37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 66 din 07.02.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 66 din 07.02.2018

12.02.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (5.6.5)
    Cum urmează a fi calculat impozitul pe bunurile imobiliare, pentru bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării?

Bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării, se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000:

-pentru terenuri, impozitul funciar se calculează conform prevederilor art.4 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000;

-pentru clădiri, construcții și alte bunuri imobile, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează pornind de la valoarea contabilă conform prevederilor art.4 alin. (31) și alin. (9) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 4 alin. (31), (7) și (9) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal]

2. (5.9.2.3)
    Sunt în drept autorităţile administraţiei publice locale să acorde persoanelor fizice-cetăţeni scutiri suplimentare la impozitul pe bunurile imobiliare?

Potrivit prevederilor art. 284 alin. (1) din Codul fiscal, autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sunt în drept să acorde persoanelor fizice cetățeni scutiri sau amânări la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv, în caz de:

a) calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora bunurile imobiliare, semănăturile şi plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considerabil;

b) atribuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurător. În acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativă a lucrărilor de construcţie;

c) boală îndelungată sau deces al proprietarului bunurilor imobiliare confirmate prin certificat medical sau, respectiv, prin certificat de deces.

De asemenea, conform alin. (11) din articolul menționat, autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sînt în drept să acorde scutiri la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv persoanelor fizice deţinătoare de case de locuit sau de alte încăperi de locuit (folosite ca locuinţă de bază) în locaţiune din fondul public de locuinţe.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 284 alin. (11) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

3. (5.9.2.2)
    Care persoane fizice-cetăţeni sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare?

Potrivit prevederilor art. 283 alin. (2) din Codul fiscal, beneficiază de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinație locativă, unde acestea și-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului-reședința) următoarele categorii de persoane fizice:

h) persoanele de vârstă pensionară, persoanele cu dizabilități severe și accentuate, persoanele cu dizabilități din copilărie, persoanele cu dizabilități medii (participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, participanți la acțiunile de luptă din Afghanistan, participanți la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum și persoanele supuse represiunilor și ulterior reabilitate);

i) familiile participanților căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și persoanele care au fost întreținute de aceștia;

j) familiile militarilor căzuți în acțiunile de luptă din Afghanistan și persoanele care au fost întreținute de aceștia;

k) familiile care au copii cu dizabilități în vârstă de pînă la 18 ani și membrii familiilor care au la întreținere și îngrijire permanentă persoane cu dizabilități;

l) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și persoanele care au fost întreținute de acestea:

    1. pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale care sînt ocupate de locuinţe, pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pămînt de pe lîngă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan);

    2. în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administrației publice locale;

    3. până la stabilirea de către autoritatea administrației publice locale a scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare, persoanelor indicate la lit. h)-l) li se acordă această scutire în limita valorii (costului) imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia-reședință), conform anexei.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 283 alin. (2) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

4. (5.7.1.2)
    Când se achită impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA achită impozitul pe bunurile imobiliare până la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. (art. 282 alin. (3) din Codul fiscal).

În cazul în care gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați depășește 3 unități și/sau sunt înregistrați ca plătitori de TVA, acestea achită impozitul pe bunurile imobiliare în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent (art. 282 alin. (1) din Codul fiscal).

Totodată, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pănă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat (art. 282 alin. (2) din Codul fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 282 alin. (3) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

5. (5.5.2.1)
    Care sunt cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate?

Cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate sunt specificate în anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 după cum urmează:

1impozit.ul pe clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, precum și pe alte bunuri imobiliare, cu excepţia celor prevăzute la punctele 11 şi 2:

 

    -pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător - 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
    - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuță - 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.

11impozit.ul pe bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele:

    - pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător - 0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
    - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuță - 0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare.

2impozit.ul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile rurale se stabileşte după cum urmează:

    - pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător - 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
    - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă - 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.

3. în cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează:

    - de la 100 la 150 m2 inclusiv - de 1,5 ori;
    - de la 150 la 200 m2 inclusiv - de 2 ori;
    - de la 200 la 300 m2 inclusiv - de 10 ori;
    - peste 300 m2 - de 15 ori.

Construcţie principală - construcţie înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care are destinaţie de locuinţă şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător.

Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexa nr. 2 la prezenta lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei nr.2 pct. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

6. (5.3.1)
    Care sunt obiectele impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?

Potrivit prevederilor art. 278 alin. (1) din Codul fiscal, obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele și alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 278 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...