37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 348 din 26.09.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 348 din 26.09.2017

06.10.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (35.1.5)
    Care este procedura utilizării facturilor imprimate tipografic și a seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor primite pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28.08.2017?

Se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special ,,factura", imprimate, valabile până la intrarea în vigoare a Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor.

Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate până la 28 octombrie 2017, și care nu au fost imprimate pe formular, după data menţionată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.

2. (35.1.4)
    Care este procedura utilizării facturilor fiscale și a seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite până la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28.08.2017?

Se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special ,,factura fiscală" imprimate, valabile până la intrarea în vigoare a Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor.

Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite până la intrarea în vigoare a ordinului menționat mai sus, se utilizează până la epuizarea lor, strict conform destinaţiei acestora, cu respectarea modului de completare în vigoare la momentul primirii lor.

3. (35.1.3)
    Care este modalitatea de completare a facturii fiscale de către un agent economic care nu este înregistrat în calitate de plătitor de TVA?

Modalitatea de completare a facturii fiscale de către un agent economic ce nu deține statutul de plătiror de TVA este stipulată prin instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală" aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017. Principala diferență dintre factura fiscală completată de către un agent economic plătitor de TVA și unul ce nu deține acest statut este reflectarea codului TVA în rîndul 1 ,,Furnizor".

Concomitent menționăm că în cazul completării facturii fiscale de către un agent economic neplătitor de TVA, coloana 10.6 „Cota TVA, %" și coloana 10.7 „Suma totală a TVA, lei " nu se completează cu excepția cazurilor de refacturare a cheltuielilor compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA.

Indicatorul coloanei 10.8 „Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei" în cazul în care factura fiscală se completează de către entitatea care nu deţine statut de plătitor de TVA, urmează să coincidă cu coloana 10.5, cu excepţia cazurilor de refacturare a cheltuielilor compensate aferente procurărilor impozabile cu T.V.A.

În rândul 11 ,,TOTAL (pe pagină)" entităţile neînregistrate în calitate de plătitori de T.V.A calculează totalul reieșind din faptul completării doar a coloanelor 10.5 şi 10.8.

4. (35.1.2)
    În care cazuri se eliberează factura fiscală aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28.08.2017?

Potrivit prevederilor pct.3 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, începînd cu 28 octombrie 2017, factura fiscală pe suport de hârtie sau în formă electronică, se utilizează în cazurile:

    1) Livrării mărfurilor:
    a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal;
    b) neimpozabile cu TVA.

    2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor:
    a) impozabile cu TVA;
    b) neimpozabile cu TVA.

    3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate.

    4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune.

    5) Refacturarii cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.

5. (35.1.1)
    Cine are obligația de completare a facturii fiscale aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28.08.2017?

În contextul modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997" prin Hotărârea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 (în vigoare 28.10.2017) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.134-143 art. 317 din 28.04.2017),începînd cu 28 octombrie 2017 (data intrării în vigoare a modificărilor) din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special aprobat conform anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 a fost exclus formularul ,,Factura" și ,,Anexă la factură" și prevederile referitoare la acest formular.

Astfel, începând cu 28 octombrie 2017, toate entităţile ce dețin statut de plătitor a TVA cât și acele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor utiliza în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare formularul cu regim special ,,Factura fiscală" aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...