37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 490 din 06.12.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 490 din 06.12.2017

14.12.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.3.7.6)
    Se permit la deduceri, în scopuri fiscale, cheltuielile de sponsorizare?

Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare nr. 1420-XV din 31octombrie 2002, prin noţiunea de activitate de sponsorizare se înţelege activitatea de sponsorizare desfăşurată de către persoane fizice şi juridice benevol, la solicitare, şi constă în acordarea de mijloace financiare sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public. 

Potrivit art.36 din Codul fiscal agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil. Sunt deductibile, conform articolului menționat, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art. 51 a organizaţiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) din codul nominalizat precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial.

Astfel pentru asigurarea deducerilor menționate la art. 36 din Codul fiscal, agenții economici urmează să asigure documentarea cheltuielilor suportate corespunzător modului stabilit de Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998.

Totodată, informăm că începând cu 28 octombrie 2017, toate entitățile ce dețin statut de plătitor de TVA, cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor de TVA, care potrivit legislației în vigoare au obligația ținerii contabilității, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală" aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

Factura fiscală se va completa cu nota „Donație filantropică/Sponsorizare".

2. (29.1.3.7.5)
    Este obligată entitatea care efectuează o sponsorizare în scopuri filantropice, să elibereze factura fiscală?

Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare nr. 1420-XV din 31 octombrie 2002, prin noţiunea de activitate de sponsorizare se înţelege activitatea de sponsorizare desfăşurată de către persoane fizice şi juridice benevol, la solicitare, şi constă în acordarea de mijloace financiare sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public.

Potrivit art.36 din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil. Pot fi deduse, conform articolului menționat, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) din codul nominalizat precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial.

Potrivit prevederilor art.19 și art.2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.

Totodată, informăm că începând cu 28 octombrie 2017, toate entitățile ce dețin statut de plătitor de TVA, cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor de TVA, care potrivit legislației în vigoare au obligația ținerii contabilității, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală" aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

Prin urmare prestarea unui serviciu, în corespundere cu art. 19 și art. 20 din Legea nominalizată, urmează a fi documentată cu factura fiscală, ținând cont de regimul fiscal al TVA aferent tranzacției. Factura fiscală se va completa cu nota „Donație filantropică/Sponsorizare".

3. (29.1.7.5.13)
    În cazul în care capitalul de rezervă este utilizat pentru acoperirea pierderilor, conform legislației, la momentul acoperirii acestor pierderi trebuie să se rețină impozitul pe venit conform art. 901 alin. (31) liniuța întâi din Codul fiscal?

În temeiul art.31 din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr.135-XVI din 14 iunie 2007 și art.46 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997, societatea formează un capital de rezervă de cel puțin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social. Capitalul de rezervă al societății se formează prin vărsăminte anuale din profitul net, în proporție de cel puțin 5%, până la atingerea mărimii stabilite de actul de constituire.

Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social.

Prin urmare, la acoperirea pierderilor din contul capitalului de rezervă nu are loc repartizarea profitului sub formă de cote-părți fondatorilor entității și, respectiv, în acest caz nu intervine obligația reținerii impozitului pe venit.

4. (29.1.7.5.12)
    Apare obligația de reținere a impozitului pe venit, în conformitate cu art. 901 alin. (31) liniuța întâi din Codul fiscal, în cazul în care entitatea majorează capitalul de rezervă din contul profitului net?

În temeiul art. 31 din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr.135-XVI din 14 iunie 2007 și art.46 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997, societatea formează un capital de rezervă de cel puțin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social. Capitalul de rezervă al societății se formează prin vărsăminte anuale din profitul net, în proporție de cel puțin 5%, până la atingerea mărimii stabilite de actul de constituire.

Conform prevederilor art. 44 alin. (7) din Codul fiscal, în scopuri fiscale, se pot folosi metode de evidență financiară bazate pe prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate și IFRS care nu contravin prevederilor titlului II al Codului fiscal. În conformitate cu pct.18-19 din SNC „Capital propriu și datorii", aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 6 august 2013, constituirea capitalului de rezervă din contul profitului net se înregistrează ca diminuare a profitului.

Totodată, art.12 pct.3) din Codul fiscal definește dividendul ca venit obținut din repartizarea profitului net între acționari (asociați) în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social, cu excepția venitului obținut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art.57 alin.(2).

Prin urmare, obligativitatea reținerii impozitului pe venit, conform art.901 alin.(3) liniuța întâi din Codul fiscal, nu intervine la momentul alocării profitului în capitalul de rezervă.

5. (29.2.10.2)
    Cum urmează să fie înregistrată transmiterea în locațiune a proprietății imobiliare de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, altor subiecți decât cei specificați la art. 90 din Codul fiscal?

Contractul de locațiune este obiect al dreptului civil, fiind reglementat de art.875 din Codul civil, potrivit căruia o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie.

Conform prevederilor art. 876 alin. (1) din codul nominalizat, contractul de locațiune trebuie să fie întocmit în formă scrisă.

Totodată, în cazul lipsei unui asemenea contract, potrivit pct.6 din Ordinul nr.693 din 26 decembrie 2007, Serviciul Fiscal de Stat propune persoanei fizice-locator să depună o Declaraţie (cerere în formă liberă) prin care va specifica numele, prenumele, patronimicul, codul fiscal al persoanei fizice-locator precum şi numele, prenumele, patronimicul, codul fiscal al persoanei fizice - locatar, bunul dat în locaţiune (suprafaţa în m2), termenul locaţiunii și preţul locaţiunii.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...