37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Contract tip cu privire la răspunderea materială colectivă deplină

Contract tip cu privire la răspunderea materială colectivă deplină

Contract Tip

cu privire la răspunderea materială
colectivă (de brigadă) deplină

Nr._______________
"___"_________200_

În scopul asigurării integrităţii__________________________________________________şi conform
(denumirea valorilor transmise)
art.340  din  Codul  muncii (Legea  nr.154-XV  din 28  martie 2003), ____________________________ ,
(denumirea unităţii)
denumit în continuare  Angajator, în persoana _____________________________________________ ,
(numele, prenumele, funcţia)
acţionînd în numele unităţii, pe de o parte, şi membrii colectivului (brigăzii)________________________
__________________________________________________________________________________ ,
(denumirea secţiei, direcţiei, departamentului, altei subdiviziuni)
denumiţi în continuare Colectiv (brigadă), în persoana _______________________________________ ,
(numele, prenumele, funcţia)
pe de altă parte,  au  încheiat  prezentul Contract  cu  privire  la următoarele:

I. Obiectul contractului

Colectivul (brigada)  îşi asumă răspunderea materială colectivă  (de brigadă)  deplină  pentru neasigurarea integrităţii valorilor  transmise lui de către Angajator, iar Angajatorul se obligă să creeze Colectivului (brigăzii)   condiţii   normale  pentru  muncă  şi   pentru   asigurarea integrităţii valorilor ce i-au fost transmise.

II. Dispoziţii generale

1. Hotărîrea Angajatorului privind instituirea răspunderii materiale colective  (de  brigadă) depline se perfectează prin ordin  (dispoziţie, decizie, hotărîre) şi se aduce la cunoştinţă Colectivului (brigăzii).
Ordinul (dispoziţia,   decizia,  hotărîrea)  Angajatorului   privind instituirea  răspunderii materiale colective (de brigadă) se anexează la prezentul Contract.
2. Colectivul   (brigada)   se  completează  în  baza   principiului liberului   consimţămînt.  La  includerea  în  componenţa   Colectivului (brigăzii)  a  salariaţilor  nou-angajaţi se ia în  considerare  părerea
Colectivului (brigăzii).
3. Conducerea  Colectivului  (brigăzii)  este  exercitată  de  către conducătorul Colectivului (brigadierul).
Conducătorul  Colectivului (brigadierul) se desemnează prin  ordinal (dispoziţia,   decizia,   hotărîrea)  Angajatorului,  după   consultarea prealabilă cu Colectivul (brigada).
În cazul cînd   conducătorul  Colectivului  (brigadierul)   lipseşte temporar,  îndeplinirea  obligaţiilor lui se pune de către Angajator  în sarcina unuia dintre membrii Colectivului (brigăzii).
4. În cazul schimbării  conducătorului Colectivului  (brigadierului) sau a ieşirii din Colectiv (brigadă) a mai mult de 50%  din membrii lui, prezentul Contract urmează a fi reîncheiat.
5. Prezentul   Contract  nu  se  reîncheie  în  cazul  ieşirii   din componenţa  Colectivului  (brigăzii)  a  unor salariaţi  aparte  sau  al primirii  în Colectiv (brigadă) a unor noi salariaţi. În aceste  cazuri, în  dreptul semnăturii membrului Colectivului (brigăzii) care a ieşit se indică  data  ieşirii  lui, iar salariatul care a fost  primit  semnează Contractul şi indică data intrării în Colectiv (brigadă).

III. Drepturile şi obligaţiile Colectivului (brigăzii) şi ale Angajatorului

6. Colectivul (brigada) are dreptul:
    a) să participe la recepţionarea valorilor transmise şi să efectueze controlul  reciproc asupra păstrării, prelucrării, vînzării  (livrării), transportării  sau folosirii în procesul muncii a valorilor ce i-au fost transmise;
    b) să participe  la inventarierea, revizia, la alte controale asupra integrităţii şi stării valorilor ce i-au fost transmise;
    c) să ia cunoştinţă  de dările de seamă cu privire la circulaţia  şi soldurile valorilor transmise;
    d) să ceară de  la  Angajator,  în  caz  de  necesitate,  efectuarea inventarierii valorilor transmise;
    e) să înainteze Angajatorului propuneri de recuzare a conducătorului Colectivului  (brigadierului),  precum şi a unor membri ai  Colectivului (brigăzii),   care,  după  părerea  lui,  nu  pot  asigura  integritatea valorilor transmise.
    7. Colectivul (brigada) este obligat:
    a) să aibă o  atitudine gospodărească faţă de valorile ce i-au  fost transmise şi să ia măsuri de prevenire a prejudiciului;
    b) să ţină la  evidenţă,  să  întocmească şi să prezinte,  în  modul stabilit,  dările  de  seamă  cu  privire  la  circulaţia  şi  soldurile valorilor ce i-au fost transmise;
    c) să informeze la timp Angajatorul despre toate circumstanţele care ameninţă integritatea valorilor transmise.
    8. Angajatorul este obligat:
    a) să creeze  Colectivului  (brigăzii)  condiţiile  necesare  pentru asigurarea integrităţii valorilor transmise;
    b) să ia la timp  măsuri de depistare şi înlăturare a cauzelor  care împiedică   asigurarea  de  către  Colectiv  (brigadă)  a   integrităţii valorilor  ce i-au fost transmise, să identifice persoanele vinovate  de
cauzarea prejudiciului şi să le tragă la răspundere, conform legislaţiei în vigoare;
    c) să aducă la cunoştinţă Colectivului (brigăzii) actele legislative în  vigoare  cu privire la răspunderea materială a  salariaţilor  pentru prejudiciul  cauzat  Angajatorului,  precum şi regulamentele  de  ordine
interioară   referitoare  la  modul  de  păstrare,  prelucrare,  vînzare (livrare),  transportare,  folosire  în procesul muncii şi  efectuare  a altor operaţiuni cu valorile ce i-au fost transmise;
    d) să creeze  Colectivului  (brigăzii)  condiţiile  necesare  pentru ţinerea  evidenţei şi prezentarea la timp a dărilor de seamă cu  privire la circulaţia şi soldurile valorilor transmise;
    e) să examineze  chestiunea privind temeinicia cererii  Colectivului (brigăzii) de a efectua inventarierea valorilor ce i-au fost transmise;
    f) să examineze,   în  prezenţa  salariatului,  recuzarea  înaintată acestuia  şi, dacă ea este motivată, să excludă salariatul respectiv din componenţa  Colectivului  (brigăzii)  şi să decidă, în  conformitate  cu
legislaţia în vigoare, asupra activităţii lui ulterioare;
    g) să examineze  comunicările Colectivului (brigăzii) cu privire  la circumstanţele   care  ameninţă  integritatea  valorilor  ce  i-au  fost transmise şi să ia măsuri pentru înlăturarea lor.

IV. Modul de ţinere a evidenţei şi de prezentare a dărilor de seamă

    9. Recepţionarea   valorilor   transmise,   ţinerea   evidenţei   şi prezentarea  dărilor de seamă cu privire la circulaţia acestor valori se efectuează, în modul stabilit, de conducătorul Colectivului (brigadier).
    10. Inventarierea  planificată  a valorilor  transmise  Colectivului (brigăzii) se efectuează în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Inventarierea   neplanificată  se  efectuează  în  cazul  schimbării conducătorului   Colectivului  (brigadierului),  în  cazul  ieşirii  din Colectiv  (brigadă)  a  mai mult de 50%  din membrii lui, precum  şi  la
cererea a cel puţin 1/3 din membrii Colectivului (brigăzii).
    11. Dările de  seamă cu privire la circulaţia şi soldurile valorilor transmise   Colectivului   (brigăzii)  sînt  semnate   de   conducătorul Colectivului (brigadierul) şi, în ordinea de succesiune, de un membru al
Colectivului (brigăzii).
    Conţinutul dării  de seamă se aduce la cunoştinţă tuturor  membrilor Colectivului (brigăzii).

V. Repararea prejudiciului

    12. Motiv pentru  tragerea  la  răspunderea  materială  a  membrilor Colectivului   (brigăzii)  serveşte  prejudiciul  cauzat   Angajatorului nemijlocit de către Colectiv (brigadă).
    13. Colectivul (brigada) şi/sau un membru al Colectivului (brigăzii) se eliberează de răspunderea materială dacă se stabileşte că prejudicial nu  s-a  produs din vina membrilor (membrului) Colectivului  (brigăzii), precum  şi în cazul existenţei circumstanţelor prevăzute de art.334  din Codul muncii.
    14. Stabilirea  mărimii prejudiciului cauzat Angajatorului de  către Colectiv (brigadă) şi repararea acestuia se efectuează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    15. Prezentul  Contract  îşi produce efectele din data  semnării  şi acţiunea  lui  se  extinde asupra întregii perioade în  care  Colectivul (brigada) lucrează cu valorile transmise lui de către Angajator.
    16. Prezentul  Contract  este  întocmit  în  două  exemplare,  avînd aceeaşi putere juridică, unul dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea - la conducătorul Colectivului (brigadier).
    17. Modificarea  condiţiilor  prezentului Contract, completarea  sau rezilierea lui se efectuează printr-un acord scris semnat de părţi, care este parte integrantă a prezentului Contract.

Angajator

Colectiv (brigadă)

Adresa______________

Adresa______________

Semnătura___________

Semnătura___________

 

 

L.Ş.             

Adresele membrilor Colectivului (brigăzii)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Semnăturile membrilor Colectivului (brigăzii)
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________


Modelul Contractului este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 449/29.04.2004
despre aprobarea Nomenclatoarelor funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate
de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire
la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi
a contractelor-tip cu privire la răspunderea materială deplină

Descarcă fişierul în format *.doc

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...