37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale ordinul SFS nr. 70 din 09.02.2018

Baza generalizată a practicii fiscale ordinul SFS nr. 70 din 09.02.2018

13.02.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.1.30)
    Se vor lua în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA valoarea mărfurilor procurate cu livrarea lor ulterioară fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova?

Potrivit prevederilor art.112 alin.(1) din Codul Fiscal, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exceptînd instituţiile de învățământ publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal.

Totodată, în conformitate cu art.95 alin.(1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă:

a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;
b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice;
c) importul serviciilor în Republica Moldova.

Astfel, dat fiind faptul că are loc realizarea mărfurilor procurate fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, obiectul impunerii cu TVA lipsește și prin urmare în conformitate cu prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul Fiscal, valoarea acestei livrări nu se va lua în considerație la determinarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al TVA.

2. (28.1.29)
    Se iau în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA, livrările ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA?

Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul care desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exceptînd instituţiile de învățământ publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, livrările care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal, nu se vor lua în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA.

3. (28.1.28)
    Apare obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA a instituțiilor de cultură publice și private?

Conform art.112 alin.(l) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exceptând instituţiile de învăţămînt publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2).

Potrivit art.3 din Legea nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice, teatru reprezintă instituţie publică de cultură şi artă care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire.

În contextul celor expuse supra, instituţiile publice de cultură (teatrele), cad sub incidenţa prevederilor specificate la art.51 din Codul fiscal şi respectiv acestea nu sunt obligate să se înregistreze ca contribuabili ai TVA.

4. (28.1.22)
    Participă oare valoarea mărfurilor, serviciilor livrate cu titlul gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor la aprecierea pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor al TVA?

În conformitate cu art.112 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exceptând instituţiile de învăţămînt publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2).

Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completând formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea.

Totodată menţionăm, că livrările scutite de TVA fără drept de deducere sunt determinate la art.103 din Codul fiscal.

Concomitent, potrivit prevederilor art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vîâzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vânzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vânzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfârşit de an a sumei respective, nu constituie obiect impozabil.

Astfel, luând în consideraţie prevederile sus-menţionate, valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vânzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, nu constituie obiect impozabil, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective, nu se vor lua în consideraţie la aprecierea pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor al TVA.

5. (28.1.18)
    Ce presupune expresia „perioada de 12 luni consecutive" în contextul art. 112 din Codul fiscal?

În conformitate cu art.112 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exceptând instituţiile de învăţământ publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2).

Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial organul fiscal, completând formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea.

Astfel, articolul în cauză, prevede continuitatea perioadei, limitată la 12 luni, pe parcursul cărora se vor efectua livrări ce depăşesc suma de 1,2 milioane de lei.

6. (28.1.3)
    Apare obligaţiunea de achitare a TVA la persoana care nu este plătitor al TVA la importul de mărfuri? Persoana respectivă are obligaţiunea de a se înregistra în calitate de subiect al impunerii cu TVA?

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice, reprezintă obiect al impunerii cu TVA. TVA aferentă importului de mărfuri se achită în conformitate cu modalitatea stabilită de Serviciul Vamal. Referitor la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA, trebuie de menţionat, că potrivit prevederilor art. 112 CF, la atingerea plafonului de înregistrare obligatorie, se vor lua în calcul doar livrările de mărfuri şi servicii, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere și celor ce nu constituie obiect impozabil in conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal şi valoarea serviciilor importate. Prin urmare, în baza importului de mărfuri înregistrarea în calitate de plătitor al TVA nu se realizează.

7. (28.1.1)
    Are obligaţiunea agentul economic de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA, dacă acesta preconizează efectuarea în decursul anului a livrărilor impozabile în sumă сe depăşeşte 1,2 milioane de lei?

Potrivit prevederilor art.112 alin.(2) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii.Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă la Serviciul Fiscal de Stat cererea de înregistrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1).

8. (28.1.8)
    Cum corect se va aprecia plafonul stabilit pentru înregistrarea obligatorie în calitate de contribuabil al TVA?

La aprecierea plafonului stabilit pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al TVA se va ţine cont de prevederile art.112 alin.(1) din Codul fiscal.

Astfel, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care beneficiază de import de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, a căror valoare, fiind adăugată la valoarea livrărilor de mărfuri, servicii, efectuate pe parcursul oricăror 12 luni consecutive, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal, depăşeşte suma 1,2 milioane de lei, are obligaţia de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA.

9. (28.1.4)
    Are obligaţiunea de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA persoana care a efectuat livrări în sumă mai mare de 1,2 milioane de lei din activitatea de întreprinzător, dacă livrările scutite fără drept de deducere au constituit o cotă preponderentă a volumului total de livrări?

Potrivit prevederilor art. 112 CF, obligaţiunea privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA se referă la subiecţii care desfăsoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul a 12 luni consecutive a efectuat livrări de mărfuri, servicii în suma ce depaşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și celor ce nu constituie obiect impozabil in conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal.

Prin urmare, valoarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere nu se va lua în calcul la aprecierea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA.

10. (28.1.7)
    Dacă organizația necomercială, în decursul a 12 luni consecutive, deține un volum al livrărilor mai mare de 1,2 milioane de lei, cu excepția celor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2), are aceasta obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?

Potrivit prevederilor art.112 Codul fiscal, obligațiunea privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA se referă la subiecții care desfășoară activitate de întreprinzător și care pe parcursul a 12 luni consecutive au efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2).

Totodată, potrivit prevederilor art.5 pct.16 din Codul fiscal, prin activitate de întreprinzător, se subînţelege orice activitate conform legislației, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit.

Prin urmare, dacă în cadrul activităţii organizaţiei necomerciale se obţine venit rezultat din livrări de mărfuri, servicii, cu excepția celor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2), subiectul este obligat de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA în conformitate cu prevederile art.112 din Codul fiscal.

11. (28.1.14)
    În care cazuri persoana are obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?

Potrivit art.112 alineatelor (1) și (4) din Codul Fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51 exceptînd instituţiile de învăţămînt publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal.

Totodată, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care beneficiază de import de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere a căror valoare, fiind adăugată la valoarea livrărilor de mărfuri, servicii, efectuate pe parcursul oricăror 12 luni consecutive, cu excepţia livrărilor scutite de TVA. fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2), depăşeşte 1,2 milioane de lei este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA în modul stabilit la art.112 alin.(1) din Codul fiscal.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...