37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Contabilitate  »  Comentarii la SNC vechi   »   CSNC 14 „Informaţii financiare privind sectoarele”

CSNC 14 „Informaţii financiare privind sectoarele”

11.11.2008

COMENTARII CU PRIVIRE LA APLICAREA S.N.C. 14

"INFORMAŢII FINANCIARE PRIVIND SECTOARELE"

 

Dispoziţii generale

1. Prezentele comentarii sînt elaborate în baza S.N.C. 14 "Informaţii financiare privind sectoarele", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.174 din 25 decembrie 1997 şi intrat în vigoare începînd cu 1 ianuarie 1998.

 

Obiectiv

2. Obiectivul prezentelor comentarii îl constituie explicarea modului de delimitare pe sectoare a informaţiei financiare privind activitatea întreprinderii, de determinare a veniturilor şi cheltuielilor pe fiecare sector, precum şi de prezentare a informaţiei sectoriale în rapoartele financiare.

3. Informaţia financiară privind sectoarele se publică în nota explicativă la rapoartele financiare ale întreprinderii şi rapoartele financiare consolidate ale grupului de întreprinderi.

 

Delimitarea informaţiei financiare pe sectoare

(S.N.C. 14, paragrafele 4-6)

4. Sectorul industrial (sectorul de activitate) reprezintă o parte componentă distinctă a întreprinderii, care produce anumite tipuri de produse sau prestează anumite servicii, în special, terţilor. În calitate de sector industrial (sector de activitate) pot fi examinate de asemenea unele direcţii distincte de activitate care au anumite particularităţi ramurale.

Exemplul 1. Întreprinderea "Omega" S.A. dispune de subdiviziunea "A" specializată în producerea maşinilor agricole şi subdiviziunea "B" care reprezintă un complex comercial.

În cazul dat, informaţia financiară poate fi prezentată pentru două sectoare de activitate mari:

- industrie;

- comerţ.

Pentru o prezentare mai amplă a informaţiei financiare privind activitatea întreprinderii drept sector de activitate poate fi luată o parte din întreprindere, care produce anumite tipuri de produse (servicii) nelegate cu alte tipuri de produse (servicii) lansate.

Exemplul 2. Subdiviziunea "A" a întreprinderii "Omega" S.A. produce maşini agricole (în două secţii de bază) şi mărfuri de larg consum (într-o secţie).

Prin urmare, informaţia sectorială privind activitatea întreprinderii în cazul subdiviziunii "A" poate fi detaliată pe sectoare:

- maşini agricole;

- mărfuri de larg consum.

 

Criterii de determinare a sectoarelor

(S.N.C. 14, paragrafele 7-10)

5. Întreprinderea alege criteriile de determinare a sectoarelor în conformitate cu S.N.C. 14 "Informaţii financiare privind sectoarele", ţinînd cont de particularităţile sale specifice. În primul rînd, se iau în consideraţie nivelul de rentabilitate al producţiei, asemănările şi deosebirile tipurilor de produse şi activităţi, existenţa riscurilor, perspectivele majorării volumului producţiei şi extinderii activităţii.

Exemplul 3. Datele privind rentabilitatea şi structura producţiei fabricate de întreprinderea "Omega" S.A. sînt prezentate în tabelul 1.

În baza lor pot fi evidenţiate trei sectoare de activitate:

- maşini agricole;

- mărfuri de larg consum;

- comerţ.

Pentru a prezenta mai amplu informaţia privind activitatea întreprinderii pot fi evidenţiate cinci sectoare:

- semănătoare;

- treierătoare;

- minitractoare;

- mărfuri de larg consum;

- comerţ.

Drept temei pentru evidenţierea sectoarelor de activitate servesc nivelul de rentabilitate şi asemănările articolelor fabricate. Astfel, mărfurile de larg consum sînt evidenţiate într-un sector distinct, întrucît producerea acestora nu este legată reciproc cu producerea maşinilor agricole. În afară de aceasta, se preconizează majorarea volumului de fabricare şi creşterea ponderii acestora în volumul total al producţiei de la 8,0% în 2002 pînă la 15,0% în 2004.

 

Tabelul 1

Indicatorii rentabilităţii, structurii produselor fabricate şi cifrei de afaceri

la întreprinderea "Omega" S.A.

 

Subdiviziunea, secţia

Tipuri de articole, genuri de activităţi

Nivelul rentabilităţii, %

Structura producţiei fabricate, %

anul 2002

anul 2003

anul 2004 (prognoză)

1

2

3

4

5

6

Subdiviziunea "A"

 

 

 

 

 

Secţia 1

Semănătoare

12,0

27,0

26,4

25,7

 

Treierătoare

12,5

25,0

22,1

18,4

Secţia 2

Minitractoare

21,0

40,0

40,5

40,9

Secţia 3

Mărfuri de larg consum

37,0

8,0

11,0

15,0

Total producţie fabricată

X

100,0

100,0

100,0

Subdiviziunea "B"

Vînzarea produselor alimentare

14,0

71,0

73,5

75,2

 

Vînzarea mărfurilor nealimentare

11,0

29,0

26,5

24,8

Total vînzarea mărfurilor

X

100,0

100,0

100,0

 

6. În calitate de sectoare industriale distincte (sectoare de activitate) nu pot fi acceptate genurile de activitate ale întreprinderii care într-o mare măsură sînt integrate şi legate reciproc. Astfel de restricţii nu sînt obligatorii la determinarea sectoarelor geografice.

Exemplul 4. Întreprinderea "Omega" S.A., care produce maşini agricole în mun.Chişinău, are întreprinderi fiice situate în Rusia şi Ucraina, care produc piese de completare pentru asamblarea minitractoarelor.

În cazul dat, minitractoarele reprezintă sector industrial, iar Republica Moldova şi ţările membre ale C.S.I. - sectoare geografice.

7. Întreprinderea determină de sine stătător numărul de sectoare care trebuie reflectate în nota explicativă la rapoartele financiare.

În cazul cînd întreprinderea dispune de filiale şi/sau întreprinderi fiice care produc diverse tipuri de produse (servicii), dar care nu sînt legate reciproc între ele, prezentarea informaţiei sectoriale se simplifică. Astfel de subdiviziuni ţin o evidenţă (contabilă şi operativă) distinctă, fapt care permite a determina fără careva dificultăţi mărimea activelor, precum şi veniturile, cheltuielile şi rezultatele activităţii fiecărui sector. Dacă, însă, întreprinderea nu are grupe organizatorice distincte, pentru prezentarea informaţiei financiare privind sectoarele este necesară regruparea datelor generalizatoare referitoare la activitatea întreprinderii, ţinînd cont de principiul esenţialităţii. Astfel, în Bilanţul contabil al întreprinderii "Omega" S.A. valoarea tuturor mijloacelor fixe este reflectată printr-o singură mărime. Însă, utilizînd datele contabile privind existenţa şi mişcarea mijloacelor fixe în secţiile 1, 2, 3, precum şi în complexul comercial, poate fi determinată valoarea mijloacelor fixe pentru fiecare sector.

 

Prezentarea informaţiei financiare pe sectoare

(S.N.C. 14, paragrafele 11-13)

8. Întreprinderea prezintă informaţia pe sectoare de activitate, pe sectoare geografice sau concomitent pe sectoare industriale şi geografice. Astfel, întreprinderea "Omega" S.A. prezintă în anexa la raportul financiar consolidat informaţia privind activitatea sa pe anii 2002 şi 2003 atît pe sectoare de activitate (maşini agricole, mărfuri de larg consum, comerţ), cît şi pe sectoare geografice (Republica Moldova, ţările membre ale C.S.I.) (vezi tabelele 2 şi 3).

 

Conţinutul informaţiei sectoriale

(S.N.C. 14, paragrafele 14-20)

9. Informaţia financiară sectorială cuprinde date referitoare la activele, veniturile şi rezultatele financiare ale fiecărui sector.

Exemplul 5. Informaţia financiară sectorială consolidată a întreprinderii "Omega" S.A. pe sectoare industriale şi geografice este prezentată în tabelele 2 şi 3.

 

Tabelul 2

Sectoare de activitate

 

Indicatori

Anul 2002

Anul 2003

Active cu destinaţie de producţie, mii lei

 

 

- maşini agricole

908,4

929,5

- mărfuri de larg consum

229,3

228,7

- comerţ

319,5

307,3

- active nerepartizate cu destinaţie de producţie

154,1

160,3

Total active cu destinaţie de producţie

1611,3

1688,8

Active cu destinaţie general-gospodărească, mii lei

663,2

580,1

Total active

2274,5

2268,9

Venituri din vînzări, mii lei

 

 

- maşini agricole

1148,5

1243,7

- mărfuri de larg consum

141,9

108,2

- comerţ

284,5

265,8

Total venituri din vînzări

1574,9

1617,7

Rezultatul din activitatea operaţională, mii lei

 

 

- maşini agricole

130,8

116,3

- mărfuri de larg consum

35,8

26,9

- comerţ

28,6

25,8

- cheltuieli generale

(0,3)

(0,2)

Total rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)

194,9

168,8

Numărul salariaţilor, persoane

 

 

- producerea maşinilor agricole

122

134

- producerea mărfurilor de larg consum

24

25

- comerţ

8

8

- oficiul principal şi structurile generale

57

62

Total numărul salariaţilor

211

229

 

Tabelul 3

Sectoare geografice

 

Indicatori

Anul 2002

Anul 2003

Active cu destinaţie de producţie

 

 

- Republica Moldova

1237,2

1284,0

- ţările membre ale C.S.I.

374,1

404,8

Total active cu destinaţie de producţie

1611,3

1688,8

Active cu destinaţie general-gospodărească

663,2

580,1

Total active

2274,5

2268,9

Venituri din vînzări

 

 

- Republica Moldova

1371,5

1371,2

- ţările membre ale C.S.I.

473,7

485,4

- excluderea vînzărilor intersectoriale

(270,3)

(238,9)

Total vînzări

1574,9

1617,7

Rezultatul din activitatea operaţională

 

 

- Republica Moldova

151,2

126,9

- ţările membre ale C.S.I.

43,7

41,9

Total rezultatul din activitatea operaţională

194,9

168,8

Numărul salariaţilor, persoane

 

 

- Republica Moldova

148

155

- ţările membre ale C.S.I.

63

74

Total numărul salariaţilor

211

229

 

10. Activele sectorului cuprind toate activele pe termen scurt şi curente utilizate în activitatea operaţională.

Activele care sînt comune pentru două sau mai multe sectoare se repartizează între ele proporţional cu baza stabilită de sine stătător de fiecare întreprindere. Astfel, în calitate de bază pentru repartizarea activelor comune între sectoare poate fi aplicată ponderea cifrei de afaceri a unui sector în cifra de afaceri totală a întreprinderii, ponderea salariaţilor unui sector distinct în numărul total al personalului industrial al întreprinderii etc. Activele, repartizarea cărora între sectoare nu este raţională, se reflectă într-un post distinct.

Exemplul 6. La repartizarea valorii mijloacelor fixe pe sectoare de activitate (tab.2) întreprinderea "Omega" S.A. a ţinut cont de următoarele:

a) valoarea utilajului tehnologic instalat în secţiile de bază este inclusă în activele sectorului în mod direct;

b) valoarea utilajului din secţia de reparaţie şi a mijloacelor de transport ale întreprinderii este inclusă în mod indirect, proporţional cu ponderea vînzărilor efectuate de sectorul respectiv. Astfel, în anul 2002 ponderea vînzărilor în sectorul "maşini agricole" a constituit 73% (1148,5 : 1574,9 x 100%), în sectorul "mărfuri de larg consum " - 9% (141,9 : 1574,9 x 100%), iar în sectorul "comerţ" - 18% (284,5 : 1574,9 x 100%). Valoarea mijloacelor fixe ale întreprinderii repartizabilă între sectoarele de activitate în mod indirect este egală cu 387 mii lei. Prin urmare, sectorului "maşini agricole" îi revin 282,5 mii lei (387,0 x 73%), sectorului "mărfuri de larg consum" - 34,8 mii lei (387,0 x 9%), iar sectorului "comerţ" - 69,7 mii lei (387,0 x 18% etc.);

c) valoarea unor astfel de active, cum sînt mijloacele băneşti şi investiţiile, nu este raţional să fie repartizată între sectoare de activitate, de aceea aceasta (154,1 mii lei) este reflectată într-un post distinct.

11. La reflectarea informaţiei financiare pe sectoare industriale şi geografice, datoriile, de regulă, nu se repartizează între sectoare, deoarece sînt atribuibile întreprinderii în ansamblu.

12. Veniturile şi cheltuielile sectorului rezultă atît din operaţiunile cu întreprinderile terţe, cît şi cu alte sectoare ale aceleiaşi întreprinderi. De aceea pentru determinarea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii în general se iau în consideraţie operaţiunile cu întreprinderile terţe şi se exclud operaţiunile intersectoriale. Referitor la vînzările intersectoriale se recomandă de a se indica principiile de determinare a veniturilor şi metodele de determinare a preţurilor (costul, valoarea venală etc.).

Exemplul 7. Întreprinderea "Omega" S.A. îşi vinde produsele, în special, terţilor la preţuri contractuale. Totodată, o parte din mărfurile de larg consum fabricate în secţia 3 se livrează complexului comercial la valoarea de piaţă, o asemenea vînzare fiind intersectorială.

Deseori vînzările intersectoriale se efectuează între sectoarele geografice. Astfel, în nota explicativă la raportul financiar consolidat al grupului de întreprinderi în frunte cu întreprinderea "Omega" S.Avenituri.le din vînzări pe sectoare geografice pot fi concretizate în modul următor (tab.4):

 

Tabelul 4

Venituri din vînzări pe sectoare geografice

 

(mii lei)

Sectoare geografice

Anul 2002

Anul 2003

Republica Moldova

 

 

- cumpărători terţi

1233,6

1261,8

- vînzări intersectoriale

137,9

109,4

Total

1371,5

1371,2

Ţările membre ale C.S.I.

 

 

- cumpărători terţi

341,3

355,9

- vînzări intersectoriale

132,4

129,5

Total

473,7

485,4

Excluderea vînzărilor intersectoriale

(270,3)

(238,9)

Total venituri din vînzări

1574,9

1617,7

 

13. Veniturile şi cheltuielile întreprinderii pot fi repartizate între sectoare în mod direct sau indirect. Astfel, veniturile din vînzări şi costul vînzărilor, de regulă, pot fi raportate la un sector concret în mod direct, iar cheltuielile perioadei - în mod indirect, proporţional cu baza stabilită. În calitate de bază pentru raportare pot servi asemenea indicatori, cum sînt ponderea vînzărilor unui sector distinct în volumul total al vînzărilor efectuate de întreprindere, ponderea salariaţilor unui sector distinct în numărul total al salariaţilor.

La prezentarea informaţiei financiare sectoriale în anexa la rapoartele financiare cheltuielile generale şi administrative ale întreprinderii-mamă nu se repartizează pe sectoare, ci se reflectă într-un post distinct.

14. Rezultatul financiar al sectorului se determină prin deducerea cheltuielilor din veniturile acestuia şi constituie profitul (pierderea) din activitatea operaţională. La determinarea rezultatului financiar al sectorului nu se ţine cont de:

a) veniturile sub formă de dobînzi şi cheltuielile aferente plăţii dobînzilor, cu excepţia cazurilor cînd activitatea sectorului prin esenţa sa este financiară;

b) impozitul pe venit, cota minoritară, veniturile (pierderile) excepţionale.

 

Coordonarea informaţiei sectoriale

(S.N.C. 14, paragraful 21)

15. În cazul cînd întreprinderea prezintă informaţia financiară concomitent pe sectoare industriale şi geografice se va asigura coordonarea sumelor totale.

16. Informaţia pe sectoarele geografice se prezintă ţinînd cont de locul real de desfăşurare a activităţii de către subdiviziunile întreprinderii (grupului) (tab.3). Repartizarea veniturilor din vînzări, în funcţie de amplasarea geografică a cumpărătorilor, este prezentată în tabelul 5.

 

Tabelul 5

Veniturile din vînzări, în funcţie de amplasarea geografică a cumpărătorilor

(mii lei)

Sectoare geografice

Anul 2002

Anul 2003

Republica Moldova

803,2

820,3

Ţările membre ale C.S.I.

488,2

534,1

Alte ţări

283,5

263,3

Total

1574,9

1617,7

 

Data intrării în vigoare

17. Prezentele comentarii intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Comentarii

Articole similare

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...