37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Contract de împrumut

Contract de împrumut

Contract de împrumut

”___” ____________ 2021

mun. Chişinău

__________________________________________, numită în continuare „Împrumutător", în persoana ________________ activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de o parte, şi ___________________, numită în continuare „împrumutatul", în persoana _____________________________ activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de altă parte, numite în continuare „Părţi" au încheiat prezentul acord despre următoarele:

  1. Obiectul contractului

1.1. Împrumutătorul transmite în condiţiile prezentului contract în proprietate Împrumutatului mijloace băneşti în sumă de__________________________________  lei (în cifre şi litere),  pentru________________________________________________________________, iar Împrumutatul se obligă să restituie împrumutătorului aceeaşi sumă de bani (suma împrumutată).
1.2. Suma împrumutului indicată în p.1.1. se oferă împrumutatului pe un termen de _____________ .

  1. Drepturile şi obligaţiile Părţilor

2.1. Împrumutătorul se obligă să-i transmită împrumutatului mijloacele băneşti indicate în p.1.1. al prezentului contract în termen de _________________ zile din momentul semnării prezentului contract, prin virament pe contul împrumutatului (sau în numerar).
2.2 În termen de ______________ zile din momentul parvenirii mijloacelor băneşti pe contul împrumutatului (sau din momentul recepţionării banilor), Părţile întocmesc şi semnează actul de primire a mijloacelor băneşti.
2.2. Data de acordare a împrumutului se consideră data parvenirii mijloacelor băneşti pe contul împrumutatului (data recepţionării banilor).
2.3 Împrumutătorul este în drept să verifice modul de folosire de către împrumutat a mijloacelor băneşti primite în conformitate cu scopurile indicate în p.1.1. al prezentului contract.
2.4 În verificării folosirii conform destinaţiei a mijloacelor băneşti, Împrumutatul este obligat:
2.4.1 să-l înştiinţeze pe împrumutător despre fiecare act juridic efectuat în vederea ________________ ;
2.4.2 să prezinte documente (contracte, acte de primire-predare, facturi etc.) ce confirmă executarea actelor juridice în vederea __________________;
2.4.3 să prezinte împrumutătorului spre informare documentaţia financiară şi contabilă.
2.5 În cazul neîndepiinirii de către Împrumutat a condiţiilor prezentului contract în vederea folosirii conform destinaţiei a sumei împrumutului, inclusiv cazurile de încălcare a obligaţiilor prevăzute în p.2.3. al prezentului contract, împrumutătorul este în drept să ceară de la împrumutat restituirea anticipată a sumei împrumutului şi plata dobînzii cuvenite.
2.6 La expirarea termenului indicat în p.1.2., Împrumutatul se obligă să restituie împrumutătorului suma primită conform prezentului contract în ordinea şi în condiţiile indicate în p.2.6. al prezentului contract, precum şi să achite împrumutătorului dobînda ce-i revine.

  1. Restituirea sumei împrumutului

3.1 Nu mai tîrziu de ziua următoare după expirarea termenului de împrumut, indicat în p.1.2. al prezentului contract, împrumutatul trebuie să transfere pe contul împrumutătorului 100% din suma împrumutului;
3.2 Odată cu transferarea sumei împrumutului, împrumutatul transferă şi suma dobînzii din calculul ______% anuale din suma împrumutului pentru termenul integral de folosinţă a mijloacelor băneşti.
3.3 Data de executare de către împrumutat a obligaţiei de restituire a sumei împrumutului împrumutătorului se consideră data încasării mijloacelor băneşti pe contul împrumutătorului.
3.4 Împrumutatul este în drept cu acordul împrumutătorului să restituie suma împrumutului pînă la expirarea termenului de restituire (anticipat), stability în contract, în acest caz, odată cu suma împrumutului, împrumutatul achită împrumutătorului şi dobînda la suma împrumutului, reieşind din termenul de folosinţă a mijloacelor băneşti.

  1. Alte condiţii

4.1 Prezentul contract este întocmit în două exemplare, cîte unul fiecărei Părţi.
4.2 Contractul poate fi modificat şi completat cu acordul Părţilor. Toate modificările şi completările ia contract urmează să fie întocmite în scris şi semnate de către Părţi.
4.3 Litigiile, care pot apărea cu privire la prezentul contract şi din prezentul contract, Părţile le vor soluţiona pe calea negocierilor. În cazul imposibilităţii de soluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, ele vor fi soluţionate în judecătoria economică.

Adresele juridice,
rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor.

Recipisă
Despre recepţionarea sumei împrumutate

locul şi data emiterii
recipisei, cu litere

Subsemnatul (a) (împrumutatul) _________________________________ conform contractului de împrumut nr. _____din „ __”_____________ 2009, am primit de la (împrumutător)________________ lei (cu cifre şi litere) (sau USD/EURO, echivalentul  a ______________________lei (cu cifre şi litere). Suma dată mă oblig s-o restitui în termenele prevăzute în contract.

Împrumutatul
_____________________
data şi semnătura

Descarcă fişierul în format *.doc

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...