37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale ordinul SFS nr. 443 din 15.11.2017

Baza generalizată a practicii fiscale ordinul SFS nr. 443 din 15.11.2017

16.11.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.6.16)
    Au obligația rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației de a ține evidența și de a calcula uzura mijloacelor fixe în scop fiscal conform modului prevăzut de titlul II din Codul fiscal? 

În conformitate cu prevederile art. 376 alin. (1) din Codul fiscal, pe perioada aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligația de a ține evidența şi de a calcula uzura mijloacelor fixe în scop fiscal conform modului prevăzut în titlul II. Evidența mijloacelor fixe se va efectua în conformitate cu normele contabile stabilite.

2. (29.6.15)
    Au obligația rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației cu statut de persoană fizică (întreprinzător individual) de a include în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit venitul obținut din activitatea desfășurată în parc?

Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației cu statut de persoană fizică (întreprinzător individual) nu vor include în declarația anuală a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit venitul obținut din activitatea desfășurată în parc (art. 376 alin. (4) din Codul fiscal). 

3. (29.6.14)
    În cazul în care rezidenții parcului IT nu respectă condițiile de aplicare a facilităților, conform Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, cum se vor calcula obligațiile acestora față de bugetul public național?

Conform prevederilor art. 15 alin. (5) din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, în cazul în care rezidenții parcului nu respectă condițiile de aplicare a facilităților prevăzute în legea menționată, obligațiile acestora față de bugetul public național se recalculează în modul general stabilit, începând cu perioada fiscală în care a fost comisă încălcarea, în conformitate cu legislația în vigoare.

4. (29.6.13)
    Care prevederi fiscale se vor aplica la trecerea de la regimul aplicabil rezidenților parcurilor IT la regimul standard de impozitare?

Odată cu trecerea de la regimul special de impozitare la cel standard, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației (art. 375 alin. (1) din Codul fiscal).

În cazul în care plăţile salariale datorate angajaţilor sunt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard), iar achitarea acestora se efectuează în perioada în care se aplică celălalt regim de impozitare, impozitul pe venit din salariu, precum şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente acestor plăţi se vor determina şi se vor achita la data achitării acestor plăţi salariale, conform mecanismului aplicat la data calculării acestora (art. 375 alin. (2) din Codul fiscal).

5. (29.6.12)
    Care prevederi fiscale se vor aplica la trecerea de la regimul standard de impozitare la cel aplicabil rezidenților parcurilor IT?

Odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației (art. 375 alin. (1) din Codul fiscal).

În cazul în care plăţile salariale datorate angajaţilor sunt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard), iar achitarea acestora se efectuează în perioada în care se aplică celălalt regim de impozitare, impozitul pe venit din salariu, precum şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente acestor plăţi se vor determina şi se vor achita la data achitării acestor plăţi salariale, conform mecanismului aplicat la data calculării acestora (art. 375 alin. (2) din Codul fiscal).

6. (29.6.11)
    Cum se va efectua restituirea sumei impozitului unic plătită în plus?

În conformitate cu prevederile art. 373 alin. (3) din Codul fiscal, restituirea sumei impozitului unic plătită în plus se efectuează, în modul şi în termenele stabilite la art. 176 din Codul fiscal, de către administratorii de venituri de la conturile la care a fost repartizat.

7. (29.6.10)
    Care este modul de calculare, raportare și achitare a impozitului unic?

În conformitate cu prevederile art. 373 alin. (1) din Codul fiscal, calculul şi raportarea impozitului unic se efectuează de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, prin prezentarea unei dări de seamă către Serviciul Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Formularul şi modul de completare a acestei dări de seamă se aprobă de către Ministerul Finanţelor.

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, impozitul unic se achită integral la bugetul de stat de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la contul trezorerial conform codului IBAN corespunzător sediului acestora, generat de Ministerul Finanţelor în acest scop, şi ulterior se repartizează în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei. Contribuabilii rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei care dispun de subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) calculează şi achită impozitul unic integral la bugetul de stat conform adresei sediului central (adresei juridice).

Totodată, conform alin. (4) al articolului menționat, darea de seamă se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, conform art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.

8. (29.6.9)
    Care este perioada fiscală pentru impozitul unic?

În conformitate cu prevederile art. 371 alin. (1) din Codul fiscal, perioada fiscală pentru impozitul pe unic se consideră luna calendaristică. Astfel, impozitul unic se va determina lunar, reieșind din mărimea obiectului impunerii, înregistrat în evidența contabilă pe parcursul lunii de gestiune, fără a lua în considerare datele cumulative înregistrate de la începutul anului calendaristic (art. 371 alin. (2) din Codul fiscal).

Concomitent, potrivit art. 15 alin. (3) din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, determinat conform art. 15 din legea menționată, se achită lunar de către rezidenții parcului potrivit legislației în vigoare.

9. (29.6.8)
    În Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților se va indica suma anuală brută sau netă obținută de către angajat?

În conformitate cu art. 374 alin. (1) din Codul fiscal, în afară de darea de seamă menționată la art. 373, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației vor prezenta și nota informativă privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților. Nota în cauză se prezintă Serviciului Fiscal de Stat anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, şi are scop informativ. Menționăm că prin Nota în cauză urmează a fi declarate plățile salariale efectiv achitate angajaților.

Formularul Notei de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISAPTI 17), precum şi modul de completare a acestuia a fost aprobat de către Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 135 din 6 noiembrie 2017.

10. (29.6.7)
    Care este regimul fiscal aplicat de către rezidenții parcului IT asupra veniturilor achitate persoanelor fizice pentru prestarea serviciilor?

Potrivit art. 372 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, în componența impozitului unic nu se include impozitul pe venit reținut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate/reținute la efectuarea plăților în folosul persoanelor fizice, altele decât plățile salariale.

Astfel, veniturile persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, obținute din prestarea serviciilor și/sau lucrărilor (art.88 alin. (5) din Codul fiscal), nu se vor include în componența impozitului unic

11. (29.6.6)
    Ce impozite, taxe și contribuții nu se includ în componența impozitului unic?

În conformitate cu prevederile art. 372 alin. (2) din Codul fiscal, în componența impozitului unic nu se includ următoarele impozite, taxe şi contribuţii:

    a) impozitul pe venit reţinut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art.88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate/reţinute la efectuarea plăţilor în folosul persoanelor fizice, altele decât plăţile salariale;
    b) taxa pe valoarea adăugată;
    c) accizele;
    d) taxele rutiere, cu excepţia taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
    e) alte impozite, taxe şi plăţi obligatorii nespecificate expres ca parte componentă a impozitului unic în conformitate cu alin. (1) din articolul menționat.

12. (29.6.5)
    Ce impozite, taxe și contribuții se includ în componența impozitului unic?

În conformitate cu prevederile art. 372 alin. (1) din Codul fiscal, în componenţa impozitului unic sunt incluse următoarele impozite, taxe şi contribuții:

    a) impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
    b) impozitul pe venit din salariu;
    c) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori;
    d) primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori;
    e) taxele locale;
    f) impozitul pe bunurile imobiliare;
    g) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

13. (29.6.4)
    Care este obiectul impunerii cu impozitul unic?

    În conformitate cu prevederile art. 369 din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul unic îl reprezintă venitul din vânzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, înregistrat lunar în evidența contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condițiile legislației în vigoare. 

De asemenea, potrivit alin. (2) al articolului menționat, suma minimă a impozitului unic se calculează în funcție de numărul de angajați care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informației şi de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă.

Totodată, în scopul aplicării impozitului unic, valoarea returului de marfă sau a discontului (reducerii) micșorează mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă (s-a acordat discontul), inclusiv în cazul în care vânzările aferente au fost reflectate în anii precedenți (art. 369 alin. (3) din Codul fiscal).

14. (29.6.3)
    Care este cota impozitului unic?

Potrivit art. 370 alin. (1) din Codul fiscal, cota impozitului unic constituie 7% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin decât suma minimă stabilită la alin. (2) al articolului menționat, conform căruia suma minimă a impozitului unic se determină lunar pentru fiecare angajat şi constituie 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.

15. (29.6.2)
    Cine sunt subiecții impunerii cu impozitul unic ?

Potrivit art. 368 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

Prin Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (în continuare Legea nr. 77/2016) este adoptat cadrul legal ce reglementează procesul de creare și activitate a parcurilor pentru tehnologia informației.

Totodată, conform art. 368 alin. (2) din Codul fiscal, pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei desfășoară activitate principală, care generează 70% sau mai mult din veniturile din vânzări, se calculează raportul dintre suma venitului obţinut din vânzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 77/2016 şi suma totală a venitului din vânzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, venituri înregistrate în evidenţa contabilă. În acest caz, ambii indicatori ce ţin de mărimea venitului din vânzări se determină lunar, cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic respectiv sau de la începutul activităţii în parcul pentru tehnologia informaţiei.

Astfel, conform art. 8 din Lege, în parcurile IT urmează a fi desfășurate următoarele activități principale, conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei (CAEM Rev.2):

    a)activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01);
    b)activități de editare a jocurilor de calculator (58.21);
    c)activități de editare a altor produse software (58.29);
    d)activități de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);
    e)prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activitățile conexe (63.11);
    f)activități ale portalurilor web (63.12);
    g)activități de consultanță în tehnologia informației (62.02);
    h)alte activități de servicii în tehnologia informației (62.09).

Potrivit prevederilor legii menționate, înregistrarea și evidența rezidenților parcurilor IT se va efectua de Administrația parcului IT, care nu are dreptul să intervină în activitatea economică a rezidenților parcului. Rezident al parcurilor IT , conform art. 7 din Lege, poate deveni orice persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activității de întreprinzător, care practică drept activitate principală una sau mai multe din activitățile menționate mai sus.

16. (29.6.1)
    Ce reprezintă impozitul unic?

În conformitate cu prevederile art. 367 pct. 1) din Codul fiscal, impozitul unic reprezintă suma datorată lunar la buget de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației conform art. 15 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...