37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Certificatul de rezidență. Ce modificări au fost operate

Certificatul de rezidență. Ce modificări au fost operate

20.04.20182.910 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ordinul nr. 50 din 15 martie 2017 privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova, a fost modificat și completat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 82 din 29.04.2018, publicat în ediția de astăzi a Monitorului Oficial.

Cererile de eliberare a certificatului de rezidenţă, vor fi depuse la subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deservește contribuabilul. 

Instrucţiunea (anexa nr. 7) cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova, a fost modificată în acest sens.

În cererea de eliberare a сertificatului de rezidenţă (Forma CCR17), vor fi indicate informații privind întreprinderea, autoritatea fiscală sau persoana fizică (pentru cine se solicită certificatul).

Amintim că, Certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA17), se eliberează o dată pe an, pentru fiecare persoană fizică sau juridică rezidentă, indiferent de numărul, regularitatea şi tipul de venit achitat, în baza cererii conform Formei CCR17, depuse de către solicitant, la care se anexează următoarele documente:

Persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, anexează copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidenţă.

Persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, anexează copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi domiciliul persoanei fizice și copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

Persoanele fizice cetăţeni străini sau apatrizi care, în scopuri fiscale, au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova, vor anexa copia paşaportului persoanei fizice cetăţean străin sau a paşaportului apatridului ori copia permisului de şedere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate, actul în original eliberat de Poliţia de Frontieră, despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv, care atestă prezenţa persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depăşesc în total 183 de zile și copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

Perioada de 183 de zile se va include toate zilele prezenţei fizice, inclusiv zilele de sosire şi de plecare şi zilele petrecute în afara statului de activitate, precum şi zilele de sîmbătă şi duminică, sărbătorile naţionale, sărbătorile şi deplasările de serviciu legate direct de activitatea destinatarului în acest stat, după care a fost reîncepută activitatea pe teritoriul statului respectiv.

Instrucțiunea, se completează cu un nou punct care va stabili că, în cazul în care, contribuabilul nu a anexat la cerere documentele stipulate mai sus, sau nu corespunde criteriului de rezidență, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat va refuza eliberarea certificatului de resident, informându-l pe acesta despre motivele refuzului.

Certificatul de rezidenţă se completează în 2 exemplare originale, dintre care un exemplar se înmînează solicitantului contra semnătură, iar celălalt rămâne la Serviciul Fiscal de Stat.

În cazul achitării dividendelor, beneficiarul venitului trebuie să prezinte extrasul din registrul acţionarilor şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei acţionarilor, iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată - extrasul din procesul-verbal al şedinţei fondatorilor. Încalcarea acestor norme, permite subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat să refuze eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, prin informarea acestuia despre motivele refuzului.

Beneficiarul venitului sau plătitorul venitului, la solicitarea către organul fiscal a efectuării unui control şi restituirea impozitului pe venit reţinut în plus, va prezenta pe lângă documentele menționate a pct. 50 din Instrunțiune și certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, în original, în cazul în care a fost eliberat anterior.

Prezentul ordin intră în vigoare astăzi.

Ordinul nr. 50 din 15 martie 2017 privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova, a fost modificat și completat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 82 din 29.04.2018, publicat în ediția de astăzi a Monitorului Oficial.

Cererile de eliberare a certificatului de rezidenţă, vor fi depuse la subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deservește contribuabilul. 

Instrucţiunea (anexa nr. 7) cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova, a fost modificată în acest sens.

În cererea de eliberare a сertificatului de rezidenţă (Forma CCR17), vor fi indicate informații privind întreprinderea, autoritatea fiscală sau persoana fizică (pentru cine se solicită certificatul).

Amintim că, Certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA17), se eliberează o dată pe an, pentru fiecare persoană fizică sau juridică rezidentă, indiferent de numărul, regularitatea şi tipul de venit achitat, în baza cererii conform Formei CCR17, depuse de către solicitant, la care se anexează următoarele documente:

Persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, anexează copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidenţă.

Persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, anexează copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi domiciliul persoanei fizice și copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

Persoanele fizice cetăţeni străini sau apatrizi care, în scopuri fiscale, au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova, vor anexa copia paşaportului persoanei fizice cetăţean străin sau a paşaportului apatridului ori copia permisului de şedere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate, actul în original eliberat de Poliţia de Frontieră, despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv, care atestă prezenţa persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depăşesc în total 183 de zile și copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

Perioada de 183 de zile se va include toate zilele prezenţei fizice, inclusiv zilele de sosire şi de plecare şi zilele petrecute în afara statului de activitate, precum şi zilele de sîmbătă şi duminică, sărbătorile naţionale, sărbătorile şi deplasările de serviciu legate direct de activitatea destinatarului în acest stat, după care a fost reîncepută activitatea pe teritoriul statului respectiv.

Instrucțiunea, se completează cu un nou punct care va stabili că, în cazul în care, contribuabilul nu a anexat la cerere documentele stipulate mai sus, sau nu corespunde criteriului de rezidență, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat va refuza eliberarea certificatului de resident, informându-l pe acesta despre motivele refuzului.

Certificatul de rezidenţă se completează în 2 exemplare originale, dintre care un exemplar se înmînează solicitantului contra semnătură, iar celălalt rămâne la Serviciul Fiscal de Stat.

În cazul achitării dividendelor, beneficiarul venitului trebuie să prezinte extrasul din registrul acţionarilor şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei acţionarilor, iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată - extrasul din procesul-verbal al şedinţei fondatorilor. Încalcarea acestor norme, permite subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat să refuze eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, prin informarea acestuia despre motivele refuzului.

Beneficiarul venitului sau plătitorul venitului, la solicitarea către organul fiscal a efectuării unui control şi restituirea impozitului pe venit reţinut în plus, va prezenta pe lângă documentele menționate a pct. 50 din Instrunțiune și certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, în original, în cazul în care a fost eliberat anterior.

Prezentul ordin intră în vigoare astăzi.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...