37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 483 din 04.12.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 483 din 04.12.2017

06.12.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.9.12)
    Care este modul de calculare, achitare și declarare a impozitului pe venit din activități independente?

Potrivit art. 6912 alin. (1) din Codul fiscal, calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activităţi independente, care nu poate constitui mai puţin de 3000 de lei anual.

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

Impozitul pe venit se achită integral la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale conform adresei de domiciliu/reşedinţă a contribuabilului (art. 6912 alin. (3) din Codul fiscal).

În temeiul alin.(4) al articolului menționat, Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. Formularul Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice (forma AI17) este aprobată prin Ordinul MF nr.2 din 9 ianuarie 2017.

2. (29.2.9.11)
    Care este perioada fiscală pentru care se determină venitul din activitatea independentă?

Potrivit art. 699 alin. (1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală se înţelege anul calendaristic la a cărui încheiere se determină venitul din activitate.

De asemenea, potrivit alin. (2) al articolului, pentru contribuabilii care iniţiază activitatea în cursul perioadei fiscale, perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării contribuabilului în Registrul fiscal de stat, în conformitate cu art. 6913, şi până la încetarea activității în decursul anului sau până la finele anului calendaristic.

Pentru contribuabilii care încetează activitatea în cursul perioadei fiscale, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic şi pînă la data radierii contribuabilului din Registrul fiscal de stat (art. 699 alin. (3) din Codul fiscal).

3. (29.2.9.10)
    Cum urmează a fi deduse cheltuielile suportate pentru procurarea mașinii de casă și de control de către persoanele care desfășoară activitate independentă în primul an de activitate?

Potrivit prevederilor art. 6911 alin. (1) din Codul fiscal, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 3000 lei, stabilit pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente.

Obiect al impunerii este venitul din activitatea independentă obținut în perioada fiscală de declarare (art. 6910 alin. (1) din Codul fiscal).

În temeiul prevederilor art. 6911 alin. (2) din Codul fiscal, în prima perioadă fiscală contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii de casă şi de control utilizate în activitate.

Prin perioadă fiscală se înțelege anul calendaristic la a cărui încheiere se determină venitul din activitate (art. 699 alin. (1) din Codul fiscal).

De asemenea, potrivit art. 6912 alin. (4) din Codul fiscal, Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

Calcularea impozitului pe venit se efectuează anual potrivit art. 6912 alin. (2) din Codul fiscal.

Astfel, persoana care desfășoară activități independente este în drept să își diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii de casă şi de control utilizate în activitate doar în primul an de activitate prin Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice (forma AI17) aprobată prin Ordinul MF nr.2 din 9 ianuarie 2017.

4. (29.2.9.9)
    Care este documentul confirmativ care urmează a fi prezentat la importul/introducerea în Republica Moldova a bunurilor de către persoanele fizice care desfășoară activități independente?

Conform prevederilor art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, activități independente sînt activităţi de comerț desfășurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfășurării cărora se obține venit.

Totodată, în temeiul prevederilor art. 697 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii sînt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfășurarea activității, obțin venituri din activitățile independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor), cu excepţia activităților menţionate la art.88, 90 şi 901, în sumă ce nu depășește 600000 lei într-o perioadă fiscală.

Pentru desfășurarea activității independente persoanele menționate se înregistrează la Serviciul Fiscal de Stat în baza cererii depuse. Dovadă a înregistrării fiscale servește confirmarea luării la evidență fiscală (art. 6913 alin. (3) din Codul fiscal).

Menționăm că modelul formularului-tip ,,Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă" este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă (anexa nr. 3).

Totodată, potrivit art. 5 alin. (6) din Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002, cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, bunurile destinate activităţii în domeniul comerţului cu amănuntul pot fi declarate în regim vamal de import numai de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, conform art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, înregistrate în modul stabilit. La importul acestor bunuri se vor achita drepturile de import. Importul se va permite doar pentru mărfurile care fac obiectul activităţii desfăşurate în comerţul cu amănuntul de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente.

Astfel, la importul/introducerea în Republica Moldova a bunurilor, persoanele fizice care desfășoară activități independente de comerț cu amănuntul urmează să prezinte în calitate de document confirmativ ,,Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă".

5. (29.2.9.8)
    Urmează ca persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător menționate la art. 90 din Codul fiscal să rețină un impozit în mărime de 3% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice ce desfășoară activitate independentă pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural potrivit art. 901 alin. (35) din Codul fiscal?

Potrivit art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, activitate independentă reprezintă activitatea de comerț desfăşurată de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfășurării căreia se obține venit.

În calitate de subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, obţin venituri din activităţile independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), cu excepția activităților menționate la art. 88, 90 şi 901, în sumă ce nu depășește 600000 lei într-o perioadă fiscală (art. 697 alin. (1) din Codul fiscal).

În temeiul prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 3% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepția laptelui natural.

Respectiv, pentru plățile menționate la art. 901 din Codul fiscal, persoana nu este subiect al impunerii conform regimului fiscal prevăzut de capitolul 102 din titlul II din Codul fiscal.

De asemenea, potrivit art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reținerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scutește beneficiarul câștigurilor şi veniturilor specificate la alin.(3), (31), (33), (34), (35) şi (36) de la includerea lor în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

6. (29.2.9.7)
    Care este documentul care confirmă procurările efectuate de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Potrivit prevederilor art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Codul fiscal.

Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să folosească contabilitatea în partidă simplă conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.

Conform pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, prin care au fost aprobate conform anexelor nr.1 și nr.2 Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special și respectiv Instrucțiunea privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, prevederile hotărârii respective se extind asupra entităților care, potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilității.

De asemenea, potrivit pct. 2 din Instrucțiunea privind modul de completare a actului de achiziție a mărfurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Act de achiziție a mărfurilor", Actul de achiziție a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmește de către entitate în cazul achiziției mărfurilor (valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetățeni), indiferent de momentul achitării mijloacelor bănești.

Astfel, pornind de la cele menționate, persoanele care desfășoară activități independente în calitate de cumpărător sunt obligate să utilizeze în scopuri fiscale formulare tipizate de documente primare cu regim special și anume formularul tipizat ,,Actul de achiziție a mărfurilor" la achiziționarea mărfurilor de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător.

7. (29.2.9.6)
    Sunt în drept persoanele fizice ce desfășoară activități independente să solicite factura fiscală de la agenții economici pentru mărfurile procurate în scopul utilizării drept document justificativ?

Potrivit art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art.44 alin.(2) din Codul fiscal.

Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să folosească contabilitatea în partidă simplă, conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.

Conform pct.5 din Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, prin care au fost aprobate conform anexelor nr. 1 și nr. 2 Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special și, respectiv, Instrucțiunea privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, prevederile hotărîrii respective se extind asupra entităților care, potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilității.

Pornind de la cele menționate, persoana care desfășoară activități independente în calitate de cumpărător are dreptul să utilizeze în scopuri fiscale formulare tipizate de documente primare cu regim special.

Astfel, pentru confirmarea procurărilor efectuate în cadrul desfășurării activității independente, persoanele fizice ce desfășoară activități independente urmează să solicite factura fiscală de la agenţii economici pentru mărfurile procurate în scopul utilizării acesteia în calitate de document justificativ al procurărilor.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...