37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 529 din 22.12.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 529 din 22.12.2017

02.01.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (11.3.5)
    Care sunt bunurile imobiliare care formează obiectul impunerii la impozitul pe avere?

Obiectul impunerii cu impozitul pe avere îl constituie totalitatea bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente şi încăperi izolate locative în case cu multe etaje; apartamente în case de locuit individuale; case de locuit individuale, inclusiv construcțiile auxiliare în localitățile urbane şi în localitățile rurale) și căsuțele de vacanță (căsuțele amplasate pe loturile pomicole) care sunt evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării. (Titlul VI1 din Codul fiscal (art. 2873), Hotărârea Guvernului nr. 1303 din 24.11.2004).

2. (10.2.15)
    Care sunt condițiile obligatorii pentru prelungirea termenului de valabilitatea patentei pentru desfășurarea activității de comerțul cu amănuntul începând cu 1 ianuarie 2017?

Patenta pentru activitatea privind comerţul cu amănuntul, începând cu anul 2017, pot fi prelungită cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

    - persoana fizică a fost deținător de patentă pentru activitatea respectivă la data de 31 decembrie 2016;
    - activitatea solicitată se va desfășura pe teritoriul pieţelor comerciale create în condiţiile art.12 din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 (create conform deciziilor autorităților publice locale);
    - termenul limită de desfăşurare a activităţii este data de 31 decembrie 2018. (Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93- XIV din 15.07.1998 (art. 3 alin. (62) şi art. 4 alin. (11)).)

3. (8.2.6.8)
   Dacă, în urma testării tehnice obligatorii, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova poate fi restituită?

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se achită pentru autovehiculele care se află în posesia subiectului impunerii la data testării tehnice obligatorii, indiferent de rezultatele acestea. Dacă, în urma testării tehnice obligatorii, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa nu se restituie. Titlul IX din Codul fiscal (art. 341 alin. (5) şi alin. (10)).

4. (6.2.1.7)
    Biroul Asociat de Avocați are obligaţia de a achita taxa pentru amenajarea teritoriului şi de a prezenta darea de seamă privind obligațiile fiscal calculate?

Începând cu 01.01.2017, persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și dispun de bază impozabilă, sunt subiecți ai impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului. Respectiv, Biroul Asociat de Avocați în calitate de persoana juridică, ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și dispun de bază impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului, devine subiect al impunerii și are obligația de calculare a taxei, în funcție de baza impozabilă şi de cotele acesteia, stabilite de către autoritățile deliberative a administrației publice locale.

Obligațiile fiscale calculate la taxa menţionată se prezintă în Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și se achită, trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. (Titlul VII din Codul fiscal (art. 290 lit. a) şi lit. a) din anexa la titlul VII din Codul fiscal).

5. (5.9.1.5)
    Pentru care categorie de bunuri imobiliare nu se aplică reducerea în mărime de 15 %, la achitarea integrală a impozitului pe bunurile imobiliare până la 30 iunie a perioadei de gestiune?

Reducerea în mărime de 15 % nu se aplică pentru clădirile şi construcțiile neevaluate în scopul impozitării de către organele cadastrale, impozitarea cărora se efectuează din valoarea contabilă. (Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (art. 4 alin. (9) lit. a)).)

6. (5.7.1.11)
    În cazul în care după începerea perioadei fiscale s-a schimbat proprietarul bunului imobil și primul proprietar a achitat impozitul pe bunurile imobiliare pentru întreaga perioada fiscală, noul proprietar are obligația de a achita impozitul?

În caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, pentru noul subiect al impunerii impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosință şi/sau de dispoziție asupra bunurilor imobiliare.

Subiectul impunerii anterior, la rândul său, este în drept să solicite/să efectueze calcularea (recalcularea) impozitului pe bunurile imobiliare proporțional perioadei în care a deținut această calitate. (Titlul VI din Codul fiscal (art. 281 alin. (2) şi alin. (21)).

7. (5.6.6)
    O companie construiește bunuri imobiliare cu destinație locativă pentru vânzare. Aceste bunuri sînt reflectate în evidența contabilă în componența producției în curs de execuție. Bunurile imobiliare respective vor fi evaluate de către organele cadastrale după trecerea lor din proprietatea companiei de construcție în proprietatea persoanelor fizice. La moment, întreprinderea nu deține informația despre valoarea estimată a bunurilor imobiliare aflate în proces de construcție. Care este modalitatea de calculare a impozitului pe bunurile imobiliare în acest caz?

În cazul în care, bunurile imobiliare nefinisate au gradul de finalizare 50 % şi mai mult şi 3 ani de la inițierea lucrărilor de construcție, acestea apar în calitate de obiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare.

Respectiv, subiectul impunerii - persoana juridică, proprietar al bunurilor imobiliare are obligația de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare, indiferent de faptul cum aceste obiecte se vor reflecta în evidența contabilă.

Impozitul pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale se va calcula pornind de la valoarea contabilă la situația din 1 ianuarie a anului în curs. (Titlul VI din Codul fiscal (art. 277, art. 278). Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (art. 4 alin. (9) lit. a)).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date. 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...