37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Contract de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole

Contract de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole

Înregistrat

Nr. de înregistrare __________

Data înregistrării "_"____ 200_

De către__________________

 

L.Ş

 

Contract-model

de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole, altele decît terenurile

 

"___"_____________ 200_ 

_________________

(localitatea, raionul) .

 

Subsemnatul, ________________________________________________________________________________

(pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate (seria, numărul,

________________________________________________________________________________

codul personal, data eliberării, oficiul care l-a eliberat, IDNP; pentru persoanele juridice: numele  persoanei împuternicite,

________________________________________________________________________________

în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa, certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)

 

proprietar al bunurilor agricole, altele decît terenurile denumit în continuare vînzător, pe de o parte, şi

________________________________________________________________________________

(pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de  identitate (seria, numărul, codul personal, data eliberării,

________________________________________________________________________________

oficiul care l-a eliberat, IDNP; pentru persoanele juridice: numele persoanei împuternicite, în baza cărui document acţionează,

________________________________________________________________________________

denumirea întreprinderii, adresa, certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)

 

denumit în continuare cumpărător, pe de altă parte, în baza legislaţiei civile şi a Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură am încheiat prezentul contract privind următoarele:

 

Obiectul contractului

 

Obiectul prezentului contract îl constituie vînzarea-cumpărarea maşinilor, utilajelor, instalaţiilor destinate lucrărilor agricole, animalelor care se folosesc în procesul agricol, mijloacelor circulante, denumite în continuare bunuri agricole.

 

Preţul de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole, altele decît terenurile, arendate,

termenul şi modul de achitare

Preţul de vînzare-cumpărare a ________________________________________________________________________

(denumirea bunului agricol vîndut-cumpărat)

este de _______________________________________________________________________ lei.

(în cifre şi litere)

Achitarea preţului se efectuează în bani, în rate egale de ________________________________ lei

(în cifre şi litere)

În fiecare______________________________________________________________________,dar cel  mult în ultima zi.

(luna, trimestrul, anul)

Distribuirea sumelor primite de la cumpărător între coproprietarii bunurilor agricole va fi efectuată de către persoana împuternicită în modul stabilit, proporţional cotelor-părţi exprimate în procente şi indicate în anexa nr.1 la contract______________________________________________________.

(în contul bancar indicat de coproprietar, prin transfer poştal etc.)

 

III. Transmiterea dreptului de proprietate

Transmiterea bunului agricol în proprietatea cumpărătorului se va efectua conform actului de predare-preluare a bunului agricol (în continuare - actul de predare-preluare), care va fi întocmit de către cumpărător în termen de 3 zile de la data achitării integrale a preţului de vînzare indicat la pct.2.

 

IV. Obligaţiile părţilor contractante

Vînzătorul se obligă:

să nu întreprindă, din ziua încheierii prezentului contract, înstrăinarea bunului agricol unui terţ sau grevarea dreptului de proprietate asupra bunului agricol;

să transmită în proprietatea cumpărătorului, concomitent cu bunul agricol, toate documentele referitoare la el;

să achite toate datoriile restante faţă de buget legate de bunul respectiv.

Cumpărătorul se obligă:

să asigure autentificarea notarială a prezentului contract în termen de 3 zile de la data semnării lui;

să achite integral preţul de vînzare, în termenul şi modul prevăzut de prezentul contract;

să întocmească actul de predare-preluare în termen de 3 zile de la achitarea ultimei rate de plată;

să achite cheltuielile ce ţin de autentificarea notarială a prezentului contract, înregistrarea acestuia şi a actului de predare- preluare;

să înregistreze bunurile în modul stabilit.

În cazul în care cumpărătorul nu a achitat rata curentă de plată sau a achitat-o cu întîrziere, el va plăti o dobîndă de întîrziere, cuantumul căreia se calculează potrivit pct.9.

Dobînda de întîrziere reprezintă, conform art.619 alin.(2) din Codul civil, 9% peste rata anuală stabilită de Banca Naţională, aplicată la suma datorată. Nu este admisă proba unui prejudiciu mai mic.

Neachitarea plăţii curente în decurs de o lună de la expirarea termenului de achitare indicat la pct.9 constituie temei pentru rezilierea prezentului contract din iniţiativa vînzătorului, prin acord adiţional al părţilor contractante sau prin hotărîrea arbitrilor aleşi de către părţi sau a instanţei judecătoreşti.

În cazul în care nu a fost îndeplinită una sau mai multe clauze ale prezentului contract, partea contractantă vinovată va fi obligată să repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi.

 

V. Clauze finale

Prezentul contract şi actul de predare-preluare înregistrate în modul stabilit servesc drept temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate a cumpărătorului asupra bunului agricol achitat integral.

Prezentul contract este obligatoriu pentru părţi din ziua semnării lui, iar pentru terţi - din ziua înregistrării acestuia în primărie.

În cazul apariţiei unor divergenţe izvorîte din prezentul contract, părţile contractante vor lua toate măsurile pentru soluţionarea lor pe cale amiabilă.

În cazul imposibilităţii rezolvării divergenţelor pe cale amiabilă, orice litigiu născut de prezentul contract se soluţionează de instanţa de judecată sau prin intermediul unor arbitri aleşi.

Înainte de a se adresa instanţei judecătoreşti cu o acţiune, reclamantul înaintează pîrîtului o pretenţie, la care acesta trebuie să dea răspuns în termen de _____________________________________________________ zile de la data primirii ei.

(10; 15)

Evidenţa modificărilor operate în prezentul contract se ţine de către fiecare parte contractantă, în exemplarul său de contract, potrivit anexei nr.2.

Prezentul contract conţine........articole şi .....anexe, fiind expus pe.....pagini şi în patru exemplare identice. Primul exemplar revine vînzătorului, al doilea - cumpărătorului, al treilea rămîne în biroul notarial, iar al patrulea - la primăria localităţii respective în care au fost înregistrate contractele de bază.

Din data înregistrării contractului de vînzare-cumpărare în oficiul cadastral, contractul de arendă încetează de a mai fi obligatoriu pentru părţi. Anexă. Lista coproprietarilor asupra bunului agricol supus vînzării. Semnăturile părţilor contractante

 

Vînzătorul

______________

(semnătura)

 

Cumpărătorul

______________

(semnătura)

 

 

Autentificat notarial

la "___" ____________200_

de către ____________ L.Ş.

 

Descarcă fişierul în format *.doc

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...