37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 96 din 26.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 96 din 26.02.2017

27.02.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.13.5)
    Care este modalitatea de impozitare cu TVA a livrărilor de mărfuri în zona economică liberă?

Potrivit prevederilor art.104 lit. f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, sînt scutite de TVA cu drept de deducere.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

2. (28.11.6)
    Se aplică TVA la livrările efectuate în cadrul unui proiect de asistență tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?

Conform art.104 lit.c1) din Codul fiscal, importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte şi proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

În cazul în care în baza acordurilor/tratatelor corespunzătoare este stabilită expres condiția contribuției beneficiarului cu sursele sale proprii sau credite, etc., în scopul realizării proiectului de asistență tehnică sau investițională inclus în lista proiectelor de asistență tehnică și investițională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, scutirea de TVA cu drept de deducere se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri și servicii destinate realizării proiectelor menționate.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

3. (28.12.11)
    Care este modalitatea de impunere cu TVA a serviciilor de transport internaţional prestate de un nerezident?

În conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

Aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere este condiţionată doar de transportarea mărfurilor în trafic internaţional, indiferent de statutul de rezidenţă al persoanei care prestează serviciile de transport internaţional.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

4. (28.9.16)
    Care este ordinea de trecere în cont a TVA în cazul suportării anumitor cheltuieli de administrare fiduciară?

Potrivit art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

În cadrul realizării contractului de administrare fiduciară sunt suportate anumite cheltuieli legate de deservirea şi reparaţia bunului care fac obiectul acestuia. Realizarea dreptului de a deduce TVA achitată furnizorilor în legătură cu deservirea şi reparaţia bunului este legată de prevederile art.1057 alin.(3) din Codul civil, conform căruia cheltuielile de administrare fiduciară le suportă fondatorul administrării dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

Astfel, conform modului general, TVA aferentă procurărilor privind deservirea sau reparaţia bunului transmis în administrare se va deduce de către fondatorul administrării.

În cazul în care, procurările legate de întreţinerea şi reparaţia bunului sunt efectuate de către administratul fiduciar, însă contractul nu prevede că cheltuielile de administrare sunt suportate de către acesta, cheltuielile în cauză urmează a fi refacturate fondatorului administrării, în temeiul art.1171 (10) din Codul fiscal.

Dacă, contractul de administrare fiduciară prevede că cheltuielile de administrare sînt suportate de către administratorul fiduciar din sursele proprii, acesta în temeiul art.102 din Codul fiscal, are dreptul de a deduce suma TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

5. (28.14.3)
    Care sunt termenii de prezentare a Declarației privind TVA în cazul în care înregistrarea plătitorului TVA se anulează?

În condițiile acțiunii art.114 alin.(2) din Codul fiscal, în cazul anulării înregistrării, ultima perioadă fiscală începe în prima zi a lunii în care a avut loc anularea şi se termină în ultima zi a lunii cînd a intrat în vigoare actul cu privire la anularea înregistrării.

Totodată, potrivit prevederilor art.115 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală.Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 25 a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

6. (28.12.9)
    Care este modalitatea de impunere cu TVA a serviciilor de remorcare (serviciile evacuatorului) a unui automobil de pe teritoriul unui stat pe teritoriul republicii și invers, de pe teritoriul republicii pe teritoriul unui alt stat?

În conformitate cu prevederile art.5 din Codul transporturilor rutiere, aprobat prin Legea nr.150 din 17 iulie 2014, serviciile de remorcare (serviciile evacuatorului) sunt calificate drept transport rutier în trafic internațional.

Prin urmare, potrivit art.104 lit. a) din Codul fiscal, toate tipurile de transporturi internaționale de mărfuri sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

7. (28.12.8)
    Care este modalitatea impunerii cu TVA de către expeditor a operaţiunilor de transport internaţional a mărfurilor, dacă transportatorul şi beneficiarul acestor servicii este un nerezident?

În conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, serviciile de expediţie pentru transportul internaţional sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

Scutirea de TVA cu drept de deducere în acest caz este condiţionată doar de transportarea mărfurilor în trafic internaţional, indiferent de statutul de rezident al beneficiarului.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

8. (28.12.7)
    Ce documente urmează să prezinte subiectul impozabil cu TVA la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport international a mărfurilor pe cale auto?

Potrivit art.102 alin.(15) din Codul fiscal, în scopul confirmării dreptului la restituirea sumei T.V.A. pe mărfurile şi serviciile procurate, subiectul impozabil, în afară de declaraţiile privind T.V.A. şi registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare, trebuie să dispună de documente confirmative, stabilite de Guvern.

În acest sens, potrivit pct.32 subpct.4) lit. a) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2003, la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport internațional a mărfurilor pe cale auto, subiecţii impozabili trebuie să dispună contractul sau comanda ori copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, factura de transport internaţional auto (CMR), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa ştampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează fără trecerea frontierei ţării.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

9. (28.12.6)
    Ce documente urmează să prezinte subiectul impozabil cu TVA la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport internaţional pe calea auto a pasagerilor şi bagajelor lor?

În conformitate cu art.102 alin.(15) din Codul fiscal, în scopul confirmării dreptului la restituirea sumei TVA pe mărfurile şi serviciile procurate, subiectul impozabil, în afară de declaraţiile privind TVA şi registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare, trebuie să dispună de documente confirmative, stabilite de Guvern.

În acest sens, potrivit pct.32 subpct.3) lit. a) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2003, în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pentru serviciile de transport internațional pe cale auto a pasagerilor și bagajelor lor, subiecţii impozabili trebuie să dispună de foaia de parcurs, fişa de evidenţă a biletelor și borderourile de control.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

10. (28.12.5)
    Cum se impozitează cu TVA serviciile de comercializare a biletelor la transportul de pasageri pe teritoriul ţării?

În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.17) din Codul fiscal, serviciile de comercializare a biletelor pentru transportul pasagerilor pe teritoriul ţării, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

11. (28.12.4)
    Cum se impozitează serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul RM şi în afara ei?

Potrivit prevederilor art.103 alin.(1) pct.17) din Codul fiscal, serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul ţării sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

În conformitate cu art.104 lit. а) din Codul fiscal, serviciile de transportare a pasagerilor în afara țării sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

La acordarea serviciilor de transportare a pasagerilor în afara republicii, partea transportării ce se efectuează pe teritoriul ţării, de asemenea este scutită de TVA cu drept de deducere.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

12. (28.12.3)
    Care este modalitatea impunerii cu TVA a serviciilor de transport a pasagerilor, bagajelor, a mărfurilor dintr-o ţară a nerezidentului în alta ţară, în cazul în care transportul tranzitează teritoriul RM?

În conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri şi pasageri sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

13. (28.12.2)
    Care este modalitatea de impunere cu TVA a serviciilor de expediţie a transporturilor internaţionale?

Potrivit art.104 lit. a) din Codul fiscal, serviciile de expediție a transporturilor internaționale sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

14. (28.12.1)
    Care este modalitatea de impozitare cu TVA a serviciilor de transport internaţional?

În conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

15. (28.11.5)
    Se aplică TVA la livrarea de mărfuri şi servicii de subantreprenor antreprenorului, care execută lucrări de construcţie pentru proiectul FISM?

Potrivit prevederilor art.4 alin.(13) din Legea pentru punerea în aplicarea a titlului III a Codului Fiscal, nr. 1417 din 17 decembrie 1997, mărfurile şi serviciile destinate realizării proiectelor Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (F.I.S.M.), potrivit contractelor încheiate între F.I.S.M. şi agenţii economici care efectuează lucrări din sursele F.I.S.M., încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi agenţii economici, finanţate din sursele F.I.S.M., se vor livra cu scutirea de TVA cu drept de deducere până la finalizarea Proiectului F.I.S.M.

Astfel, reieşind din cele menţionate, livrările de mărfuri şi servicii atât în adresa beneficiarilor, cât şi în adresa contractorilor, contractaţi de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectului FISM şi subcontractorilor acestora, sînt scutite de TVA cu drept de deducere.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

16. (28.11.3)
    Se aplică TVA la importul de mărfuri şi servicii de subantreprenor, care ulterior vor fi livrate antreprenorului pentru executarea lucrărilor de construcţie pentru proiectul FISM?

Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și destinate proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

Dat fiind faptul că, proiectul FISM este unul de asistenţă investiţională, stabilit în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnica şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, importul de mărfuri şi servicii destinate realizării acestuia sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

Astfel, reieşind din cele menţionate, livrările de mărfuri şi servicii atât în adresa beneficiarilor, cât şi în adresa contractorilor, contractaţi de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectului FISM şi subcontractorilor acestora, reprezintă livrări scutite de TVA cu drept de deducere.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

17. (28.11.2)
    Se aplică TVA la livrarea de mărfuri şi servicii de subantreprenor antreprenorului care execută lucrări de construcţie pentru proiectul implementat de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), din contul resurselor financiare oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)?

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(131) din Legea pentru punerea în aplicarea a titlului III din Codul fiscal, nr.1417 din 17 decembrie 1997, se scutesc de TVA fără drept de deducere importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr.MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr.MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS).

Facilitatea respectivă se aplică livrărilor de mărfuri şi servicii atât în adresa beneficiarilor, cât şi în adresa contractorilor, contractaţi de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectului menţionat mai sus şi subcontractorilor acestora.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

18. (28.10.1)
    Care este modalitatea de calculare a taxei pe valoarea adăugată de către subiectul impozabil?

În conformitate cu articolul 101 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit. a) sunt obligaţi să declare, conform art.115, şi să achite la buget pentru fiecare perioadă fiscală, stabilită conform art.114, suma T.V.A., care se determină ca diferenţă dintre sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor şi sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale, serviciilor (inclusiv T.V.A. la valorile materiale importate) folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă, ținându-se cont de dreptul de deducere conform art.102.

Dacă suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor depăşeşte suma TVA primită sau care urmează să fie primită de la cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate, diferenţa se reportează în următoarea perioadă fiscală şi devine o parte a sumei TVA ce urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate în această perioadă.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...