37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2302 din 26.11.2013

Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2302 din 26.11.2013

27.11.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2302  din 26.11.2013

1. (29.1.7.43) Care cotă a impozitului urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului – persoană fizică, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007?

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:

        - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

        - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

        - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;

        - 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.

        Totodată, în conformitate cu prevederile art.20 lit. z10) din Codul fiscal, dividendele aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 achitate în folosul persoanelor fizice rezidente nu reprezintă sursă de venit impozabilă.

        Respectiv, din dividendele achitate în anul 2013 rezidentului – persoană fizică, aferente perioadei fiscale a anului 2007, nu urmează a se reţine impozit pe venit.

2. (29.4.15) Care cotă a impozitului urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate în folosul unei persoane fizice sau juridice rezidente al unei ţări, cu care Republica Moldova nu are încheiat acord de evitare a dublei impuneri, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007?

        În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 din Cod reţin şi achită un impozit în mărime de:

        - 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat;

        - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

        - 15% din sumele specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia;

        - 6% din dividendele specificate la art.71 lit. e).

        Dat fiind faptul că Codul fiscal prevede o cotă generală (6%) şi cîteva cote speciale (12%, 15%), dividendele, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale de pînă la anul 2007 (inclusiv) se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%.

3. (29.4.14)  Pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, în cazul exercitării lucrărilor de proiectare de către compania rezidentă a Federaţiei Ruse certificatul de rezidenţă a fost prezentat în anul 2013. Dat fiind faptul, că conform contractului, lucrările de proiectare au început la 01 noiembrie 2012, certificatul nominalizat poate fi utilizat pentru perioadele fiscale 2012 şi 2013?

        În conformitate cu art.793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat.

        Astfel, pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, la achitarea venitului obţinut de la exercitarea lucrărilor de proiectare, urmează să se prezinte pentru fiecare perioadă fiscală 2012 şi 2013 certificatul de reşedinţă (în original), eliberat de autoritatea competentă a Federaţiei Ruse.

        În cazul în care certificatul de rezidenţă nu va fi prezentat pentru perioadele fiscale respective, urmează să se aplice prevederile art.91 din Codul fiscal.

       4. (29.4.13)   Întrebare: Urmează o companie din Republica Bulgaria să înregistreze o reprezentanţă permanentă în cazul efectuării lucrărilor de instalare a unui utilaj la o întreprindere rezidentă a Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 9 luni?

 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 15) din Codul fiscal, reprezentanţă permanentă sau bază fixă reprezintă un loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în Republica Moldova, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent.

        Conform prevederilor alineatului menţionat o reprezentanţă permanentă presupune:

        a) un loc de conducere, o filială, o reprezentanţă, o secţie, un oficiu, o fabrică, o uzină, un magazin, un atelier, precum şi o mină, o sondă petrolieră sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale sau de cultivare a culturilor agricole;

        b) un şantier de construcţie, un proiect de construcţie, asamblare sau montaj ori activităţi de supraveghere tehnică, deservire şi exploatare a utilajului legate de acestea, numai dacă asemenea şantier, proiect sau activităţi continuă pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

        c) comercializarea mărfurilor din depozite amplasate pe teritoriul Republicii Moldova şi care aparţin nerezidentului sau sînt arendate de acesta;

        d) prestarea altor servicii, desfăşurarea altor activităţi, în decursul unei perioade mai mari de 3 luni, cu excepţia celor tratate ca reprezentanţă, potrivit pct.20) al acestui articol, precum şi a muncii conform contractului (acordului) de muncă şi activităţii profesionale independente, dacă prezentul cod nu prevede altfel;

        e) desfăşurarea în Republica Moldova a oricărei activităţi, care corespunde uneia din condiţiile prevăzute la lit.а)-d), de către un agent cu statut dependent sau menţinerea de către acest agent în Republica Moldova a unui stoc de produse sau mărfuri din care livrează produse sau mărfuri în numele nerezidentului.

        Astfel, în cazul în care compania din Republica Bulgaria a efectuat lucrările de instalaţie a utilajului într-o perioadă mai mare de 6 luni, atunci potrivit art. 5 alin. 15 lit.b), aceasta urmează să înregistreze o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova.

        Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Cod, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

        Respectiv, potrivit prevederilor art.5 parag.3 "Reprezentanţă permanentă"al Convenţiei între Republica Moldova şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate, un şantier de construcţie sau un proiect de construcţie sau instalare constituie o reprezentanţă permanentă dar numai cînd continuă pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

        Prin urmare, ţinînd cont de prevederile Convenţiei nominalizate, în cazul în care lucrările de instalaţie a utilajului au fost efectuate într-o perioadă de pînă la 12 luni, compania bulgară nu va avea obligaţia de a înregistra o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova.         Pentru a beneficia de prevederile Convenţiei nominalizate, nerezidentul urmează să prezinte plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din Republica Bulgaria, potrivit art. 79din Codul fiscal. 

5. (29.4.12) Are obligaţia un nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova să reţină un impozit din venitul unui nerezident obţinut sub formă de dobîndă, pentru creanţele create, în cazul unui contract de împrumut?

        În conformitate cu prevederile art.71 lit. f) din Codul fiscal, dobînzile pentru creanţele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente, se consideră venit al nerezidenţilor obţinut în Republica Moldova.

        Totodată, potrivit prevederilor art.91 alin.1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din alineat menţionat.

        Astfel, în cazul în care un nerezident al Republicii Moldova a primit un împrumut de la un nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova şi aceste dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente, la achitarea venitului sub formă de dobînzi în folosul nerezidentului urmează să se reţină un impozit în mărime de 12% din suma dobînzii, potrivit 71 lit. f) din Codul fiscal.

        Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.         Pentru a beneficia de prevederile tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă în conformitate cu art.793 din Codul fiscal.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...