37.9k
Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)   »   Climatul investiţional. Zonele economice libere și parcurile industrial

Climatul investiţional. Zonele economice libere și parcurile industrial

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Climatul investiţional. Zonele economice libere și parcurile industrial

            Politicile comerciale promovate de către Republica Moldova sunt orientate în cea mai mare măsură, spre atragerea investiţiilor în sectoarele economiei naţionale, care sunt capabile să asigure inovaţii, transfer de know-how şi producţie competitivă pe piaţa internă şi externă, valoare adăugată înaltă şi crearea unei infrastructuri tehnice şi economice eficiente pentru valorificarea potenţialului economic existent.

            În vederea asigurări unor politici consecvente şi armonioase, inclusiv prin dezvoltarea regiunilor, Guvernul RM a adoptat Strategia de atragere a investiţiilor şi promovarea exporturilor pentru anii 2006-2015. Prezenta Strategie este axată pe asigurarea unui flux stabil şi de lungă durată a investiţiilor în sectoarele economiei naţionale cu un potenţial sporit de competitivitate şi orientare la export, precum şi pătrunderea pe noile pieţe de desfacere prin integrarea ţării în economia mondială sunt:

                 majorarea volumelor investiţiilor, preponderent a celor străine directe, în economia naţională, care va permite ridicarea competitivităţii sectoarelor existente, modernizarea şi restructurarea economiei naţionale şi crearea noilor sectoare eficiente cu orientare la export;

                 reducerea disproporţiilor structurale şi regionale în dezvoltarea economiei naţionale;

                 asigurarea unei balanţe de plăţi pozitive din contul extinderii exporturilor şi fabricării mărfurilor şi prestării serviciilor substituibile celor importate;

                 maximizarea utilizării resurselor financiare locale în calitate de investiţii, inclusiv a cetăţenilor, remitenţilor şi surselor proprii ale agenţilor economici.

Stimulente investiţionale

1.             Condiţii egale pentru deschiderea afacerii investitorului, garantate de Guvern.

2.             Republica Moldova a semnat 39 acorduri cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, precum și cu 45 ţări acorduri pentru evitarea dublei impuneri, încheiate.

3.             Republica Moldova este membru al OMC (Organizaţia Mondială a Comerţului), CSI (Comunitatea Statelor Independente), CEFTA (Acordul Central European al Comerţului Liber), beneficiază de Preferinţele Comerciale Autonome cu UE, precum şi negociază la moment cu UE privind DCFTA (Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător).

4.             Existența parcurilor industriale şi zonelor economice libere, proiecte excepţionale orientate spre atragerea investițiilor.

Forma investiţiilor

Investiţiile în Republica Moldova pot fi efectuate în formă de:

1.      drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale;

2.      orice drept acordat în baza legii sau contractului, orice licenţă sau autorizaţie acordată în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv concesiuni de cercetare, cultivare, extragere sau explorare a resurselor naturale;

3.      drepturi derivate din acţiuni, părţi sociale sau alte forme de participare în societăţi comerciale;

4.      mijloace băneşti;

5.      drepturi de creanţe monetare sau alte forme de obligaţii faţă de investitor ce au valoare economică şi financiară;

6.      drepturi de proprietate intelectuală: dreptul asupra obiectelor de proprietate industrială (brevete de invenţii, modele de utilitate, mărci de produs şi mărci de serviciu, denumiri de firmă, denumiri de origine ale produselor, desene şi modele industriale, brevete pentru soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate), dreptul de autor şi drepturile conexe, secretul comercial (know-how), goodwill.

           Lista actelor normative emise de Guvern, de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale, care reglementează activitatea de antreprenoriat sunt incluse în Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător (Hotărârea Guvernului nr.1030 din 03.10.2005).

Investitorii străini au dreptul să treacă peste hotarele Republicii Moldova veniturile lor rămase după onorarea obligaţiilor fiscale sau o parte din venituri sub formă de produse achiziţionate pe piaţa internă a Republicii. Republica Moldova recunoaşte cesiunea, către un alt stat sau persoană juridică străină, a drepturilor investitorului străin asupra investiţiilor acestuia efectuate pe teritoriul său.

Zonele Economice Libere

              În prezent pe teritoriul Republicii Moldova activează 7 zone economice libere/zonele antreprenoriatului liber (ZEL), care sunt amplasate în toate regiunile ţării. Conform Legii nr. 440 din 27.07.2001 , ZEL sînt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător, în condiţiile legii.

Beneficiile amplasării în ZEL-uri sunt următoarele:

1.         Protecția investițiilor din partea statului;

2.         Statutul legal al ZEL este reglementat și poate fi modificat doar prin Legea Parlamentului RM;

3.         Posibilitatea transferului profitului obținut peste hotarele Republicii Moldova;

4.         Tratament preferențial pentru stimularea activității economice;

5.         Imposibilitatea de expropriere, naționalizare, sechestrare și confiscare altfel decât prin decizia judecătorească;

6.         Garantarea prevederilor legislative pe parcursul următorilor 10 ani din momentul înregistrării în calitate de Rezident al ZEL;

7.         Circulația liberă a mărfurilor (serviciilor) situate în cadrul ZEL;

8.         Posibilitatea de transmitere a mărfurilor (serviciilor) de la un Rezident la altul în cadrul Zonei Economice Libere doar cu factura de transport, fără perfectarea declarației vamale;

9.         Tratament vamal preferențial (Postul Vamal este situat în cadrul ZEL);

Avantaje Fiscale în Zonele Economice Libere

1.         Scutire de 50% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RM;

2.         Scutire de 25% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obţinut din alte activităţi decît exportul de mărfuri (servicii);

3.         Scutire totală timp de 3 ani de plata impozitului pe venitul obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RM, drept rezultat al investirii în zona liberă a cel puţin un milion USD;

4.         Scutire totală timp de 5 ani de plata impozitului pe venitul obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RM, drept rezultat al investirii în zona liberă a cel puţin cinci milioane USD;

5.         Cota zero T.V.A. la mărfurilor (serviciilor) livrate în interiorul zonelor libere;

6.         Cota zero T.V.A. la mărfurile (serviciile) livrate în zona liberă din afara Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate din zona liberă în afara Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate în zona liberă din restul teritoriului Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate de către rezidenţii diferitor zone libere din Republica Moldova unul altuia;

7.         Scutire de plata accizelor pentru mărfurile introduse în zona liberă din afara Republicii Moldova, din alte zone libere, din restul teritoriului Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi exportate în afara Republicii Moldova;

8.         Nu sunt supuse accizelor livrările de mărfuri efectuate în interiorul zonei libere şi livrările de mărfuri dintr-o zonă liberă în alta;

         Pentru a obține statutul de rezident al Zonelor Economice Libere candidații trebuie să participe la concurs înaintînd propunerile de concurs la locul de amplasare a sediului Administraţiei, în două exemplare (limba de stat, rusă sau engleză), care includ:

1.         cererea, adresată Administratorului Principal, privind admiterea la concursul de selectare;

2.         copia certificatului de înregistrare în calitate de subiect al activităţii antreprenoriale în Republica Moldova, eliberat de către Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale sau scrisoare de garanţie privind constituirea şi înregistrarea persoanei juridice respective, în caz de învingere la concurs;

3.         copia documentului de achitare privind plata cotizaţiei de participare la concurs;

4.         proiectul investiţional sau planul business pentru 2-3 ani de activitate, în care s-a ţinut cont de activitatea în condiţiile zonei;

5.         intenţia de a participa la dezvoltarea teritoriului (infrastructurii) Zonei libere în corespundere cu condiţiile concursului sau lista de obiecte prioritare, propuse de către Administraţie;

6.         numele şi prenumele persoanelor autorizate să acţioneze în numele participanţilor la concurs şi să semneze documentele juridice;

7.         scurtă informaţie despre participant;

8.         copia bilanţului contabil pentru ultimul an de activitate;

9.         posibilităţi de sponsorizare;

10.       candidaţii care nu au proprietăţi imobiliare în cadrul zonei libere vor prezenta un antecontract în care vor fi stipulate condiţiile de arendă a spaţiului, iar proprietarii de imobile - acte care atestă dreptul de proprietate.

În Republica Moldova activează următoarele zone economice libere: Expo-Business-Chisinău, Ungheni-Business, Bălți, Tvardiţa, Otaci-Business, Valkaneş, Taraclia, precum și zonele cu statut similar - Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Liber Internaţional Mărculeşti.

Parcurile Industriale

          Conform Legii nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale, Parcul industrial este un teritoriu delimitat ce dispune de infrastructură tehnică şi de producţie, în care se desfăşoară activităţi economice, preponderent producţie industrială, prestare de servicii, valorificare a cercetărilor ştiinţifice şi/sau dezvoltare tehnologică într-un regim de facilităţi specifice în vederea valorificării potenţialului uman şi material al unei regiuni.

Parcurile industriale permit:

1.         de a reduce cheltuielile şi perioada de timp necesară pentru lansarea activităţii de producţie;

2.         de a procura terenurile aferente construcţiilor la preţul normativ;

3.         de a beneficia de suportul tehnic, juridic şi consultativ în procesul de obţinere a autorizaţiilor, avizelor, coordonărilor şi a altor acte permisive;

4.         de a beneficia de suportul financiar pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie;

5.         de a reduce riscurilor legate de activitatea economică.

Principalele Facilităţi Acordate la crearea şi funcţionarea parcurilor industriale:

         Pentru a facilita crearea şi funcţionarea parcului industrial, statul, în persoana autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, acordă deţinătorului titlului de parc industrial şi rezidenţilor acestuia următoarele facilităţi:

1.         scutirea de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă* conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare -cumpărare a pămîntului;

2.         înstrăinarea cu titlu gratuit sau darea în comodat a bunurilor proprietate publică întreprinderii administratoare pentru crearea şi dezvoltarea parcului industrial la decizia proprietarului acestora conform Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

3.         dreptul de a privatiza terenul proprietate publică aferent construcţiilor la preţul normativ al pămîntului, stabilit în momentul dării acestuia în folosinţă întreprinderii administratoare sau în arendă rezidenţilor parcului industrial, numai după procurarea şi/sau darea în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor cu destinaţie industrială şi conexe, conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului. Se acordă în cazul în care s-au efectuat investiţii în construcţiile şi instalaţiile a căror valoare este mai mare decît suma constituită din 3 preţuri normative ale terenului, stabilite la momentul dării acestuia în folosinţă întreprinderii administratoare sau în arendă rezidenţilor, plus plata pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenului din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă, estimată la data schimbării destinaţiei terenului, dacă aceasta a avut loc;

4.         aplicarea de către întreprinderea administratoare a coeficientului de micşorare pînă la 0,3 a tarifului la plata anuală pentru arenda terenului proprietate publică, stabilit conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, sau a tarifului de bază pentru chiria anuală a bunurilor proprietate publică, stabilit prin legea bugetului de stat pe anul respectiv;

5.         optimizarea controalelor de stat asupra activităţii rezidenţilor parcurilor industriale prin efectuarea controalelor planificate conform graficului anual aprobat prin hotărîre de Guvern sau a controalelor inopinate, efectuate cu acordul Ministerului Economiei conform legislaţiei în vigoare;

6.         monitorizarea proiectelor investiţionale, desfăşurate în cadrul parcurilor industriale, de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională;

7.         alocarea, după caz, a mijloacelor financiare pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie.

5 Paşi pentru obţinerea titlului de parc industrial

PASUL I. Identificarea terenului

Terenul destinat parcului industrial, împreună cu clădirile şi utilităţile amplasate pe acesta, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1.         să fie libere de orice sarcini;

2.         să nu constituie obiectul unor litigii în curs de examinare şi/sau soluţionare în instanţele judecătoreşti sau arbitraj;

3.         să aibă acces la căile de transport;

4.         să fie accesibilă racordarea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcului la utilităţile publice;

5.         să aibă o suprafaţă de cel puţin 5 hectare.

PASUL II. Identificarea sau fondarea întreprinderii - administratoare

Solicitant al titlului de parc industrial poate fi întreprinderea înregistrată în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova, care are în folosinţă, pentru cel puţin 30 de ani, sau în proprietate teren destinat creării parcului industrial.

PASUL III. Perfectarea documentelor

În vederea obţinerii titlului de parc industrial este necesar de a perfecta următoarele documente:

1.         copiile actelor de constituire ale întreprinderii administratoare;

2.         copiile documentelor ce confirmă dreptul de folosinţă pentru cel puţin 30 de ani sau dreptul de proprietate asupra terenului şi clădirilor destinate creării parcului industrial;

3.         planul de amplasare a terenului destinat parcului industrial;

4.         declaraţia deţinătorului sau proprietarului terenului privind îndeplinirea condiţiilor menţionate la primul pas;

5.         avizele deţinătorilor reţelelor de utilităţi publice;

6.         dosarul cadastral privind modificarea destinaţiei terenului sau autorizaţia pentru construcţia obiectivului;

7.         acordul consiliului local în a cărui jurisdicţie se află terenul destinat parcului industrial;

8.         studiul de fezabilitate privind crearea parcului industrial.

PASUL IV. Depunerea documentelor

Cererea şi setul de documente pentru obţinerea titlului de parc industrial se depune la Ministerul Economiei spre examinare.

PASUL V. Acordarea titlului de parc industrial

Ministerul Economiei prezintă Guvernului spre aprobare proiectul hotărîrii privind acordarea titlului de parc industrial întreprinderii care va prelua funcţiile de întreprindere administratoare.

        Info: Pînă în prezent s-a acordat titlul de parc industrial 6 întreprinderi, care vor administra parcurile industriale, precum: Parcul Industrial „Tracom”, mun.Chişinău, Parcul Industrial „Bioenergagro”, r-l Drochia; Parcul Industrial „Cimişlia”, or. Cimişlia; Parcul Industrial „Răut”, mun. Bălţi; Parcul Industrial „CAAN”, or. Străşeni; Parcul Industrial „Edineţ”, or. Edineţ.

          În recentul interviu vicepremierul şi ministrul economiei Valeriu Lazăr (sursa Europa Liberă 11.01.2014) susține următorarele: ,,Bugetul de stat 2014 „ţinteşte în investiţii în oameni şi infrastructură” . S-a găsit echilibrul între necesitatea de a avea majorări salariale şi de pensii, dar, în egală măsură, să alocăm suficienţi bani pentru investiţii în infrastructuri. Eu sunt sigur că ceea ce propune acum guvernul, va stimula procesul investiţional.  FMI are grijă ca parametrii de stabilitate macrofinanciară să fie respectaţi. Un deficit bugetar de 2,3% este absolut sustenabil. Statul care investeşte în infrastructură, investeşte în competitivitate, investeşte în viitor, statul care investeşte în oameni, face acelaşi lucru...’’ a concis Dl Ministru a Economiei Republicii Moldova.

Autor: Igor Goreacii

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...