37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 271 din 16.07.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 271 din 16.07.2017

18.08.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.1.30)
    Se vor lua în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA valoarea mărfurilor procurate cu livrarea lor ulterioară fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova?

Potrivit prevederilor art.112 alin.(1) din Codul Fiscal, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituțiilor de învățământ publice, instituțiilor medico-sanitare publice și private, specificate la art.511, și deținătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 600000 lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal.

Totodată, în conformitate cu art.95 alin.(1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă:

a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;
b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice;
c) importul serviciilor în Republica Moldova.

Astfel, dat fiind faptul că are loc realizarea mărfurilor procurate fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, obiectul impunerii cu TVA lipsește și prin urmare în conformitate cu prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul Fiscal, valoarea acestei livrări nu se va lua în considerație la determinarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al TVA.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 112 alin. (1) din Codul fiscal].

2. (28.1.28)
    Apare obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA a instituțiilor de cultură publice și private?

Conform art.112 alin.(l) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2).

Potrivit art.3 din Legea nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice, teatru reprezintă instituţie publică de cultură şi artă care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire. In contextul celor expuse supra, instituţiile publice de cultură (teatrele), care sunt finanţate de la bugetul public naţional, cad sub incidenţa prevederilor specificate la art.51 din Codul fiscal şi respectiv acestea nu sunt obligate să se înregistreze ca contribuabili ai TVA.

Totodată, luând în considerare că, potrivit art.9 alin.(l) din Legea 1421-XV din 31.10.2002, în sistemul instituţiilor de cultură se includ şi teatrele private, acestea din urmă cad sub incidenţa art.l 12 alin.(l) din Codul fiscal şi urmează să se înregistreze ca contribuabili ai TVA.

([Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016, în vigoare de la 01.07.2016, precum şi în temeiul Explicațiilor oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/217 din 23.07.2015].

Arhiva

Conform art.112 alin.(l) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA.

Conform art.3 din Legea nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice, teatru reprezintă instituţie publică de cultură şi artă care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire. In contextul celor expuse supra, instituţiile publice de cultură (teatrele), care sunt finanţate de la bugetul public naţional, cad sub incidenţa prevederilor specificate la art.51 din Codul fiscal şi respectiv acestea nu sunt obligate să se înregistreze ca contribuabili ai TVA.

Totodată, luând în considerare că, potrivit art.9 alin.(l) din Legea 1421-XV din 31.10.2002, în sistemul instituţiilor de cultură se includ şi teatrele private, acestea din urmă cad sub incidenţa art.l 12 alin.(l) din Codul fiscal şi urmează să se înregistreze ca contribuabili ai TVA.

(Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/217 din 23.07.2015)

3. (28.1.27)
    Ce documente trebuie să prezinte agentul economic pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA ?

În conformitate cu art.112 alin.(2) din Codul fiscal în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015, începînd cu 1 mai 2015 subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii.

Pentru realizarea dreptului la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor ai TVA, solicitanții urmează să depună cererea de model stabilit de Serviciul Fiscal de Stat la subdiviziunea din aria de deservire, luîndu-se în consideraţie dreptul subiectului solicitant de prezentare a cererii în format electronic prin intermediul SIA „e-Cerere".

Formularul Cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA este aprobat prin Ordinul SFS nr.392 din 30.04.2015, care poate fi solicitat de la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat din aria de deservire sau să fie imprimat de sinestătător de pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md.

În cadrul examinării cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA, persoana responsabilă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat poate solicita prezentarea documentelor și informațiilor în vederea stabilirii veridicității datelor prezentate de solicitant.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015, în vigoare de la 01.05.2015].

Arhiva

În conformitate cu art.112 alin.(2) din Codul fiscal in redacția Legii nr.71 din 12.04.2015, începînd cu 1 mai 2015 subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al T.V.A. dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii.

Pentru realizarea dreptului la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor ai TVA solicitanții urmează să depună cererea de model stabilit la organul fiscal teritorial din aria de deservire.

Formularul Cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA este aprobat prin Ordinul IFPS nr.392 din 30.04.2015, care poate fi solicitat de la organul fiscal din aria de deservire sau să fie imprimat de sinestătător de pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md .În cadrul examinării cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA, persoana responsabilă din cadrul organului fiscal poate solicita prezentarea documentelor și informațiilor în vederea stabilirii veridicității datelor prezentate de solicitant.

4. (28.1.22)
    Participă oare valoarea mărfurilor, serviciilor livrate cu titlul gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor la aprecierea pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor al TVA?

În conformitate cu art.112 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A. şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2). Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea.

Totodată menţionăm, că livrările scutite de TVA sunt determinate la art.103 din Codul fiscal.

Concomitent, potrivit prevederilor art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, nu constituie obiect impozabil.

Astfel, luând în consideraţie prevederile sus-menţionate, valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2%, nu se vor lua în consideraţie la aprecierea pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor al TVA.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016, în vigoare de la 01.07.2016].

Arhiva 

În conformitate cu art.112 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2). Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial organul fiscal, completînd formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea. Totodată, livrările scutite de TVA sunt determinate laart.103 din Codul fiscal. Totodată, potrivit prevederilor art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, nu constituie obiect impozabil.

Astfel, luând în consideraţie prevederile sus-menţionate, valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor nu se vor lua în consideraţie la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor al TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016, în vigoare de la data 01.07.2016].

În conformitate cu prevederile alin.(1) al articolului 112 din Codul fiscal subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA.

Prevederile lit. c) alin.(2) al art.95 din Codul fiscal specifică că livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, nu constituie obiecte impozabile.

Totodată, livrările scutite de TVA sunt determinate prin art.103 din Codul fiscal, regimul fiscal al cărora este diferit de regimul fiscal aferent livrărilor de mărfuri, servicii ce nu constituie obiect impozabil cu TVA. Astfel, luînd în consideraţie prevederile alin.(1) al art.112 din Codul fiscal, valoarea livrărilor cu titlul gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor urmează a fi luată în consideraţie la aprecierea pragului de înregistrare ca plătitor al TVA.

5. (28.15.25)
    Urmează oare a fi completată coloana 10.9 a facturii fiscale la livrarea mărfurilor supuse accizului de către agenţii economici ce nu sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize?

Art. 117 alin.(2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală. Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de documente primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010.

Astfel, conform pct.10 subpct.(14) din Instrucţiunea menţionată, în coloana 10.9 „Altă informaţie", în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor se indică de către agenţii economici ce deţin statutul de plătitor de acciz, în lei suma accizelor aferentă lor.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special„Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010].

Arhiva

Art. 117 alin.(2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală. Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de documente primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2011. Astfel, conform pct.10 subpct.(14) din Instrucţiunea menţionată, în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor, în coloana 10.9 "Altă informaţie" se indică în lei suma accizelor aferentă lor. Lista mărfurilor supuse accizului este specificată în Anexa la Titlul IV din Codului fiscal. Prin urmare, la livrarea mărfurilor supuse accizelor, în rubrica 10.9 din factura fiscală urmează a fi reflectată suma accizelor, indiferent de faptul dacă furnizorul este sau nu înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize.

6. (28.1.1)
    Are obligaţiunea agentul economic de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA, dacă acesta preconizează efectuarea în decursul anului a livrărilor impozabile în sumă сe depăşeşte 600 mii lei?

Potrivit prevederilor art.112 alin.(2) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii.Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă la Serviciul Fiscal de Stat cererea de înregistrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015, în vigoare de la 01.05.2015].

Arhiva
    Apare obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA, dacă agentul economic preconizează de a efectua livrări în decursul anului mai mult de 600 mii lei?

Potrivit prevederilor art. 112 din CF obligaţiunea privind înregistrarea în calitate de plătitor al TVA apare doar la momentul atingerii de facto a plafonului de înregistrare, altfel spus numai dacă livrările au fost efectuate. Volumele de livrări preconizate nu se iau în calcul la stabilirea plafonului.

7. (28.17.2)
    Ce cotă a TVA se va aplica pentru livrarea oxigenului?

În conformitate cu litera b) al articolului 96 din Codul fiscal, la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001-3004, atât indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cât şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate se impune cu TVA la cota de 8%.

Totodată, deoarece oxigenul se atribuie poziţiei tarifare 2804 40 000 din Nomenclatura combinată a mărfurilor aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014, şi nu cade sub prevederile lit. b) al art. 96 din Codul fiscal, la livrarea acestora se va aplica TVA la cota de 20%.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.96 CF şi Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014].

Arhiva

În conformitate cu litera b) al articolului 96 din Codul fiscal, la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001-3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate se impune cu TVA la cota de 8%. Totodată, deoarece oxigen aparţine de poziţia tarifără 2804 40 000 al Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1525 din 29.12.2007, şi nu cade sub prevederile lit. b) al art. 96 din Codul fiscal, la livrarea acestora se va aplica TVA la cota de 20%.

8. (28.3.5)
    Cum se va aprecia locul livrării mărfurilor în cazul în care acestea nu sunt transmise sau transportate?

Potrivit prevederilor art.110 alin (1) din Codul fiscal, locul livrării mărfurilor se consideră locul de aflare a mărfurilor la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului). [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 110 alin. (1) din Codul fiscal].

Arhiva

Potrivit prevederilor art. 110 alin (1) din Codul fiscal, locul livrării mărfurilor se consideră locul de aflare a mărfurilor la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia consumatorului.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...