37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Contract de antrepriză

Contract de antrepriză

Contract de antrepriză

“___” ___________ 2009

mun. Chişinău

________________________________, numită în continuare „Client ", în persoana ________________
____________________________________________________ activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de o parte, şi________________________________________________, numită în continuare „Antreprenor", în persoana _______________________________________________ activînd în baza
(statutului, procurii ...), pe de altă parte, numite în continuare „Părţi" au încheiat prezentul acord despre următoarele:

1. Obiectul contractului
1.1. Clientul încredinţează, iar Antreprenorul se obligă să efectueze din cont propriu, în conformitate cu condiţiile prezentului contract, o lucrare, iar Clientul se obligă să recepţioneze lucrarea şi să o achite.
2. Caracterul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor ______________________________________ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________. (tipul şi caracterul lucrării)
3. Cerinţele Clientului faţă de obiectul de antrepriză
3.1 Obiectul de antrepriză (rezultatul lucrărilor îndeplinite conform prezentului contract) constituie: 
3.2 Caracteristicile cantitative a obiectului antreprizei: _______________________________________
__________________________________________________________________________________
3.3 Calitatea obiectului de antrepriză trebuie să corespundă următoarelor condiţii:_________________
____________________________________________.
3.4 Antreprenorul este obligat să respecte cerinţele Clientului în vederea realizării lucrării.
3.5. Antreprenorul este obligat să-l informeze imediat pe Client în cazul în care îndeplinirea cerinţelor Clientului ameninţă utilitatea lucrării.
4. Utilajul, materialele şi condiţiile realizării lucrărilor
4.1 Lucrările se execută din materialele Clientului, cu excepţia celor materiale care, conform condiţiilor prezentului contract, au fost oferite de către Antreprenor.
4.2 Lucrarea se execută din următoarele materiale ale Antreprenorului:
4.2.1._________________________________________________ (cantitatea şi preţul)
4.2.2. _________________________________________________ (cantitatea şi preţul)
4.3 Calitatea materialelor Antreprenorului trebuie să corespundă ________________ (sau) să permită realizarea cerinţelor Clientului la capitolul calitate.
4.4 Riscul pierderii sau deteriorării fortuite a materialelor Antreprenorului din momentul transmiterii îl suportă Clientul/Antreprenorul.
4.5. Antreprenorul se asigură din cont propriu cu utilaj necesar pentru realizarea obiectului antreprizei.
4.6. În termen de _________ din momentul semnării prezentului contract, Clientul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum şi alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.
5. Costul lucrărilor
5.1 Costul şi cheltuielile în vederea îndeplinirii lucrărilor se stabilesc conform devizului estimativ (Anexa nr.1 la prezentul contract) care se acoperă din contul Clientului.
5.2 În cazul necesităţii majorării devizului estimativ Antreprenorul este obligat să-l informeze în scris despre aceasta pe Client în termen de ___________ zile. La înştiinţare trebuie să fie anexate documentele ce confirmă majorarea devizului.
5.3. Clientul este obligat în termen de ________ zile după primirea înştiinţării, să-i acorde Antreprenorului răspunsul cuvenit despre acceptarea comenzii sau despre refuzarea contractului.
5.4 Costul lucrărilor la prezentul contract se indică fără TVA (inclusiv TVA).
6. Remuneraţia Antreprenorului
6.1. pentru realizarea antreprizei Antreprenorul primeşte de la Client o remuneraţie în sumă de ___________________________________.
6.2. Pentru îndeplinirea lucrărilor, cu _________ zile înainte, Clientul achită Antreprenorului o plată suplimentară în mărime de___________.
7. Modul şi termenele de achitare
7.1. Termenele de achitare:
7.1.1 în termen de _________ din momentul semnării prezentului contract un avans în mărime de _____________ ;
7.1.2 în termen de _____________ din momentul semnării actului de primire-predare a lucrărilor asigură achitarea deplină.
7.2. Modul de plată: în numerar/prin transfer/mixt.
7.3. Forma achitării: (dispoziţie de plată, cec, acreditiv etc)
7.4. Clientul este obligat să-l înştiinţeze pe Antreprenor despre efectuarea plăţii, în termen de _____________ din momentul _____________ prin___________ email/fax/etc.
7.5. Plata suplimentară, conform p.6.2 al prezentului contract, se achită în condiţiile
7.1-7.4
8. Termenele de executare lucrărilor
8.1. Antreprenorul se obligă să înceapă executarea lucrărilor în termen de______________ din momentul acordării materialelor, documentelor necesare.
8.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de __________ cu dreptul executării anticipate.
8.3. Termene intermediare: ________________________  
8.4. La finisarea executării lucrărilor antreprenorul este obligat să-l înştiinţeze înscris pe Client despre pregătirea obiectului spre recepţionare în termen de ____________________
9. Controlul de către Client a procesului îndeplinirii lucrărilor
9.1 Antreprenorul se obligă în termen de __________ să informeze despre procesul îndeplinirii lucrărilor.
9.2 Clientul are dreptul de acces liber la lucrările Antreprenorului pentru a controla mersul şi calitatea lucrărilor efectuate.
10. Ordinea predării-primirii obiectului antreprizei
10.1. Predarea-primirea lucrărilor îndeplinite se efectuează de către părţi în baza unui act, în termen de ________ din momentul înştiinţării Clientului despre pregătirea obiectului antreprizei spre recepţionare.
10.2 Locul predării-primirii: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10.3 Obiectul antreprizei trebuie să fie prezentat Clientului sub formă de ________________________
______________________________________________________________. 
10.4 Furnizarea obiectului antreprizei se efectuează de Client (Antreprenor) din contul ___________  în ordinea următoare _______________________ în termen de _______________ după semnarea actului de predare-primire.
10.5 Antreprenorul este obligat să-i prezinte Clientului materialele restante, darea de seamă cu privire la utilizarea materialelor, precum şi să transmită ultimului toată documentaţia şi desenele tehnice, acordate conform p.4.6. al prezentului contract, precum şi alte documente pertinente obiectului de antrepriză ci semnate pe parcursul sau în legătură cu executarea acesteia.
11. Termenele de garanţie
11.1 Termenul de garanţie conform prezentului contract constituie ________________ din momentul transmiterii obiectului antreprizei.
12. Termenul de valabilitate al prezentului contract
12.1 Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către părţi şi este valabil pînă la momentul executării lui depline pînă la „___” ________________ 2009.
12.2 Prezentul contract poate fi prelungit cu consimţărnîntul expres al părţilor.
13. Responsabilităţile Părţilor
13.1 Pentru încălcarea condiţiilor prezentului contract Partea vinovată recuperează prejudiciul adus astfel, inclusiv venitul ratat, în ordinea prevăzută de prezentul contract.
13.2 Conform prezentului contract, Antreprenorul este responsabil de: _________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________. 
13.3 Conform prezentului contract, Clientul este responsabil de: ______________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________
13.4 Pentru refuzul neîntemeiat unilateral de la executarea obligaţiilor sale în perioada de valabilitate a prezentului contract, partea vinovata va achita o penalitate în mărime de _______________________ _____________________________ (cu cifre şi litere).
13.5 Pentru încălcarea altor condiţii a prezentului contract partea vinovată _______________________
____________________________________________________________.
14. Asigurarea (garantarea) obligaţiilor prezentului contract: gaj/ipoteca/asigurare/cauţiune etc.
15. Modul de soluţionare a eventualelor litigii
15.1. Toate litigiile dintre Părţi, la care nu s-a ajuns la un compromis, se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova judecătoria economică (judecătoria arbitrară, cu indicarea concretă a instanţei sau ordinea formării componenţei ei).
15.2. Părţile stabilesc că toate pretenţiile (reclamaţiile) posibile la prezentul contract trebuie să fie soluţionate de către părţi în termen de _____________ zile din momentul primirii pretenţiilor (reclamaţiilor).
16. Modificarea condiţiilor (clauzelor) prezentului contract
16.1 Condiţiile prezentului contract au aceeaşi putere obligatorie pentru părţi şi pot fi modificate cu acordul reciproc cu întocmirea obligatorie a înscrisului.
16.2 Nici una dintre părţi nu este în drept să transmită drepturile sale la prezentul contract unei persoane terţe fără acordul în scris al celeilalte Părţi.
16.3 Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, fiind distribuite cîte unul fiecărei părţi. După semnarea prezentului contract toate negocierile prealabile, scrisorile, acordurile prealabile şi procese-verbale cu privire referitoare mai mult sau mai puţin la prezentul contract, îşi pierd puterea juridică.
16.4 Toate modificările textului prezentului contract au putere juridică numai în cazul autentificării reciproce a lor de către reprezentanţii părţilor în fiecare caz aparte.
17.  Anexe la prezentul contract
17.1. La prezentul contract se anexează - Anexa nr.1 „Devizul estimativ" pe __________ pagini.
17.2 Anexele la prezentul contract constituie părţi integrante a lui.

Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor.

Descarcă fişierul în format *.doc

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...