37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Contract de prestare a serviciilor

Contract de prestare a serviciilor

C O N T R A C T
de prestare a serviciilor ________1
№ __

________________                                                                                                                  ________________
   data                                                                                                                                              locul

__________________ în persoana Administratorului d-nul ___________, care acţionează în baza ________2, denumită în continuare „Prestator", pe de o parte şi ______________________, în persoana Administratorului d-nul _________________, care acţionează în baza _______________ şi denumită în continuare „Beneficiar", pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 În condiţiile prezentului Contract, „Prestatorul" va presta servicii de ____________, în conformitate cu planul efectuării lucrărilor (Anexa № 1), convenit de ambele părţi.
1.2 Serviciile vor fi îndeplinite de către „Prestator" în baza cerinţelor aprobate de comun acord cu „Beneficiarul".
1.3 Serviciile se vor îndeplini de „Prestator" cu materialele oferite de către „Beneficiar", necesare pentru executarea Contractului.3

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE4

2.1 „Beneficiarul" are următoarele drepturi şi obligaţii:
2.1.1 să beneficieze, în termenele şi condiţiile contractuale, de serviciile prestate de „Prestator";
2.1.2 să solicite informaţii privind mersul lucrărilor şi respectarea termenilor de către „Prestator";
2.1.3 să indice prioritatea şi ordinea efectuării serviciilor;
2.1.4 să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea de către „Prestator" a serviciilor respective;
2.1.5 să achite, în condiţiile şi termenele stabilite, preţul serviciilor prestate;
2.1.6 să verifice mersul şi calitatea serviciilor prestate de „Prestator";
2.1.7 să stabilească o comisie constituită din _______________ în vederea evaluării calităţii şi corespunderii serviciilor cu cerinţele indicate în planul de activitate (Anexa Nr.1), care va întocmi un act de constatare în care se vor consemna menţiuni cu privire la volumul şi calitatea serviciului efectuat.
2.2 „Prestatorul" are următoarele drepturi şi obligaţii:
2.2.1 să se conducă de legislaţia în vigoare şi prezentul Contract, întru realizarea obligaţiilor indicate în pct.1.1. al prezentului Contract;
2.2.2 să ţină la curent „Beneficiarul" despre mersul lucrărilor; 
2.2.3 să presteze serviciile conform cerinţelor „Beneficiarului" şi în conformitate cu planul efectuării lucrărilor (Anexa Nr.1);
2.2.4 să respecte confidenţialitatea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în cursul executării prezentului Contract;
2.2.5 să încaseze, în termenii  şi condiţiile stabilite, onorariul  pentru serviciile prestate.

III. PREŢUL SERVICIILOR

3.1 Preţul serviciilor prestate va fi prevăzut în Anexele la prezentul Contract, care sunt parte integrantă a acestuia şi au aceeaşi valoare juridică;
3.2 În termen de __ zile lucrătoare din momentul semnării prezentului Contract, „Beneficiarul" va achita „Prestatorului" un avans, în mărime de __ % din preţul total al serviciilor;
3.3 În termen de __ zile lucrătoare din momentul semnării Actului de predare - primire a serviciilor, Beneficiarul va achita restul __ % din preţul total al serviciilor;
3.4 Achitarea se va efectua în numerar/prin transfer bancar pe contul de decontare al „Prestatorului".

 

IV. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

4.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părţile contractante poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
4.2 „Prestatorul" va presta serviciile menţionate în pct.1.1. al prezentului Contract în conformitate cu cerinţele şi caracteristicile aprobate de comun acord cu „Beneficiarul".
4.3 „Beneficiarul" nu răspunde pentru obligaţiile „Prestatorului" faţă de terţele  persoane.
4.4 Pentru încălcarea termenului indicat în pct. 4.1. al prezentului Contract, „Prestatorul" va achita o penalitate în mărime de __ % din suma indicată în Anexe, pentru fiecare zi de întârziere.
4.5 Pentru refuzul de a presta serviciile prevăzute în pct. 1.1. a prezentului Contract, „Prestatorul" suportă o penalitate în valoare de __ % din suma totală a Contractului, pentru volumul serviciilor care nu au fost prestate.
4.6 În cazul executării necorespunzătoare a serviciilor de către „Prestator", acesta va achita o penalitate proporţională preţului serviciului prestat necorespunzător, conform preţului prevăzut în pct. 3.1 al prezentului Contract.
4.7 Pentru încălcarea termenului de achitare a preţului serviciilor prestate, „Beneficiarul" va achita o penalitate în mărime de __% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

V. FORŢA MAJORĂ

5.1 Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forţă majoră.
5.2 Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg: războaiele, calamităţile naturale, incendiile, inundaţiile, cutremurele de pământ, modificările în legislaţie şi dispoziţiile Guvernului, grevele şi alte circumstanţe, ce nu depind de activitatea părţilor.
5.3 Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul dezlănţuirii şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent.
5.4 În cazul survenirii unor asemenea situaţii contractul rămâne în vigoare şi termenul de îndeplinire de către părţi a angajamentelor  conform prezentului contract se amână corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situaţiile sus-menţionate şi consecinţele lor.
5.5 Partea care nu execută obligaţiile contractuale din motivul survenirii cazului de forţă majoră, este obligată să anunţe în scris cealaltă parte.

VI. DISPOZIŢII GENERALE

6.1 „Prestatorul" se obligă să finiseze serviciile la care s-a obligat prin prezentul Contract şi anexele la acesta, nu mai târziu de data de ________.
6.2 La relaţiile contractuale dintre Părţi se aplică dreptul material al Republicii Moldova.
6.3 Dacă conflictele ce vor apărea între Părţi, în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract, nu se vor soluţiona în baza negocierilor, se vor soluţiona ordinea pretenţiilor. Termenul pentru a răspunde la pretenţia înaintată este de ____  zile calendaristice.
6.4 În cazul în care pretenţia a fost soluţionată parţial, în cazul refuzului de a o soluţiona sau în caz de nesoluţionare în termen, Partea care a înaintat pretenţia este în drept să se adreseze în instanţele judecătoreşti competente ale RM.
6.5 Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar dacă a fost efectuată în formă scrisă şi semnată de către ambele Părţi. Acordurile adiţionale sunt părţi integrante ale prezentului Contract.
6.6 Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare originale, ambele în limba română, câte unul pentru fiecare Parte, cu aceeaşi valoare juridică.

VII. ADRESELE JURIDICE ŞI RECHIZITELE PĂRŢILOR

________________________________________________________________________

Notă:
1 Indicaţi tipul serviciilor: de design, de pază, juridice, de transport etc.;
2 În baza statului, în baza procurii, în baza mandatului sau orice alt act juridic care îi oferă aceste împuterniciri;
3 Această clauză va fi inclusă doar dacă categoria serviciilor prestate va necesita acest fapt. De asemenea, prin acordul ambelor părţi, se poate stabili că prestatorul va îndeplini serviciile cu materialele proprii;
4 Puteţi indica şi alte drepturi/obligaţii ale părţilor, în dependenţă de categoria serviciilor prestate.

________________________________________________________________________

Acest model de Contract vă este oferit de către
Firma de consultanţă juridică „Legal Solutions".
Adresa: Str. Vlaicu Pîrcălab 27/1
Tel: 022 21 05 05
E-mail: office@legalsolutions.md
Site: www.legalsolutions.md

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...