37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Contract de locațiune

Contract de locațiune

CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE Nr. ____

(locul)                                                                                                                              (data)

Cet. _____BI seria ___ din____ eliberat de _____ IDNP ________ cu domiciliul _______/SRL „________"  situată pe adresa: ___________, c/f _____________, c/TVA _____, c/d _____________ deschis în BC ____________, c/b _________, în persoana Administratorului Dl. __________, numit în continuare „Locator", pe de o parte, şi

Сet. _____BI seria ___ din____ eliberat de _____ IDNP ________ cu domiciliul _______/SRL  „_______" situată pe adresa: _______________, c/f __________, c/d ___________ deschis în BC ___________, c/b _________, în persoana Administratorului Dl. ____________, numit în continuare „Locatar", pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie transmiterea de către Locator şi luarea în posesiune şi folosinţă temporară de către Locatar a încăperii cu destinaţie (ne)locativă cu suprafaţa de ___, amplasat ______, în continuare Bunul închiriat.
1.2. Obiectul prezentului Contract îl constituie (apartament/ casa/ o parte din casa/ din apartament etc.), situat pe adresa: ___________________, numit în continuare Bunul închiriat.

2. Chiria şi alte plăţi

2.1. Chiria pentru folosirea Bunului închiriat se stabileşte în mărime de _________ lei/USD/Euro, care se va achita lunar până la data de ____ a lunii curente/următoare în lei moldoveneşti (MDL) la cursul oficial al BNM la data efectuării plăţii.
2.2. Chiria lunară se plăteşte de către Locatar Locatorului la contul de decontare indicat în prezentul contract sau la altul, comunicat în prealabil de către Locator.
2.3. Costul serviciilor comunale folosite de către Locatar (energia electrică, apa, gaz, canalizare, telefon şi a altor servicii folosite) nu se include în suma chiriei şi se achită de către Locatar, organizaţiilor specializate conform indicaţiilor contoarelor interne şi a tarifelor organizaţiilor date.
2.4. Achitarea serviciilor comunale de către Locatar se va efectua în termen util, conform indicaţiilor stabilite în factură.

3. Termenul Contractului

3.1. Contractul se încheie pe un termen de ______ şi acţionează din momentul semnării lui de către părţi.
3.2. După expirarea termenului prezentului Contract părţile pot încheia un nou contract cu condiţia că Locatarul va fi de acord cu condiţiile contractuale stabilite de către Locator.

4. Modul de transmitere a încăperii în locaţiune

4.1. Transmiterea în locaţiune a Bunului închiriat se efectuează prin intermediul Actului de predare - primire a Bunului închiriat semnat de către ambele părţi.
4.2. În Actul de predare - primire a Bunului închiriat se va indica starea încăperii transmisă în locaţiune. De asemenea, se vor indica bunurile mobile, ce se află în încăpere la momentul predării şi starea lor.
4.3. Bunul închiriat trebuie să fie transmis de către Locator şi primit de către Locatar în termen de ___ zile (lucrătoare/calendaristice) din momentul semnării prezentului Contract.

5. Obligaţiile Părţilor

5.1. Obligaţiile Locatarului:
5.1.1. Locatarul este obligat să folosească Bunul închiriat conform destinaţiei stabilite în pct.1.1. a prezentului Contract.
5.1.2. Locatarul este obligat să achite chiria şi serviciile comunale în termenele şi condiţiile stabilite în prezentul Contract.
5.1.3. Locatarul este obligat să asigure integritatea Bunul închiriat transmis.
5.1.4. Locatarul este obligat să asigure starea bună a bunurilor mobile aflate în Bunul închiriat în momentul transmiterii, indicate în Actul de predare - primire a Bunului închiriat.
5.1.5. Locatarul este obligat să nu  transmită  bunurile  închiriate  în  sublocaţiune  fără  acordul  scris  al  Locatorului.
5.1.6. Locatarul are dreptul să ceară reducerea chiriei în cazul în care condiţiile de folosire a Bunului închiriat sau starea lui s-au înrăutăţit în virtutea unor circumstanţe independente de voinţa locatarului.

5.2. Obligaţiile Locatorului:
5.2.1. Locatorul este obligat să transmită Locatarului Bunul închiriat în baza Actului de predare - primire nu mai târziu de ____ zile (lucrătoare/calendaristice) din momentul semnării prezentului Contract.
5.2.2. Locatorul declară că încăperea transmisă în locaţiune corespunde tuturor normelor sanitare şi anti-incendiare în conformitate cu legislaţia în vigoare a RM şi garantează că Bunul închiriat nu este afectat de vicii juridice.
5.2.3 Locatorul este obligat să asigure Locatarului accesul liber şi fără obstacole către Bunul închiriat pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract.
5.2.4 Locatorul este obligat să repare din cont propriu instalaţiile deteriorate ca urmare a exploatării normale a acestora nu din vina Locatarului.
5.2.5 Locatorul este obligat să se abţină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinţă tulburarea Locatarului în folosinţa bunului.
5.2.6 Locatorul are dreptul să ceară modificarea chiriei doar o dată pe an în cazul în care condiţiile economice fac ca neajustarea să fie inechitabilă.
5.2.7 Locatorul este în drept să viziteze şi să verifice starea Bunului închiriat şi corespunderea acestuia destinaţiei stabilite în prezentul Contract în prezenţa Locatarului.

6. Modul de restituire a încăperii

6.1. Restituirea încăperii date în locaţiune se efectuează în baza Actului de restituire a Bunul închiriat semnat de ambele părţi, în care se va indica starea încăperii întoarse.
6.2. Locatarul este obligat să elibereze Bunul închiriat în termen de ______ zile  (lucrătoare/calendaristice) până la expirarea termenului prezentului Contract şi să predea încăperea Locatorului.
6.3. Bunul închiriat va fi întors Locatorului în baza Actului de predare - primire în aceeaşi stare în care Obiectul locaţiunii a fost transmis Locatarului, luând în consideraţie uzura normală a Bunului închiriat pe perioada acţiunii prezentului Contract.
6.4. În caz de încetare a Contractului înainte de termen la iniţiativa uneia din părţi, Locatarul este obligat să elibereze Bunul închiriat în baza Actului de restituire a Bunului închiriat în termen de _____  zile (lucrătoare/calendaristice) din momentul încetării Contractului.

7. Forţa Majoră

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, dacă o astfel de neexecutare a survenit în urma unui eveniment excepţional, forţă majoră, care se include dar nu se limitează la: incendiu, inundaţie, cutremure de pământ, războaie, actelor sau acţiunilor organelor de conducere şi administrare a Republicii Moldova, altor evenimente excepţionale, imprevizibile sau inevitabile.
7.2. În caz de survenire a evenimentelor de forţă majoră, indicate în pct.7.1. a prezentului Contract, ele vor fi confirmate prin actul eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, potrivit instrucţiunilor şi regulamentelor proprii.
7.3. În caz de survenire a evenimentelor de forţă majoră termenul de executare a obligaţiilor contractuale, de către Partea supusă acţiunii evenimentelor indicate, se suspendă pe perioada de acţiune a forţei majore şi a consecinţelor acestor evenimente numai în cazul în care a efectuat notificarea în scris celeilalte Părţi despre survenirea forţei majore în termen de 3 zile din data producerii evenimentului dat.
7.4. Dacă forţa majoră acţionează mai mult de două luni sau când devine evident că aceste evenimente şi/sau consecinţele lor vor depăşi acest termen, Părţile vor negocia condiţiile de executare a prezentului Contract. În caz de nerealizare a unei înţelegeri amiabile, oricare dintre Părţi este în drept să renunţe în mod unilateral executarea obligaţiilor contractuale şi să rezilieze prezentul contract înainte de termen.

8. Răspunderea părţilor

8.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, partea vinovată restituie în volum deplin prejudiciul cauzat, inclusiv venitul ratat, de asemenea poartă răspundere conform prevederilor legislaţiei în vigoare a RM.
8.2. În cazul neachitării în termenul stabilit a chiriei indicate în pct. 2.1, Locatarul va achita Locatorului o penalitate în mărime de ___ % din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere.
8.4. Locatorul este obligat să nu diminueze posesia şi/sau folosirea Bunului închiriat, în caz contrar  Locatorul este obligat să repare prejudiciul cauzat Locatarului prin aceasta.

9. Rezilierea Contractului

9.1. Prezentul contract poate fi reziliat prin acordul ambelor părţi, iar partea care a iniţiat rezilierea este obligată să înştiinţeze cealaltă parte, prin scrisoare cu aviz de recepţie, în conformitate cu legea sau prevederile stabilite în prezentul contract.
9.2. Locatorul este în drept să rezilieze prezentul contract, în cazul în care Locatarul nu plăteşte chiria lunară sau alte plăţi prevăzute de prezentul contract în cuantum de 100% pe parcursul a ___ zile (lucrătoare/calendaristice) după expirarea termenului de plată.
9.3. În cazurile expuse în pct. 9.2. al prezentului contract, Locatorul va înştiinţa Locatarul cu  _____ zile (lucrătoare/calendaristice) înainte privind rezilierea prezentului contract. În lipsa situaţiilor expuse în pct. 9.2. al prezentului contract, Locatorul este în drept să rezilieze prezentul contract cu condiţia înştiinţării Locatarului cu _____ zile (lucrătoare/calendaristice) înainte privind rezilierea prezentului contract.
9.4. Prezentul contract va fi reziliat după expirarea termenului de înştiinţare.
9.5. Locaţiunea încetează:
        - la expirarea termenului indicat în pct. 3.1. al prezentului contract;
        - prin acordul ambelor părţi conform pct. 9.1. al prezentului contract;
        - în cazul în care Locatorul încetează să presteze servicii de locaţiune;  
        - în alte cazuri prevăzute de lege.

10. Soluţionarea conflictelor

10.1. Dacă conflictele ce vor apărea între părţi, în legătură cu neexecutarea obligaţiilor prevăzute de prezentul Contract, nu se vor soluţiona în baza negocierilor, se vor soluţiona de părţi în ordinea pretenţiilor. Termenul de a răspunde la pretenţia înaintată este de ___ zile (lucrătoare/calendaristice).
10.2. În caz că pretenţia a fost soluţionată doar parţial sau în cazul refuzului de a o soluţiona sau în caz de nesoluţionare în termen, partea ce a înaintat pretenţia este în drept să se adreseze în instanţele judecătoreşti competente ale RM.

11. Dispoziţii finale

11.1. Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar dacă a fost efectuată în formă scrisă şi semnată de către persoanele împuternicite. Acordurile adiţionale sunt părţi integrante ale prezentului Contract.
11.2. Referitor la toate condiţiile ce nu sunt prevăzute în prezentul Contract, părţile se vor ghida după legislaţia civilă în vigoare a Republicii Moldova.
11.3. Toate înştiinţările trebuie să fie transmise în formă scrisă. Înştiinţările se vor considera îndeplinite în modul corespunzător dacă sunt trimise prin scrisoare cu aviz de recepţie sau sunt depuse personal la adresa juridică (poştală) indicată în preambulul Contractului părţii cărei i se adresează, fiind contrasemnată de către persoana împuternicită a părţii ce i se adresează.
11.4. Prezentul Contract este întocmit în ___ exemplare originale, în limba/limbile ____, câte unul pentru fiecare Parte, cu aceeaşi valoare juridică.

12. Rechizitele bancare, adresele juridice şi semnăturile Părţilor

Locator

 

Locatar

„______” SRL
(locul)
str. _____, nr. __ ap._
c/f __________, c/TVA _________
c/d ___________________
BC „___________”
c/b  ____________

„________” SRL
(locul)
str. _______, nr.___, ap._
c/f ____________
c/d _________________
BC „___________”
c/b _____________

____semnătura                     /Nume Prenume/

___semnătura_             / Nume Prenume /

 

____________________________________________________________

Acest model de Contract vă este oferit de către
Firma de consultanţă juridică „Legal Solutions"
Adresa: Str. Vlaicu Pîrcălab 27/1
Tel: 022 21 05 05
E-mail: office@legalsolutions.md
Site: www.legalsolutions.md

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...