea operaţională poate fi utilizată metoda indirectă, care constă în corectarea rezultatului net obţinut din activitatea operaţională. La corectarea rezultatului net, primit în baza metodei calculării, se iau în vedere operaţiile nonmonetare şi modificările în mărimea activelor curente (cu excepţia mijloacelor băneşti) şi a datoriilor pe termen scurt.

Calculul fluxului net al mijloacelor băneşti din activitatea operaţională, conform acestei metode, se efectuează în baza datelor prezentate în Raportul privind rezultatele financiare (formularul nr.2) şi în două bilanţuri contabile consecutive (formularul nr.1). În afară de aceasta, se utilizează informaţia suplimentară privind mărimea operaţiilor nonmonetare conform datelor contabile.

Modul de calculare a fluxului net al mijloacelor băneşti din activitatea operaţională prin metoda indirectă este prezentat în tabel.

 

Tabel

Fluxul mijloacelor băneşti din activitatea operaţională

(metoda indirectă)

 

Indicatori

Sursa de informaţie

Metodica de calcul

1

2

1.

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)

Formularul nr.2, cod rd.080

2.

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

Formularul nr.2, cod rd.140

3.

Rezultatul net din activitatea operaţională: profit net (pierdere netă)

Indicatorul 1 - indicatorul 2

4.

Corectări:

 

+

Amortizarea activelor nemateriale

Rulaj creditor contul 113

+

Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung

Rulaj creditor conturile 124, 126

-

Majorarea stocurilor

 

+

Diminuarea stocurilor

Formularul nr.1, cod rd.250

-

Majorarea creanţelor pe termen scurt*

 

+

Diminuarea creanţelor pe termen scurt

Formularul nr.1, cod rd.350

-

Majorarea investiţiilor pe termen scurt

 

+

Diminuarea investiţiilor pe termen scurt

Formularul nr.1, cod rd.390

-

Majorarea altor active pe termen scurt

Formularul nr.1, cod rd.450

+

Diminuarea altor active pe termen scurt

 

+

Majorarea altor datorii financiare pe termen scurt

Formularul nr.1, cod rd.810

-

Diminuarea altor datorii financiare pe termen scurt

 

+

Majorarea datoriilor comerciale pe termen scurt*

Formularul nr.1, cod rd.860

-

Diminuarea datoriilor comerciale pe termen scurt

 

+

Majorarea datoriilor calculate pe termen scurt*

Formularul nr.1, cod rd.960

-

Diminuarea datoriilor calculate pe termen scurt

 

5.

Încasări (plăţi) nete ale mijloacelor băneşti din activitatea operaţională

Indicatorul 3 ± indicatorul 4

 

_____________

* Referitor la activitatea operaţională.

 

Publicitatea informaţiei privind fluxul mijloacelor băneşti

în anexele la rapoartele financiare

34. În nota explicativă la rapoartele financiare întreprinderea publică:

1) informaţia privind corespunderea raportului standardelor naţionale de contabilitate (S.N.C.5, paragrafele 69-73);

2) componentele mijloacelor băneşti (S.N.C.7, paragraful 39);

3) compararea soldurilor mijloacelor băneşti indicate în Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti cu posturile respective din bilanţul contabil (S.N.C.7, paragraful 39);

4) politica de contabilitate a întreprinderii la determinarea componenţei mijloacelor băneşti şi rezultatul modificărilor de diferită natură intervenite în această politică în conformitate cu S.N.C.1 (S.N.C.7, paragraful 40);

5) sumele soldurilor esenţiale ale mijloacelor băneşti ale întreprinderii, ce nu pot fi utilizate de grupul de întreprinderi, care cuprinde întreprinderile principală şi fiice (S.N.C.7, paragraful 41), de exemplu, soldurile în contul de bilanţ al întreprinderii fiică, care funcţionează în ţara cu restricţii juridice, din cauza cărora soldurile sînt inaccesibile pentru utilizarea generală de către grup;

6) pentru fiecare caz de achiziţionare sau ieşire a întreprinderilor fiice şi altor întreprinderi (S.N.C.7, paragraful 33):

a) mărimea totală de cumpărare sau vînzare;

b) o parte din suma de achiziţionare sau ieşire plătită sau primită sub formă de mijloace băneşti;

c) suma mijloacelor băneşti de care dispune întreprinderea fiică sau altă întreprindere procurată;

d) suma activelor şi datoriilor pe felurile acestora, cu excepţia mijloacelor băneşti în întreprinderea fiică achiziţionată sau ieşită sau în alte întreprinderi;

7) informaţia privind operaţiile nonmonetare aferente activităţii de investiţii sau financiare (S.N.C.7, paragraful 38);

8) informaţii suplimentare, dacă acestea sînt importante pentru utilizatorii de informaţii la analiza rezultatelor activităţii întreprinderii şi a situaţiei financiare a acesteia, de exemplu:

- suma împrumuturilor neutilizate care poate fi utilizată în activitatea operaţională viitoare;

- fluxul total al mijloacelor băneşti din activitatea operaţională, de investiţii şi financiară aferentă participării la întreprinderile mixte, prezentată cu aplicarea metodei consolidării proporţionale;

- suma fluxurilor mijloacelor băneşti care constituie rezultatul activităţii operaţionale, de investiţii şi financiară pe fiecare sector industrial şi geografic (S.N.C.7, paragraful 42);

- suma fluxurilor mijloacelor băneşti repartizate pentru sporirea capacităţilor de producţie.

 

Data intrării comentariilor în vigoare

35. Prezentele comentarii intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Anexe la comentarii

 

Anexa 1

 

Exemplu de întocmire a Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti

 

În continuare conform datelor contabilităţii întreprinderii "AURA" din trimestrul I 19XA, Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti este întocmit prin metoda directă, iar conform datelor din două bilanţuri contabile consecutive şi Raportul privind rezultatele financiare fluxul mijloacelor băneşti din activitatea operaţională se calculează prin metoda indirectă.

 

Operaţii economice efectuate în cursul perioadei de gestiune în conturile

din grupa 24 "Mijloace băneşti" (în lei)

 

Nr. crt.

Conţinutul operaţiei

Suma

Debit

Credit

1

2

3

4

5

1.

Se încasează în contul de decontare suma pentru produsele vîndute la preţuri de livrare

50000

242 "Cont de decontare"

6111 "Venituri din vînzarea produselor

2.

Se restituie avansurile pe termen scurt acordate anterior

360

242 "Cont de decontare"

224 "Avansuri pe termen scurt acordate"

3.

Se încasează în contul de decontare sumele amenzilor pentru nerespectarea clauzelor contractuale

1750

242 "Cont de decontare"

6123 "Venituri din amenzi, penalităţi şi despăgubiri"

4.

Se înregistrează în contul valutar diferenţa favorabilă de curs

50

243 "Cont valutar

6223 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

5.

Se primeşte din contul de decontare numerar în casierie

27000

241 "Casa"

242 "Cont de decontare"

6.

Se plăteşte din casierie:

 

 

 

a) salariu

25000

5311 "Datorii privind retribuirea muncii"

241 "Casa"

b) titularului de avans pentru cheltuieli de deplasare

500

2272 "Creanţe pe termen scurt ale titularilor de avans"

241 "Casa"

7.

Se plăteşte pentru reclamă pe trimestrele I, II şi III ale anului curent

2700

251 "Cheltuieli anticipate curente"

242 "Cont de decontare"

8.

Se achită cheltuielile de reprezentare

200

7137 "Cheltuieli de reprezentare"

242 "Cont de decontare"

9.

Se restituie în casierie soldul sumelor spre decontare

20

241 "Casa"

2272 "Creanţe pe termen scurt ale titularilor de avans"

10.

Se plătesc dobînzile aferente creditelor primite

140

7145 "Cheltuieli privind dobînzile pentru credite şi împrumuturi"

242 "Cont de decontare"

11.

Se reflectă suma TVA privind conturile achitate

540

534 "Datorii privind decontările cu bugetul"

242 "Cont de decontare"

12.

Se reflectă valoarea acţiunilor proprii răscumpărate de la acţionari la preţ de procurare

1500

314 "Capital retras"

241 "Casa"

13.

Se reflectă suma TVA aferentă produselor vîndute şi serviciilor prestate

10350

242 "Cont de decontare"

534 "Datorii privind decontările cu bugetul"

14.

Se transferă de pe contul de decontare:

 

 

 

a) furnizorilor pentru materialele intrate

17804

521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale"

242 "Cont de decontare"

b) băncii pentru servicii

60

7139 "Alte cheltuieli generale şi administrative"

242 "Cont de decontare"

 

Anexa 2

Bilanţul succint al întreprinderii "AURA"

la 31 martie 19XA (în lei)

 

 

Codul rîndului din bilanţ

La 31.03.19XA

La finele anului de gestiune precedent

 

Activ

 

 

 

1.

Active pe termen lung

 

 

 

1.1.

Valoarea de bilanţ a activelor nemateriale

030

2428

2450

1.2.

Valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen lung

090

61580

53980

1.3.

Active financiare pe termen lung

160

-

-

1.4.

Alte active pe termen lung

170

-

-

 

Total capitolul 1

180

64008

56430

2.

Active curente

 

 

 

2.1.

Stocuri de mărfuri şi materiale

250

4127

4570

2.2.

Creanţe pe termen scurt

350

13779

13507

2.3.

Investiţii pe termen scurt

390

-

-

2.4.

Mijloace băneşti

440

34169

20083

2.5.

Alte active pe termen scurt

450

2400

-

 

Total capitolul 2

460

54475

38160

 

Total - activ

470

118483

94590

 

Pasiv

 

 

 

3.

Capital propriu

 

 

 

3.1.

Capital statutar şi suplimentar

520

49292

50792

3.2.

Rezerve

560

2360

3560

3.3.

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

610

5419

2548

3.4.

Capital secundar

640

-

-

 

Total capitolul 3

650

57071

56900

4.

Datorii pe termen lung

 

 

 

4.1.

Datorii financiare pe termen lung

690

-

-

4.2.

Datorii calculate pe termen lung

760

8000

8000

 

Total capitolul 4

770

8000

8000

5.

Datorii pe termen scurt

 

 

 

5.1.

Datorii financiare pe termen scurt,

 

 

 

inclusiv:

 

 

 

- credite bancare pe termen scurt

780

8105

5220

- alte datorii financiare pe termen scurt

810

2650

3180

5.2.

Datorii comerciale pe termen scurt

860

4776

5684

5.3.

Datorii calculate pe termen scurt

960

40766

15606

 

Total capitolul 5

970

53412

29690

 

Total-pasiv

980

118483

94590

 

Anexa 3

Raportul privind rezultatele financiare al întreprinderii "AURA"

de la 1 ianuarie pînă la 31 martie 19XA (în lei)

 

Indicatori

Codul rîndului

Perioada de gestiune

Vînzări nete (611)

010

50000

Costul vînzărilor (711)

020

42818

Profitul brut (pierderea) (rd.010 - rd.020)

030

7182

Alte venituri operaţionale (612)

040

2280

Cheltuieli comerciale (712)

050

4123

Cheltuieli generale şi administrative (713)

060

10156

Alte cheltuieli operaţionale (714)

070

211

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)

080

(5028)

Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (621 - 721)

090

1200

Rezultatul din activitatea financiară (622 - 722)

100

8050

Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere)

110

4222

Rezultatul excepţional: profit (pierdere)

120

 

Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare (rd.110 ± rd.120)

130

4222

Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)

140

1351

Profit net (pierdere) (rd.130 - rd.140)

150

2871

 

Anexa 4

Informaţii suplimentare privind operaţiile nonmonetare

 

Nr. crt.

Conţinutul operaţiei

Suma (în lei)

Debit

Credit

1

2

3

4

5

1.

S-a primit cu titlu gratuit un autoturism

8000

1234 "Mijloace de transport"

6224 "Venituri din active intrate cu titlu gratuit"

2.

S-a calculat uzura mijloacelor fixe:

 

 

 

a) utilajului cu destinaţie generală productivă

136

813 "Consumuri indirecte de producţie"

1243 "Uzura maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de transmisie"

b) clădirilor cu destinaţie generală gospodărească

131

7131 "Cheltuieli privind uzura, repararea şi întreţinerea mijloacelor fixe cu destinaţie generală"

1241 "Uzura clădirilor"

c) mijloacelor de transport cu destinaţie generală gospodărească

133

7131 "Cheltuieli privind uzura, repararea şi întreţinerea mijloacelor fixe cu destinaţie generală

1244 "Uzura mijloacelor de transport"

3.

S-a calculat amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală gospodărească

22

7132 "Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale"

113 "Amortizarea activelor nemateriale"

 

 

Anexa 5

 

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI

Отчет о движении денежных средств

 

de la 1 ianuarie pînă la 31 martie 19XA

с 1 января по 31 марта 19ХА года

 

Formular Nr.4

Форма N 4

 

 

Coduri

Коды

Unitatea economică "AURA" _______________________________________________ conform CRIO

 

Предприятие

 

по ОКПО

Raionul (oraşul) _______________________________________________________ conform CUTAM

 

Район (город)

 

по КАТЕМ

Tipul de activitate _______________________________________________________ conform CAEM

 

Вид деятельности

 

по КЭДМ

Organul de administrare economică ________________________________________ conform COCM

 

Орган хозяйственного управления

 

по КОУМ

Forma de proprietate ______________________________________________________ conform CFP

 

Форма собственности

 

по КФС

Forma organizatorico-juridică ______________________________________________ conform CFOJ

 

Организационно-правовая форма

 

по КОПФ

Unitatea de măsură: lei

 

Единица измерения: лей

 

Fluxul mijloacelor băneşti pe tipuri de activităţi

Движение денежных средств по видам деятельности

Codul rîndului

Код строки

Perioada de gestiune

Отчетный период

Activitatea operaţională

Операционная деятельность

 

 

Încasări băneşti din vînzări

Поступление денежных средств от продаж

010

60350

Plăţi băneşti furnizorilor şi antreprenorilor

Денежные выплаты поставщикам и подрядчикам

020

18344

Plăţi băneşti salariaţilor şi contribuţii pentru asigurările sociale

Денежные выплаты персоналу и отчисления на социальное страхование

030

25000

Plata dobînzilor

Выплата процентов

040

140

Plata impozitului pe venit

Выплата подоходного налога

050

 

Alte încasări ale mijloacelor băneşti

Прочие поступления денежных средств

060

2130

Alte plăţi ale mijloacelor băneşti

Прочее выбытие денежных средств

070

3460

Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea operaţională

(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)

Чистое поступление (выбытие) денежных средств от операционной деятельности

080

15536

Activitatea de investiţii

Инвестиционная деятельность

 

 

Încasări băneşti din ieşirea activelor pe termen lung

Денежные поступления от выбытия долгосрочных активов

090

 

Plăţi băneşti pentru procurarea activelor pe termen lung

Денежные выплаты на приобретение долгосрочных активов

100

 

Dobînzi încasate

Проценты полученные

110

 

Dividende încasate

Дивиденды полученные

120

 

Alte încasări (plăţi) ale mijloacelor băneşti

Прочие поступления (выбытие) денежных средств

130

 

Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea de investiţii

(rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+rd.130)

Чистое поступление (выбытие) денежных средств от инвестиционной деятельности

140

 

Activitatea financiară

Финансовая деятельность

 

 

Încasări băneşti sub formă de credite şi împrumuturi

Денежные поступления в виде кредитов и займов

150

 

Plăţi băneşti privind creditele şi împrumuturile

Денежные выплаты по кредитам и займам

160

 

Plata dividendelor

Выплата дивидендов

170

 

Încasări băneşti din emisiunea de acţiuni proprii

Денежные поступления от эмиссии собственных акций

180

 

Plăţi băneşti la răscumpărarea acţiunilor proprii

Денежные выплаты при выкупе собственных акций

190

1500

Alte încasări (plăţi) ale mijloacelor băneşti

Прочие поступления (выбытие) денежных средств

200

 

Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea financiară

(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190±rd.200)

Чистое поступление (выбытие) денежных средств от финансовой деятельности

210

(1500)

Fluxul net din activitatea economico-financiară pînă la articolele excepţionale

(±rd.080±rd.140 ±rd.210)

Чистое поступление (выбытие) денежных средств до чрезвычайных статей

220

14036

Încasări (plăţi) excepţionale ale mijloacelor băneşti

Чрезвычайное поступление (выбытие) денежных средств

230

 

Fluxul net total (±rd.220±rd.230)

Чистое поступление (выбытие) денежных средств

240

14036

Diferenţe de curs favorabile (nefavorabile)

Положительные (отрицательные) курсовые разницы

250

50

Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului

Остаток денежных средств на начало года

260

20083

Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune (±rd.240±rd.250+rd.260)

Остаток денежных средств в конце отчетного периода

270

34169

 

Anexă la raportul privind fluxul mijloacelor băneşti

Operaţiile nonmonetare aferente activităţii de investiţii şi financiare:

S-a primit cu titlu gratuit un autoturism în valoare de 8000 lei.

 

Anexa 6

Datele din rîndurile raportului privind fluxul mijloacelor băneşti

(formularul nr.4) sînt calculate în felul următor:

 

în rîndul 010

60350 = 50000 + 10350

operaţiile 1, 13

în rîndul 020

18344 = 17804 + 540

operaţiile 14a, 11

în rîndul 030

25000

operaţia 6a

în rîndul 040

140

operaţia 10

în rîndul 060

2130 = 360 + 1750 + 20

operaţiile 2, 3, 9

în rîndul 070

3460 = 500 + 2700 + 200 + 60

operaţiile 6b, 7, 8, 14b

în rîndul 080

15536 (suma totală)

în rîndul 190

1500

operaţia 12

în rîndul 220

14036 = 15536 - 1500 (suma totală)

în rîndul 250

50

operaţia 4

în rîndul 260

20083

soldul mijloacelor băneşti la 1 ianuarie a fost luat din bilanţ

în rîndul 270

34169 = 20083 + 14036 + 50.

 

Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune = Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului ± Încasări nete (plăţi) ale mijloacelor băneşti ± Diferenţe favorabile (nefavorabile) de curs valutar.

Operaţia 5 "Se primeşte din contul de decontare numerar în casierie" reflectă mişcarea internă a mijloacelor băneşti şi din această cauză nu se include în nici un indicator al Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti.

Operaţia 4 "Se înregistrează în contul valutar diferenţa favorabilă de curs" de asemenea nu reflectă fluxul mijloacelor băneşti şi din această cauză nu se ia în considerare la calculul fluxurilor băneşti nici din activitatea operaţională, nici de investiţii şi nici din activitatea financiară. Însă datele privind diferenţele favorabile (nefavorabile) de curs valutar sînt necesare pentru coordonarea Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti cu bilanţul.

Astfel, comparînd datele din bilanţul contabil privind soldurile mijloacelor băneşti, se observă că acestea s-au majorat de la 20083 lei la 34169 lei, adică cu 14086 lei. Totodată, încasarea netă a mijloacelor băneşti în cursul perioadei de gestiune din activitatea economico-financiară a constituit 14036 lei. Abaterea în mărime de 50 lei (14086 - 14036) este condiţionată de diferenţa favorabilă de curs.

 

Anexa 7

Fluxul mijloacelor băneşti al întreprinderii "AURA" pe trimestrul I 19XA

din activitatea operaţională (metoda indirectă)

 

Indicatori

Suma (în lei)

1.

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)

(5028)

2.

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

1351

3.

Rezultatul net din activitatea operaţională: profit net (pierdere netă) (indicatorul 1 - indicatorul 2)

(6379)

4.

Corectări:

 

+

Amortizarea activelor nemateriale

22

+

Uzura activelor materiale pe termen lung

400

+

Diminuarea stocurilor

443

-

Majorarea creanţelor pe termen scurt

(272)

-

Majorarea altor active pe termen scurt

(2400)

-

Diminuarea altor datorii financiare pe termen scurt

(530)

-

Diminuarea datoriilor comerciale pe termen scurt

(908)

+

Majorarea datoriilor calculate pe termen scurt

25160

5.

Încasări (plăţi) nete ale mijloacelor băneşti din activitatea operaţională

15536

 

Comentarii

Articole similare

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...