37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale privitor la impozitul pe venit a persoanei fizice. Ordinul IFS nr. 1646 din 12.09.2013

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la impozitul pe venit a persoanei fizice. Ordinul IFS nr. 1646 din 12.09.2013

30.09.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la impozitul pe venit a persoanei fizice. Ordinul IFS nr. 1646 din 12.09.2013

29.3.3 Urmează sau nu a fi efectuate reţineri din veniturile îndreptate în adresa executorului judecătoresc care ia în locaţiune un imobil de la o persoană fizică?

Conform art.18 lit.d) al Codului fiscal, venitul din chirie (arendă) reprezintă sursă de venit impozabilă. Potrivit prevederilor art.2 al Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti, executorul judecătoresc este persoană fizică. Prin urmare se constată că are loc o tranzacţie între două persoane fizice. Respectiv, din veniturile îndreptate în adresa executorului judecătoresc nu urmează a fi efectuate reţineri, iar persoana fizică care transmite în folosinţă bunuri, va achita impozit în mărime de 5% din valoarea contractului la darea în locaţiune a proprietăţii imobiliare (conform art.90alin.(34) al Codului fiscal).

29.2.4.7 Cum poate fi confirmată documentar baza valorică a acţiunilor procurate de către persoana fizică, începînd cu 1 ianuarie 1998?

Confirmarea documentară a bazei valorice a activelor de capital (acţiuni) procurate, începînd cu 1 ianuarie 1998, se va efectua doar în baza actelor juridice în baza cărora a intrat în proprietatea contribuabilului, cu excepţiile stabilite de legislaţie. Determinarea valorii de piaţă a activelor de capital (acţiuni) aflate în posesia contribuabilului la data de 1 ianuarie 1998, care poate servi, conform art. 38 alin. (3) din Codul fiscal, ca bază valorică ajustată, în cazul în care valoarea acestora conform documentelor în baza cărora a intrat în proprietate este mai mic decît valoarea de piaţă la acea dată sau decît preţul de piaţă al obiectelor identice, trebuie să fie efectuată de către un participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare, care deţine licenţa pentru activitatea de estimare a valorilor mobiliare eliberată de către autoritatea competentă (Comisia Naţională a Pieţii Financiare). Documentul justificativ care confirmă valoarea de piaţă a valorilor mobiliare poate fi raportul de estimare sau certificatul de estimare eliberat de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare.Certificatul de estimare are aceeaşi putere juridică ca şi raportul de estimare. Extrasul din registrul deţinătorilor de valori mobiliare nu poate servi ca document justificativ pentru confirmarea bazei valorice ajustate a activului de capital (acţiuni), indiferent de faptul dacă activele de capital (acţiuni) se aflau în posesia contribuabilului pînă sau după 1 ianuarie 1998.

29.2.5.4 Are dreptul o persoană fizică, în numele altei persoane fizice, care pleacă în străinătate la locul permanent de trai şi transmite (prin procură) în posesie şi/sau folosinţă bunurile deţinute persoanei date, în urma vînzării acestor bunuri, să declare venitul obţinut de pe urma acestei tranzacţii şi respectiv să achite impozitul pe venit din numele proprietarului plecat?

În cazul în care persoana care pleacă în străinătate la locul permanent de trai transmite (prin procură) în posesie şi/sau folosinţă bunurile deţinute unei alte persoane, atunci, în cazul vînzării acestor bunuri, venitul obţinut de pe urma acestei tranzacţii poate fi declarat şi respectiv achitat, din numele proprietarului plecat din ţară în baza împuternicirilor acordate (conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal), de către persoana pe numele căreia a fost eliberată procura.

29.2.7.3 Are drept să solicite şi să primească restituirea sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus, persoana care administrează succesiunea proprietarului decedat?

Conform prevederilor art.1444 al Codului civil, ţinîndu-se cont şi de prevederile art.43 al Codului fiscal, patrimoniul succesoral include atît drepturile patrimoniale (activul succesoral), cît şi obligaţiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moştenirea le avea la momentul decesului. Astfel, dacă la momentul decesului contribuabilul a avut careva restanţe sau supraplăţi la buget, acestea urmează a fi trecute în posesia moştenitorilor prin menţiunea în certificatul de moştenire despre acest fapt. Prin urmare, restituirea se va efectua doar cu condiţia că persoana care solicită restituirea a întrat în drepturi legale de moştenitor şi deţine actul de moştenire cu menţiunea despre includerea în patrimoniul succesoral şi a sumelor aferente impozitului pe venit achitat/reţinut în plus.

29.1.1.15 Se va impozita venitul obţinut de către persoanele fizice, de la realizarea producţiei de zootehnie în formă naturală (brînză de oi)?

Potrivit prevederilor art.20 lit.у) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, inclusiv a deşeurilor şi a reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora şi ambalajului returnabil, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile. Menţionăm că potrivit explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la producţia din zootehnie în formă naturală se atribuie: lapte (neprelucrat), ouă, lînă, piei, puf, blănuri. Astfel, venitul obţinut de către persoanele fizice, de la realizarea producţiei de zootehnie în formă naturală (brînză de oi), constituie sursă de venit impozabilă.

29.3.1 Urmează sau nu a fi efectuate reţineri din veniturile îndreptate în adresa executorului judecătoresc care dă în locaţiune un imobil unei persoane juridice?

Conform art.18 lit.d) al Codului fiscal, venitul din chirie (arendă) reprezintă sursă de venit impozabilă. Potrivit prevederilor art.2 al Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti, executorul judecătoresc este persoană fizică. Prin urmare se constată că are loc o tranzacţie între o persoană fizică şi o persoană juridică. Respectiv, din veniturile îndreptate în adresa executorului judecătoresc urmează a fi reţinut un impozit în mărime de 7% (conform art.90 al Codului fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...