37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 454 din 20.11.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 454 din 20.11.2017

24.11.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (35.1.15)
    Care este modalitatea completării facturii fiscale pentru livrările efectuate în scopuri de filantropie şi sponsorizare?

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, livrare impozabilă reprezintă livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

Luând în considerare scopurile activităţii filantropice şi de sponsorizare, stabilite prin Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare nr.l420-XV din 31 octombrie 2002, acestea nu prevăd obținerea profitului şi, respectiv, nu pot constitui activitate de întreprinzător.

Așadar, transmiterea bunurilor cu titlu gratuit în scopuri de filantropie şi sponsorizare nu constituie obiect al impunerii cu TVA.

Ca urmare a celor relatate, completarea facturii fiscale în vederea documentării livrării ce nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA are loc fără completarea coloanelor 10.6 ,,Cota TVA, %" și 10.7 ,,Suma totală a TVA, lei".

Factura fiscală eliberată în vederea documentării acestei livrări nu urmează să conțină mențiunea ,,Non livrare".

2. (28.15.53)
    Care este modalitatea completării facturii fiscale la efectuarea livrărilor scutite de TVA și celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA?

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, livrările scutite de TVA și cele ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA potrivit art.95 alin.(2) din Codul fiscal urmează a fi documentate cu perfectarea facturii fiscale.

La completarea facturii fiscale pentru documentarea livrărilor scutite de TVA și celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA coloanele 10.6 ,,Cota TVA, %" și 10.7 ,,Suma totală a TVA, lei" nu se completează.

Factura fiscală eliberată în vederea documentării acestei livrări nu urmează să conțină mențiunea ,,Non livrare".

3. (35.1.14)
    Care este modalitatea completării facturii fiscale la efectuarea livrărilor scutite de TVA și celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA?

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, livrările scutite de TVA și cele ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA potrivit art.95 alin.(2) din Codul fiscal urmează a fi documentate cu perfectarea facturii fiscale.

La completarea facturii fiscale pentru documentarea livrărilor scutite de TVA și celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA coloanele 10.6 ,,Cota TVA, %" și 10.7 ,,Suma totală a TVA, lei" nu se completează.

Factura fiscală eliberată în vederea documentării acestei livrări nu urmează să conțină mențiunea ,,Non livrare".

4. (28.15.52)
    Care este modalitatea completării facturii fiscale la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, dar efectuate cu titlu gratuit?

Modul de completare a facturii fiscale este aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

Livrarea impozabilă cu TVA, dar efectuată cu titlul gratuit reprezintă o livrare și, respectiv, factura fiscală ce documentează această livrare nu poate să conțină mențiunea ,,Non livrare".

În cazul în care, factura fiscală este perfectată în vederea documentării livrărilor impozabile, dar efectuate cu titlu gratuit, aceasta urmează a fi completată în conformitate cu normele stabilite pentru completarea facturilor fiscale la livrarea mărfurilor/serviciilor impozabile cu TVA cu indicarea în coloana 10.1 ,,Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziției tarifare al mărfii/activului" a mențiunii ,,cu titlu gratuit".

5. (35.1.13)
    Care este modalitatea completării facturii fiscale la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, dar efectuate cu titlu gratuit?

Modul de completare a facturii fiscale este aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

Livrarea impozabilă cu TVA, dar efectuată cu titlul gratuit reprezintă o livrare și, respectiv, factura fiscală ce documentează această livrare nu poate să conțină mențiunea ,,Non livrare".

În cazul în care factura fiscală este perfectată în vederea documentării livrărilor impozabile, dar efectuate cu titlu gratuit, aceasta urmează a fi completată în conformitate cu normele stabilite pentru completarea facturilor fiscale la livrarea mărfurilor/serviciilor impozabile cu TVA cu indicarea în coloana 10.1 ,,Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziției tarifare al mărfii/activului" a mențiunii ,,cu titlu gratuit".

6. (35.1.12)
    În ce cazuri se indică în factura fiscală codul poziției tarifare?

Potrivit prevederilor pct.11 subpct.11) din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală" şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, în cazul completării facturii fiscale la livrarea mărfurilor în coloana 10.1 ,,Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului" se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă denumirea mărfurilor livrate.

În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor şi a celor impozitate cu TVA, pentru care regimul de impozitare (cotele de impozitare, scutirea) este stabilit în funcţie de codul poziţiei tarifare conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014, se indică codul poziţiei tarifare.

7. (35.1.11)
    Este obligatorie aplicarea ștampilei pe factura fiscală?

Potrivit prevederilor art. 3 pct. 5 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, întreprinderile şi întreprinzătorii nu sunt obligaţi să deţină şi să aplice ştampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.

În conformitate cu prevederile art. XLII alin. (2) din Legea nr. 160 din 7 iulie 2016, persoanele juridice de drept privat care nu intră sub incidenţa Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nu sunt obligate să deţină şi să aplice ştampilă proprie pe înscrisuri de orice natură, cu excepţia cazurilor în care actele legislative prevăd expres cerinţa aplicării ştampilei. Dreptul persoanelor juridice de drept privat de a deţine şi de a aplica ştampilă proprie pe principii benevole rămâne neafectat.

Totodată, potrivit art. 19 alin. (12) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în cazul autorităților publice, documentele (documentele de casă, bancare şi de decontare, datoriile financiare, comerciale şi calculate) se confirmă prin aplicarea semnăturii, după caz, prin aplicarea ştampilei. Prin urmare, aplicarea ștampilei pe factura fiscală derivă din statutul entității.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...