37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 99 din 27.02.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 99 din 27.02.2018

28.02.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (28.4.11)
    Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul serviciilor prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident?

Regimul fiscal privind TVA, în cazul serviciilor prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident, se stabilește în funcție de locul prestării serviciilor, determinat conform regulilor stabilite la art.111 din Codul fiscal.

Totodată, pentru atribuirea serviciilor contractate de părți la cele nominalizate la art.111 alin.(1) - (3) din Codul fiscal, urmează a se conduce de Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM rev.2), aprobat prin Hotărârea Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009, pus în aplicare de la 01 ianuarie 2014.

Pentru serviciile care reieșind din natura operațiunii economice și Clasificatorului activităților din economia Moldovei nu pot fi atribuite la serviciile nominalizate la alineatele (1)-(3) al art.111 din Codul fiscal, locul livrării acestora, conform alin.(4), se consideră sediul sau în care acesta lipsește - domiciliul sau reședința persoanei care prestează servicii.

Astfel, în funcție de locul prestării serviciilor, serviciile prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident pentru care locul prestării este Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art.95 alin.(1) lit. a) reprezintă livrare impozabilă pe teritoriul Republicii Moldova, impozitată cu TVA pe principii generale.

În cazul serviciilor prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident pentru care locul prestării nu este Republica Moldova, în conformitate cu art.93 pct.11) din Codul fiscal, acestea reprezintă export și, potrivit art. 104 lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere.

2. (28.4.10)
    Ce regim TVA se va aplica mijloacelor fixe incluse în capitalul statutar (social) care se scutesc de TVA fără drept de deducere stabilite de art.103 alin.(l) pct.29) din Codul fiscal, la exportul acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?

Conform art.35 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, în cazul în care mărfurile sunt puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămân sub supraveghere vamală.

Supravegherea vamală conform condiţiilor prevăzute pentru acordarea unor astfel de facilităţi fiscale şi vamale încetează a mai fi aplicată, cu condiţia achitării drepturilor de import datorate, în cazul în care mărfurile:

    b) sunt distruse, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
    c) sunt utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale, cu excepţia exportului lor dacă nu au suferit modificări în afara uzurii normale;
    d) nu pot fi identificate din lipsa informaţiei, documentelor justificative şi a persoanei în gestiunea căreia au fost înregistrate astfel de importuri.

Astfel, în dependenţă de modul în care mijloace fixe au fost introduse în capitalul statutar (social), se vor aplica următoarele regimuri fiscale:

    a) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) în urma importului şi nu au suferit modificări în afara uzurii normale, la exportul acestora vor fi aplicate prevederile art.35 lit.c) din Codul vamal şi art.104 lit.a) din Codul fiscal;
    b) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) ca urmare a livrării pe teritoriul Republicii Moldova şi ulterior exportate, agentul economic beneficiar (cumpărător) urmează să calculeze şi să achite TVA datorat pornind de la valoarea indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, iar la export se scutesc de TVA cu drept de deducere conform art.104 lit.a) din Codul fiscal.

3. (28.4.4)
    Care va fi regimul fiscal al TVA aferent livrărilor de mărfuri de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe teritoriul magazinelor duty-free, depozitelor vamale sau a zonei economice libere?

Livrările de mărfuri în magazinele duty-free se scutesc de TVA cu drept de deducere (art.104 lit.h) din Codul fiscal). Se scutesc de TVA fără drept de deducere mărfurile introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regim vamal antrepozit vamal (art.103 alin.(2) lit.a) din CF).

Livrările de mărfuri în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se scutesc de TVA cu drept de deducere (art.104 lit.f) din Codul fiscal).

4. (28.4.3)
    Are dreptul plătitorul TVA la scutirea TVA cu drept de deducere la exportul de marfă, dacă aceasta se întoarce nerezidentului?

În conformitate cu prevederile art. 104 lit. a) din Codul fiscal, mărfurile pentru export se scutesc de TVA cu drept de deducere.

Potrivit, art. 93 pct. 10) din Codul fiscal, exportul de mărfuri reprezintă scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia vamală.

Prin urmare, la restituirea mărfii către nerezident în cazul plasării acestora în regimul vamal de export se scutesc de TVA cu drept de deducere.

5. (28.4.8)
    Poate fi considerat actul de îndeplinire a lucrărilor drept un document confirmativ a serviciului exportat?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (15) din Codul fiscal şi pct. 32 alin. 2) lit. a) din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 93 din 01.02.2013, pentru livrările de servicii, subiecții impozabili, împreună cu alte documente, urmează să depună confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea perfectată de traducător autorizat conform legislației).

Conform art. 20 alin.(4) din Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007 pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.

Astfel, luând în consideraţie faptul că actul de îndeplinire a lucrărilor ca conţinut este un act consimţit de ambele părţi ce confirmă prestarea serviciilor de către prestator şi recunoașterea lor de către beneficiar, acesta poate reprezinta o formă de confirmare a serviciului prestat la export.

6. (28.4.1)
    Cum se va aprecia data obligaţiei fiscale la comitent în cazul exportului de mărfuri prin intermediul comisionarului? Comisionerul are dreptul la restituirea TVA din buget?

În conformitate cu alineatul (1) al art. 107 din Codul fiscal transmiterea mărfurilor de către comitent comisionarului şi invers, precum şi transmiterea mărfurilor de către comisionar cumpărătorului şi de către furnizor comisionarului în cadrul realizării contractului de comision constituie livrări de mărfuri.Data livrării se va stabili în baza art.108 din Codul fiscal.

Prin urmare operaţiunea de export al mărfurilor va fi realizată de comisionar şi respectiv se permite deducerea sumei TVA, și acesta va beneficia de restituirea TVA din buget în modul general stabilit.        

7. (28.4.5)

Arhiva
    Care cotă a TVA se va aplica pentru operaţiunile de export, care potrivit Titlului III din Codul fiscal reprezinte livrări scutite de TVA? 

Livrările scutite de TVA sunt enumerate la art. 103 din Codul fiscal. În cazul în care, acestea vor fi destinate pentru export, livrările în cauză vor fi impozitate cu TVA la cota zero în conformitate cu prevederile art. 104 lit. a) din Codul fiscal.

8. (28.4.6)
    Entitatea prestează servicii de publicitate unui nerezident.Prestarea serviciilor date, presupune distribuirea de broşuri (sau alte materiale informative). În acest context se aplică TVA pentru broşuri (sau alte materiele informative) care sunt utilizate pentru prestarea serviciilor de publicitate?

Regimul fiscal privind aplicarea TVA se determină în dependenţă de locul prestării serviciului, stabilit în conformitate cu art.111 din Codul fiscal.

Astfel, potrivit prevederilor art.111 alin.(1) lit.e) liniuţa a doua din Codul fiscal, locul livrării serviciilor de publicitate se consideră sediul, iar în cazul în care aceasta lipseşte - domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii.

Prin urmare, dacă rezidentul Republicii Moldova acordă serviciile menţionate la un agent economic nerezident al Republicii Moldova, atunci în conformitate cu art. 111 alin. (1) lit. e) din Cod, ele se califică ca servicii la export şi urmează a fi impozitate în baza prevederilor art. 104 lit. a), se scutesc de TVA cu drept de deducere.

Totodată, în conformitate cu art.105 alin.(4) CF, livrarea de marfă, legată de livrarea de servicii, se consideră parte componentă a livrării de servicii.Respectiv, oferirea broşurilor nu se apreciaza ca o livrare de sine stătătoare.

9. (28.4.2)
    Care va fi cota TVA aplicată la exportul de mărfuri şi a serviciilor aferente?

În conformitate cu prevederile art. 104 lit. a) din Codul fiscal, la exportul de mărfuri şi servicii se scutesc de TVA cu drept de deducere.

Totodată, potrivit art. 105 alin. (3) livrarea serviciilor legata de exportul de mărfuri se consideră parte a exportului de mărfuri.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...