37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 542 din 28.12.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 542 din 28.12.2017

02.01.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.45)
    Cum urmează să reflecte agentul economic în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reținut din acesta (forma IRV14), impozitul reținut din plățile efectuate în folosul persoanei fizice la desfacerea, prin unitățile comerțului de consignație, a mărfurilor?

Potrivit prevederilor art. 901 alin. (36) din Codul fiscal fiecare comisionar reține un impozit în mărime de 10% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente desfacerii prin unitățile comerțului de consignație a mărfurilor.

De asemenea, potrivit modului de completare a Dării de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, la codul 61 „Alte venituri" se indică suma veniturilor nespecificate la alte poziții. Astfel, dacă pe parcursul anului fiscal, au fost introduse categorii noi de impozite pe venit, acestea urmează a fi reflectate la codul sursei de venit „ALT".

Respectiv, impozitul reținut conform art. 901 alin. (36) din Codul fiscal se va reflecta la codul sursei de venit „ALT".

2. (29.5.12)
    Organizaţia necomercială, care este scutită de plata impozitului pe venit, are obligaţia să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, reflectând suma impozitului pe venit cifra „0" ?

În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art. 511-513, cu excepţia autorităților publice şi instituțiilor publice, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului sunt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

Astfel, organizațiile necomerciale urmează să prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012.

De asemenea, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităților servește rezultatul (profitul/pierderea) contabil, reflectat în situațiile de profit şi pierdere, întocmite şi prezentate în conformitate cu cerințele Legii menţionate şi ale Standardelor de contabilitate.

Respectiv, organizaţia la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) va completa după caz veniturile obținute precum şi cheltuielile suportate conform situațiilor de profit şi pierdere, suma venitului impozabil şi a impozitului pe venit calculat.

Totodată, suma facilităților fiscale utilizate în baza prevederilor art. 52 din Codul fiscal, se va reflecta în anexa 6D din Declarație.

3. (29.3.23)
    Persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției are dreptul la trecerea în cont a impozitului pe venit achitat într-un stat străin?

Potrivit prevederilor art. 695 alin. (3) din Codul fiscal persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției are dreptul să treacă în cont impozitul pe venitul obţinut din desfășurarea activității profesionale în sectorul justiției, achitat în orice stat străin, în condiţiile stipulate la art. 82 din Codul fiscal.

4. (29.3.22)
    Care cheltuieli se permit la deduceri în scopuri fiscale pentru persoanele, care practică activităţi profesionale în sectorul justiției?

Prin noțiunea activitate profesională în sectorul justiției, expusă la art. 5 pct. 362) din Codul fiscal, se subînțelege activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activității prevăzute de lege de către: avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar.

Potrivit art.693 alin. (1) din Codul fiscal se permite deducerea cheltuielilor aferente activității profesionale în sectorul justiției, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, conform prevederilor cap.3 din titlul II al Codului fiscal.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date. 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...