37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Contabilitate  »  Comentarii la SNC vechi   »   CSNC 28 „Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate”

CSNC 28 „Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate”

03.11.2008

CSNC 28

"Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate"

 

Dispoziţii generale

 

1. Prezentele comentarii sînt elaborate în baza standardului naţional de contabilitate (S.N.C.) 28 "Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.174 din 25 decembrie 1997 şi intrat în vigoare la 1 ianuarie 1998.

2. Obiectivul prezentelor comentarii îl constituie explicarea prevederilor S.N.C.28 "Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate" referitoare la stabilirea modului de evaluare, contabilizare şi reflectare în rapoartele financiare a investiţiilor în întreprinderile asociate.

3. Întreprindere asociată este întreprinderea în care investitorul exercită o influenţă notabilă asupra politicii de producţie şi financiare a acesteia (S.N.C.28 "Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate", paragraful 4). Influenţa notabilă a investitorului este determinată de cota de participaţie a acestuia în capitalul statutar al întreprinderii investite - de la 20 la 50%.

Exemplul 1. Firma "X " este investitor al S.A. "Y", capitalul statutar al căreia constituie 1800000 lei (60000 acţiuni cu valoarea nominală de 30 lei). Firma "X " deţine 18000 de acţiuni în valoare de 540000 lei (18000 x 30). Cota investiţiilor firmei "X" în capitalul statutar al S.A. "Y" constituie 30% (540000 : 1800000 x 100). Dat fiind faptul că această cotă se află în limitele 20 - 50%, S.A. "Y" se consideră întreprindere asociată a firmei "X".

4. Influenţa notabilă a investitorului practic poate fi realizată prin:

a) participarea la Consiliul de directori sau la un organ similar de administrare a întreprinderii asociate;

b) participarea la procesul de elaborare a politicii financiare şi de producţie;

c) efectuarea diverselor operaţiuni economice între investitor şi întreprinderea asociată;

d) schimb de personal administrativ;

e) asigurarea cu informaţii tehnice de bază.

În cazul exercitării influenţei notabile prin una din formele nominalizate, investitorul, împreună cu alţi investitori ai întreprinderii asociate, poate să decidă ce producţie pentru perioada planificată trebuie să fabrice, ce mărfuri este necesar să cumpere, la ce preţuri trebuie să le vîndă, cum să repartizeze rezultatul financiar obţinut etc.

5. Influenţa notabilă a investitorului nu înseamnă controlul asupra politicii întreprinderii asociate. Dreptul controlului din partea investitorului asupra întreprinderii investite apare în cazul în care el deţine o cotă care depăşeşte 50% din capitalul statutar al întreprinderii.

Exemplul 2. Firma "Z" deţine 33000 de acţiuni ale S.A. "Y" în sumă de 990000 lei (33000 x 30), adică cota acesteia în capitalul statutar al S.A. "Y" constituie 55% (990000 : 1800000 x 100), fapt ce ofera firmei "Z" dreptul de control.Însă aceasta nu exclude influenţa notabilă asupra politicii de producţie şi financiare a S.A. "Y" din partea firmei "X", cota căreia în capitalul statutar este de 30%.

 

Metode de evaluare a investiţiilor în

întreprinderile asociate

6. În conformitate cu paragraful 5 al S.N.C.28 "Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate", în funcţie de condiţiile concrete, investitorul poate să evalueze investiţiile în întreprinderile asociate prin metoda repartizării proporţionale sau metoda valorii.

7. În condiţii ordinare investiţiile în întreprinderea asociată se evaluează prin metoda repartizării proporţionale, esenţa căreia constă în faptul că la procurarea investiţiilor acestea se evaluează la valoarea de intrare. Ulterior, valoarea de intrare se majorează cu suma cotei investitorului, constatată în profiturile întreprinderii asociate după data procurării investiţiilor, şi se diminuează cu suma dividendelor primite.

Exemplul 3. Utilizînd datele specificate în exemplul 1, să presupunem că firma "X" a procurat la 12 ianuarie 1997 acţiunile S.A."Y" valoarea de intrare a cărora a constituit 540000 lei.

Conform rezultatelor obţinute în anul de gestiune, S.A."Y" a anunţat despre obţinerea unui profit net în sumă de 100000 lei. Din aceste considerente la 31 decembrie 1997 acţiunile S.A. "Y", care aparţin investitorului - firmei "X", au fost evaluate prin metoda repartizării proporţionale în felul următor:

a) valoarea de intrare a acţiunilor procurate

- 540000 lei;

b) cota-parte în capitalul statutar al S.A. "Y"

- 30%;

c) profitul anunţat al S.A. "Y"

- 100000 lei;

d) cota-parte a profitului constatat al firmei "X"

- 30000 lei (100000 x 30 : 100);

e) valoarea acţiunilor la 31 decembrie 1997

- 570000 lei (540000 + 30000);

f) cota-parte a firmei "X" în profitul anunţat al S.A. "Y" se reflectă ca majorare a valorii investiţiilor şi concomitent se arată ca venit sub formă de dividende în Raportul privind rezultatele financiare. La 15 martie 1998 adunarea acţionarilor S.A. "Y" a luat decizia să plătească dividendele pe acţiuni în sumă de 60000 lei, care se iau în considerare la determinarea valorii investiţiilor şi se repartizează proporţional cotei-părţi în capitalul statutar al întreprinderii asociate. Prin urmare, suma dividendelor, care urmează a fi plătită firmei "X", va constitui 18000 lei (60000 x 30 : 100).

La 20 martie 1998 firmei "X" i s-au plătit dividende, de aceea în bilanţul acesteia acţiunile S.A. "Y", la 31 martie 1998, au fost evaluate în modul următor:

a) valoarea acţiunilor la 31 decembrie 1997

- 570000 lei;

b) suma dividendelor primite în luna martie

- 18000 lei;

c) valoarea investiţiilor la 31 martie 1998

- 552000 lei (570000 - 18000).

8. În cazul anunţării pierderilor de către întreprinderea asociată, conform rezultatelor activităţii obţinute în cursul perioadei de gestiune, valoarea de intrare a investiţiilor se diminuează cu suma cotei-părţi a investitorului constatată în pierderile întreprinderii asociate după data procurării.

Exemplul 4. Firma "X" a procurat la 18 ianuarie 1997 acţiunile S.A. "ABC" în sumă de 64000 lei (3200 acţiuni la preţul nominal de 20 lei). Capitalul statutar al S.A. "ABC" a constituit la această dată 160000 lei. Din această cauză cota-parte a firmei "X" este constatată în mărime de 40% (64000 : 160000 x 100).

La sfîrşitul perioadei de gestiune pierderile nete ale S.A. "ABC" au constituit 20000 lei. Cota-parte a investitorului - firmei "X" - în pierderile întreprinderii asociate înregistrate în cursul perioadei de gestiune se cifrează la 8000 lei (20000 x 40 : 100), care se trece la diminuarea valorii investiţiilor. Prin urmare, valoarea acţiunilor S.A. "ABC" la investitor, conform situaţiei de la 31 decembrie 1997, evaluate prin metoda repartizării proporţionale, a constituit 56000 lei (64000 - 8000). Concomitent, cota-parte a pierderilor anunţate se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare al investitorului drept cheltuială a activităţii de investiţii.

9. Rectificările în valoarea de bilanţ a investiţiilor pot fi efectuate, de asemenea, la precizarea cotei-părţi a investitorului în capitalul întreprinderii asociate în vederea modificărilor operate în mărimea sau în structura capitalului întreprinderii asociate care nu sînt incluse în Raportul privind rezultatele financiare. Astfel de modificări pot să rezulte din reevaluarea şi apariţia diferenţelor în cursurile valutare aferente activelor pe termen lung, investite în capitalul statutar al întreprinderile asociate, precum şi ca urmare a contopirii întreprinderilor (S.N.C.28, "Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate" paragraful 6).

10. În cazurile în care întreprinderea asociată activează în cadrul unor restricţii rigide pe termen lung, care reduc substanţial capacitatea acesteia de a transfera mijloace investitorului, investiţiile se evaluează şi în baza metodei valorii. Drept restricţii rigide pot fi considerate reprofilarea în producţie, pierderea pieţelor de desfacere sau de achiziţionare, reducerea rentabilităţii produselor fabricate etc. În baza acestei metode se evaluează şi toate acţiunile procurate ca investiţii pe termen lung, care nu au drept de vot, indiferent de cota acestora în capitalul întreprinderii asociate.

Esenţa metodei valorii constă în faptul că investiţia procurată de investitor în întreprinderea asociată se reflectă la valoarea de intrare care ulterior nu se modifică.

Exemplul 5. Firma "Alfa" a procurat la 8 ianuarie 1997 1000 acţiuni ale S.A. "Beta" a cîte 50 lei fiecare. Numărul total al acţiunilor emise de S.A. "Beta" constituie 5000 bucăţi. Cota firmei "Alfa" în capitalul statutar al S.A. "Beta" este egală cu 20% (1000 : 5000 x 100).

Prin decizia adunării acţionarilor această cotă-parte nu oferă investitorului dreptul de a exercita o influenţă notabilă asupra politicii financiare şi de producţie a S.A. "Beta", de aceea firma "Alfa" evaluează acţiunile prin metoda valorii.

La 8 ianuarie 1997 acţiunile au fost evaluate la valoarea de intrare - 50000 lei (1000 x 50).

La 31 decembrie 1997 S.A. "Beta" a anunţat despre profitul obţinut în mărime de 40000 lei, iar la 27 februarie 1998 a plătit dividende în sumă de 5000 lei. Cu toate acestea, valoarea de intrare a acţiunilor S.A. "Beta" în bilanţul firmei "Alfa" la 31 decembrie 1997 şi la 31 martie 1998 a rămas neschimbată şi a constituit 50000 lei.

11. La utilizarea metodei valorii investitorul constată venitul sub formă de dividende din investiţii în întreprinderea asociată şi îl reflectă în Raportul privind rezultatele financiare pe măsura obţinerii cotei în profitul net acumulat al întreprinderile asociate, format după data achiziţionării investiţiilor (S.N.C.28 "Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate", paragraful 7). Ţinînd cont de condiţiile exemplului 5, suma dividendelor în valoare de 5000 lei, primită de la S.A. "Beta", va fi reflectată în Raportul privind rezultatele financiare al firmei "Alfa" drept venituri din activitatea de investiţii.

 

Reflectarea investiţiilor în rapoartele financiare

12. Dacă investitorul este întreprindere mamă, el poate să reflecte investiţiile în întreprinderile asociate în rapoartele financiare consolidate sau în rapoartele financiare distincte.

13. De regulă, investiţiile în întreprinderile asociate se includ în rapoartele financiare consolidate în cazul în care acestea se evaluează prin metoda repartizării proporţionale. Însă acest lucru este posibil şi în cazul trecerii la evaluarea investiţiilor prin metoda valorii, cînd întreprinderea asociată activează în cadrul unor restricţii rigide sau cînd investiţiile se procură exclusiv în scopul vînzării în viitorul apropiat.

14. În rapoartele financiare consolidate ale investitorului se include şi cota în rezultatele activităţii întreprinderii asociate (profit sau pierderi), ceea ce este condiţionat de influenţa notabilă şi responsabilitatea acestuia pentru activitatea desfăşurată de întreprindere, iar, ca urmare, şi pentru venitul din investiţii. Aceasta le oferă posibilitate utilizatorilor de rapoarte financiare să analizeze atît profitul net după factorii de formare a acestuia, cît şi profitabilitatea investiţiilor, şi să calculeze indicatorii necesari pentru luarea deciziilor privind investiţiile.

15. Trecerea de la metoda repartizării proporţionale de evaluare a investiţiilor la metoda valorii (S.N.C.28 "Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate", paragraful 11) poate avea loc în cazul în care:

a) investitorul a pierdut dreptul de influenţă notabilă asupra întreprinderii asociate, însă îşi păstrează integral sau parţial investiţiile (în acest caz el se conduce în continuare de regulile de contabilizare prevăzute în S.N.C 25 "Contabilitatea investiţiilor");

b) întreprinderea asociată funcţionează în cadrul unor restricţii rigide pe termen lung care reduc posibilitatea acestuia de a plăti mijloace investitorului.

În acest caz valoarea de bilanţ a investiţiilor se constată drept valoare de intrare, începînd cu data trecerii la evaluarea investiţiilor prin metoda valorii.

Exemplul 6. La 10 ianuarie 1997 S.A. "Dubli V" a procurat acţiunile S.A. "ABC" în valoare de 64000 lei. La 31 martie 1997 aceasta evalua acţiunile nominalizate prin metoda repartizării proporţionale şi valoarea de bilanţ a acestora constituia 76000 lei. La 1 iulie 1997 s-a stabilit că S.A. "ABC" activează în condiţiile unor restricţii financiare rigide (în legătură cu reprofilarea producţiei), de aceea investitorul S.A. "Dubli V" a luat decizia de a trece la evaluarea acţiunilor S.A. "ABC" prin metoda valorii. Începînd cu această dată valoarea de intrare a acţiunilor S.A. "ABC", evaluate prin metoda valorii, a constituit 76000 lei şi ulterior a rămas neschimbată.

16. Dacă investitorul, de rînd cu rapoartele financiare consolidate, întocmeşte rapoarte financiare distincte, investiţiile în întreprinderile asociate se evaluează prin metoda utilizată în rapoartele financiare consolidate, adică prin metoda repartizării proporţionale sau prin metoda valorii.

17. În cazurile în care investitorul nu întocmeşte rapoarte financiare consolidate, investiţiile în întreprinderile asociate, incluse în rapoartele financiare ale acestuia, se evaluează fie prin metoda repartizării proporţionale, fie prin metoda valorii - în funcţie de condiţiile existente de activitate ale întreprinderii asociate.

 

Aplicarea metodelor de evaluare a investiţiilor

18. Investiţiile în întreprinderile asociate se reflectă prin metoda acceptată de investitor, începînd cu data procurării acestora. Totodată, poate să apară o diferenţă între valoarea de procurare şi cota investitorului în valoarea venală a activelor nete ale întreprinderii asociate. Această diferenţă (favorabilă sau nefavorabilă) se contabilizează în conformitate cu S.N.C.22 "Asocierea întreprinderilor".

Exemplul 7. Firma "Cod" a procurat 25% de acţiuni ale S.A. "Pro" în valoare de 400000 lei, iar cota totală a acţionarilor constituie 1000000 lei. Depăşirea valorii investiţiilor procurate de firma "Cod" asupra valorii de bilanţ a acestora constituie 150000 lei {(400000 -(1000000 x 0,25)}. La utilizarea metodei repartizării proporţionale suma depăşirii se reflectă ca fond comercial, care se amortizează pe o durată ce nu depăşeşte 20 ani.

19. În conformitate cu paragraful 16 al S.N.C.28 "Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate", investitorul pregăteşte rapoartele financiare în baza rapoartelor financiare prezentate de întreprinderea asociată. Rapoartele financiare ale investitorului şi ale întreprinderii asociate se întocmesc în conformitate cu prevederile S.N.C.5 "Prezentarea rapoartelor financiare". În acest caz, pentru operaţiuni şi evenimente financiare se aplică o politică de contabilitate unică.

20. În cazul în care acţiunile privilegiate ale întreprinderii asociate sînt deţinute de cîţiva investitori, investitorul care are o influenţă notabilă, determină cota sa de profituri şi pierderi în activele nete ale întreprinderii asociate după corectarea unor astfel de acţiuni aferente dividendelor, indiferent de faptul dacă au fost anunţate dividendele la acestea sau nu.

21. În cazul în care investitorul aplică metoda repartizării proporţionale şi întreprinderea asociată anunţă pierderi, diminuarea valorii de bilanţ a investiţiilor se efectuează numai în mărimea acesteia, deoarece în acest caz ea devine zero.

Exemplul 8. Firma "Leanda" deţine 28% din acţiunile S.A. "Sigma", valoarea de bilanţ a cărora constituie 36000 lei. Conform rezultatelor anului de gestiune, întreprinderea asociată "Sigma" a anunţat pierderi în sumă de 135000 lei. În conformitate cu metoda repartizării proporţionale, cota pierderilor investitorului firmei "Leanda" constituie 37000 lei (135000 x 0,28), de aceea la diminuarea valorii de bilanţ a investiţiilor vor fi trecute pierderi în valoare de 36000 lei, adică nu mai mult decît valoarea de bilanţ.

22. Investitorul, de rînd cu pierderile, în mărimea cotei sale în capitalul statutar al întreprinderii asociate constată şi pierderile suplimentare aferente obligaţiunilor de garanţie şi plăţilor investitorului în numele întreprinderii asociate.

În cazul în care întreprinderea asociată îşi declară ulterior profiturile, investitorul reînnoieşte trecerea cotei sale de profit la majorarea valorii investiţiilor, însă numai după achitarea pierderilor care nu sînt trecute la diminuarea valorii de bilanţ a investiţiilor şi a pierderilor constatate suplimentar.

Exemplul 9. Din exemplul 7 se ştie că investitorul - firma "Leanda" - nu a trecut în perioada de gestiune la diminuarea valorii de bilanţ a investiţiilor cota de pierderi în sumă de 1800 lei (37800 - 36000). În afară de aceasta, ea a constatat pierderi suplimentare în valoare de 5300 lei, cauzate de plăţile în numele întreprinderii asociate S.A. "Sigma", care a suportat pierderi.

În perioada de gestiune următoare S.A. "Sigma" anunţă despre profituri în sumă de 80000 lei. Cota firmei "Leanda" în acestea constituie 22400 lei (80000 x 0,28), care este repartizată în felul următor:

a) pentru achitarea pierderilor suplimentare

- 5300 lei;

b) pentru achitarea pierderilor netrecute la diminuarea valorii de bilanţ a investiţiilor

- 1800 lei;

c) pentru majorarea valorii de bilanţ a investiţiilor

- 15300 lei.

23. Dacă investitorul aplică pentru evaluarea investiţiilor metoda valorii, iar întreprinderea asociată a suportat pierderi, cota acestora nu se trece de investitor la valoarea de bilanţ a investiţiilor (S.N.C.28 "Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate", paragraful 18).

24. Valoarea de bilanţ a investiţiilor în întreprinderile asociate poate fi redusă la utilizarea metodei repartizării proporţionale, dacă preţul acestora pe piaţă scade permanent. În cazul scăderii temporare a valorii investiţiilor pe piaţă, nu se efectuează reducerea valorii acestora.

Dat fiind faptul că multe investiţii în întreprinderile asociate au un caracter individual, reducerea valorii acestora se efectuează pe fiecare investiţie în parte.

Exemplul 10.

Firma "Logos" deţine acţiunile a trei emitenţi. Cursul acţiunilor în perioada de gestiune a fost următorul (în lei):

 

Emitent

Evaluarea la 31.03.97

Cursul acţiunilor la

Evaluarea la 31.12.97

31.06.97

31.09.97

31.12.97

S.A. "Y"

20

22

21

21

20

S.A. "ABC"

40

32

24

36

24

S.A. "Beta"

30

32

25

33

30

 

Prin urmare, în perioada de gestiune:

a) cursul acţiunilor S.A. "Y" pe piaţă a crescut, de aceea la 31.12.97 evaluarea acţiunilor nu s-a schimbat;

b) cursul acţiunilor S.A. "Beta" a scăzut numai în trimestrul IV, prin urmare, evaluarea acestora la 31.12.97 a rămas fără schimbări;

c) cursul acţiunilor S.A. "ABC" în anul de gestiune se reducea permanent (de la 40 la 24 lei), la 31.12.97 s-a constatat reducerea preţului acestor acţiuni, de aceea valoarea acestora se trece la cheltuieli.

 

Impozitul pe venit

25. Impozitul pe venit, care rezultă din operaţiile aferente investiţiilor în întreprinderile asociate, se contabilizează în conformitate cu S.N.C.12 "Contabilitatea impozitului pe venit".

 

Publicitatea informaţiei

26. În anexele la rapoartele financiare ale investitorului trebuie să fie publicată următoarea informaţie referitoare la investiţiile în întreprinderile asociate:

a) nomenclatorul şi descrierea întreprinderilor asociate (denumirea, sediul, genul de activitate, mărimea capitalului statutar);

b) cota de participaţie a investitorului în capitalul statutar al întreprinderilor investite;

c) metodele utilizate pentru evaluarea investiţiilor în întreprinderile asociate;

d) valoarea de intrare, valoarea venală şi valoarea de bilanţ a investiţiilor;

e) cota investitorului la modificarea capitalului întreprinderii asociate care rezultă din evenimente şi datorii imprevizibile, în conformitate cu S.N.C.10 "Eventualităţi şi evenimente ale activităţii economice care survin după data de întocmire a bilanţului";

f) cota investitorului în profiturile şi pierderile întreprinderilor asociate;

g) cota investitorului în orice post neordinar din rapoartele financiare ale întreprinderilor asociate pentru perioada precedentă.

 

Data intrării comentariilor în vigoare

27. Prezentele comentarii intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Comentarii

Articole similare

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...