37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizata a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Ordinul nr. 163 din 18.02.2014

Baza generalizata a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Ordinul nr. 163 din 18.02.2014

25.02.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.8.24)

Care declaraţie urmează să depună agentul economic, subiect impunerii cu IVAO (impozitul pe venit din activitatea operaţională) aflat în proces de lichidare, dat fiind faptul că formularul IVAO nu permite reflectarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor obţinute în proces de lichidare?

        În cazul în care subiectul impunerii cu IVAO se află în proces de lichidare, acesta va utiliza regimul de impozitare aplicat la momentul iniţierii procesului de lichidare şi, în termenii stabiliţi de art. 83 alin. (6) din Codul fiscal, va depune Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operaţională (forma IVAO) fără specificarea cheltuielilor şi a altor venituri decît cele menţionate în formular. Pe parcursul procesului de lichidare, subiectul impunerii cu IVAO nu va avea dreptul de schimbare a regimului de impozitare aplicat.

2. (29.1.5.11)

Poate oare să fie utilizat în calitate de document ce confirmă baza valorică formularului facturii (invoice) elaborat de ÎS „CRIS „Registru” la determinarea creşterii de capital?

        În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) din Legea Contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. 

        Conform pct.29 din Regulile comerţului de constignaţie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1010 din 31.10.1997, la vînzarea vehiculului sau agregatelor marcate, cumpărătorului i se eliberează factura de vînzare-cumpărare de model stabilit, care reprezintă titluri de proprietate în baza cărora se efectuează înmatricularea transportului, în temeiul pct. 40 al Hotărîrii Guvernului nr.1047 din 08.11.1999 privind reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora. 

        Totodată, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1229 din 13.11.2001, în scopul asigurării evidenţei oportune şi complete a mijloacelor de transport, Ministerul Tehnologiei Informaţionale şi Comunicaţiilor prin intermediul ÎS „CRIS „Registru”” a fost abilitat cu funcţiile de elaborare, confecţionare şi livrare a facturilor respective către agenţii economici ce desfăşoară activitate de comercializare a mijloacelor de transport şi agregatelor acestora, organizînd evidenţa agenţilor economici vizaţi, precum şi a facturilor eliberate, ceea ce dă posibilitate, în caz de necesitate, de verificare a acestora. 

        Respectiv, pornind de la trimiterile normative enunţate, formularele facturii (invoice), elaborate de ÎS „CRIS „Registru””, pot servi drept document ce atestă faptul intrării în posesia mijlocului de transport şi, respectiv, valoarea mijlocului de transport, indicat în acesta, va servi, ulterior, în calitate de bază valorică pentru determinarea creşterii de capital a mijlocului de transport în cauză.

3. (29.1.3.38)

Cum se determină cuantumul provizioanelor destinate acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi dobînzilor de leasing începînd cu 01.01.2014?

        Redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), prin care au fost operate modificări în art. 31 alin. (6) din Codul fiscal, începînd cu 01.01.2014, companiilor de leasing li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi dobînzilor de leasing în mărime de pînă la 5% din soldul mediu anual al creanţelor aferente contractelor de leasing, dacă aceste creanţe sînt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului. 

        Pornind de la redacţia actuală, determinarea valorii provizioanelor permise spre deducere se efectuează în modul următor: 

1.din lista tuturor creanţelor aferente contractelor de leasing se exclud creanţele persoanelor afiliate contribuabilului. Noţiunea „persoană afiliată” este similară cu noţiunea „persoană interdependentă”, stipulată în art. 5 pct. 12) din CF; 

2.se determină soldul mediu anual al creanţelor în baza datelor obţinute la pct. 1. Soldul mediu anual (SMA) al creanţelor se determină cu ajutorul mediei cronologice simple. Pentru anul 2014 se va aplica următoarea formulă: SMA = [½(soldul creanţelor la 01.01.14) + soldul creanţelor la 01.02.14 + … + soldul la 01.12.14 + ½(soldul creanţelor la 01.01.15)] / 12; 

3.se aplică coeficientul de 5% asupra valorii soldului mediu anual calculat la pct. 2.

4. (29.1.4.8)

Care este regimul fiscal aplicat, în cazul în care persoana întreţinută nici nu locuieşte cu contribuabilul, şi nici nu îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal, obţinînd venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?

         În conformitate cu prevederile art.35 al Codului fiscal (în redacţia de pînă la 01.01.2014), contribuabilul era în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreţinută, dacă aceasta întrunea cumulativ cîteva condiţii:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;

c) este întreţinută de contribuabil;

d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei anual.

         Astfel, persoana întreţinută din întrebare nu se conforma la două condiţii: (a) nu locuieşte împreună cu contribuabilul, nici nu îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; (b) obţine venit mai mare ca 9120 lei.  

         Respectiv, pentru perioada de pînă la 2013 inclusiv, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută.  

        Totodată, începînd cu 01.01.2014, prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), în redacţia art.35 au fost operate o serie de modificări, în rezultatul cărora a fost exclusă obligativitatea locuirii împreună cu contribuabilul.  

        Totodată, a fost specificat că cuantumul afiliat scutirii personale se referă la venitul impozabil, ceea ce exclude limitarea, în cazul în care este vorba de venit neimpozabil. Astfel, pentru perioada fiscală 2014, contribuabilul din întrebare va avea dreptul la scutirea pentru persoană întreţinută.

5. (29.2.3.15)

Care este regimul fiscal aplicat, în cazul în care persoana întreţinută nici nu locuieşte cu contribuabilul, şi nici nu îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal, obţinînd venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?

        În conformitate cu prevederile art.35 al Codului fiscal (în redacţia de pînă la 01.01.2014), contribuabilul era în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreţinută, dacă aceasta întrunea cumulativ cîteva condiţii: 

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală; 

b) locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; 

c) este întreţinută de contribuabil; 

d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei anual. 

        Astfel, persoana întreţinută din întrebare nu se conforma la două condiţii: (a) nu locuieşte împreună cu contribuabilul, nici nu îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; (b) obţine venit mai mare ca 9120 lei. 

       Respectiv, pentru perioada de pînă la 2013 inclusiv, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută. 

      Totodată, începînd cu 01.01.2014, prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), în redacţia art.35 au fost operate o serie de modificări, în rezultatul cărora a fost exclusă obligativitatea locuirii împreună cu contribuabilul. Totodată, a fost specificat că cuantumul afiliat scutirii personale se referă la venitul impozabil, ceea ce exclude limitarea, în cazul în care este vorba de venit neimpozabil.        Astfel, pentru perioada fiscală 2014, contribuabilul din întrebare va avea dreptul la scutirea pentru persoană întreţinută.

6. (29.2.6.23)

Care va fi regimul fiscal la livrarea acumulatoarelor electrice uzate de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător în perioada de pînă la 01.01.2014?

    În conformitate cu prevederile art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. 

     Respectiv, dacă această livrare a avut loc pînă la 01.01.2014, atunci din plăţile îndreptate în favoarea persoanei fizice urma să se reţină în prealabil ca parte a impozitului pe venit în baza art.90 din Codul fiscal, o cotă în mărime de 7%. Veniturile date sunt pasibile declarării de către persoana fizică ce le-a primit, în baza art. 83 din Codul fiscal şi de către plătitorul de venit, în baza art.92 din Codul fiscal.

7. (29.2.2.12)

Care va fi regimul fiscal aplicat veniturilor primite în cadrul programului guvernamental „PARE 1+1”?

        Potrivit art.20 lit. z2) al Codului fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora nu reprezintă sursă de venit impozabilă.

8. (29.2.2.10)

Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei din fitotehnie în formă naturală de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unei alte persoane de acelaşi tip?

        Pînă la operarea modificărilor, în conformitate cu prevederile art.20 lit. y) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată erau surse de venit neimpozabile, fără ca să se facă precizare referitoare la subiectul căruia i se efectuează livrarea. 

      Odată cu operarea modificărilor în art.20 lit.y) şi y1) din Codul fiscal prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). 

      Respectiv, venitul obţinut de persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător de la comercializarea producţiei din fitotehnie în formă naturală, altei persoane fizice nu reprezintă obiect al impunerii cu impozitul pe venit. 

        Atragem atenţia că veniturile date nu sunt pasibile nici declarării, nici includerii acestora la determinarea obligaţiei fiscale.

9. (29.1.7.44)

Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei din zootehnie în formă naturală de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unui agent economicpersoană juridică şi unei gospodării ţărăneşti?

        Pînă la operarea modificărilor, în conformitate cu prevederile art.20 lit. y) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată erau surse de venit neimpozabile, fără ca să se facă precizare referitoare la subiectul căruia i se efectuează livrarea. 

      Odată cu operarea modificărilor în art.20 lit. y) şi y1) din Codul fiscal prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), se considera sursă de venit neimpozabilă. 

        Astfel, scutirea se va aplica doar dacă producţia va fi livrată altei persoane fizice, fiind excluşi întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier). Subiecţii în cauză, împreună cu alţi subiecţi menţionaţi în alt 90 din Codul fiscal, începînd cu anul 2014, în virtutea art.901 alin.(35) din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată. 

        Respectiv, dat fiind faptul că aceasta este reţinere finală, în conformitate cu prevederile art.901 alin.(4) din Codul fiscal, acestea nu se vor include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu vor fi, ulterior, declarate de către acestea. Totodată, cuantumul reţinerilor totale lunare efectuate, urmează să fie achitate de către agentul economic ce a efectuat reţinerea la sursa de plată, în baza art. 92 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal. 

        Menţionăm că, în prezent da către IFPS se fac modificări la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), aprobată prin Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată nr. 10 din 19.01.2010. 

        Astfel, datele privind venitul achitat şi impozitul reţinut de la persoanele fizice ce au realizat miezul de nucă temporar se va include la codul 46 „din veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), cu excepţia fondatorilor întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care obţin venituri din vînzări în mărime de pînă la 3 milioane de lei pe an şi al căror număr mediu scriptic de personal nu depăşeşte 9 persoane”, codul sursei de venit „FON” din darea de seamă. 

         Ulterior, după aprobarea noului formular, agentul economic va depune pentru luna ianuarie o Dare de seamă fiscală privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (formă nouă) corectată.

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...