37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 527 din 22.12.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 527 din 22.12.2017

28.12.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.15.37)
(în vigoare până la 28.10.2017)

Arhiva
    Ce document primar urmează să elibereze subiectul impozabil la efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii impozitate conform art.104 lit. a) din Codul fiscal? 

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(4) din Legea contabilității nr.113- XVI din 27.04.2007, pentru operațiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.

Totodată, potrivit pct. 3 al Instrucțiunii privind modul de completare a facturii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.47 din 31 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul livrărilor impozitate la cota zero conform art. 104, lit. a) al Codului fiscal, se întocmește factura.

În cazul, în care conform condițiilor contractuale, livrarea (de mărfuri și/sau servicii) la export, cu participarea persoanelor nerezidente, urmează să fie justificată prin invoice sau alt document primar prevăzut de contract, întocmirea unui document suplimentar nu este necesară.

În celelalte cazuri, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, se va utiliza documentul primar cu regim special factura.

Spre exemplu: entitatea, la prestarea serviciilor de transport internațional persoanelor rezidente, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, va întocmi documentul primar cu regim special - factura; compania aeriană, la comercializarea biletelor de călătorie în traficul internațional, nu va întocmi documentul primar cu regim special - factura, deoarece biletele de avion reprezintă documente de evidentă strictă aplicate în practica internațională și reglementate de Convenția pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internațional, semnată la Varșovia la 12 octombrie 1929 și Convenția pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, încheiată la Montreal la 28 mai 1999 - la care Republica Moldova a aderat.

Totodată, în art.117 alin.(1) al Codului fiscal, este prevăzut că pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a) factura fiscală nu se eliberează, însă nu sunt stabilite careva restricții în cazul eliberării acesteia.

2. (28.3.37)
Reprezintă transmiterea carnetelor de muncă, de către angajator angajatului, livrare impozabilă cu TVA ?

Conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă este o livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.

Potrivit art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

În conformitate cu pct.80 al Regulamentului privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007, la întocmirea carnetului de muncă angajatorul încasează de la salariat contravaloarea acestuia.

Astfel, constatăm că carnetele de muncă, transmise angajaţilor cu compensarea cheltuielilor aferente, nu constituie o livrare impozabilă.

Totodată, prin modificările operate la Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, în vigoare începînd cu 28.10.2017, a fost simplificat modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special - factura fiscală, pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sînt sau nu impozabile cu TVA.

La eliberarea carnetelor de muncă angajaţilor pe parcursul lunii calendaristice se va întocmi un registru (listă) cu indicarea informaţiei (numele, prenumele angajatului, funcţia deţinută, seria şi numărul carnetului de muncă, data eliberării şi semnătura angajatului). La finele lunii, în baza registrului privind eliberarea carnetelor se va întocmi factura fiscală la suma totală aferentă carnetelor eliberate.

Prin urmare, transmiterea carnetelor de muncă angajaţilor nu reprezintă venit/cheltuieli pentru entitate şi respectiv nici livrare impozabilă cu TVA. Entitatea, în cazul dat, nu are dreptul la trecerea în cont a TVA de la procurarea carnetelor de muncă.

În contabilitatea financiară, valoarea carnetelor de muncă procurate de la producător, inclusiv suma TVA se înregistrează ca majorare a cheltuielilor anticipate curente şi a altor datorii pe termen scurt.

Ulterior, valoarea carnetelor de muncă eliberate angajaţilor se reflectă ca majorare pe termen scurt a creanţelor personalului şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.

(Modificat în temeiul Ordinului ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017)

Arhiva

Conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă este o livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător. Potrivit art.95 alin.(1) lit. a) al Codului Fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

În conformitate cu pct.80 al Regulamentului privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24.12.2007, la întocmirea carnetului de muncă angajatorul încasează de la salariat contravaloarea acestuia. Astfel constatăm că carnetele de muncă, transmise angajaţilor cu compensarea cheltuielilor aferente, nu constituie o livrare impozabilă.Prin urmare, la eliberarea carnetelor de muncă angajaţilor pe parcursul lunii calendaristice se va întocmi un registru (listă) cu indicarea informaţiei (numele, prenumele angajatului, funcţia deţinută, seria şi numărul carnetului de muncă, data eliberării şi semnătura angajatului). La finele lunii, în baza registrului privind eliberarea carnetelor se va întocmi factura la suma totală aferentă carnetelor eliberate. Prin urmare, transmiterea carnetelor de muncă angajaţilor nu reprezintă venit/cheltuieli pentru entitate şi respectiv nici livrare impozabilă cu TVA. În contabilitatea financiară valoarea carnetelor de muncă procurate de la producător, inclusiv suma TVA se înregistrează ca majorare a cheltuielilor anticipate curente şi a altor datorii pe termen scurt.

Ulterior, valoarea carnetelor de muncă eliberate angajaţilor se reflectă ca majorare a creanţelor pe termen scurt ale personalului şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.

[Modificat prin Ordinul IFPS nr.447 din 21.06.2012]

În corespundere cu prevederile art.95 alin.(l) lit. a) din Codul fiscal, obiectul impunerii îl constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. Potrivit art.93 pct.3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială. În conformitate cu pct. 80 din Hotărârea Guvernului privind carnetul de muncă nr. 1449 din 24.12.2007, la întocmirea carnetului de muncă angajatorul încasează de la salariat contravaloarea acestuia. Astfel, transmiterea carnetelor de muncă angajaţilor nu reprezintă o livrare impozabilă, iar cheltuielile aferente carnetelor de muncă urmează a fi refacturate în temeiul art. 1171 alin.(10) din Codul fiscal, prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli.

3. (28.15.11)
    Poate fi considerată încălcare eliberarea facturii fiscale în cazul serviciilor de transport international de mărfuri?

Potrivit art.19 alin.(1) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.

În condiţiile art.20 alin.(4) din Lege, pentru operațiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.

Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr.238 din 25 aprilie 2017 cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, în vigoare începând cu 28.10.2017, a fost simplificat modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special - factura fiscală, pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sînt impozabile cu TVA, inclusiv transportarea acestora fără trecerea dreptului de proprietate.

În acelaşi timp, prevederile art.19 alin.(3) din Legea contabilității, stabilesc că în lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii, entitatea elaborează şi utilizează formulare de documente, aprobate de conducerea ei, cu respectarea cerinţelor alin.(6) al articolului menţionat.

Concomitent, conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal, pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a) factura fiscală nu se eliberează.

Potrivit pct.3 al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în cazul prestării serviciilor atît impozabile cu TVA, cît şi celor scutite de TVA, se utilizează factura fiscală.

În cazul în care, conform condițiilor contractuale, livrarea (de mărfuri și/sau servicii) la export, cu participarea persoanelor nerezidente, urmează să fie justificată prin invoice sau alt document primar prevăzut de contract, întocmirea unui document suplimentar nu este necesară.

În celelalte cazuri, nu se va considera încălcare eliberarea facturii fiscale pentru livrările impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, cînd cumpărătorul este rezident.

 (Modificat în temeiul Ordinului ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017)

Arhiva
    Este obligatorie eliberarea facturii fiscale, în cazul în care transportatorul care prestează servicii de transport internaţional este plătitor al TVA?

În conformitate cu art. 104 lit. a) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) și pasageri se impozitează cu TVA la cota "0". Totodată, în conformitate cu art.117 alin.(1) din Codul fiscal, factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a). Astfel, la livrările serviciilor de transport internaţional, factura fiscală nu se eliberează.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...