37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ce trebuie să știți în cazul în care sunteți supus unui control fiscal?

Ce trebuie să știți în cazul în care sunteți supus unui control fiscal?

05.09.20174.834 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Controlul fiscal se efectuează cu scopul verificării respectării legislaţiei fiscale de către contribuabili, într-o anumită perioadă sau în cîteva perioade fiscale.
Controlul fiscal poate fi exercitat de Serviciul Fiscal de Stat și/sau de un alt organ cu atribuţii de administrare fiscală. 

Mai jos vă prezentăm metodele și operațiunile concrete utilizate la organizarea şi exercitarea controlului fiscal de către SFS și organul cu atribuții de administrare fiscală:

Controlul fiscal la oficiul Serviciului Fiscal de Stat sau al altui organ cu atribuţii de administrare fiscală
Acest tip de control mai e numit și control fiscal cameral, care constă în verificarea corectitudinii întocmirii dărilor de seamă fiscale, a altor documente prezentate de contribuabil, care servesc drept temei pentru calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor, a altor documente de care dispune Serviciul Fiscal de Stat sau alt organ cu atribuţii de administrare fiscală, precum şi în verificarea altor circumstanţe ce ţin de respectarea legislaţiei fiscale. Acest tip de control poate fi efectuat fără adoptarea unei decizii scrise asupra obiectivului vizat.

Controlul fiscal la faţa locului
Controlul fiscal la faţa locului, referitor la un contribuabil poate cuprinde atât unul, cât şi mai multe tipuri de impozite şi taxe. Pe parcursul unui an calendaristic se admite efectuarea unui singur control fiscal la faţa locului pe unele şi aceleaşi tipuri de impozite şi taxe, pentru una şi aceeaşi perioadă fiscală. Această restricţie însă, nu se extinde asupra cazurilor:

 • când controlul fiscal la faţa locului se efectuează în legătură cu reorganizarea sau lichidarea contribuabilului;
 • când după efectuarea controlului se depistează semne de încălcări fiscale;
 • când acesta este o verificare prin contrapunere;
 • când controlul ţine de activitatea posturilor fiscale;
 • când controlul se efectuează la solicitarea organelor de drept şi a celor prevăzute la art.131 alin.(5) sau în legătură cu auditul activităţii Serviciului Fiscal de Stat de către organul ierarhic superior;
 • când necesitatea controlului a apărut în urma examinării cazului cu privire la încălcarea fiscală sau în urma examinării contestaţiei.

Durata unui control fiscal la faţa locului nu trebuie să depăşească două luni calendaristice, în cazuri excepționale însă, perioada poate fi extinsă cu cel mult 3 luni calendaristice. Spre deosebire de controlul fiscal cameral, controlul fiscal la faţa locului poate fi efectuat numai în temeiul unei decizii scrise a conducerii organului care exercită controlul.

Controlul fiscal cameral și cel la fața locului poate fi organizat și efectuat prin diverse metode și operațiuni:

Verificarea faptică
Verificarea faptică se aplică în cazul controlului fiscal la faţa locului şi constă în observarea directă a obiectelor, proceselor şi fenomenelor, în cercetarea şi analiza activităţii contribuabilului, având sarcina de a constata situaţiile care nu sunt reflectate sau care nu rezultă din documente.

Verificarea documentară
Verificarea documentară se aplică atât în cazul controlului fiscal cameral, cât şi al celui la faţa locului şi constă în confruntarea dărilor de seamă fiscale, documentelor de evidenţă şi altei informaţii prezentate de contribuabil cu documentele şi cu informaţiile referitoare la acesta de care dispune organul care este responsabil de exercitarea controlului fiscal.

Verificarea totală
Verificarea totală se aplică în cazul controlului fiscal la faţa locului asupra tuturor actelor şi operaţiunilor de determinare a obiectelor (bazei) impozabile şi de stingere a obligaţiilor fiscale în perioada de după ultimul control fiscal. Verificarea totală este una documentară şi, în acelaşi timp, faptică a modului în care contribuabilul execută legislaţia fiscală.

Verificarea parţială
Verificarea parţială se aplică în cazul controlului fiscal cameral şi al celui la faţa locului. Verificarea parțială constă în controlul asupra stingerii unor anumite tipuri de obligaţii fiscale, asupra executării unor alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală dintr-o anumită perioadă, verificându-se, în totalitate sau în parte, documentele sau activitatea contribuabilului.

Verificarea tematică
Verificarea tematică se aplică atât în cazul controlului fiscal cameral, cât şi al celui la faţa locului şi constă în controlul asupra stingerii unui anumit tip de obligaţie fiscală sau asupra executării unei alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală, verificându-se documentele sau activitatea contribuabilului.

Verificarea operativă
Verificarea operativă se aplică în cazul controlului fiscal la faţa locului, observându-se procesele economice și financiare, actele şi operaţiunile aferente, pentru a constata autenticitatea lor, pentru a depista şi a preveni încălcarea legislaţiei fiscale. Verificarea operativă se face inopinat, prin verificare faptică şi/sau documentară. Dacă se constată vreo încălcare a legislaţiei fiscale, iar verificarea circumstanţelor necesită mai mult timp, materialele se transmit subdiviziunilor respective ale organului cu atribuţii de control fiscal pentru efectuarea unui control fiscal prin alte metode tehnice.

Verificarea prin contrapunere
Verificarea prin contrapunere se aplică la fel, în cazul controlului fiscal cameral şi al celui la faţa locului şi constă în controlul concomitent al contribuabilului şi al persoanelor cu care acesta are sau a avut raporturi economice, financiare şi de altă natură, pentru a se constata autenticitatea acestor raporturi şi a operaţiunilor efectuate.

Cumpărătura de control
Cumpărătura de control este o modalitate de control, care presupune crearea artificială de către funcţionarul fiscal a situaţiei de procurare a bunurilor materiale, de efectuare a comenzii de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor fără scopul de a le achiziţiona (consuma) sau de a le comercializa. Cumpărătura de control, poate fi efectuată în monedă națională, sau în valută străină, din contul mijloacelor destinate pentru acest scop şi prevăzute în bugetul Serviciului Fiscal de Stat. Modul de utilizare a mijloacelor destinate cumpărăturii de control se stabileşte de către Ministerul Finanţelor.
Contribuabilul va fi informat despre aplicarea cumpărăturii de control deja după efectuarea acesteia.
Mijloacele băneşti, inclusiv valuta străină, obţinute de la comercializarea bunurilor materiale, de la primirea comenzii de executare a lucrărilor şi a serviciilor urmează a fi restituite funcţionarului fiscal care a efectuat cumpărătura de control. Bunurile materiale se restituie contribuabilului.
Drept probe ale comiterii încălcării în timpul efectuării cumpărăturii de control pot servi înregistrările audio, foto, video, precum şi dispozitivele de înregistrare.

Controlul fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic
Serviciul Fiscal de Stat va efectua controlul fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic, în baza criteriilor de risc de neconformare fiscală, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării în prealabil a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.

Dacă controlul fiscal nu este efectuat în termenul meționat mai sus, obligaţiile fiscale înregistrate în contul curent al contribuabilului la data zilei imediat următoare expirării acestui termen, se consideră recunoscute şi acceptate.

Atunci când agentul economic nu dispune de active pasibile repartizării între asociaţi, acţionari, membri și fondatori, Serviciul Fiscal de Stat va efectua controlul fiscal cameral, în legătura cu lichidarea acestuia în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării conform art.1881 alin.(2) din Codul fiscal a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.

În cadrul controalelor fiscale în legătură cu lichidarea, verificarea stingerii obligaţiilor fiscale ale agentului economic faţă de bugetul public naţional se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat prin recepţionarea informaţiilor în cauză de la autorităţile competente potrivit principiului ghişeului unic. Organele vamale, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi alte autorităţi sunt obligate să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind obligaţiile fiscale ale contribuabilului faţă de bugetul public naţional, privind contribuţiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurări medicale, după caz, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

În decurs de cel mult 5 zile lucrătoare de la data controlului fiscal efectuat şi a stingerii de către contribuabil a tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public naţional, Serviciul Fiscal de Stat va prezenta organul care a efectuat înregistrarea de stat a contribuabilului, datele cu privire la lipsa restanţelor contribuabilului față de buget.

Este important să știți că în cadrul controlului fiscal la fața locului și/sau la oficiu, SFS  și organele cu atribuții de administrare fiscală, sunt în drept să solicite de la alte persoane informații și documente care vizează relațiile lor cu contribuabilul supus controlului fiscal.  De asemenea, puteți fi supus unui control fiscal repetat, atunci când rezultatele controlului efectuat anterior sunt incomplete, nesatisfăcătoare sau nu sunt convingătoare, la fel și în cazul când sunt depistate circumstanțe ce dovedesc existența unor semne de încălcare fiscală.

Pentru comoditatea Dvs., informațiile referitoare la organizarea controalelor planificate o puteți accesa în Registru de Stat al Controalelor, care reprezintă o platformă ce include registrele de control ale fiecărui organ abilitat cu funcţii de control și datele privind toate etapele controlului de la planul de control până la rezultatele acestuia și contestațiile făcute de persoanele supuse controlului. 

Controlul fiscal se efectuează cu scopul verificării respectării legislaţiei fiscale de către contribuabili, într-o anumită perioadă sau în cîteva perioade fiscale.
Controlul fiscal poate fi exercitat de Serviciul Fiscal de Stat și/sau de un alt organ cu atribuţii de administrare fiscală. 

Mai jos vă prezentăm metodele și operațiunile concrete utilizate la organizarea şi exercitarea controlului fiscal de către SFS și organul cu atribuții de administrare fiscală:

Controlul fiscal la oficiul Serviciului Fiscal de Stat sau al altui organ cu atribuţii de administrare fiscală
Acest tip de control mai e numit și control fiscal cameral, care constă în verificarea corectitudinii întocmirii dărilor de seamă fiscale, a altor documente prezentate de contribuabil, care servesc drept temei pentru calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor, a altor documente de care dispune Serviciul Fiscal de Stat sau alt organ cu atribuţii de administrare fiscală, precum şi în verificarea altor circumstanţe ce ţin de respectarea legislaţiei fiscale. Acest tip de control poate fi efectuat fără adoptarea unei decizii scrise asupra obiectivului vizat.

Controlul fiscal la faţa locului
Controlul fiscal la faţa locului, referitor la un contribuabil poate cuprinde atât unul, cât şi mai multe tipuri de impozite şi taxe. Pe parcursul unui an calendaristic se admite efectuarea unui singur control fiscal la faţa locului pe unele şi aceleaşi tipuri de impozite şi taxe, pentru una şi aceeaşi perioadă fiscală.Această restricţie însă, nu se extinde asupra cazurilor:

 • când controlul fiscal la faţa locului se efectuează în legătură cu reorganizarea sau lichidarea contribuabilului;
 • când după efectuarea controlului se depistează semne de încălcări fiscale;
 • când acesta este o verificare prin contrapunere;
 • când controlul ţine de activitatea posturilor fiscale;
 • când controlul se efectuează la solicitarea organelor de drept şi a celor prevăzute la art.131 alin.(5) sau în legătură cu auditul activităţii Serviciului Fiscal de Stat de către organul ierarhic superior;
 • când necesitatea controlului a apărut în urma examinării cazului cu privire la încălcarea fiscală sau în urma examinării contestaţiei.

Durata unui control fiscal la faţa locului nu trebuie să depăşească două luni calendaristice, în cazuri excepționale însă, perioada poate fi extinsă cu cel mult 3 luni calendaristice. Spre deosebire de controlul fiscal cameral, controlul fiscal la faţa locului poate fi efectuat numai în temeiul unei decizii scrise a conducerii organului care exercită controlul.

Controlul fiscal cameral și cel la fața locului poate fi organizat și efectuat prin diverse metode și operațiuni:

Verificarea faptică
Verificarea faptică se aplică în cazul controlului fiscal la faţa locului şi constă în observarea directă a obiectelor, proceselor şi fenomenelor, în cercetarea şi analiza activităţii contribuabilului, având sarcina de a constata situaţiile care nu sunt reflectate sau care nu rezultă din documente.

Verificarea documentară
Verificarea documentară se aplică atât în cazul controlului fiscal cameral, cât şi al celui la faţa locului şi constă în confruntarea dărilor de seamă fiscale, documentelor de evidenţă şi altei informaţii prezentate de contribuabil cu documentele şi cu informaţiile referitoare la acesta de care dispune organul care este responsabil de exercitarea controlului fiscal.

Verificarea totală
Verificarea totală se aplică în cazul controlului fiscal la faţa locului asupra tuturor actelor şi operaţiunilor de determinare a obiectelor (bazei) impozabile şi de stingere a obligaţiilor fiscale în perioada de după ultimul control fiscal. Verificarea totală este una documentară şi, în acelaşi timp, faptică a modului în care contribuabilul execută legislaţia fiscală.

Verificarea parţială
Verificarea parţială se aplică în cazul controlului fiscal cameral şi al celui la faţa locului. Verificarea parțială constă în controlul asupra stingerii unor anumite tipuri de obligaţii fiscale, asupra executării unor alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală dintr-o anumită perioadă, verificându-se, în totalitate sau în parte, documentele sau activitatea contribuabilului.

Verificarea tematică
Verificarea tematică se aplică atât în cazul controlului fiscal cameral, cât şi al celui la faţa locului şi constă în controlul asupra stingerii unui anumit tip de obligaţie fiscală sau asupra executării unei alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală, verificându-se documentele sau activitatea contribuabilului.

Verificarea operativă
Verificarea operativă se aplică în cazul controlului fiscal la faţa locului, observându-se procesele economice și financiare, actele şi operaţiunile aferente, pentru a constata autenticitatea lor, pentru a depista şi a preveni încălcarea legislaţiei fiscale. Verificarea operativă se face inopinat, prin verificare faptică şi/sau documentară. Dacă se constată vreo încălcare a legislaţiei fiscale, iar verificarea circumstanţelor necesită mai mult timp, materialele se transmit subdiviziunilor respective ale organului cu atribuţii de control fiscal pentru efectuarea unui control fiscal prin alte metode tehnice.

Verificarea prin contrapunere
Verificarea prin contrapunere se aplică la fel, în cazul controlului fiscal cameral şi al celui la faţa locului şi constă în controlul concomitent al contribuabilului şi al persoanelor cu care acesta are sau a avut raporturi economice, financiare şi de altă natură, pentru a se constata autenticitatea acestor raporturi şi a operaţiunilor efectuate.

Cumpărătura de control
Cumpărătura de control este o modalitate de control, care presupune crearea artificială de către funcţionarul fiscal a situaţiei de procurare a bunurilor materiale, de efectuare a comenzii de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor fără scopul de a le achiziţiona (consuma) sau de a le comercializa. Cumpărătura de control, poate fi efectuată în monedă națională, sau în valută străină, din contul mijloacelor destinate pentru acest scop şi prevăzute în bugetul Serviciului Fiscal de Stat. Modul de utilizare a mijloacelor destinate cumpărăturii de control se stabileşte de către Ministerul Finanţelor.
Contribuabilul va fi informat despre aplicarea cumpărăturii de control deja după efectuarea acesteia.
Mijloacele băneşti, inclusiv valuta străină, obţinute de la comercializarea bunurilor materiale, de la primirea comenzii de executare a lucrărilor şi a serviciilor urmează a fi restituite funcţionarului fiscal care a efectuat cumpărătura de control.Bunurile materiale se restituie contribuabilului.
Drept probe ale comiterii încălcării în timpul efectuării cumpărăturii de control pot servi înregistrările audio, foto, video, precum şi dispozitivele de înregistrare.

Controlul fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic
Serviciul Fiscal de Stat va efectua controlul fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic, în baza criteriilor de risc de neconformare fiscală, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării în prealabil a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.

Dacă controlul fiscal nu este efectuat în termenul meționat mai sus, obligaţiile fiscale înregistrate în contul curent al contribuabilului la data zilei imediat următoare expirării acestui termen, se consideră recunoscute şi acceptate.

Atunci când agentul economic nu dispune de active pasibile repartizării între asociaţi, acţionari, membri și fondatori, Serviciul Fiscal de Stat va efectua controlul fiscal cameral, în legătura cu lichidarea acestuia în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării conform art.1881 alin.(2) din Codul fiscal a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.

În cadrul controalelor fiscale în legătură cu lichidarea, verificarea stingerii obligaţiilor fiscale ale agentului economic faţă de bugetul public naţional se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat prin recepţionarea informaţiilor în cauză de la autorităţile competente potrivit principiului ghişeului unic. Organele vamale, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi alte autorităţi sunt obligate să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind obligaţiile fiscale ale contribuabilului faţă de bugetul public naţional, privind contribuţiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurări medicale, după caz, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

În decurs de cel mult 5 zile lucrătoare de la data controlului fiscal efectuat şi a stingerii de către contribuabil a tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public naţional, Serviciul Fiscal de Stat va prezenta organul care a efectuat înregistrarea de stat a contribuabilului, datele cu privire la lipsa restanţelor contribuabilului față de buget.

Este important să știți că în cadrul controlului fiscal la fața locului și/sau la oficiu, SFS  și organele cu atribuții de administrare fiscală, sunt în drept să solicite de la alte persoane informații și documente care vizează relațiile lor cu contribuabilul supus controlului fiscal.  De asemenea, puteți fi supus unui control fiscal repetat, atunci când rezultatele controlului efectuat anterior sunt incomplete, nesatisfăcătoare sau nu sunt convingătoare, la fel și în cazul când sunt depistate circumstanțe ce dovedesc existența unor semne de încălcare fiscală.

Pentru comoditatea Dvs., informațiile referitoare la organizarea controalelor planificate o puteți accesa în Registru de Stat al Controalelor, care reprezintă o platformă ce include registrele de control ale fiecărui organ abilitat cu funcţii de control și datele privind toate etapele controlului de la planul de control până la rezultatele acestuia și contestațiile făcute de persoanele supuse controlului. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...