37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Contract individual de muncă

Contract individual de muncă

Contractindividual de muncă nr.____

"____"____________200__ _______________________
(localitatea)

____________________________________________________________________
(denumirea unităţii sau numele, prenumele angajatorului - persoană fizică)
denumit (ă) în continuare "Angajator", în persoana _____________________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcţia)
pe de o parte, şi dl (dna) _____________________________________________________________________,
(numele, prenumele)
denumit (ă) în continuare "Salariat", pe de altă parte, conducîndu-se de prevederile articolelor 45-94 dinCodul muncii, aprobat prin Legea nr.154-XV din 28 martie 2003, auîncheiat prezentul Contract
individual de muncă, convenind asupra următoarelor:
1. Salariatul este angajat în calitate de
_____________________________________________________________________
(funcţia, profesia, meseria, specialitatea, calificarea)
2. Locul de muncă _____________________________________________________________________
(denumirea subdiviziunii unităţii)
3. Munca este:
a) de bază;
b) prin cumul.
4. Durata Contractului este:
a) nedeterminată;
b) determinată ________________________________________________________(termenulconcret)
5. Perioada de probă (dacă părţile au convenit) ______________________________(termenulconcret)
6. Prezentul Contract individual de muncă îşi produce efectele din:
a) ziua semnării;
b) ______________________________________________________________(datanegociată de părţi)
7. Riscurile specifice funcţiei ______________________________ (muncă încondiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase etc.)
8. Salariatul are următoarele drepturi:
a) drepturi prevăzute în alin.(1) al art.9 din Codul muncii;
b) alte drepturi___________________________________________ (se specificădrepturile suplimentare negociate de părţi)
9. Salariatul este obligat:
a) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin.(2) alart.9 din Codul muncii;
b) să îndeplinească alte obligaţii ____________________________ (se specificăobligaţiile suplimentare negociate de părţi)

10. Angajatorul are următoarele drepturi:
a) drepturi prevăzute în alin.(1) al art.10 din Codul muncii;
b) alte drepturi ___________________________________________(se specificădrepturile suplimentare negociate de părţi)
11. Angajatorul este obligat:
a) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin.(2) al art.10 din Codulmuncii;
b) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de convenţiile colective, de contractulcolectiv de muncă şi prezentul Contract individual de muncă, printre care
______________________________________________________ (se specificăobligaţiile suplimentare)

12. Condiţiile de retribuire a muncii salariatului_________________(salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, sporurile, ________________________________________________________________
adaosurile, premiile, ajutoarele materiale, compensaţiile ______________________________________
şi alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii grele,____________________________________
vătămătoare şi/sau periculoase, intensitatea muncii etc.)

121. De mărimea salariului stabilit depinde:
- mărimea indemnizaţiei de concediu;
- mărimea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale;
- mărimea indemnizaţiei de concediere;
- mărimea ajutorului de şomaj;
- mărimea pensiei pentru limită de vîrstă, vechime în muncă sau pensiei de invaliditate

13. Regimul de muncă _________________________________________________________________
(durata normală sau redusă a timpului de muncă, tipul săptămînii
_____________________________________________________________________
de muncă, durata zilnică a timpului de muncă, timpul de muncă
_____________________________________________________________________
parţial, munca în schimburi, munca de noapte etc.)
14. Regimul de odihnă ___________________________________________________
(repausul zilnic, repausul săptămînal etc.)
15. Concediile anuale:
a) concediul de odihnă anual ________________________________________(durata)
b) concediul de odihnă anual suplimentar ______________________________(durata)
16. Asigurarea socială a salariatului se efectuează în modul şi mărimea prevăzute de legislaţia în vigoare.
17. Asigurarea medicală a salariatului se efectuează în modul şi mărimea prevăzute de legislaţia în vigoare.
18. Clauze specifice (dacă părţile au convenit) _______________________________
(mobilitatea, confidenţialitatea, alte clauze care nu contravin legislaţiei învigoare)
19. Înlesniri, avantaje, indemnizaţii şi/sau alte drepturi de care va beneficia Salariatul în schimbul respectării clauzelor specifice prevăzute la pct.18 _______________________________________
20. Prezentul Contract individual de muncă nu poate fi modificat (completat) decît printr-un acord suplimentar semnat de părţi,care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.
21. Va fi considerată drept modificare (completare) a prezentului
Contract individual de muncă orice schimbare ce se referă la:
a) durata contractului;
b) locul de muncă;
c) specificul muncii (condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase, introducerea clauzelor specifice conform art.51 din Codul muncii etc.);
d) cuantumul retribuirii muncii;
e) regimul de muncă şi de odihnă;
f) specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
g) caracterul înlesnirilor şi modul de acordare a acestora.
22. Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală de către angajator a prezentului Contract individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute deCodul muncii. În aceste cazuri,
salariatul va fi prevenit despre necesitatea modificării Contractului individual de muncă cu 2 luni înainte.
23. Locul de muncă al salariatului poate fi schimbat temporar de către angajator prin deplasarea în interes de serviciusau detaşarea la alt loc de muncă în conformitate cu art.70 şi 71 din Codulmuncii.
24. În cazul apariţiei unei situaţii prevăzute de art.104 alin.(2) lit.a) şi b) din Codul muncii, angajatorul poate schimba temporar, pe o perioadă de cel mult o lună, locul şi specificul muncii salariatului
fără consimţămîntul acestuia şi fără operarea modificărilor respective în prezentul Contract individual de muncă.
25. Transferul salariatului la o altă muncă şi permutarea lui pot avea loc în strictă corespundere cu prevederile articolelor 68 şi 74 din Codul muncii şi punctelor 20 - 21 din prezentul Contract individual de
muncă.
26. Suspendarea prezentului Contract individual de muncă poate surveni:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.76din Codul muncii);
b) prin acordul părţilor (art.77 din Codul muncii);
c) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.78 din Codulmuncii).
27. Prezentul Contract individual de muncă poate înceta:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.82,305 şi 310 din Codul muncii);
b) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.85 şi 86 din Codulmuncii).
28. Litigiile individuale de muncă care vor apărea pe durata acţiunii prezentului Contract individual demuncă vor fi soluţionate în modul stabilit de Codul muncii şi de alte actenormative.
29. Prezentul Contract individual de muncă este întocmit în două exemplare avînd aceeaşi putere juridică, unul dintre carese păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea - la Salariat.

Datele de identificare a părţilor Contractului:

Angajatorul

Salariatul

Adresa__________________________

Adresa__________________________

Cod fiscal _______________________

Buletin de identitate ________________

eliberat __________________________

Cod personal ______________________

CPAS ____________________________

Semnătura ______________________

Semnătura ______________________

Locul pentru ştampilă

Descarcă fişierul în format *.doc

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...