37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ce informații vor conține istoriile de credit? Legea a fost publicată în Monitorul Oficial

Ce informații vor conține istoriile de credit? Legea a fost publicată în Monitorul Oficial

28.08.2017995 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Birourile istoriilor de credit vor activa conform unor noi reglementări. Mai multe modificări operate la Legea privind istoriile birourilor de credit au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial.

Conform legii, birou al istoriilor de credit este o persoană juridică de drept privat constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau de societate pe acţiuni, înregistrată conform legislaţiei, care prestează, în conformitate cu prezenta lege, servicii de formare, prelucrare şi păstrare a istoriilor de credit, precum şi de prezentare a rapoartelor de credit, şi servicii aferente.

Mai mult, lista surselor de formare a istoriei de credit va fi extinsă pentru un profil financiar mai amplu al solicitantului de împrumut. De reținut, perioada de prezentare a informațiilor de către sursele de formare a istoriei de credit a fost micșorată de la 7 la 5 ani.

Conţinutul istoriei de credit

Istoria de credit a subiectului istoriei de credit constă din:

  • partea introductivă;
  • partea de bază;
  • partea suplimentară.

Partea introductivă a istoriei de credit conţine următoarele informaţii despre subiectul istoriei de credit:
a) persoană fizică - numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, seria şi numărul actului de identitate, numărul de identificare personal (IDNP) atribuit de autoritatea competentă din statul al cărui cetățean este persoana fizică ori statul în care persoana fizică își are domiciliul (în cazul apatrizilor);
b) persoană juridică - denumirea deplină şi abreviată (dacă există), adresa sediului sau adresa organului executiv permanent (în cazul lipsei unui organ executiv permanent - a altui organ sau a persoanei împuternicite să acţioneze fără procură în numele persoanei juridice), altă informaţie de contact (telefon, fax, adresa de poştă electronică), numărul de identificare de stat (IDNO) atribuit de autoritatea competentă din statul în care a fost înregistrată persoana juridică și data de înregistrare a acesteia, informații despre reorganizarea persoanei juridice, în cazul în care aceasta a fost reorganizată.

Partea de bază a istoriei de credit conţine următoarele informaţii:

  • referitoare la subiectul istoriei de credit persoană fizică: domiciliul, altă informație de contact, după caz (telefon, fax, adresa de poștă electronică); informaţii privind înregistrarea persoanei fizice în calitate de întreprinzător individual, după caz;
  • referitoare la subiectul istoriei de credit persoană juridică: informaţii privind procedurile de insolvabilitate, dacă instanţa de judecată a primit spre examinare cererea de intentare a procesului de insolvabilitate în privinţa persoanei juridice (data şi numărul cauzei civile privind insolvabilitatea persoanei juridice, denumirea şi sediul instanţei care examinează cauza, procedura de insolvabilitate aplicată, informaţii despre starea procesului de insolvabilitate, inclusiv despre achitarea creanţelor creditorilor din contul masei debitoare); părţile de bază ale istoriilor de credit ale persoanelor juridice reorganizate care şi-au încetat existenţa, dacă persoana juridică a fost creată prin reorganizare;
  • referitoare la obligaţia debitorului: informaţii privind solicitarea creditului (data solicitării, suma solicitată, moneda, tipul contractului, modalitatea şi valoarea asigurării rambursării, numele (denumirea) şi adresa creditorului); informaţii privind creditul acordat (data acordării creditului, limita creditului, suma obligaţiei debitorului la data încheierii contractului de credit, termenul de executare integrală a obligaţiei debitorului în conformitate cu contractul de credit, termenul de achitare a dobânzii și altor plăți aferente în conformitate cu contractul de credit, datele despre operarea modificărilor şi/sau completărilor în contractul de credit, care modifică informaţia cuprinsă în istoria de credit, inclusiv în ceea ce priveşte termenul de executare a obligaţiilor); informaţii privind modul de rambursare a creditului acordat (data şi suma obligaţiilor executate de către debitor în volum complet, data şi suma obligaţiilor restante (în condiţiile expirării termenului de 30 de zile de la data la care plăţile, conform contractului, au devenit exigibile), achitarea creditului din contul garanțiilor în cazul neonorării de către debitor a obligaţiilor sale conform contractului, informaţii despre examinarea de către instanţele de judecată şi/sau arbitrale a litigiilor referitoare la contractul de credit, conţinutul dispozitivelor hotărârilor emise şi intrate în vigoare.

Partea de bază a istoriei de credit poate conţine informaţia prevăzută în contractul semnat între biroul istoriei de credit şi persoanele juridice de drept public şi privat, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. g), precum şi în consimţământul subiectului istoriei de credit persoană fizică.

Partea suplimentară a istoriei de credit conţine următoarele informaţii referitoare la sursa de formare a istoriei de credit şi la utilizatorii istoriei de credit: denumirea deplină şi abreviată (dacă există), numărul de identificare de stat (IDNO), data prezentării demersului de către utilizatorul istoriei de credit şi data prezentării informaţiei de către sursa de formare a istoriei de credit.

În cazul subiectului istoriei de credit persoană fizică sau juridică care garantează executarea obligațiilor contractuale ale debitorului, sursele de formare a istoriilor de credit prezintă la biroul istoriilor de credit doar informaţiile cuprinse în partea introductivă a istoriei de credit. Pentru persoana fizică este necesară existența consimțământului.

La formarea istoriei de credit a subiectului istoriei de credit întreprinzător individual se vor aplica cerinţele prevăzute pentru subiectul istoriei de credit persoană juridică.

Partea de bază a istoriei de credit poate, de asemenea, include evaluarea individuală (ratingul) a subiectului istoriei de credit, calculată în baza metodelor aprobate de biroul istoriilor de credit. În istoria de credit se includ date despre orice modificare a informaţiilor conţinute în ea.

Drepturile și interesele consumatorilor

În lege au fost incluse un șir de prevederi care vin în apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor, cum ar fi posibilitatea inserării unui mesaj în istoria de credit, la cererea subiectului istoriei de credit, în cazul dezacordului cu informaţia inclusă, precum şi a unui mesaj de alertă în cazul furtului sau pierderii actelor de identitate. De asemenea, în cazul refuzului creditorului de a elibera un împrumut din cauza istoriei negative, subiectul de credit va putea primi gratuit o copie de pe raportul de credit.

În scopul asigurării transparenţei activităţii biroului istoriei de credit, acesta va avea obligaţia să menţină permanent actualizată/activă pagina web şi linia telefonică dedicată informării consumatorilor.

Amenzi și sancțiuni

Conform legii, neprezentarea informației în volumul stabilit de lege și contractul de prestare a serviciilor informaționale sau prezentarea eronată a acesteia la birourile de credit de către sursele de formare a istoriilor de credit se va pedepsi cu amendă de până la 100.000 de lei. Persoanele vinovate vor fi private să ocupe anumite funcţii sau să exercite o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani. În cazul persoanelor juridice, amenzile vor ajunge până la 150.000 de lei şi vor fi private să exercite o anumită funcţie.

La fel, vor fi amendate persoanele juridice care nu dețin licențe pentru activitatea biroului istoriilor de credit, dar care vor divulga informații ce caracterizează respectarea de către debitor a obligațiilor asumate prin contractele de împrumut. Astfel, aceste persoane vor fi pedepsite cu amenzi de până la 25.000 de lei sau cu închisoare până la trei ani.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...