37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Comunicat cu privire la prezentarea Notelor de informare aferente salariului şi altor plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaților, altor persoane terțe (forma IALS 14 și forma INR 14) pentru perioada fiscală 2017

Comunicat cu privire la prezentarea Notelor de informare aferente salariului şi altor plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaților, altor persoane terțe (forma IALS 14 și forma INR 14) pentru perioada fiscală 2017

12.01.2018922 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat, informează că la 25 ianuarie 2018 expiră termenul de prezentare a Notei de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS 14) (în continuare Nota de informare (Forma IALS14) şi a Notei de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR 14) (în continuare Nota de informare (Forma INR14).

Formularele și modul de completare a acestora sunt prevăzute de Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 (în continuare - Regulament).

La perfectarea Notei de informare (forma IALS14), contribuabilii urmează să țină cont de următoarele aspecte:

-în conformitate cu prevederile art.92 alin.(3) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să declarare în Nota de informare (forma IALS14) suma veniturilor din care este prevăzută reținerea finală a impozitului pe venit la sursa de plată, potrivit art.901 din Codul fiscal, dar numai în partea în care valoarea venitului achitat (pe tip de venit separat) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul menționat. Astfel, obligația de reflectare în Nota de informare (Forma IALS14) a veniturilor şi impozitului pe venit reținut final la sursa de plată, nu survine în toate cazurile, ci doar atunci când plățile efectuate în folosul persoanei fizice în decursul anului 2017, au depășit suma de 10 620 lei. Pentru astfel de plăți se va declara întreaga sumă a venitului achitat şi a impozitului pe venit reținut;

-la indicarea veniturilor sub formă de salariu în Nota de informare (forma IALS 14), este necesar de remarcat modul de completare a coloanei 7 „Numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare", în care urmează să se reflecte numărul de luni în care a fost achitat efectiv salariul (pct. 4 din anexa nr. 4 la Regulament). În cazul în care, în anul de gestiune angajatului, din anumite motive, nu i-a fost achitat salariul (s-a aflat în concediu medical, concediu de odihnă neplătit etc.), col. 7 nu se completează. Urmează de a ține cont de faptul că indicatorii din col. 7 din Nota de informare (forma IALS 14), se completează cu titlu informativ şi nu este legată cu numărul de luni pentru care au fost acordate scutirile;

-la completarea coloanei 1 „Nr. d/o" din Nota de informare (forma IALS 14), este necesar de a ține cont de faptul că, în cazul în care angajatul obține de la entitate atât plăți salariale, cât şi plăți pentru prestarea de servicii,  din care s-a calculat impozitul pe venit potrivit art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, în această coloană se va efectua o singură înscriere, indicând codul sursei de venit SAL. În cazul în care, concomitent cu plățile salariale, angajatul obține şi alte venituri (de exemplu: venituri care se atribuie la codul sursei de venit SER, DIV, FOL, etc.), în col. 1 se vor efectua numărul de înscrieri după caz cu numere de ordine diferite, cu indicarea separată a codurilor sursei de venit. Această modalitate de completare reiese din remarca care se conține în Nota de informare (forma IALS 14), conform căreia numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată nota, indiferent de numărul de pagini;

-la completarea anexei „Informaţia privind persoanele întreținute" la Nota de informare (forma IALS14), numărul de ordine al angajatului care solicită scutirea pentru persoanele întreținute, trebuie să corespundă numărului de ordine al acestuia (angajatului), din Nota de informare (forma IALS14). În cazul în care angajatul a solicitat două sau mai multe scutiri pentru persoanele întreținute, datele reflectate în coloanele 1 şi 2 ale anexei menționate (numărul de ordine şi codul fiscal al angajatului) se repetă pentru fiecare persoană întreținută (pct. 5 din anexa nr. 4 la Regulament). Pentru persoanele întreținute care nu dețin buletin de identitate, codul fiscal care urmează a fi reflectat în col. 3 din anexa la Darea de seamă (forma IALS14), conform art. 163 alin. (6) din Codul fiscal, reprezintă seria şi numărul certificatului de naștere sau al altui act care confirmă identitatea persoanei;

În cazul companiilor din domeniul IT, ai căror angajați aplică regimul de impunere reglementat de art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (nr. 1164 din 24.04. 1997), la completarea Notei de informare (forma IALS14), în coloana 6 se va indica venitul impozabil, ținând cont de limita lunară în mărime de două salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul 2017, iar în coloana 18 - impozitul calculat din venitul respectiv.

Menționăm că pe parcursul anului 2017, cuantumul salariului mediu prognozat pe economie a fost modificat. Astfel, pentru situațiile juridice consumate până la intrarea în vigoare a HG nr.572 din 19 iulie 2017, urma să se aplice indicatorul salariului mediu prevăzut la data respectivă (5300 lei), iar pentru situațiile juridice după data intrării în vigoare a modificărilor (începând cu acea dată) - indicatorul modificat (5600 lei).

La completarea Notei de informare (forma INR14) urmează să se țină cont de următoarele:

-plățile efectuate pe parcursul perioadei fiscale în folosul nerezidenților, se reflectă în Nota de informare (forma INR 14). În Nota menționată, nu vor fi reflectate veniturile achitate în folosul angajaților nerezidenți, specificate la art. 71 lit. n) şi o) din Codul fiscal, precum şi impozitul reținut din aceste venituri, care se impozitează conform art. 88 din Codul menționat și care urmează de a fi reflectate în Nota de informare (Forma IALS14);

-în Nota de informare (Forma INR14), ținând cont de cotele impozitării stabilite prin art.91 din Codul fiscal, se vor reflecta veniturile achitate pe parcursul perioadei fiscale sub formă de dividende (codul sursei de venit DIV b)), suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acționari (asociați) în perioadele fiscale 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social (codul sursei de venit RCS b)) şi alte plăți (codul sursei de venit PLT);

-la categoria altor plăți (codul sursei de venit PLT) vor fi specificate alte venituri specificate la art. 71 din Codul fiscal, care au fost obținute de nerezident pe teritoriul Republicii Moldova, cum ar fi: veniturile sub formă de dobânzi, royalty, plățile pentru arenda, plățile pentru serviciile prestate, etc. În cazul în care, potrivit legislației în vigoare și/sau tratatului internațional, lipsește obligația de impunere la sursa de plată a venitului îndreptat în favoarea nerezidentului, valoarea acestor venituri nu se va reflecta în Nota de informare (forma INR 14). De asemenea, în această Notă de informare, nu se vor indica nici veniturile achitate nerezidentului, care se referă la activitatea desfăşurată de către acesta peste hotarele Republicii Moldova, asupra cărora nu se răsfrînge obligația de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată.În cazul Notei de informare (forma IALS 14), la venituri cu codul sursei de venit ALT, se vor indica veniturile aferente desfacerii prin unitățile comerțului de consignație a mărfurilor.

În cazul depistării unor greșeli după prezentarea Notei de informare (forma IALS 14) sau a Notei de informare (forma INR 14), contribuabilul are dreptul să prezinte o notă de informare suplimentară. În această notă se indică numai rândurile în care au fost comise greșeli, respectând cerința ca numărul de ordine al rândului din nota de informare corectată, să coincidă cu numărul de ordine al rândului din nota de informare în care s-a comis greșeală.

În cazul efectuării unor corectări depistării unor greșeli după prezentarea Notei de informare (forma IALS14) sau (forma INR), angajatorii sunt obligați să informeze beneficiarul plăților, în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală (art.92 alin.(41) din Codul fiscal).

 Concomitent cu obligația de prezentare a informațiilor menționate, plătitorii veniturilor respective sunt obligați să prezinte până la 1 martie 2018 beneficiarului acestor plăți (cu excepţia celor ce au obţinut venituri conform art.901 şi art.91 alin.(1)din Codul fiscal), informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art.33-35 din Codul fiscal, suma deducerilor prevăzute la art.36 alin.(6) şi (7), precum şi suma impozitului reținut, în cazul reținerii. Informația aferentă veniturilor, calculate și achitate în folosul persoanelor fizice și a impozitului pe venit reținut din aceste venituri (în continuare - Informația privind veniturile și impozitului pe venit) care urmează să fie eliberată angajaților, se completează conform formularului, specificat în anexa nr.5 la Regulamentul  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22.08.2014.

De asemenea, atenționăm la faptul că pentru angajații din domeniul IT, Informația privind veniturile și impozitul pe venit, urmează de a completată în două rânduri separate, și anume:

-în rândul 1 (col.2), se indică venitul impozabil pentru anul de gestiune calculat în modul stabilit în art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (suma veniturilor lunare ale căror mărimi nu depășește 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv). Suma menționată, urmează să corespundă sumei totale a venitului impozabil, reflectat în col. 8.10 din Fișa personală (anexa nr.8 la Regulamentul sus-menționat). În col. 5 rândul 1, se reflectă suma totală a impozitului pe venit reținut în anul de gestiune);

-în rândul 2 (col. 2), se indică suma totală a venitului achitată în anul de gestiune (suma totală din col.8.3 din Fișa personală). Col.5 rândul 2 nu se completează.

Cele mai frecvente erori identificate la întocmirea Notelor de informare, sunt indicarea eronată a codurilor sursei de venit şi aici pot fi menționate următoarele:

-pentru veniturile şi câștigurile specificate la art. 901 din Codul fiscal, pentru care se aplică reținerea finală a impozitului pe venit (venituri cu codul sursei de venit impozabil: FOL, DIV, ROY, RCSb, NOR, LIV), impozitul se determină fără aplicarea scutirilor şi deducerilor, în timp ce în unele Note de informare Forma IALS 14, în rândurile cu codul surselor de venit menționate sunt constatate cazuri de reflectare atât a scutirilor cât şi a deducerilor (contribuția individuală de asigurări sociale şi prime de asigurare obligatorie de asistență medicală).

-sunt stabilite cazuri în care angajatorii din domeniul IT, completează în rândul cu codul sursei de venit SALa) suma scutirilor şi a deducerilor, pe când, conform prevederilor art. 24 alin. (21) din Legea de punere în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal, persoanele ce beneficiază de facilitate la impozitul de venit sunt private de dreptul utilizării scutirilor respective, precum şi de a deduce suma contribuției de asigurări sociale şi prime medicale.

Concomitent, atenționăm la faptul că în conformitate cu prevederile art.2601 din Codul fiscal, neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăților a informației specificate la art.92 alin.(4) şi (41) din Codul fiscal, de către persoanele care sunt obligate să rețină impozitul la sursa de plată, se sancționează cu amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare informație, dar nu mai mult de 5000 de lei.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefonul 0 8000 1525 (apel gratuit) a Centrului unic de apel.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...