37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 532 din 26.12.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 532 din 26.12.2017

28.12.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (35.1.19)
    Care este modalitatea întocmirii facturii fiscale la refacturarea cheltuielilor compensate?

În conformitate cu prevederile alin.(10) al art.1171 din Codul fiscal refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rând separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii.În cazul în care livrarea de mărfuri, servicii lipseşte, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli.

În temeiul modificărilor şi completărilor operate în Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală" şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia nr.118 din 28 august 2017 prin Ordinul ministrului finanţelor nr.143 din 23 noiembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.2240), conform pct.15 subpct.12) din Instrucţiunea privind completarea facturii fiscale, în cazul refacturării cheltuielilor compensate prin înscrierea lor într-un rând separat, în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii, în rândul 7 „Redirijări" nu se indică mențiunea „Non livrare", iar în coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului" se indică într-un rând separat tipul operațiunii ,,Refacturare".

La refacturarea cheltuielilor efectuate de către un neplătitor de TVA, coloana 10.6 ,,Cota TVA, %" și coloana 10.7 ,,Suma totală a TVA, lei" nu se completează, iar în coloana 10.8 se înscrie valoarea totală a sumei refacturate.

2. (35.1.18)
    Se va permite entităţilor imprimarea de sine stătător a formularelor facturii fiscale doar într-o singură limbă?

Conform pct.5 din Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală" şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia nr.118 din 28 august 2017, modificat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.143 din 23 noiembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.2240), entităţilor, cărora li s-a acordat dreptul pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere, li se permite imprimarea de sine stătător a formularelor facturii fiscale într-o singură limbă, dar obligatoriu în limba de stat.

3. (35.1.17)
    La imprimarea de sine stătător a formularelor facturii fiscale este obligatorie imprimarea tabelei prevăzute pe versoul formularului (rândurile 18-22)?

În conformitate cu art.19 alin.(6) din Legea contabilităţii nr.113-XIV din 27 aprilie 2007, documentele primare întocmite conţin elemente obligatorii prestabilite. Pentru factura fiscală aceste elemente sunt specificate la art.117 alin.(2) din Codul fiscal.

Totodată, pct.10 din Instrucţiunea privind completarea facturii fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 28 august 2017 (în vigoare din 28.10.2017), prevede că, dacă, pornind de la specificul livrării nu apare necesitatea completării în factura fiscală a unor indicatori, cu excepţia celor obligatorii, aceştia nu se completează.

Concomitent, prin Ordinul ministrului finanţelor nr.143 din 23 noiembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.2240) pct.10 al Instrucţiunii privind completarea facturii fiscale a fost completat cu prevederea, conform căreia tabelul de pe versoul formularului facturii fiscale ce cuprinde rândurile 18-22 nu se imprimă în cazul lipsei indicatorilor respectivi.

4. (35.1.16)
    În ce cazuri în coloana 10.1 a facturii fiscale se indică tipul operațiunii?

În conformitate cu art.19 alin.(6) din Legea contabilităţii nr.113-XIV din 27 aprilie 2007, documentele primare întocmite conţin elemente obligatorii prestabilite.

Pentru factura fiscală aceste elemente sunt specificate la art.117 alin. (2) din Codul fiscal.

Totodată, pct.15 subpct. 6) din Instrucţiunea privind completarea facturii fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 28 august 2017 (în vigoare din 28.10.2017), în cazurile transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate; transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune; refacturării cheltuielilor compensate, în coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului" a facturii fiscale se indică, corespunzător pentru fiecare tip de active, denumirea activului şi, după caz, tipul operaţiunii.

Pornind de la prevederile menţionate, tipul operaţiunii se va indica de către furnizor în factura fiscală în cazul necesităţii constatate de către acesta pentru identificarea operaţiunii respective.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date. 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...