37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 82 din 04.05.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 82 din 04.05.2017

04.05.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.9)
Care este modalitatea de reflectare în Declarația cu privire la impozitul pe venit al persoanelor juridice a cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix utilizat în baza contractului de arendă (locațiune)?

Modul de completare a Declarației privind impozitul pe venit al persoanelor juridice (forma VEN12) este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012.

    Potrivit pct. 34 din capitolul "Completarea anexei 2D. Ajustarea (majorarea / micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale", ajustarea cheltuielilor legate de reparația mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locațiune operațională (arendă) se reflectă în rîndul 03034 a         Declarației menționate. În coloana 2 a rîndului menționat se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 cheltuielile în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de limita stabilită la art. 27 din Codul fiscal.

    Determinarea sumei limită a cheltuielilor deductibile pentru reparația mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locațiune operațională (arendă) se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe in scopuri fiscale".

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, publicată în M.O nr. 170-174/660 din 17 august 2012)

Arhiva
Care este modalitatea de reflectare în Declaraţia privind impozitul pe venit al persoanelor juridice (forma VEN 08) cheltuielile legate de reparaţia unui mijloc fix conform contractului de arendă (locaţiune)? 

    Modul de completare a Declaraţiei privind impozitul pe venit al persoanelor juridice (forma VEN 08) este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1498 din 29 decembrie 2008. Potrivit pct. 34 din capitolul "Completarea anexei 2D. Ajustarea (majorarea / micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale" ajustarea cheltuielilor legate de reparaţia mijloacelor fixe utilizate in baza contractului de locaţiune operaţională (arendă) se reflectă în rîndul 03034 a Declaraţiei menţionate. În coloana 2 a rîndului menţionat se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 cheltuielile în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de limita stabilită la art. 27 din Codul fiscal. Determinarea sumei limită a cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locaţiune operaţională (arendă) se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe in scopuri fiscale".

2. (29.1.6.8)
În care rînd al Declarației cu privire la impozitul pe venit persoana juridică va reflecta suma cheltuielilor aferente pierderilor legate de ieșirea forțată a unui mijloc fix?

Modul de completare a Declarației persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) este stabilită prin anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012.

    Potrivit pct. 21 din compartimentul „Completarea anexei 2D. Ajustarea (majorarea/micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale", pierderile legate de ieșirea mijloacelor fixe în cazurile neindicate în rîndul 03020, inclusiv în cazul ieșirii forțate a proprietății reflectate în contabilitatea financiară ca pierderi excepționale se reflectă în rîndul 03021 a Declarației menționate.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, publicată în M.O nr. 170-174/660 din 17 august 2012)

Arhiva
În care rând al Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 08) se reflectă cheltuielile aferente pierderilor legate de ieşirea forţată a unui mijloc fix?

    Modul de completare a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 08) este stabilită prin anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.1498 din 29 decembrie 2008. Potrivit pct. 21 din compartimentul „Completarea anexei 2D. Ajustarea (majorarea / micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale", pierderile legate de ieşirea mijloacelor fixe în cazurile neindicate în rîndul 03020, inclusiv în cazul ieşirii forţate a proprietăţii reflectate în contabilitatea financiară ca pierderi excepţionale se reflectă în rîndul 03021 coloana 2 a Declaraţiei menţionate.

3. (29.1.6.6)
Cum se vor reflecta în dările de seamă lunare și anuale suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice nerezidente?

    În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor menționate la alin. (4) din articolul respectiv.

    Potrivit alin. (4) din articolul menționat, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) și o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri.

    Astfel, veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, specificate la lit. n), precum și veniturile sub formă de facilități, specificate la lit. o) din art. 71 al Codului fiscal, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

    Potrivit pct. 2 din Nota explicativă la Regulamentul menționat, la codul 11 a formei IRV14 se reflectă și veniturile, specificate la art. 71 lit. n) si o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal.

    Totodată, veniturile achitate în folosul nerezidenţilor se reflectă și în Nota de informare anuală (forma IALS14).
Conform pct. 7 din Nota explicativă, totalul din coloanele "Suma impozitului pe venit reţinut" din notele IALS14 şi INR14 trebuie să fie egal cu totalul sumelor de control din darea de seamă pentru perioada fiscală respectivă (forma IRV14).
Suplimentar informăm că în Nota de informare (forma INR14) se includ veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul (codurile surselor de venit PLT, DIV b), RCS b), si ALT).

Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, publicată în M.O nr. 256-260/745 din 29 august 2014)

Arhiva
Cum se vor completa dările de seamă IRV09, IAL09 şi INR09 la achitarea plaţilor efectuate în folosul persoanelor fizice nerezidente?

    În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu ţin de o reprezentanşa permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul deducerii, cu excepţia veniturilor menţionate la alin (4). Potrivit alin.(4) art. 73 din Cod, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) şi o), urmeaza a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevazut la art. 88, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.Astfel, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil sînt specificate la lit. n) art. 71 din Codul fiscal şi se impoziteaza la sursa de plată în modul prevazut la art. 88 din Codul fiscal. Modul de impozitare a veniturilor nerezidenţilor la sursa de plată este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010 (Monitorul Oficial nr. 11-12 din 26.01.2010 art. 53). Prin acest Regulament au fost aprobate formularele dărilor de seama fiscale (formele IRV09, IAL09, IAS09 şi INR09), precum şi Nota explicativă privind completarea lor. Punctul 2 al Notei explicative prevede că, la codul 11 a formei IRV09 „Plaţi salariale, art. 88 din Codul fiscal" se reflectă şi veniturile, specificate la lit. n) si o) art.71 din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal. În cazul în care întreprinderea va achita venituri în folosul persoanelor fizice nerezidente ele urmeaza a fi reflectate în Darea de seama forma IRV09 la codul 11 SAL "Plaţi salariale, art. 88 din Codul fiscal". Totodată, veniturile indicate achitate în folosul nerezidenţilor se reflectă şi în forma IAL09. Urmeaza a ţine cont ca, totalul coloanei 6 din Nota (forma IAL09) sa corespundă cu totalul coloanei 4 din forma IRV09 (codul sursei de venit (SAL)) cumulativ pentru toată perioada fiscală. Suplimentar informam că în Nota de informare (forma INR09) se includ veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul (codurile surselor de venit ROY b), DIV b), DOB b), NED b) si ALT b)).

4. (29.1.6.5)
Cum se reflectă în dările de seamă lunare și anuale veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial este scutit de impozitul pe venit?

    În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, impozitul reținut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile. Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile, cu excepţia dării de seamă indicate la alin. (3) din articolul menționat, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare.

    De asemenea, potrivit alin. (3) din articolul menționat, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 - dacă venitul achitat (pe tip de venit) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), și art. 91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut.

    Dările de seamă lunare și anuale (forma IRV14, IALS14), precum și Nota explicativă privind completarea lor au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului Nr. 697 din 22 august 2014.
Astfel, reieșind din prevederile art. 92 din Codul fiscal și a Hotărîrii menționate, în dările de seamă menționate se vor include veniturile impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.

    Prin urmare, dat fiind faptul că, veniturile obținute de către angajați, specialitățile cărora sînt indicate în lista activităților de realizare de programe (Anexa nr. 1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164 - XIII din 24 aprilie 1997), care parțial sînt scutite de impozitul pe venit, vor fi incluse în dările de seamă lunare și anuale (forma IRV14, IALS14) doar suma veniturilor impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016, precum și Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, publicată în M.O nr. 256-260/745 din 29 august 2014)

Arhiva
Cum se reflectă în darile de seamă formele IAL09 şi IRV09 achitarea plaţilor salariale efectuate în folosul angajaţilor programatori scutiţi de impozitul pe venit?

    Potrivit art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88, 89 alin.(1) vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indică numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanelor fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plaţii şi a impozitului pe venit reţinut. Forma dărilor de seama fiscale, precum şi modul de completare a acestora se aprobă, conform prevederilor alin. (5) al art. 92 din Codul fiscal, de către Guvernul Republicii Moldova. Dările de seamă fiscale forma IRV09, IAL09, IAS09 si INR09, precum şi Nota explicativă privind completarea lor au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului Nr. 10 din 19.01.2010 (Monitorul Oficial Nr. 11-12 din 26.01.2010, art. Nr. 53). Astfel, reieşind din prevederile art. 92 din Codul fiscal şi a Hotărîrii menţionate, în dările de seamă fiscale prezentate inspectoratelor fiscale teritoriale se includ persoanele care au obţinut venituri impozabile şi de la care s-a reţinut impozitul pe venit. Prin urmare, dat fiind faptul că, veniturile obţinute de către angajaţii, specialitaţile cărora sînt indicate în lista ocupaţiilor specifice activităţilor de realizare de programe (Anexa nr. 2 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164 - XIII din 24.04.1997), sînt scutite de impozitul pe venit, aceste venituri precum şi angajaţii care le-au obţinut, nu se includ în formele IRV09 şi IAL09.

5. (29.1.6.4)
Cum se va reflecta în darea de seamă anuală (forma IALS14) veniturile angajaților, care sunt scutite de impozit pe venit?

    În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 - dacă venitul achitat (pe tip de venit) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), și art. 91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut.

    În darea de seamă anuală privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS14) angajatorii urmează să declare salariul și alte plăti efectuate în folosul angajatului și, respectiv, a impozitului pe venit reținut din aceste plăti.

    În cazul în care venitul angajatului este scutit de impozitul pe venit, venitul respectiv nu se va reflecta în darea de seama anuală (forma IALS14). De asemenea, în darea de seamă respectivă nu se va reflecta suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii reținute din suma venitului neimpozabil.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016, precum și Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, publicată în M.O nr. 256-260/745 din 29 august 2014)

Arhiva
Cum se va reflecta în darea de seamă forma IAL09 veniturile angajaţilor, care sunt scutite de impozit pe venit?

    În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 92 din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88, 89 alin.(1), art. 90 şi 91 din Codul fiscal, vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, darea de seama în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plaţile, precum şi suma totală a plaţii şi a impozitului pe venit reţinut. Formularul dării de seamă (forma IAL-09) a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010. În darea de seamă fiscală forma IAL-09 angajatorii urmează să declare salariul şi alte plaţi efectuate de patron în folosul angajatului şi, respectiv, a impozitului pe venit reţinut din aceste plaţi. În cazul în care angajatul entitaţii este scutit de plata impozitului pe venit, persoana în cauză nu se va indica în darea de seama fiscala (forma IAL-09) şi respectiv decade şi necesitatea reflectării în ea a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii reţinute din salariu sau din plăţile îndreptate spre achitare acestuia de către patron. De asemenea, ţinem să menţionăm că, calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii urmează să se reflecte în Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala (forma MED08) şi respectiv în Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma F-4BASS).

6. (29.1.6.1)
Cum se determină suma impozitului pe venit, pentru întreprinzătorul individual și în ce formă are loc prezentarea dărilor de seama?

    Determinarea obligațiilor fiscale se efectuează conform cu prevederile titlului II al Codului fiscal, precum și potrivit actelor normative adoptate în conformitate cu acesta.
Menționăm, că mărimea cotelor privind impozitul pe venit sunt stabilite la art. 15 al Codului fiscal.

    Conform prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal, întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sînt înregistrați ca plătitori de T.V.A. prezintă, nu mai tîrziu de 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, darea de seamă fiscală unificată (forma UNIF14, care se prezintă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2014).
Totodată, întreprinzătorul individual care nu se conformă prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12).

În conformitate cu art. 187 alin. (2) din Codul fiscal, cu excepția cazurilor expres prevăzute de legislația fiscală, contribuabilul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă privind impozitele și taxele.

Potrivit alin. (21) din articolul menționat, darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează:
      b) începînd cu 1 ianuarie 2013 - de către subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.;
      c) începînd cu 1 iulie 2016 - de către subiecţii care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;
      d) începînd cu 1 ianuarie 2017 - de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi.

    În cazurile în care întreprinzătorul individual nu se conformă celor menționate, acesta va prezenta Darea de seamă pe suport de hîrtie.
Astfel, indiferent de faptul unde întreprinzătorul individual se află la evidență acesta va depune darea de seamă fiscală unificată sau Declarația cu privire la impozitul pe venit pe suport de hîrtie la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat.
Totodată, pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md sunt afișate toate formele de dări de seamă fiscale, precum și modul de completare a acestora.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016)

Arhiva
Determinarea obligațiilor fiscale se efectuează conform cu prevederile titlului II al Codului fiscal, precum și potrivit actelor normative adoptate în conformitate cu acesta.  

    Menționăm, că mărimea cotelor privind impozitul pe venit sunt stabilite la art. 15 al Codului fiscal. 
Conform prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal, întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sînt înregistrați ca plătitori de T.V.A. prezintă, nu mai tîrziu de 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, darea de seamă fiscală unificată (forma UNIF14, care se prezintă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2014). 
Totodată, întreprinzătorul individual care nu se conformă prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). 
De asemenea, darea de seamă poate fi prezentată pe suport hîrtie prin completarea formularului propriu - zis sau utilizarea SI „Declarația rapidă" și în mod electronic. 
Declarația cu privire la impozitul pe venit trebuie să fie prezentată organului fiscal în care se află la evidență persoana respectivă, conform pct. 94 Anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 31.01.2008. 
Referitor la prezentarea dărilor de seama de alți întreprinzători individuali, menționam că pe pagina oficială a Inspectoratului Fiscal de Stat www.fisc.md sunt afișate toate formele de dări de seamă fiscale, precum și modul de completare a acestora.

Cum se determină suma impozitului pe venit, pentru întreprinzătorul individual şi în ce formă are loc prezentarea dărilor de seama? 

    Legislatia fiscală stabileşte principiile generale a impozitării în Republica Moldova, statutul juridic al contribuabililor, al organelor fiscale şi al altor participanti la relaţiile reglementate de legislatia fiscală, principiile de determinare a obiectului impunerii, principiile evidenţei veniturilor şi cheltuielilor deduse, în conformitate cu prevederile alin.(1) art.1 din Codul fiscal. Menţionăm, că conform punct. b) - c) art. 15 al Codului fiscal, suma totală a impozitului pe venit pentru persoanele juridice şi pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorii individuali (pentru anul 2010) constituie 0% din venitul impozabil. În ceia ce priveşte, prezentarea dărilor de seamă fiscale, menţionăm ca art.92 alin.(8) al Codului fiscal prevede că întreprinzătorul individual, gospodăria ţăranească (de fermier) al caror numar mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, nu mai tîrziu de 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, darea de seamă fiscală unificată (forma UNIF -07) declaraţia cu privire la impozitul pe venit trebuie să fie prezentată organului fiscal în care se află la evidenţă, conform pct. 94 Anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 31.01.2008. Referitor la prezentarea dărilor de seama de alţi întreprinzători individuali, menţionam că pe pagina oficială a Inspectoratului Fiscal de Stat www.fisc.md sunt afişate toate formele de dări de seamă fiscale, precum şi modul de completare a acestora.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...