37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Câştigul salarial mediu în lunile ianuarie-martie 2011

Câştigul salarial mediu în lunile ianuarie-martie 2011

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Câştigul salarial mediu în lunile ianuarie-martie 2011*

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna martie 2011, câştigul salarial1 mediu nominal brut a fost de 2985,1 lei, înregistrând o creştere cu 8,1% faţă de luna martie 2010 şi cu 3,5% faţă de luna precedentă (februarie 2011). În luna ianuarie salariul mediu a constituit 2835,6 lei (109,2% faţă de ianuarie 2010) şi în luna februarie - 2884,5 lei (111,4% faţă de februarie 2010).

Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2011 faţă de luna martie 2010 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 102,2%. Pentru lunile ianuarie şi februarie 2011 indicele salariului real a constituit, respectiv, 102,3% şi 105,4%.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna ianuarie curent 2524,7 lei (+6,3% faţă de ianuarie 2010), în februarie, respectiv 2597,7 lei (+7,0% faţă de februarie 2010) şi în luna martie 2642,4 lei (+5,5% faţă de martie 2010).

În sectorul economic (real) datele respective se prezintă după cum urmează: în luna ianuarie - 2987,6 lei (+10,4% faţă de ianuarie 2010), în luna februarie - 3023,5 lei (+13,3% faţă de februarie 2010) şi în luna martie - 3148,0 lei (+9,3% faţă de martie 2010).

Câştigul salarial mediu nominal brut în ianuarie-martie 2011 pe activităţi economice

Activităţi economice

Anul 2011

În % faţă de luna respectivă a anului 2010

ianuarie

februarie

martie

ianuarie

februarie

martie

Total economie

2835,6

2884,5

2985,1

109,2

111,4

108,1

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

1542,9

1516,9

1759,6

120,4

120,6

123,0

Piscicultura

1432,5

1318,7

1510,3

113,0

100,9

107,3

Industrie:

3192,3

3313,2

3392,5

111,5

118,4

109,9

industria extractivă

2650,8

2743,9

3191,5

126,8

119,1

115,9

industria prelucrătoare

2884,8

2923,9

3067,4

113,9

116,8

110,1

Energia electrică şi termică, gaze şi apă

4616,1

5154,6

4935,5

106,1

124,3

109,6

Construcţii

2795,3

2835,7

3042,7

112,3

111,4

108,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2486,5

2477,6

2622,1

118,1

119,5

118,0

Hoteluri şi restaurante

2193,6

2124,7

2225,5

112,8

112,4

109,5

Transporturi şi comunicaţii

3304,8

3480,1

3487,7

102,3

104,2

94,8

Activităţi financiare

5371,5

5594,1

6240,3

99,5

108,9

107,3

Tranzacţii imobiliare

3596,6

3620,1

3853,0

111,3

110,1

107,6

Administraţie publică

3186,7

3231,9

3224,8

105,5

106,9

102,0

Învăţământ

2395,7

2494,0

2540,0

108,7

109,9

109,2

Sănătate şi asistenţă socială

2703,8

2653,2

2787,8

103,1

103,4

102,7

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2528,0

2617,4

2728,7

115,2

111,9

111,2

Precizări metodologice

Începând cu luna ianuarie 2011 datele statistice privind câştigurile salariale se obţin în baza unei cercetări statistice selective noi: „Indicatori statistici pe termen scurt”, implementate în statistică naţională în conformitate cu normele europene2. Eşantionul cercetării cuprinde circa 10,5 mii unităţi economico-sociale. Unităţile din sectorul bugetar (administraţia publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială etc.) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare. Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care acoperă cca 92 % din numărul total de salariaţi din acest sector. Unităţile economice cu efectivul de personal de 20 persoane şi peste sunt cuprinse în cercetare în mod exhaustiv, iar cele cu 4-19 persoane - prin metoda de sondaj.

De menţionat, că în anii precedenţi, până în luna decembrie 2010 inclusiv, datele statistice lunare privind câştigurile salariale ale angajaţilor din economie, erau obţinute de la toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi şi de la unităţile economio-sociale din sectorul economic (real) cu 20 şi mai mulţi salariaţi. Din aceste considerente indicatorii privind „salariul mediu” (datele absolute) diseminare de Biroul Naţional de Statistică în anii precedenţi (culegeri statistice, comunicate de presă, note informative şi operative, inclusiv site-ul BNS www.statistica.md etc.) nu întru totul sunt comparabili cu cei obţinuţi începând cu acest an în baza cercetării statistice integrate pe termen scurt.

La fel, începând cu acest an, centralizarea datelor aferente statisticilor pe termen scurt privind câştigurile salariale se realizează după activitatea omogenă (cu excepţia unităţilor economice cu până la 49 salariaţi), spre deosebire de anii precedenţi, când centralizarea datelor pentru toate unităţile economico-sociale se realiza după activitatea principală a unităţilor raportoare.

Totodată, la calcularea indicatorilor privind „ritmul de creştere a câştigurilor salariale (2011 în % faţă de 2010)” au fost utilizate date comparabile3 pentru ambele perioade de timp, respectiv 2011 şi 2010. Anume pentru aceste scopuri (obţinerea datelor comparabile), pe parcursul anului 2010, cu statut de „testare”, raportul statistic lunar nr. 1-M „Numărul şi remunerarea salariaţilor” a fost extins şi asupra unităţilor cu 4-19 salariaţi.

Este necesar la fel de menţionat, că în corespundere cu experienţa avansată a altor state, în particular ale UE, începând cu ianuarie 2011 de la unităţile raportoare nu se mai colectează date cumulative „de la începutul anului”, ci doar date curente pentru „luna de referinţă”. Respectiv, diseminarea datelor se efectuează de asemenea separat pe fiecare perioadă de referinţă (în cazul de faţă – pe luni).

 Note:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
1 Noţiunea de „câştig salarial” este identică cu „salariul mediu”.
2 Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr.1165/1998 (amendat cu regulamentul Consiliului nr. 1158/2005) privind statisticile pe termen scurt şi Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt, în ceia ce priveşte definiţiile variabilelor, lista variabilelor şi frecvenţa de elaborare a datelor.
3 Cercul de cuprindere pentru 2010 şi 2011 este comparabil: unităţile dis sectorul bugetar şi unităţile din sectorul real cu 20 şi mai mulţi salariaţi sunt cuprinse exhaustiv, iar unităţile cu 4-19 salariaţi sunt incluse în cercetare în bază de eşantion.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...