37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Consecinţele fiscale la casarea mijloacelor fixe

Consecinţele fiscale la casarea mijloacelor fixe

29.01.201114.893 views Artur Morarenco
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Consecinţele fiscale la casarea mijloacelor fixe

 

Aţi casat vreodată un mijloc fix doar pe motiv că în evidenţa contabilă pentru acesta s-a acumulat uzura deplină? Aceasta nu numai că contravine standardelor naţionale de contabilitate ci poate genera şi consecinţe fiscale negative pentru entitate.

 

Aspectul contabil

Conform punctului 58 din SNC 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, obiectul mijloacelor fixe se casează din bilanţul întreprinderii la scoaterea din funcţiune din diverse motive şi cînd nu se aşteaptă în viitor de la acesta nici un avantaj economic.

Totodată, conform punctului 60 din CSNC 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, mijloacele fixe sînt scoase din uz din motivul vînzării, uzurii totale, schimbului pe alte active etc.

Astfel, prin prisma prevederilor SNC 16, uzura totală (calcularea deplină a uzurii în evidenţa contabilă), nu este un motiv ce poate duce desinestătător la casarea mijlocului fix. Pe lîngă acesta trebuie să se îndeplinească condiţia că de la acest mijloc fix nu se aşteaptă pe viitor nici un avantaj economic, adică nu poate fi folosit în nici un fel la entitate.

Atît timp cît mijlocul fix funcţionează la întreprindere, el nu urmează a fi casat, şi trebuie reflectat în rapoarte la valoarea de bilanţ (care va fi egală cu 0). Dacă prin politica de contabilitate a entităţii, ca metodă de evaluare ulterioară a mijloacelor fixe, este aprobată metoda alternativ admisibilă, atunci acest mijloc fix, în baza expertizei estimative efectuate de către specialişti (estimatori) calificaţi, poate fi reevaluat la valoarea venală (de piaţă) a acestuia.

În caz cînd mijlocul fix nu funcţionează, sau este defectat şi reparaţia acestuia nu este rezonabilă, deci entitatea nu planifică să îl mai utilizeze pentru obţinerea avantajelor economice, acest mijloc fix urmează a fi casat sau vîndut, după caz.

Atît timp cît mijlocul fix nu este casat de la bilanţul întreprinderii, acesta se află sub răspunderea gestionarului, aceasta garantînd integritatea lui.

 

Aspectul fiscal

În cazul casării anticipate a mijlocului fix, care ar fi putut fi utilizat încă la entitate, există riscul ca o parte din uzura mijlocului fix casat, calculată în evidenţa financiară, să nu fie deductibilă din punct de vedere fiscal.

La aceasta duce, în mod independent, 2 factori:

1. În scopuri fiscale mijlocul fix poate avea o durată de funcţionare diferită faţă de durata de funcţionare în scopuri financiare1 – doar pentru mijloacele fixe incluse în categoria I de proprietate;

2. Metoda de calculare a uzurii în scopuri fiscale şi în scopuri financiare este diferită: în evidenţa contabilă, uzura se calculează pînă în luna în care mijlocul fix a fost casat inclusiv, pe cînd în scopuri fiscale, uzura nu se calculează pentru tot anul în care mijlocul fix a fost casat – pentru mijloacele fixe din toate categoriile de proprietate.

Ambii factori pot duce la nerecunoaşterea în scopuri fiscale a uzurii care încă nu a reuşit să fie calculată din motiv că mijlocul fix a fost casat anticipat, deci nu mai este utilizat în scopuri de antreprenoriat.

Pentru a înţelege mai bine vom analiza corectările generate de fiecare din factori.

1. Să presupunem că pentru un depozit s-a stabilit durata de funcţionare în scopuri financiare de 30 ani, iar, conform Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, durata de funcţionare a depozitului este de 50 ani. Depozitul a fost dat în exploatare la data de 10.06.1980. La data de 10.06.2010, conducerea întreprinderii a luat decizia eronată de a casa în evidenţa contabilă depozitul din cauza calculării uzurii totale, cu toate că acesta încă se afla în stare bună de funcţionare.

Conform punctului 24 din Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale (HG nr.289 din 14.03.2007), în cazul în care mijloacele fixe sînt supuse donaţiei, ieşirii forţate, conservării, lichidării mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei de funcţionare utilă şi altei ieşiri, baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune pe fiecare categorie de proprietate va fi micşorată cu baza valorică ajustată a obiectelor ieşite. Iar baza valorică ajustată a fiecărui mijloc fix separat raportat la categoria I de proprietate pentru perioada respectivă (N) constituie baza valorică la începutul perioadei de gestiune a mijlocului fix pentru perioada respectivă (N). Astfel, pe motivul casării depozitului din evidenţa contabilă, acesta se va considera că nu se mai foloseşte în activitatea de antreprenoriat şi se va reflecta la ieşiri. La întocmirea Registrului de evidenţă a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale pentru perioada de gestiune, baza valorică a depozitului de la începutul anului se va casa prin indicarea aceleiaşi valori la ieşiri în coloana „Lichidare”. Să presupunem că baza valorică a depozitului la începutul anului 2010 (anul în care a fost casat) constituie 22 594 lei.

 

Registrului de evidenţă a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale

 

Nr. d/o

Categoria de proprietate şi norma uzurii

Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune (Bi)

Suma intrărilor (Sintr.)

Suma corectărilor (Sc)

Suma ieşirilor (Sieşir)

Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune (Bf)

Uzura calculată (Uf)

Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul următoarei perioade de gestiune

 

Total

 

Total

Lichidare

Total

1.

I-5%

22594/1

 

 

 

 

22594/1

22594/1

0

0

0

 

2. În scopuri fiscale uzura nu se calculează începînd cu anul în care mijlocul fix a fost casat, inclusiv2, iar în evidenţa contabilă, uzura se calculează lunar, inclusiv şi pentru luna în care se casează mijlocul fix. Astfel, din cauza casării mijlocului fix din evidenţa contabilă, conform punctului 24 din Regulament, la întocmirea Registrului de evidenţă a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale pentru perioada de gestiune, baza valorică, la începutul anului, a categoriei de proprietate în care a fost inclus mijlocul fix se va diminua cu baza valorică ajustată a acestuia. Tot în punctul 24 se specifică că baza valorică ajustată a mijloacelor fixe se determină în felul următor:

a) baza valorică ajustată a fiecărui mijloc fix separat raportat la categoria I de proprietate pentru perioada respectivă (N) constituie baza valorică la începutul perioadei de gestiune a mijlocului fix pentru perioada respectivă (N);

b) pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II-V de proprietate - baza valorică ajustată a unui obiect se determină prin calcul, reieşind din ponderea procentuală a valorii de bilanţ a obiectului la începutul perioadei respective în suma totală a valorii de bilanţ aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă;

Astfel, pentru mijlocul fix inclus în categoria I de proprietate – se va exclude baza valorică a acestuia de la începutul anului, iar pentru mijlocul fix inclus în una din categoriile II-V – se va exclude baza valorică ajustată a acestuia, care se determină prin formula:

,

unde,

BVA – baza valorică ajustată a mijlocului fix

VBm – valoarea de bilanţ la începutul anului a mijlocului fix

VBc – valoarea de bilanţ la începutul anului a tuturor mijloacelor fixe ce intră în categoria dată

BVc – baza valorică a categoriei la începutul anului

Astfel, dacă în decursul anului se casează un mijloc fix (inclus în una din categoriile de proprietate II-V), a cărui valoare de bilanţ la începutul anului nu este egală cu zero, atunci baza valorică ajustată a sa la fel nu va fi egală cu zero (conform formulei indicate mai sus), respectiv baza valorică a categoriei în care a fost inclus mijlocul fix se va micşora cu baza valorică ajustată a acestui obiect.

Să presupunem că pentru un automobil s-a stabilit cît în scopuri financiare, atît şi în scopuri fiscale, durata de funcţionare de 3 ani. Automobilul a fost dat în exploatare la data de 03.04.2007. La data de 03.04.2010, conducerea întreprinderii a luat decizia eronată să caseze automobilul din evidenţa contabilă, pe motivul uzurii totale, cu toate că acesta se afla în stare bună de funcţionare. La începutul anului 2010, valoarea de bilanţ a automobilului (valoarea încă neamortizată) constituie 6 738 lei, baza valorică a categoriei a V la începutul anului este de 265 491 lei, iar valoarea de bilanţ a obiectelor ce intră în categoria a V la începutul anului este de 372 915 lei.

lei

Astfel baza valorică a categoriei V se va micşora cu baza valorică ajustată a automobilului casat – 4 797 lei.

 

Registrului de evidenţă a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale

 

Nr. d/o

Categoria de proprietate şi norma uzurii

Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune (Bi)

Suma intrărilor (Sintr.)

Suma corectărilor (Sc)

Suma ieşirilor (Sieşir)

Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune (Bf)

Uzura calculată (Uf)

Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul următoarei perioade de gestiune

 

Total

 

Total

Lichidare

Total

1.

V-30%

265491/13

 

 

 

 

4797/1

4797/1

260694/12

78208

182486

 

Menţionăm că, pentru mijloacele fixe incluse în categoriile II-V, în cazul cînd, la începutul anului valoarea de bilanţ a mijlocului fix casat este egală cu zero, atunci uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale nu se va corecta, chiar şi în cazul cînd durata de funcţionare utilă a mijlocului fix în scopuri financiare este stabilită mai mică decît durata de funcţionare utilă în scopuri fiscale (preluată din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale).

Generalizînd, la nedeductibilitatea uzurii va duce:

1. Casarea unui mijloc fix inclus în categoria I de proprietate, pentru care încă nu s-a calculat complet uzura în scopuri fiscale;

2. Casarea unui mijloc fix inclus în una din categoriile II-V de proprietate, valoarea de bilanţ la începutul anului a căruia este mai mare decît zero

 

1 În scopuri fiscale, durata de funcţionare a mijlocului fix se determină în corespundere cu Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale (HG nr.338 din 21.03.2003), pe cînd durata de funcţionare a mijlocului fix în scopuri financiare nu este una stabilită prin legislaţiei ci, în conformitate cu SNC 16, se stabileşte de către administraţia întreprinderii desinestătător.

2 Conform punctului 24 din Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale (HG nr.289 din 14.03.2007), în cazul în care mijloacele fixe sînt supuse donaţiei, ieşirii forţate, conservării, lichidării mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei de funcţionare utilă şi altei ieşiri, baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune pe fiecare categorie de proprietate va fi micşorată cu baza valorică ajustată a obiectelor ieşite. Astfel, ca urmare a corectării bazei valorice a categoriei la începutul anului, uzura pentru mijlocul fix casat nu se va calcula pentru tot anul.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...