37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Contract de vînzare a mărfii

Contract de vînzare a mărfii

Contract  nr.__________

“___” __________2009

mun.Chişinău

I.PĂRŢILE  CONTRACTANTE

Firma ________________________________, în continuare “Cumpărător”, care activează conform Statutului Societăţii şi Legislaţiei RM,  reprezentat legal prin dl ______________________________
Şi
Firma _______________________, în continuare “Vânzător”, care activează conform legislaţiei statului român, reprezentat legal prin dl ____________________,

au încheiat prezentul contract despre următoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.VÂNZĂTORUL livrează,  iar CUMPĂRĂTORUL  primeşte  contra plată mărfuri - materiale şi consumabile poligrafice  (carton, hârtie, peliculă, vopsea, etc.)

III. VALOAREA CONTRACTULUI

Art.2. Cantitatea,  calitatea, preţul materialelor sunt stabilite conform specificaţiei la contract,  care se acordă de părţile contractante şi devine parte integrantă a contractului şi se indică  în dolari  SUA.
Art.3. Suma totală a contractului este de 125000 (una sută douăzeci şi cinci mii $ SUA).
Art.4. Cheltuilile legate de exportul mărfurilor, inclusiv cele de transport se achită de către Vânzător în ţara Vânzătorului.

IV. DATA TRANSPORTULUI

Art.5. VÂNZĂTORUL va începe transportarea mărfurilor în termen de maximum 5 zile din data plăţii mârfii ce se exportă.
Art.6. Data transportuui este considerată cea de pe scrisoarea de transport la încărcarea mărfii.

V. CALITATEA  ŞI MARCAREA MĂRFII

Art.7. Calitatea mărfii este înscrisă în declaraţia de conformitate (act care certifică îndeplinirea condiţiilor de calitate, potrivit STAS), se anexează la prezentul contract şi devine parte integrantă a contractului.
Art. 8.  Declaraţia de conformitate va trebui să cuprindă:
  -descrierea mărfii;
  -condiţii tehnice;
  -data fabricării mărfii.

Art. 9. Actul care atestă calitatea mărfii va fi completat de organul competent al Vânzâtorului  pentru fiecare lot de marfă.
Art. 10.În cadrul fiecărui transport se va specifica (în scrisoarea de trăsura) conţinutul încărcăturii.
Art.11.Toate documentele indicate mai sus se vor completa în limba română.
Art.12.Ambalarea mărfii se va efectua de către Vânzător în modul acordat cu Cumpărătorul.

VI. PREDAREA  ŞI  PRELUAREA  MĂRFII

Art.13.  Predarea si, respectiv preluarea calitativă şi cantitativă a mărfii se va face în condiţiile exworks (poarta CUMPĂRĂTORULUI).
Art. 14. VÂNZĂTORUL asigură CUMPĂRĂTORULUI dreptul de a controla marfa din toate punctele de vedere la producător, înainte sau în timpul încărcării, precum şi descărcării.
Art.15. Marfa care nu corespunde cerinţelor se întoarce VÂNZĂTORULUI.

VII. MODALITATEA  DE  PLATĂ

Art.16. Plata mărfii conform prezentului contract se efectuiază în valută convertibilă prin ordin de plată în avans confirmat, în contul VÂNZĂTORULUI.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.17. Rezilierea unilaterală a prezentului contract este interzisă sub sancţiunea de daune, cu excepţia cazurilor expres prevăzute în prezentul contract.
Art.18. Pentru nerespectarea totală sau parţială, sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale partea vinovată se obligă să plătească daunele cauzate conform calculelor acordate.
Pentru reţinerea transportării  mărfurilor  conform art.5  al prezentului contract Vânzătorul plăteşte amendă Cumpărătorului în valoare de 0,05% din sumă pentru fiecare zi de îăntîrziere, dar nu mai mult de 100%.
 
IX. FORTA MAJORĂ

Art.19. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forţă majoră se înţeleg împrejurările care au intervenit după încheierea contratului ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute şi inevitabile pentru una din părţi.
 
XI. LITIGII

Art.20. Eventualele neînţelegeri apărute între părţile contractatnte în timpul derulării prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă.
Dacă partenerii nu ajung la o înţelegere amiabilă atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţei de drept din ţara reclamatului. Deciziile instanţei vor fi definitive şi obligatorii pentru părţi.


 XII. ALTE CAUZE ASUPRA CĂRORA PĂRŢILE AU CONVENIT

Art.21. Toate cheltuielile ocazionale de preluarea mărfii cad în sarcina CUMPĂRĂTORULUI.
Art.22. Odată cu preluarea mărfii, CUMPĂRĂTORUL sau împuternicitul acestuia preia întreaga răspundere privind marfa în cauză.


XIII. DISPOZIŢI FINALE

Art.23.Completările şi modificările aduse în prezentul contract nu sunt valabile sau opozabile, decât dacă rezultă expres din actele semnate de ambele părţi contractante.
Art. 24. Prezentul contract a fost încheiat în __________________ în limba română în  exemplare cu aceeiaşi putere valabilă, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.


XIV. RECHIZITELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

 

Descarcă fişierul în versiunea *.doc

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...