37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Contract privind transportul rutier de mărfuri

Contract privind transportul rutier de mărfuri

Contract
privind transportul rutier de mărfuri

“____”_________2009

or.Chişinău

Întreprinderea de transport auto “_____________________” S.A. în persoana preşedintelui ____________________, care acţionează în baza statutului “_____________________” S.A., numită in continuare “Cărăuş”, pe de o parte şi __________________________________________________, (denumirea completă a expeditorului - plătitorului) în persoana ______________________________, care acţionează în baza ___________________, numit în continuare “Client” pe de alta parte, au încheiat prezentul contract dupa cum urmează:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Cărăuşul se obliga de a transporta mărfurile predate de Client, iar Clientul îşi asumă obligaţia de a plăti preţul transportului.
1.2. Preţul serviciilor prestate de Cărăuş Clientului constituie _________________________________,
(în cifre şi litere) care poate fi modificat în procesul executării prezentului contract cu acordul părţilor.


2. OBLIGATIUNILE CLIENTULUI

2.1. Clientul se obligă din timp (nu mai tarziu de orele 10 dimineaţa în ziua precedentă zilei de încărcare) să prezinte o cerere scrisă sau la telefonţ prin care să comunice timpul în care va fi nevoie de transport, unde se află marfa destinată transportării, sau adresa unde trebuie sa sosească mijlocul de transport, traseul, descrierea marfurilor, tonajul necesar al camionului şi dotarea lui tehnica (maşina acoperită, cu compartimentul pentru marfă descoperit, sau cu frigider, etc).
Comanda transportului cu întîrziere exonereaza Cărăuşul de răspundere, iar acordarea unui mijloc de transport în asemenea circumstanţe se va face dupa posibilităţi.
2.2. Clientul este obligat de a declara corect caracteristicile mărfurilor destinate transportării pentru a nu pune în pericol camionul şi persoanele ce se află în el în timpul incărcării, transportării, descărcării.
Clientul răspunde de proasta ambalare a mărfii sau defeciunii acesteia care ar produce avarierea mărfii sau autovehiculului. În caz că marfa este periculoasă la transport Clientul este obligat de a comunica acest fapt Cărăuşului care va fi menţionat şi în scrisoarea de trasură.
Clientul răspunde de insuficienţa, lipsa sau proasta completare a documentelor necesare transportării, tranzitării, vămuirii mărfurilor transportate.
2.3. Clientul poate cere Cărăuşului următoarele:
 a) oprirea transportului pe parcurs pentru a clarifica cu cumparatorul sau destinatarul mărfii anumite aspecte noi aparute dupa expediere (cu plata staţionării autovehiculuilui);
 b) schimbarea locului de eliberare a mărfii prevazut iniţial cu recalcularea plăţii;
 c) eliberarea mărfii unui alt destinatar dec`t cel indicat în scrisoarea de trasură.
2.4. Clientul este obligat de a achita preţul transportului la timp în termenii indicaţi de prezentul contract. În caz contrar executarea contracului se intrerupe p`nă la efectuarea plaţilor respective.
3. OBLIGATIILE CĂRĂUŞULUI

3.1. Cărăuşul este obligat:
 - sa stabilească tipul şi numarul mijloacelor de transport, necesare pentru efectuarea transportului, să asigure sosirea acestora la locul şi timpul indicat de client in cererea prealabila;
 - autovehiculele trebuie sa corespunda condiţiilor tehnice ce permit folosirea lor pentru transportarea marfurilor indicate de Client;
 - sa ceara de la Client documentele pe marfă completate în ordinea stabilită;
 - sa transporte marfa la locul indicat in prezentul contract sau in scrisoarea de trasura şi sa o elibereze persoanei imputernicite de a o primi, acest fapt fiind atestat printr-un document completat in ordinea stabilita sau detinatorului unei scrisori de trasura pentru aceasta marfa;
 - sa respecte termenele de transportare;
 - sa ceara de la expeditori sigilarea calitativa a compartimentului de marfuri al autovehiculuilui cu amprente usor descifrabile, şi sa asigure integritatea acestor sigilii;
 - sa ceara Clientului indicarea in scrisoarea de trasura a defectelor marfurilor sau ambalajelor la momentul incarcarii, acest fapt fiind certificat de semnaturile Clientului şi soferului autovehiculului.

4. CALCULAREA, PLATA SERVICIILOR DE TRANSPORT,
 RASPUNDEREA PARTILOR

4.1. Pentru prestarea serviciilor de transport Clientul plateste Cărăuşului pretul transportului in momentul stabilirii acestuia de catre Cărăuş.
4.2. Pretul transportului se stabileste reieşind din tipul marfii, tonajul autovehiculului, preţul combustibilului şi alti factori. Pretul final se negociaza cu Clientul.
4.3. Litigiile aparute intre partile prezentului contract se solutioneaza in ordinea stabilita de legislatia in vigoare a Republicii Moldova de instanta de Arbitraj sau Judecatorie.

5. CONDITII AUXILIARE

5.1. Marfa va fi transportata conform urmatorului traseu: ______________________________________

5.2. Termenul transportarii:
  de la "____"_________200__      pana la "____"_________200__
 
6. ADRESELE JURIDICE ALE PARTILOR

Client: ________________________                            Cărăuş: _____________________________

Adresa poştală: ___________________                        Adresa poştală: _______________________
Tel.___________ Fax _____________                         Tel.___________ Fax ________________
Cont de decontare: _________________                       Cont de decontare: ____________________
______________________________                           _________________________________
 
  CLIENT                                                                         CĂRĂUŞ

_______________________                                            ________________________
 semnatura,  l.ş.                                                                 semnatura,  l.ş.

 

Descarcă fişierul în format *.doc

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...