37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Contract cu privire la răspunderea materială individuală deplină

Contract cu privire la răspunderea materială individuală deplină

CONTRACT
cu privire la răspunderea materială individuală deplină Nr. ___

(locul)                                                                               (data)

SRL „_______", cu IDNO __________, cu sediul în _______________________________, în persoana Administratorului _____________, care acţionează în baza __________, numită în continuare „Angajator", şi

Cet.___________, domiciliat pe adresa: _________________, buletin de identitate: seria _____________, eliberat de_____ la data de ________, IDNP__________, numit în continuare „Salariat", în funcţia de ___________ în baza Contractului individual de muncă Nr.__ din _______,

În scopul asigurării integrităţii bunurilor transmise în cadrul exercitării funcţiei sale, Părţile au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Salariatul îşi asumă răspunderea materială individuală deplină pentru neasigurarea integrităţii bunurilor transmise lui de către Angajator şi se obligă:
     a) să aibă o atitudine gospodărească faţă de bunurile transmise şi să ia măsuri de prevenire a prejudiciului;
     b) să informeze la timp Angajatorul despre toate circumstanţele care ameninţă integritatea bunurilor ce i-au fost transmise;
     c) să ţină la evidenţă, să întocmească şi să prezinte, în modul stabilit, dările de seamă financiar-materiale şi alte dări de seamă cu privire la circulaţia şi soldurile valorilor ce i-au fost transmise;
     d) să participe la efectuarea inventarierii, reviziei, altor controale asupra integrităţii bunurilor/valorilor ce i-au fost transmise.

2. Pentru asigurarea de către Salariat a integrităţii bunurilor ce i-au fost transmise, Angajatorul se obligă:
     a) să creeze Salariatului condiţii normale pentru muncă şi pentru asigurarea integrităţii bunurilor transmise acestuia;
     b) să aducă la cunoştinţa Salariatului legislaţia în vigoare cu privire la răspunderea materială a salariaţilor pentru prejudiciul cauzat Angajatorului, precum şi regulamentele de ordine interioară referitor la modul de păstrare, recepţionare, prelucrare, vânzare (livrare), transportare, folosire în procesul muncii şi efectuare a altor operaţiuni cu bunurile/valorile ce i-au fost transmise Salariatului;
     c) să efectueze, în modul stabilit, inventarierea, revizia, alte controale asupra integrităţii şi stării bunurilor/valorilor ce i-au fost transmise Salariatului.

3. Stabilirea mărimii şi repararea prejudiciului cauzat Angajatorului de către Salariat se efectuează în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.

3.1 Salariatul poartă răspundere materială în mărimea deplină a prejudiciului  material  cauzat din vina lui angajatorului în cazurile când:
     a) salariatul a primit bunurile şi alte valori spre decontare în baza unei procuri unice sau în baza altor documente unice;
     b) prejudiciul a fost cauzat în urma acţiunilor sale culpabile intenţionate, stabilite prin hotărâre judecătorească;
     c) prejudiciul a fost cauzat de un salariat aflat în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit. k) Codul Muncii;
     d) prejudiciul a fost cauzat prin lipsă, distrugere sau deteriorare intenţionată a materialelor, semifabricatelor, produselor (producţiei), inclusiv în timpul fabricării lor, precum şi a instrumentelor, aparatelor de măsurat, tehnicii de calcul, echipamentului de protecţie şi a altor obiecte pe care unitatea le-a eliberat salariatului în folosinţă;
     e) în conformitate cu legislaţia în vigoare, salariatului îi revine răspunderea materială deplină pentru prejudiciul cauzat angajatorului  în timpul îndeplinirii obligaţiilor de muncă;
     f) prejudiciul  a fost cauzat în afara exerciţiului funcţiunii.

3.2. Determinarea mărimii prejudiciului.
      (1) Mărimea prejudiciului material cauzat angajatorului se determină conform pierderilor reale, calculate în baza datelor de evidenţă contabilă.
      (2) În cazul sustragerii, pierderii, distrugerii sau deteriorării bunurilor angajatorului atribuite la mijloacele fixe, mărimea prejudiciului material se calculează pornindu-se de la costul de inventar (preţul de cost) al valorilor materiale, minus uzura, conform normelor stabilite.
      (3) În caz de sustragere, lipsă, distrugere sau deteriorare intenţionată a valorilor materiale (cu excepţia celor menţionate  la alin.(2), prejudiciul  se stabileşte pornindu-se de la preţurile din localitatea respectivă la data cauzării prejudiciului, conform datelor statistice.

4. Salariatul nu poartă răspundere materială dacă prejudiciul nu s-a produs din vina lui, precum şi în cazul existenţei circumstanţelor prevăzute de art. 334 din Codul muncii.

5. Prezentul Contract îşi începe acţiunea din data semnării lui.

6. Acţiunea prezentului Contract se extinde asupra întregii perioade în care Salariatul lucrează cu valorile transmise lui de Angajator. SALARIATUL răspunde disciplinar sau material deplin pentru cauzarea prejudiciilor ANGAJATORULUI şi/sau terţelor persoane din culpă (vinovăţie) prin:
     6.1. Nerespectarea condiţiilor prezentului contract prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a  obligaţiilor sale ce reiese din prezentul contract şi legislaţia muncii, exercitarea cu încălcări a atribuţiilor prevăzute în Capitolul 1 al prezentului contract.
     6.2. Distrugerea şi/sau pierderea bunurilor mobile încredinţate SALARIATULUI pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute în Capitolul 1 al prezentului Contract;
     6.3. Distrugerea bunurilor imobile;
     6.4. Folosirea bunurilor ANGAJATORULUI şi/sau a terţelor persoane în mod abuziv şi/sau în interes personal;
     6.5. Nerespectarea condiţiilor de confidenţialitate indicate în Contractul individual de muncă Nr.__.
     6.6. Dacă SALARIATUL din culpă cauzează ANGAJATORULUI vreun prejudiciu indicat în pct. 3.1. al prezentului Contract, primul compensează integral suma pierderii/prejudiciului,  sumă care va fi încasată în mod forţat din fiecare salariu lunar al acestuia în proporţie de 50 (cincizeci)%.

ANGAJATORUL răspunde pentru cauzarea prejudiciilor SALARIATULUI în cazul neexecutării corespunzătoare a obligaţiei prevăzute în Capitolul 1 al prezentului Contract.

7. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeaşi putere juridică, unul dintre care se păstrează la Angajator, iar al doilea - la Salariat.

8. Modificarea condiţiilor prezentului Contract, completarea sau rezilierea lui se efectuează printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la Contract şi este parte integrantă a acestuia.

          A N G A J A T O R                                                              S A L A R I A T
                Director                                                                   
       ________________                                                    __________________         
                    L.Ş.

_______________________________________________

Acest model de Contract vă este oferit de către
Firma de consultanţă juridică „Legal Solutions"
Adresa: Str. Vlaicu Pîrcălab 27/1
Tel: 022 21 05 05
E-mail: office@legalsolutions.md
Site: www.legalsolutions.md

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...